Obchodní zákoník po novele

Vydáno: 17 minut čtení

Dne 1. 1. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 351/2011 Sb. (dále též jen „novela“), který novelizuje zákon č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“ či „ObchZ“). Novela měla mít původně spíše technický charakter, ale význam změn (částečně zařazených až v rámci poslaneckých pozměňovacích návrhů) z ní činí novelu poměrně zásadní. Nově tak bude v obchodním zákoníku upraven souběh funkcí statutárního orgánu, oprávnění vzdát se práva na náhradu škody před jejím vznikem či důsledky odstoupení z funkce statutárního orgánu u společnosti s jediným společníkem. Změna se dotkne i sídla podnikatele a rejstříkového řízení. Obchodní zákoník byl ovšem novelizován i několika dalšími zákony, z nichž nejvýznamnější změny přinesla novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Níže informujeme o podstatných změnách.

Obchodní zákoník po novele
JUDr.
Lucie
Josková,
Ph. D.
 
1. Sídlo podnikatele
Novela se snaží zajistit nápravu v situacích, kdy podnikatel ztratil (popř. nikdy neměl) právní důvod užívání prostor, do nichž umístil své sídlo či místo podnikání. Cílem je pomoci vlastníkům nemovitostí, v jejichž prostorách jsou umístěna sídla nebo místa podnikání (často několika desítek) podnikatelů proti jejich vůli.
Podle obchodního zákoníku je podnikatel při návrhu na zápis do obchodního rejstříku povinen doložit právní důvod užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo místo podnikání; to platí obdobně také pro jeho případnou změnu (§ 37 odst. 2 ObchZ). Dostačující je přitom písemné prohlášení vlastníka nemovitosti (bytu, nebytového prostoru), že s umístěním souhlasí. Nedoloží-li podnikatel právní důvod užívání prostor, do nichž umístil sídlo, rejstříkový soud návrh na zápis do obchodního rejstříku odmítne [§ 200d odst. 1 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů]. Pokud ovšem podnikatel později pozbude právní důvod užívání prostor, nebylo z dosavadní právní úpravy zcela zřejmé, jak postupovat.
Obchodní zákoník po novele proto výslovně stanoví, že podnikatel je povinen mít k zapsaným prostorám právní důvod jejich užívání po celou dobu, kdy jsou tyto prostory v obchodním rejstříku zapsány jako jeho sídlo či místo podnikání (nový § 37 odst. 2 ObchZ). Pokud se soud dozví (např. z podnětu vlastníka nemovitosti, kde je sídlo umístěno), že takový právní důvod podnikatel nemá (např. vlastník nemovitosti vypoví nájemní smlouvu), vyzve podnikatele, aby právní důvod doložil, popřípadě své sídlo přemístil do prostor, ke kterým právní důvod užívání má. Pokud podnikatel -právnická osoba nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu, soud může rozhodnout o jeho zrušení a likvidaci (§ 26 odst. 6 ObchZ). Krom toho může takové jednání podnikatele založit oprávnění živnostenského úřadu ke zrušení jeho živnostenského oprávnění (viz