Druhá novela daňového řádu schválená v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa

Vydáno: 23 minut čtení

Dnem 1. 1. 2011 vstoupil v účinnost zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád (dále jen „daňový řád“). V průběhu roku 2011 došlo k tomu, že ve Sbírce zákonů byly vyhlášeny dvě novely daňového řádu. První neboli „technická" novela daňového řádu byla publikována ve Sbírce zákonů dne 18. 2. 2011 jako zákon č. 30/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, a další související zákony, a nabyla účinnosti dnem 1. 3. 2011. Technickou novelou daňového řádu bylo provedeno celkem 28 změn s cílem napravit technické nedostatky zákona z důvodu zamezení vzniku mezer v aplikační praxi. Druhá novela daňového řádu byla schválena jako součást zákona č. 280/2009 Sb. , o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa, a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který byl vyhlášen v částce 158 Sbírky zákonů dne 30. 12. 2011. Zákon č. 280/2009 Sb. nabývá účinnosti až dnem 1. 1. 2015, s výjimkou změn některých ustanovení vybraných zákonů, u nichž účinnost nastala dnem 1. 1. 2012 nebo 1. 4. 2012. Návrh tohoto zákona byl projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 473/0, ve kterém je obsažena také důvodová zpráva (vše dostupné na www.psp.cz).

Druhá novela daňového řádu schválená v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa
JUDr.
Lenka
Hrstková Dubšeková
Zákonem č. 280/2009 Sb., na jehož základě má dojít ke zřízení jednoho inkasního místa je novelizováno celkem 72 zákonů. Zavedení jednoho inkasního místa představuje první fázi reformy přímých daní. Jedno inkasní místo jako pojem je uvedeno pouze v názvu zákona č. 280/2009 Sb. Podle důvodové zprávy k návrhu zákona se tímto pojmem
"označuje skutečnost, že dle návrhu dojde k přenesení
kompetence
k výběru pojistného na sociální zabezpečení a veřejného zdravotního pojistného na jednu soustavu orgánů a to konkrétně na orgány Finanční správy ČR."
Podle zákona č. 456/2011 Sb. budou s účinností od 1. 1. 2013 mezi orgány Finanční správy České republiky patřit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady, které nahradí současné územní finanční orgány podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech.
V souvislosti se zavedením jednoho inkasního místa bylo nutné novelizovat daňový řád, který se bude používat jako jednotný procesní předpis.
Změna daňového řádu
se nachází v článku III a IV části druhé zákona č. 458/2001 Sb. V článku III najdeme celkem 56 změn daňového řádu a v článku IV jsou obsažena přechodná ustanovení. Druhá novela daňového řádu by měla vstoupit v účinnost dnem
1. 1. 2015
.
 
Hlavní změny daňového řádu od 1. 1. 2015
Mezi hlavní změny daňového řádu spojené s jedním inkasním místem patří rozšíření uplatnění daňové informační schránky a změny v registraci daňových subjektů.
 
Změny v daňové informační schránce
Daňová informační schránka podle současného znění daňového řádu je upravena v ustanovení § 69. Správce daně, který je k tomu technicky vybaven, může poskytnout daňovému subjektu informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu prostřednictvím dálkového přístupu. Jedná se o informace soustředěné v daňové informační schránce, která je zřizována na základě žádosti daňového subjektu. Žádost lze podat správci daně pouze prostřednictvím datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem.
Podle důvodové zprávy k návrhu zákona č. 280/2009 Sb. v souvislosti se zavedením povinné elektronické formy u vybraných podání bylo nutné zjednodušit formu této komunikace se správcem daně a zpřístupnit ji širokému okruhu daňových subjektů, což se stane prostřednictvím daňové informační schránky. Změny v právní úpravě daňové informační schránky byly provedeny tak, že ustanovení § 69 má nové znění a za § 69 byly vloženy nové § 69a až 69c.
Zásadní změny v ustanovení daňového řádu po novele spočívají v tom, že:
*
žádost o zřízení daňové informační schránky nemusí mít formu datové zprávy s uznávaným elektronic