"Švarcsystém" v daňové judikatuře

Vydáno: 49 minut čtení

V dnešním výběru judikatury se budeme věnovat případům, kdy si podnikatel určitou činnost nezajistí pomocí zaměstnanců, ale „dodavatelsky“, obvykle na základě smlouvy uzavřené s fyzickou osobou - držitelem živnostenského oprávnění uzavřené podle obchodního zákoníku. Finančním orgánům se tento postup ne vždy líbí, zvláště v případech, kdy mají pocit, že ve skutečnosti z okolností případu je zřejmé, že jde spíše o zastřenou podobu závislé činnosti a živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění je jen „zástěrkou“ pro zaměstnanecký vztah. V takovém případě překvalifikují příslušný příjem z příjmu z podnikání na příjem ze závislé činnosti a „odběratele“ dané služby určí jako zaměstnavatele, který měl z daného příjmu odvést daň z příjmů ze závislé činnosti. Tu mu pak doměří včetně příslušných sankcí.

„Švarcsystém“ v daňové judikatuře
Ing.
Zdeněk
Burda
, daňový poradce, jednatel BD Consult, s.r.o.
V případě, že správci daně nechtějí uznat obchodněprávní náplň daného vztahu, argumentují obvykle § 6 zákona o daních z příjmů, a to zejména odst. 1 písm. a), dle kterého se do příjmů ze závislé činnosti zahrnují
„příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru
a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce. Těmito příjmy se rozumějí i příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku.
Samostatnou otázkou je pak práce jednatelů, společníků či členů statutárních orgánů pro svoji společnost. Vzhledem k rozsahu této problematiky a počtu judikátů se jí budeme věnovat v příštím pokračování výběru z judikatury. V dnešním příspěvku se tedy dále budeme věnovat judikatuře z oblasti „švarcsystému“ jiných osob než společníků či statutárních orgánů.
 
Z judikatury
 
1. Rozhodující je skutečný stav nikoli smlouva
(Podle usnesení Ústavního soudu III. ÚS 410/01 ze dne 6. prosince 2001, zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí ÚS 24/2001 pod č. 44/2001.)
 
Komentář k judikátu č. 1
Z prvního rozsudku Ústavního soudu je zřejmý fakt, který zřejmě dnes již nikoho příliš nepřekvapí. Rozhodující pro posouzení případu není text smlouvy, která je na výkon dané činnosti uzavřena, ale skutečný obsah činnosti. V praxi často nebývá problémem formální správnost obchodní smlouvy či to, že by „dodavatel“ nevlastnil živnostenské oprávnění na danou činnost, ale právě spíše skutečný obsah činnosti a nutnost dbát příkazů plátce - tedy „odběratele“, ale ve skutečnosti spíše zaměstnavatele. Zároveň je ale třeba podotknout, že v obchodněprávních smlouvách typu „švarcsystému“ bývají často nalézána práva, která spíše odpovídají pracovněprávním smlouvám (např. „dodavateli“ je proplácena dovolená, má nárok na zapůjčení ochranných pomůcek, musí se řídit organizačním řádem odběratele a pokyny jeho vedení apod.). To obvykle také bývají „přitěžující“ okolnosti.
   
Shrnutí k judikátu
V průběhu daňové kontroly byly navrhovatelkou správci daně předloženy smlouvy uzavřené s jednotlivými pracovníky, v nichž je uvedeno, že se jedná o
„smlouvy o vytváření uměleckých děl a speakrovských výkonů“
ve smyslu autorského zákona. Činnost vykonávaná na základě těchto smluv vykazuje v převážné míře znaky závislé činnosti a tudíž příjmy vyplácené na základě těchto smluv jsou příjmy ze závislé činnosti ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Z toho vyplývá, že z finančních částek vyplácených na základě uvedených smluv měla navrhovatelka srážet zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Bylo zjištěno, že odměny za provedenou práci jsou stanoveny hodinovou sazbou, za práci o sobotách a nedělích se poskytují příplatky, odměny jsou vypláceny souhrnně za celý předcházející měsíc, v měsíci prosinci pak byly vypláceny zvláštní odměny za celý kalendářní rok. Pracovníci se zavázali, že budou vytvářet „umělecká díla“ podle časových dispozic navrhovatelky a v případech, že měl pracovník stanovenou pravidelnou provozní dobu, byl povinen tuto stanovenou dobu dodržovat. Po odpracování jednoho roku byly pracovníkům poskytovány přestávky v práci v rozsahu dovolené na zotavenou, mezi povinnosti pracovníků patřily např. povinnost řídit se organizačním řádem navrhovatelky a pokyny jejího ředitele, dodržovat právní a jiné předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účastnit se školení či jiných podobných akcí uložených společností.
Pracovníci se dále zavázali, že nebudou bez souhlasu navrhovatelky vykonávat žádnou další podnikatelskou, pracovní, uměleckou nebo jinou činnost, která by mohla představovat pro navrhovatelku konkurenci nebo by mohla být jinak v rozporu s jejími zájmy.
Ve smlouvách byla rovněž stanovena dvouměsíční výpovědní lhůta, případně možnost okamžitého ukončení právního vztahu. Z uvedeného vyplývá, že práva a povinnosti jednotlivých pracovníků, uložené jim těmito smlouvami, značně překračují rámec zákona č. 35/1965 Sb. (autorský zákon).
Podle krajského soudu
podstata sporu není v tom, zda činnosti, k jejichž provádění se dotčené osoby smlouvami zavázaly, mají specifickou povahu či nikoliv, zda je může vytvářet každá fyzická osoba nebo pouze ta, která má zvláštní talent apod.
Pokud navrhovatelka namítala, že se v posuzovaném případě jedná o autorskoprávní vztah, nikoliv vztah závislé činnosti, z ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů vyplývá, že příjmy fyzických osob z užití nebo poskytnutí autorských práv jsou příjmem z jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6 citovaného zákona, tedy do příjmů ze závislé činnosti. Podstatným rysem závislé činnosti zákona je vzájemný vztah plátce a poplatníka. Tedy vztah, kdy poplatník nevykonává práci zcela nezávisle, ale podle pokynů toho, kdo příjem vyplácí.
Pro účely daně z příjmů je tedy právně
relevantní
vzájemný faktický vztah plátce a poplatníka při výkonu práce, nikoliv právní důvod vzniku právního vztahu mezi nimi
(tedy to, zda se jedná o pracovněprávní vztah, vztah autorskoprávní či vztah podle § 51 občanského zákoníku).
   
Názor Ústavního soudu
Zákon o daních z příjmů sice používá pojem „závislá činnost“, tento pojem však není totožný s pracovněprávním pojmem „závislá práce“ (nájem pracovní síly za odměnu). Zákon o daních z příjmů pro účely této daně vysvětluje obsah zmíněného pojmu. Ústavní soud se ztotožňuje s názorem správce daně a Krajského soudu v Plzni, že rozhodující pro posouzení, zda se v souzeném případě jedná o závislou činnost, je to, zda posuzovaná činnost nese znaky závislé činnosti ve smyslu citovaného zákona, nikoliv to, jakou právní skutečností byla tato činnost založena.
Z odůvodnění napadeného rozsudku je pak zřejmé, že činnost vykonávaná na základě předmětných smluv měla znaky závislé činnosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona o daních z příjmů (mezi povinnosti pracovníků patřily např. povinnost řídit se organizačním řádem navrhovatelky a pokyny jejího ředitele, dodržovat právní a jiné předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účastnit se školení či jiných podobných akcí uložených navrhovatelkou).
Pokud tedy soud potvrdil svým rozsudkem rozhodnutí správních orgánů, postupoval ústavně konformním způsobem.
 
2. Švarcsystém - lékaři, důkazní povinnost správce daně, dvojí zdanění u lékařů i u „zaměstnavatele“
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 9 Afs 106/2007-81 ze dne 19. června 2008.)
 
Komentář k judikátu č. 2
V posuzovaném případě jednotliví lékaři fakturovali stěžovateli (zdravotnickému zařízení) zdravotní péči - pohotovostní služby - vystupovali tedy jako podnikatelé. Správce daně jejich služby překvalifikoval na závislou činnost a stěžovatele tedy na zaměstnavatele. S tím on nesouhlasil a se svou kasační stížností byl úspěšný. Finanční orgány si totiž zjednodušily situaci - posoudily pouze znění předložených smluv a konstatovaly, že jde o formálně zastřený stav.
Nejvyšší správní soud ale v podstatě konstatoval, že takovýto postup je pouze polovičatý - správce daně nemůže jen „vrchnostensky“ rozhodnout, že jsou předložené dokumenty pouze formálně právním zastřením skutečnosti. Na finanční orgán v takovém případě přechází důkazní břemeno - musí dokázat a řádně odůvodnit, proč jde o zastřenou závislou činnost. To se však v daném případě nestalo, a proto mu byla celá věc vrácena. Pro úplnost je třeba podotknout, že nový daňový řád obsahuje v této oblasti již mírně odlišné formulace (hovoří sice o skutečném obsahu právního úkonu, ale již ne o jeho formálním zastření), není tedy vyloučeno, že budou činěny pokusy o zvrat dosavadní judikatury se snahou oslabit důkazní povinnosti správce daně.
V další části se pak naopak soud odmítl zabývat skutečností, že daň byla v konečném důsledku vybrána dvakrát -poprvé od lékařů, kteří si podali svá vlastní daňová přiznání, a podruhé od „zaměstnavatele“, kterému byla předepsána k úhradě při překvalifikaci kontraktu na závislou činnost. Pokud by byla překvalifikace na závislou činnost oprávněná, daň se skutečně předepíše zaměstnavateli a případné dvojí zdanění by pak musel ve svém vlastním řízení řešit dotčený lékař a nikoli jeho zaměstnavatel.
   
Shrnutí k judikátu
Nejvyšší správní soud z obsahu spisu zjistil, že stěžovatel v průběhu daňového řízení tvrdil, že
vztah mezi ním a jednotlivými lékaři, kteří u něj vykonávali zdravotní péči, byl vztahem obchodně závazkovým mezi podnikateli
ve smyslu ustanovení § 261 obchodního zákoníku. V souladu s ustanovením § 31 odst. 9 ZSDP proto byl v daňovém řízení povinen předložit důkazy, které by potvrdily pravdivost tohoto jeho tvrzení.
Poté, co byl správcem daně vyzván, předložil stěžovatel:
*
nepojmenované smlouvy uzavřené mezi ním a jednotlivými lékaři podle ustanovení § 261 obchodního zákoníku o úhradě za odsloužené ústavní pohotovostní služby a pohotovostní služby mimo pracoviště na určených odděleních stěžovatele (konkrétně na dětském oddělení a gynekologicko-porodnickém oddělení),
*
rozhodnutí o registraci jednotlivých lékařů podle ustanovení § 8 a 11 odst. 1 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,
*
a dále čestná prohlášení jednotlivých lékařů o tom, že veškeré příjmy za služby a příslužby vykonané v roce 2001, které obdrželi od stěžovatele, zahrnuli do svého daňového přiznání za rok 2001 a řádně zdanili daní z příjmů fyzických osob.
Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatel tak prokázal jím tvrzené skutečnosti
a ve smyslu ustanovení § 31 odst. 9 ZSDP unesl důkazní břemeno, které jej stíhalo.
Za této situace přešlo důkazní břemeno
dle ustanovení § 31 odst. 8 ZSDP
na správce daně. Proto, pokud správce daně chtěl v daném případě unést důkazní břemeno, které na něj dle výše citovaného ustanovení přešlo, bylo na něm, aby vyvrátil tvrzení daňového subjektu (stěžovatele) o skutečnostech, které doložil předmětnými nepojmenovanými smlouvami.
V souzené věci však správce daně toto své důkazní břemeno neunesl, neboť z obsahu správního spisu je zřejmé, že
správce daně opřel své závěry toliko o formální rozbor textu předmětných smluv a již nikterak nezjišťoval skutečnou náplň činnosti jednotlivých lékařů u stěžovatele a nezjistil tudíž skutečný stav věci
.
Podle Nejvyššího správního soudu nebyl skutečný stav věci zjištěn ani v řízení před odvolacím správním orgánem. Tuto skutečnost dokládá zejména to, že důkazní prostředek výslech jednotlivých lékařů, který stěžovatel navrhoval v doplnění odvolání ze dne 20. 3. 2004, nejenom že nebyl správním orgánem proveden, ale současně nebylo v odůvodnění rozhodnutí tohoto orgánu uvedeno, proč se tak stalo.
Závěr, který správní orgán učinil v rozhodnutí, že totiž uzavřené nepojmenované smlouvy svým charakterem neodpovídaly obchodně závazkovým vztahům mezi podnikateli ve smyslu ustanovení § 261 obchodního zákoníku, jak bylo v těchto smlouvách uvedeno a jak v průběhu daňového řízení tvrdil stěžovatel, a že se jednalo pouze o simulaci těchto vztahů, jelikož mezi nemocnicí a konkrétními fyzickými osobami v postavení lékařů vznikl vztah, přestože takto nebyl smluvně upraven, který splňuje znaky pracovněprávního vztahu ve smyslu zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění platném pro rok 2001, tak nemá oporu v provedeném dokazování. S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší správní soud uzavírá, že nedostatečně zjištěný skutečný stav věci, jakož i neprovedené výslechy navržených svědků, představují vady řízení před správním orgánem, jež měly vliv na zákonnost žalovaného rozhodnutí správního orgánu, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu měl krajský soud napadené rozhodnutí správního orgánu dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s. zrušit. Nejvyšší správní soud považuje v návaznosti na výše uvedené za potřebné též zmínit, že pokud by správce daně chtěl na posuzovaný případ aplikovat ustanovení § 2 odst. 7 ZSDP, podle něhož při uplatňování daňových zákonů v daňovém řízení se bere v úvahu vždy skutečný obsah právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení či vybrání daně, pokud je zastřený stavem formálně právním a liší se od něho, je nezbytné, aby vyhověl stanoveným aplikačním požadavkům, ke kterým zdejší soud dospěl v usnesení rozšířeného senátu ze dne 3. 4. 2007, č. j. 1 Afs 73/2004-89, publikovaném podč. 1301/2007 Sb. NSS. Podle tohoto rozhodnutí
je nepochybně povinností daňových orgánů v rámci daňového řízení zjišťovat též formálně právním úkonem zakrývaný skutečný stav a aplikovat tedy za splnění určitých podmínek právě ustanovení § 2 odst. 7 ZSDP
. V rámci samotného rozhodnutí o (ne)uložení určité daňové povinnosti jsou pak ovšem v souvislosti s aplikací citovaného ustanovení ZSDP
daňové orgány navíc povinny v takovém rozhodnutí uvést nejen takto zjištěný (formálně právním úkonem zakrývaný) skutečný stav, ale také přezkoumatelným způsobem v tomto rozhodnutí předestřít úvahy, které je k takovému závěru vedly
.
... Jestliže tak v projednávané věci správce daně dospěl k závěru, že je v daném případě třeba aplikovat ustanovení § 2 odst. 7 ZSDP,
je nutno trvat na řádném odůvodnění takto vysloveného závěru, což mimo jiné představuje pro správní orgán také povinnost jednoznačně označit a také odpovídajícím způsobem zhodnotit důkazy, o které svá zjištění opřel. ...
Správce daně tedy musí zkoumat vůli daňového subjektu ten či onen právní úkon (a tímto úkonem založený právní vztah) simulovat, respektive zkoumat dostatek vážné vůle účastníků právního úkonu, kteří nemínili uskutečnit to, co pouze předstírali.
Pouze za situace, kdy je dostatečně jasně prokázáno, že účastníci určitý právní úkon uzavřít nechtěli a zastřeli jím jiný právní úkon (právní skutečnost), který chtěli skutečně uzavřít
- tedy je-li prokázána neshoda mezí vůlí a jejím projevem -
přichází do úvahy aplikace ustanovení § 2 odst. 7 ZSDP
. Správce daně až v takovém případě vychází z obsahu dissimulovaného právního úkonu (právní skutečnosti) rozhodného pro stanovení daňové povinnosti.
Ustanovení § 2 odst. 7 ZSDP tak proto nemůže zcela logicky dopadat na případy, kdy projev a vůle jsou ve shodě, tedy na případy, kdy účastníci mají skutečný zájem učinit právní úkon, činí tak však z důvodu obcházení zákona.“
Další námitka stěžovatele se týká toho, že krajský soud se nikterak nezabýval namítanou skutečností, že
správce daně, ačkoliv daň vybral od plátce daně podruhé, již nikterak dodatečně z úřední povinnosti nesnížil daňovou povinnost jednotlivých lékařů a tudíž vědomě dvakrát zdanil jeden příjem
. K této námitce Nejvyšší správní soud uvádí následující. Stěžovatel v kasační stížnosti, stejně jako v řízení o žalobě, poukazuje na nález Ústavního soudu ze dne 19. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 621/02. Krajský soud se tímto nálezem ve svém rozsudku podrobně zabýval a zdůvodnil, z jakého důvodu má zato, že uvedený nález není v rozporu s jeho právními názory. Citovaný nález se týká problematiky, která sice s projednávanou věcí úzce souvisí, ale současně existují podstatné odlišnosti mezi skutkovým stavem, který podrobil přezkoumání Ústavní soud, a skutkovým stavem v této věci. Zásadní je, že stěžovatelem v řízení před Ústavním soudem byl poplatník, který se neúspěšně domáhal, aby mu správce daně za situace, kdy bylo postupováno vůči plátci daně v souladu s ustanovením § 69 ZSDP, vrátil jím rovněž odvedenou daň. Východiskem pro úvahu Ústavního soudu tak byla situace, kdy daňová povinnost byla realizována právními předpisy předpokládaným způsobem, avšak došlo rovněž k úhradě daně přímo daňovým poplatníkem.
V souzené věci je situace odlišná. Stěžovatelem v řízení o kasační stížnosti není daňový poplatník, který odvedl daň i z příjmu, ze kterého měl daň srazit plátce daně, ale plátce daně, který dle tvrzení finančních orgánů nesplnil své povinnosti stanovené právními předpisy, neprovedl srážku daně ze závislé činnosti a funkčních požitků a neodvedl ji správci daně. Skutečnost, že vůči plátci daně bylo postupováno podle ustanovení § 69 ZSDP, nebyla v řízení o ústavní stížnosti napadána. Ústavní soud z této skutečnosti rovněž vycházel, nijak tento výchozí předpoklad nezpochybnil a zaměřil se na to, zda je za takové situace ústavně konformní, aby nebyla identická daň zaplacená poplatníkem tomuto poplatníkovi k jeho žádosti vrácena. Ústavní soud o totožných případech rozhodoval též v řízeních vedených pod sp. zn. IV. ÚS 666/02 (Sbírka rozhodnutí, svazek 31, nález č. 145, str. 291) a sp. zn. III. ÚS 667/02 (Sbírka rozhodnutí, svazek 32, nález č. 39). Lze proto konstatovat, že právní názor vyjádřený v citovaném nálezu Ústavním soudem není v rozporu se závěry krajského soudu, a krajský soud tak při svém rozhodování zohlednil proklamovanou zásadu konformního výkladu práva. Pokud jde o stěžovatelem namítanou otázku dodatečného snížení daňové povinnosti jednotlivých lékařů, nemá tato skutečnost v souzené věci žádnou relevanci.
V návaznosti na výše uvedené je třeba konstatovat, že
předmětem daňového řízení
, které bylo krajským soudem přezkoumáno,
nebylo to, zda a jakým způsobem se lékaři, jakožto daňoví poplatníci, domáhali vrácení jimi odvedené daně z příjmů s odůvodněním, že měla být uhrazena plátcem daně a nikoli poplatníky. Správní orgány ani nemohly přihlížet k tomu, zda tito vyvinuli nějakou procesní aktivitu k vymožení jimi odvedené daně zpět
, a krajský soud vázán předmětem daňového rozhodnutí a předchozího daňového řízení tyto okolnosti ani nemohl podrobit soudnímu přezkumu. Tím méně mohou tyto okolnosti ovlivnit výsledek soudního přezkumu řízení o předepsání daně plátci daně podle ustanovení § 69 ZSDP.
 
Komentář k judikátům č. 3 a 4
Následující případy také řeší posouzení zjištění „zastřeného“ právního stavu a dále situace, kdy v důsledku překvalifikace obchodně právní smlouvy na závislou činnost hrozí dvojí vybrání daně - nově je předepsána „zaměstnavateli“, který původně žádnou daň nesrážel, protože vycházel z předpokladu, že má v nákladech fakturu dodavatele a nikoli mzdu zaměstnance.
Příslušné odměny za vykonané činnosti však již byly také zdaněny u příjemce - který, vycházeje z toho, že je podnikatel a nikoli zaměstnanec, dané částky již zdanil v rámci svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Z rozsudků plyne, že pokud se bude vrácení dvakrát předepsané daně domáhat zaměstnavatel, nebude úspěšný (judikáty č. 2 a 3, obdobně judikoval Ústavní soud např. pod čj. III. ÚS 697/07 ze dne 14. 2. 2008). Vrácení doměřené daně se pak může úspěšně domáhat zaměstnanec (
judikát
č. 4), a to podáním dodatečného daňového přiznání. Ústavní soud v témže nálezu viděl jako další možnost vrácení daně zaměstnanci aplikaci § 56 ZSDP - opravy zřejmých omylů a nesprávností, tedy povinnost správce daně opravit nebo zrušit rozhodnutí, pokud byla daň stanovena někomu, kdo jí dle zákona není povinen platit. Daňový řád opravy zřejmých nesprávností obsahuje v § 104, je však nutno konstatovat, že jeho dikce je výrazně užší než ZSDP a opravu daně u někoho, kdo jí není povinen platit, výslovně nezmiňuje.
 
3. Zastřená závislá činnost, dvojí zdanění u švarcsystému
(Podle usnesení Ústavního soudu II. ÚS 698/07 ze dne 28. února 2008.)
Správce daně zjistil, že v rámci svého podnikání v oboru stavebnictví realizovala stěžovatelka až na malé výjimky
veškerou svou stavební činnost výhradně s několika pracovníky, s nimiž uzavírala na období jednoho roku smlouvy označované jako smlouvy o dílo. Předmětem jejich plnění byly různé stavební či související činnosti (práce výkopové, obkladačské, tesařské atd.). Tito pracovníci, držitelé živnostenských listů, pracovali v roce 2000 jen pro stěžovatelku, plnili úkoly dle jejího konkrétního zadání a byli za to pravidelně, obvykle měsíčně, odměňováni.
Správce daně tak dospěl k závěru, že v daném případě nešlo mezi pracovníky a stěžovatelkou o obchodní vztah. Povaha právního vztahu mezi stěžovatelkou a jejími pracovníky byla také jádrem správního řízení i následného soudního přezkumu.
Při aplikaci ustanovení § 2 odst. 7 ZSDP je irelevantní (a správce daně ji proto ani nezkoumá) vůle daňového subjektu právní úkon a jím založený právní vztah simulovat, ale
podstatné v dané věci je, že řádně zjištěný skutkový stav jednoznačně skutečný obsah vzniklého právního vztahu určil
. Pro stanovení veřejnoprávní daňové povinnosti pak není rozhodné, jaký smluvní typ, který je zdrojem příjmu, jenž má být podroben zdanění, mezi sebou účastníci uzavřou ve sféře pracovněprávní, obchodně právní nebo občanskoprávní, tzn. ve sféře práva soukromého, ale to, jak je obsah takového úkonu definován, v daném případě pro účely zdanění, v právu veřejném.
Zatímco předpisy soukromého práva umožňují subjektům zvolit si, jakým právním úkonem zamýšlený právní vztah založí (zda uzavřou např. smlouvu o dílo, smlouvu o obstarání věci, smlouvu mandátní, smlouvu o pracovní činnosti, smlouvu o provedení práce, apod.), veřejnoprávní předpisy nedávají již subjektům volbu v tom, jakým způsobem příjem z uzavřeného právního vztahu mohou zdanit.
Byl-li v daném případě ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 ZSDP vyhodnocen obsah pracovní činnosti subdodavatelů stěžovatelky tak, že se jí ve skutečnosti přímo podíleli na plnění jejích pracovních úkolů, stalo se tak v souladu se zákonem.
Stěžovatelka uvedla
, že z provedených důkazů, zejména pak z výpovědí jednotlivých
subdodavatelů, vyplynulo, že tito odmítli přijmout jim nabízený vztah podřízenosti a nadřízenosti ve formě vztahu pracovněprávního. Naopak projevili vůli vyvíjet dohodnutou činnost vlastním jménem a na vlastní účet a v tomto smyslu i vést vlastní účetnictví a samostatně zdaňovat své příjmy jakožto osoby podnikající podle živnostenského zákona.
Stěžovatelka rovněž namítá, že Nejvyšší správní soud se nevypořádal s její námitkou, že její subdodavatelé jakožto poplatníci daně z příjmů již svou zákonnou daňovou povinnost splnili, a tím, že ji stát znovu vymáhá po stěžovatelce, dochází k dvojímu vybírání daně z příjmů jediného poplatníka.
   
Názor Ústavního soudu
Pokud jednotliví pracovníci uzavřeli se stěžovatelkou smlouvy o dílo, nebrání tato skutečnost tomu, aby příjmy vyplácené na jejich podkladě jednotlivým osobám, pracujícím na základě těchto smluv, byly podřazeny pod ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, pokud se ovšem jednalo o příjmy za práce, při nichž tito pracovníci byli povinni dbát příkazů jednatelů stěžovatelky. Podstatným rysem závislé činnosti ve smyslu citovaného ustanovení je totiž vzájemný vztah plátce a poplatníka, tedy vztah, kdy poplatník nevykonává práci nezávisle, nýbrž podle pokynů toho, kdo příjem vyplácí.
Jestliže vzniknou pochybnosti o tom, zda ten který příjem podléhá daňovému režimu ve smyslu ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů či režimu jinému, v posuzovaném případě ve smyslu § 7 zákona daních z příjmů, je nutno zkoumat vlastní obsahovou povahu toho kterého vztahu, přičemž rozhodující bude „závislost“ výkonu příslušné činnosti (či její míra).
Právě touto otázkou se finanční orgány zabývaly. Vyšly z obsahu smluv o dílo a z příslušných faktur, přičemž dospěly ke shodnému závěru, že
předmětem smluv byla práce nepřetržitě prováděná dle pokynů a příkazů jednatelů stěžovatelky, nejčastěji Miroslava Jurmana. Příjmy vyplacené na jejich základě zařadily proto mezi příjmy ze závislé činnosti, dodatečně je zdanily a předepsaly stěžovatelce k přímému placení.
Právní závěry mají oporu ve zjištěném skutkovém stavu, a nejsou tudíž projevem nepřípustné libovůle či dokonce svévole při aplikaci jednoduchého práva. V dané věci se ani nejednalo o „dvojí zdanění“. Skutečnost, že povinnost plátce „splnil“ jiný poplatník, nezakládá zánik plátcovy zákonné daňové povinnosti. (Pokud dotyční pracovníci zahrnuli jim vyplacené příjmy do daňového přiznání dle ustanovení § 7 zákona o daních z příjmů a zaplatili daň, měli možnost požádat příslušného správce daně o její vrácení dle ustanovení § 64 ZSDP.)
 
4. Pokus FÚ zdanit „švarcsystém“ zároveň u zaměstnance i zaměstnavatele
(Podle nálezu Ústavního soudu IV. ÚS 666/02 ze dne 15. prosince 2003, zveřejněno ve Sbírce nálezů ÚS 31/2003 pod č. 145/2003.)
Stěžovatel původně svůj příjem zdanil jako příjem z podnikání dle § 7 zákona o daních z příjmů.
Po daňové kontrole byl příjem finančními orgány překvalifikován jako příjem ze závislé činnosti podle § 6 uvedeného zákona a předepsán k přímému placení společnosti P. jako plátci daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Na základě skutečnosti, že daňová povinnost byla stanovena k přímému placení společnosti P., podal stěžovatel postupně dvě dodatečná daňová přiznání ve snaze obdržet od správce daně již zaplacenou daň, aby pak tuto částku vrátil společnosti P., spol. s r. o., a z ní byla zaplacena daň předepsaná jí k přímému placení. Dle názoru finančních orgánů však dodatečná přiznání byla podána pozdě (dodatečná přiznání měla být podána do konce měsíce následujícího po zjištění skutečností pro jeho podání, byla však podána výrazně později).
Výsledkem tedy byla dvakrát vybraná daň (jednou u zaměstnavatele, jednou u zaměstnance).
   
Názor Ústavního soudu
Z vyžádaných podkladů plyne, že v době vydání dodatečného platebního výměru Finančního úřadu pro Prahu 10 správce daně věděl, že z téže částky stanovil daň k přímému placení dalšímu subjektu, tj. společnosti P. Svým postupem tak dle názoru Ústavního soudu porušil vlastní smysl a účel daňového řízení, jak je upraven v § 1 odst. 2 ZSDP, tedy že obsahem daňového řízení (správy daně) je právo činit jen ta opatření, která jsou potřebná ke správnému a úplnému stanovení daňové povinnosti, nikoliv zajistit si platbu daně z téže částky dvakrát.
Jakkoli argumentace finančních orgánů a soudu na první pohled obstojí a je formálně srozumitelná, nebere v úvahu to, že předmětem zdanění byl jeden a tentýž příjem a ten má být zdaněn pouze jednou. Z hlediska ryze formálněprávního lze sice pro oba způsoby zdanění shledat zákonný podklad, avšak za situace, kdy právo umožňuje dvojí výklad, nelze při řešení případu pominout, že na poli veřejného práva mohou státní orgány činit pouze to, co jim zákon výslovně umožňuje (na rozdíl od občanů, kteří mohou činit vše, co není zákonem zakázáno - čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy).
Pokud tedy správce daně zjistil, že daňová povinnost plátcem nebyla splněna, měla být skutečně uložena zaměstnavateli (což byla) a vymáhána pouze na něm, a poté, co by daňovou povinnost vyrovnal, měla být částka daně uhrazená stěžovatelem (zaměstnancem) tomuto vrácena (buď postupem podle § 56 ZSDP, nebo vyměřením daňové povinnosti, kterou stěžovatel uvedl v opravném daňovém přiznání dne 20. 9. 1999).
Nikoliv na posledním místě je Ústavní soud nucen poukázat na skutečnost, že ze shromážděných podkladů zjevně vyplývá, že stěžovatel v žádném případě nehodlal státu odepřít, co jeho jest, a vyvinul dostatečné úsilí k tomu, aby daňová povinnost byla řádně splněna. O tom svědčí již samotná existence jeho daňového přiznání, byť správcem daně neakceptovaného. I z tohoto pohledu se jeví fakticky konstituované dvojí zdanění téhož příjmu jako ústavně neakceptovatelné a obecně nemravné.
Na základě výše uvedených skutečností proto Ústavnímu soudu nezbylo, než návrhu zcela vyhovět.
 
5. Účetní a švarcsystém
(Podle nálezu Ústavního soudu II. ÚS 69/03 ze dne 31. srpna 2004, zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí ÚS 34/2004 pod č. 122/2004.)
 
Komentář k judikátu č. 5
Vymezení hranic mezi závislou a podnikatelskou činností nemusí být vždy jednoduché. Na pořad jednání Ústavního soudu se dostal případ účetní - živnostnice, jejíž činnost byla překvalifikována na závislou činnost. Se svou ústavní stížností byla úspěšná a soud konstatoval, že řada činností může být vykonávána dodavatelsky a nikoli v zaměstnaneckých (závislých) vztazích.
 
Právní věty
„Zákon nestanoví, nakolik podrobné a konkrétní musí být vymezení činnosti, kterou má mandatář vykonávat, a tuto nedefinovanou množinu nelze omezovat bez zákonné opory. Je-li obchodní záležitost definována určitě, může její realizace spočívat v zařízení jednotlivé konkrétní záležitosti (zpracování daňového přiznání za určitý rok, zastupování ve věci žaloby, sepsání smlouvy apod.), a stejně tak i v zajištění opakující se činnosti, či dohodnutí trvalé a opakované skupiny záležitostí (vyřizování veškeré právní agendy, vedení účetnictví, poskytování ekonomického poradenství apod.). Moderní ekonomika je založena na vytěsňování činností, které nejsou předmětem činnosti příslušného podnikatele formou tzv. outsourcingu. Tímto způsobem je možno zaměřit činnost společnosti cíleně na hlavní náplň, bez plýtvání energií na činnosti přímo nesouvisející s předmětem podnikání. Všechny takto vytěsněné činnosti, které jsou však z hlediska širšího pohledu pro činnost potřebné, jsou pak vykonávány ve vztahu obdobném poměru pracovnímu. Takoví pracovníci mohou být zaměstnanci jiné společnosti, která se zaměřuje právě na tyto služby, a to ve velmi širokém spektru činností od úklidových prací až po právní či daňové poradenství.
Na skutečnost, že takto vykonávaná služba je realizována nikoliv společností s řadou zaměstnanců, ale podnikatelem samotným, nemůže být, bez dalšího, nahlíženo diskriminačním způsobem s tím, že se automaticky jedná o tzv. Švarcův systém, tedy skryté zaměstnávání osob se živnostenským listem (například stavební dělníci, zaměstnaní u stavební společnosti).
Předmětem mandátní smlouvy byl závazek stěžovatelky vést účetnictví mandanta na základě živnostenského listu. Finanční ředitelství založilo svůj závěr na tvrzení, že některá ustanovení této smlouvy vykazují znaky pracovního poměru. Dle smlouvy stěžovatelka vedla účetnictví v sídle společnosti, využívala její hardware i software, a pobírala paušální měsíční odměnu. Finanční ředitelství tedy posoudilo obchodně-právní vztah, založený smlouvou, jako vztah formálně právní, zakrývající pracovní poměr.
Ústavní soud shledal, že výklad, který použil krajský soud v projednávané věci ve vztahu k mandátní smlouvě, je příliš zužující a omezující. Ustanovení § 566 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), sice konstatuje, že mandatář vykoná pro mandanta určitou obchodní záležitost, je tedy použit vid dokonavý a jednotné číslo, avšak takový striktní jazykový výklad by vedl k opakovanému uzavírání smluv, ať mandátních, či jiných, pro každou jednotlivou záležitost. Je tedy otázkou, zda by opakované, například měsíční uzavírání smlouvy, pro uspořádání účetních dokladů, výpočet jednotlivých odvodů apod., mělo účel a bylo efektivní. Zejména pak za situace, kdy případná nespokojenost mandanta s postupem mandatáře může být důvodem k jednostranné výpovědi smlouvy.
Zákon nestanoví, nakolik podrobné a konkrétní musí být vymezení činnosti, kterou má mandatář vykonávat, a tuto nedefinovanou množinu nelze omezovat bez zákonné opory.
Je-li obchodní záležitost definována určitě
, může její realizace spočívat v zařízení jednotlivé konkrétní záležitosti (zpracování daňového přiznání za určitý rok, zastupování ve věci žaloby, sepsání smlouvy apod.), a stejně tak i v zajištění opakující se činnosti, či dohodnutí trvalé a opakované skupiny záležitostí (vyřizování veškeré právní agendy, vedení účetnictví, poskytování ekonomického poradenství apod.).
Podstatným hlediskem
, ale nikoliv jediným, pro posouzení dané věci
může být i to, zda stěžovatelka vykonávala činnost účetní i pro jiné subjekty a nebo výhradně pro P., spol. s r. o. Sama skutečnost, že tuto činnost vykonávala v prostorách společnosti a na hardware a za použití software této společnosti, ještě nezakládá poměr obdobný pracovnímu poměru.
Jakkoliv je odpovědnost mandatáře za případné škody objektivní, je otázkou přesné potřeby mandanta a zvláště jeho zájmu na ochraně firemních dat, zda striktně vyžaduje takovou praxi, případně dobrovolně poskytuje mandatáři prostory a vybavení pro účely vedení účetnictví. Tímto způsobem si totiž může mandant zajistit vyšší ochranu proti ztrátě či poškození účetních dokladů, pro případ dlouhodobé nemoci či vypovězení mandátní smlouvy.
Konečně i sama mandátní smlouva je poměrem mandanta a mandatáře obdobným poměru pracovnímu, kdy je dáno smluvní volností a vůlí stran, zda uzavřou pracovní poměr na dobu neurčitou, případně dohodu o provedení práce, v intencích zákoníku práce, nebo mandátní smlouvu. Český právní řád tuto volnost poskytuje a oba instituty považuje za rovnocenné, při splnění stanovených zákonných podmínek.
Zpochybněním formy vzájemného vztahu navíc správní orgány i správní soud narušily synalagmatičnost smlouvy, když popřely existenci mandátní smlouvy jako takové, a vztah subsumovaly do sféry pracovního práva. Tímto postupem však nezrušily původní smluvní vztah, kdy stěžovatelka nadále odpovídá za účetnictví společnosti jako podnikatelka a nikoliv jako zaměstnankyně, ačkoliv na podmínky k výkonu její práce hledí orgány veřejné moci jako na pracovní poměr.
Na základě uvedených skutečností dospěl Ústavní soud k závěru, že napadeným rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem došlo k zásahu do práva stěžovatelky a jejího smluvního partnera na smluvní volnost plynoucí z dikce čl. 2 odst. 3 Listiny, resp. čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR. Ústavní soud proto napadený rozsudek zrušil, aniž by se blíže zabýval správností daně, stanovené stěžovatelce v původním řízení u správního orgánu prvního stupně.
 
6. Vymezení závislé činnosti
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 2 Afs 62/2004 ze dne 24. února 2004, zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí NSS 6/2005 pod č. 572/2005.)
 
Komentář k judikátu č. 6
V dalším rozsudku se Nejvyšší správní soud zabývá vymezením prvků závislé činnosti. Dospívá k názoru, že nestačí, aby šlo o činnost vykonávanou podle pokynů, ale nutná je faktická závislost na osobě, která příslušný příjem vyplácí. Jako „přitěžující“ okolnosti jsou pak chápány situace, kdy „dodavatel“ své činnosti vykonává pouze pro jednoho „odběratele“, na jednom místě, po dlouhou dobu.
  
Zveřejněná právní věta
„Vymezení pojmu ,závislá činnost‘ podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, nemůže být redukováno toliko na činnost vykonávanou podle příslušných pokynů, nýbrž se musí jednat o činnost skutečně závislou na osobě plátce. Definiční prvek závislosti tak bude dán zejména povahou vykonávané činnosti (typicky práce vykonávaná na jednom místě výhradně pro jednoho zaměstnavatele) a také tehdy, pokud se bude jednat o činnost dlouhodobou a pokud k uzavření pracovněprávního vztahu mělo dojít především v zájmu osoby tuto činnost vykonávající, jejíž právní sféru neuzavření tohoto vztahu v konečném důsledku poškozuje. Naopak o závislou činnost zpravidla nejde, jedná-li se o specializovanou činnost vykonávanou pouze krátkodobě či nesoustavně, jejíž výkon je podmíněn faktory do značné míry nezávislými na vůli zadavatele (např. sezónní práce, práce závislé na počasí, práce podmíněné realizací jednorázově získané zakázky apod.). Tyto skutečnosti musí akceptovat i aplikace daňových předpisů, neboť v opačném případě by představovala nelegitimní zatěžující prvek soukromé sféry. Zvyšování zaměstnanosti nástroji působení státu, a to i daňovými, totiž ve svých důsledcích nemůže vést k tomu, aby byly uzavírány pracovní vztahy i tehdy, jestliže na jejich uzavření není dán oboustranný zájem. Takovýto výklad by popíral i samotnou soukromoprávní podstatu pracovního práva.“
Žalobce proplácel na základě písemných dohod faktury za odborné zednické práce, vedení stavby a výkon technického dozoru dodavatelům
Z. H., R. H., J. H., V. K. a S. Š. Jednalo se však dle správce daně o zastřený stav věci ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 ZSDP, neboť ve skutečnosti byli uvedení dodavatelé povinni dbát pokynů zadavatele, nenesli žádné materiálové náklady spojené s výkonem činnosti a nejednali vlastním jménem.
Nejvyšší správní soud vychází z materiálního posouzení závislé činnosti, kdy skutečně není rozhodné, na jakém formálním právním základě je tato činnost vykonávána. Právě proto je však nutno stanovit materiální kritéria, při jejichž splnění se bude o závislou činnost jednat. Zákonné vymezení prostřednictvím pouhého plnění příkazů plátce, obsažené v citovaném ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, se totiž jeví jako nedostačující a neschopné postihnout všechny reálně možné případy. Již z povahy věci je zřejmé, že
k plnění příkazů (resp. pokynů) dochází prakticky ve všech případech zadávání prací a činností, tzn. nikoliv pouze v rámci pracovního poměru
. Tyto skutečnosti musí akceptovat i aplikace daňových předpisů, neboť v opačném případě by představovala nelegitimní zatěžující prvek soukromé sféry ve shora nastíněném smyslu. Jinak řečeno:
zvyšování zaměstnanosti nástroji působení státu, a to i daňovými, nemůže ve svých důsledcích vést k tomu, aby bylo za žádoucí považováno uzavírání pracovních vztahů i tehdy, jestliže na jejich uzavření není dán oboustranný zájem.
Takovýto výklad by ostatně popíral i samotnou soukromoprávní podstatu pracovního práva.
V projednávané věci byl shledán výkon závislé činnosti u pěti osob, které pro stěžovatele vykonávaly odborné zednické práce, vedení stavby a technický dozor. K závěru o tom, že se skutečně jednalo o výkon závislé činnosti, dospěly finanční úřady a městský soud na základě toho, že uvedené osoby byly povinny dbát pokynů stěžovatele, nenesly téměř žádné materiálové náklady spojené s výkonem činnosti, nejednaly vlastním jménem, jednalo se o druhově určenou práci a v rozhodném období fakturovaly pouze stěžovateli.
K tomu Nejvyšší správní soud uvádí, že ani souhrn všech uvedených skutečností (z nichž některé navíc stěžovatel popírá) nevede k právnímu závěru ohledně výkonu závislé činnosti ve shora zmíněném daňovém smyslu. Ze zprávy o kontrole totiž plyne, že
zmíněné osoby vykonávaly předmětnou činnost jen několik měsíců, přičemž vykonanou práci fakturovaly velmi nepravidelně a ani ne ve všech měsících. Z povahy vykonávané práce s přihlédnutím ke všem okolnostem věci je zřejmé, že se jednalo o činnost relativně krátkodobou a do značné míry nezávislou na subjektivní vůli stěžovatele (vztah ke stavební zakázce). Skutečnost, že práce byla určena druhově, že v rozhodném období jmenovaní účtovali toliko stěžovateli a že poslouchali jeho pokyny, se v tomto kontextu jeví právně zcela bezvýznamnou.
Nejvyšší správní soud proto konstatuje, že v projednávané věci ze skutkových okolností nevyplývá, že se stěžovatel uzavíráním předmětných smluv dopustil zastřených právních úkonů ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 ZSDP.
 
7. Zneužití práva a švarcsystém
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 2 Afs 173/2005-69 ze dne 27. července 2006.)
 
Komentář k judikátu č. 7
Vzhledem k tomu, že použití § 2 odst. 7 ZSDP (tedy zastřený stav x formálně právní stav) se díky judikatuře zdálo být pro finanční úřady příliš komplikované pro nároky na ně v této oblasti kladené, jsou činěny v praxi pokusy aplikovat tzv. „zneužití práva“. Jde o situace, kdy smluvním stranám nelze formálně nic vytknout, dokumentace je v pořádku, v souladu s textem zákona, jasný je i jejich oboustranný zájem podle ní postupovat. Na závadu je pak ale skutečnost, že dle názoru kontrolních či soudních orgánů je smysl a účel daného zákona jiný, než by jeho text formálně připouštěl. Je tedy v některých případech konstatováno „zneužití práva“, přestože formálně zákon porušen nebyl. O podobnou snahu finančních orgánů šlo i v následujícím případě, Nejvyšší správní soud však dal zapravdu daňovým subjektům.
   
Shrnutí k judikátu
Žalobce na práci v lese zaměstnával v pracovněprávním poměru pouze dva traktoristy a ostatní práce v lese zajišťoval smluvními partnery na základě uzavřených smluv o dílo, což má být v rozporu s ustanovením § 1 odst. 6 zákona o zaměstnanosti.
Předmětem posuzované právní otázky je, zda smluvní vztahy mezi žalobcem a smluvními stranami naplňují znaky závislé činnosti.
Smluvní partneři pracovali s vlastními pracovními prostředky (např. motorové pily, motyčky, vidle, kosy, ochranné pomůcky), na svoje náklady pořizovali benzín, olej apod. Samostatně se též dopravovali na místo, kde bylo dílo prováděno. Sami si zajišťovali školení potřebné k výkonu své profese.
Tyto všechny náklady pak promítli do fakturace. Žalobce jim dodával pouze sazenice a postřiky. Je navíc nutné připomenout, že i kdyby smluvní partneři poskytovali žalobci pouze svoji práci, ale jejich vztah by nenaplňoval znaky závislé činnosti uvedené výše, o závislou činnost by se samozřejmě nejednalo.
Není důvodná ani námitka stěžovatele, že práce byly prováděny měsíce a roky při pravidelné měsíční fakturaci
a tato byla prováděna za vykonané práce, nešlo o fakturování dílčí části díla či o zálohu. Je naprosto nepochybné, že i mezi podnikateli vznikají vztahy trvající povahy. Může se tak dít z důvodu oboustranné prospěšnosti a spokojenosti a nebo i z toho důvodu, že v okolí těchto podnikatelů není k dispozici jiný vhodný smluvní partner.
To, že se jedná o vztah trvající povahy, ještě neznamená, že se nutně musí jednat o závislou činnost.
Pokud to specifika dané činnosti vyžadují, ale i pokud by to bylo pro jednotlivé podnikatele výhodné, je samozřejmě možné, aby spolupracovali a např. káceli stromy, nebo prováděli pěstební práce ve skupině. Na nich pak bude záležet, jak si upraví vztahy mezi sebou, tak, aby to bylo výhodné pro všechny strany (to se samozřejmě může dít i ústní dohodou). Nelze také zakazovat žalobci, aby si zajistil potřebný výkon smluvními vztahy s více podnikateli.
Není důvodná ani námitka stěžovatele, že vykonávané práce jsou obsahově shodné s činnostmi, které dřív smluvní partneři vykonávali jako zaměstnanci v pracovním poměru k zaměstnavateli.
Nejvyšší správní soud připouští, že tato okolnost může být pro správce daně významným a užitečným vodítkem při posuzování toho, zda se nejedná o závislou činnost. V žádném případě však sama o sobě nepostačuje a je nutno trvat na splnění všech výše uvedených podmínek.
Stěžovatel ve své kasační stížnosti dále uvádí, že při provádění prací tito smluvní partneři museli dbát příkazů toho, kdo s nimi uvedené smlouvy o dílo uzavřel. Jak již bylo uvedeno výše, aby mohla být činnost považována za závislou, musí být vztah podřízenosti založen přímo, tj. obsahem právního vztahu mezi oběma účastníky.
V uvedených smluvních vztazích nebyla koordinace a kontrola provádění díla smluvních partnerů jednateli prováděna z titulu nadřízeného postavení těchto osob.
Jak vyplývá z protokolů o ústních jednáních se smluvními partnery, zástupci nijak neorganizovali, kdy budou dílo provádět, kdy budou přestávky v práci atd. Je samozřejmé, že vzhledem ke složitosti technologických postupů, požadavků smluvního partnera žalobce (L. Č.) a počtu smluvních stran je v daném případě nutná značná koordinace všech smluvních partnerů pomocí pokynů zástupců žalobce. Jinak by nemohla být zajištěna efektivita a kvalita výkonu práce.
Z výše uvedených důvodů není důvodná ani námitka stěžovatele, že předmětem smluv byla ve skutečnosti nepřetržitě prováděná práce, nikoliv provedení určitého díla ve smyslu § 536 odst. 2 obchodního zákoníku a že dílem nemůže být provádění konkrétních pracovních činností po určitou dobu, navíc dle pokynů či příkazů pracovníků objednatele.
Nejvyšší správní soud znovu konstatuje, že dílem může být provedení těžebních činností byť i na jediném stromu a je možné dílčí části díla upřesnit ústně na místě. Rovněž považuje za nutné zdůraznit, že je možné cenu za provedení tohoto díla či částí tohoto díla, určit např. i podle odpracovaných hodin.
Podle § 546 obchodního zákoníku je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě. Pokud tedy žalobce platil smluvním stranám za dílčí části díla sjednané ústně, bylo možné i ústně sjednat, zda se v daném případě bude cena za dílčí část díla určovat podle hodin, které na ní zhotovitel pracoval, či např. podle plochy, kterou zbavil škůdců apod. Toto je plně v dispozici smluvních stran.
Nejvyšší správní soud proto konstatuje, že v projednávané věci ze skutkových okolností nevyplývá, že se stěžovatel uzavíráním předmětných smluv dopustil zastřených právních úkonů ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 ZSDP, a vztahy mezi žalobcem a smluvními partnery nenaplňují znaky závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.
Je naprosto přirozené, že se podnikatelé snaží chovat tak, aby to pro ně bylo výhodné.
Vzhledem k charakteru vykonávaných prací bylo pro žalobce výhodnější uzavřít smlouvy o dílo než zaměstnat vlastní zaměstnance. Žalobce při uzavírání smluv se smluvními stranami nesimuloval jiný právní úkon, protože právě smlouva o dílo vyhovuje jeho potřebám. Pokud se smluvní strany rozhodnou, v souladu s obecnými principy smluvního práva (smluvní svoboda, dobrá víra, nezneužívání ekonomicky silnějšího postavení apod.) do tohoto smluvního vztahu vstoupit a dojde k jeho skutečné realizaci, nejedná se o právní úkon zastřený. Jinak by tomu ovšem bylo, pokud by žalobce přiměl k uzavření tohoto typu smluv o dílo své smluvní partnery za pomocí ekonomického nátlaku, zneužívaje jejich faktické ekonomické závislosti na nich, a přiměl je tak uzavřít takovou smlouvu, kterou ve skutečnosti neměli zájem uzavřít. Nic takového ovšem z obsahu správního ani soudního spisu ani v nejmenším nevyplývá.
Racionálním ekonomickým chováním podnikatele je i snaha o minimalizaci nákladů a maximalizaci zisku. Přirozeným projevem tohoto chování je i snaha o optimalizaci povinností vůči státu
(např. daně, odvody na zdravotní a sociální pojištění). Pokud se tak děje legálně, tedy v souladu nejen s obchodním zákoníkem a daňovými předpisy, ale i např. zákonem o zaměstnanosti, nelze za to podnikatele postihovat. Je zřejmé, že v daném případě není zcela vyloučena eventualita určitého porušení zákona o zaměstnanosti (nutno ovšem podotknout, že touto otázkou se Nejvyšší správní soud nezabýval, a proto k ní nezaujímá žádné stanovisko), to však nemůže mít samo o sobě vliv na posouzení, zda jsou předmětné smluvní vztahy zastřenými právními úkony z hlediska daně z příjmů ze závislé činnosti.
Konečně také
nutno konstatovat, že v daném případě nedošlo ani ke zneužití práva.
Jím rozumí
judikatura
Nejvyššího správního soudu situaci, kdy dochází k porušení principu rozumného uspořádání společenských vztahů, a tato zcela nedůvodně přináší podnikateli prospěch na úkor ostatních členů společnosti tím, že zkracuje stát o daňové příjmy, jež by mohly být po právu redistribuovány ve prospěch ostatních členů společnosti, tj. působí v konečném důsledku ničím neodůvodněnou újmu každého člena společnosti (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2005, č. j. 1 Afs 107/2004 48; zveřejněno pod č. 869/2006 Sb. NSS). To se však v daném případě nestalo.
Snaha o minimalizaci nákladů a maximalizaci zisku, realizovaná tím, že podnikatel zajišťuje specifické činnosti pomocí smluv o dílo uzavřených s reálně ekonomicky samostatnými, i když z hlediska objemu tržeb a vlastního kapitálu nepoměrně slabšími zhotoviteli, je racionálním, nikoho nepoškozujícím, a tedy i právem dovoleným vzorcem chování a slouží k rozumnému uspořádání společenských vztahů.
 
8. Nájemce pracovní síly a jeho vztah k zaměstnancům pronajímatele pracovní síly
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 2 Afs 161/2004 ze dne 26. června 2005, zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí NSS 11/2005 pod č. 702/2005.)
 
Komentář k judikátu č. 8
V závěrečném rozsudku dnešního výběru se správce daně pokusil překvalifikovat na „švarcsystém“ situaci, kdy si jedna firma najala druhou a potřebné činnosti zabezpečila pracovníky této „druhé“ firmy. Neměla tedy s fyzickými osobami, které vykonávaly konkrétní činnosti žádný vztah - ty byly zaměstnanci dodavatelské firmy. Soudy nesouhlasily s tím, že by v daném případě šlo o zastřenou závislou činnost.
  
Zveřejněná právní věta
„Vztah mezi nájemcem pracovní síly a zaměstnanci, kteří u nájemce pracovali na základě dohod nájemce s pronajímateli pracovní síly, nelze považovat za ,obdobný poměr‘ ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.“
V projednávané věci nebylo u vztahů mezi žalobkyní a pracovníky, kteří u ní pracovali, splněno, že se jednalo o právní vztah mezi těmito subjekty, a rovněž nebylo splněno, že zde existovala přímo mezi účastníky založená povinnost pracovníků řídit se pokyny žalobkyně. Z důkazů provedených v řízení před správními orgány je nepochybné, že
pracovníci pracovali u žalobkyně proto, že byli zaměstnanci zprostředkovatelských subjektů. Mezi pracovníkem a žalobkyní žádný právní vztah neexistoval.
Na půdorysu pracovního poměru mezi pracovníkem a zprostředkovatelským subjektem, tj. třetí osobou, se pak pracovník s touto třetí osobou dohodl či mu bylo v rámci oprávnění vyplývajících z tohoto poměru třetí osobou uloženo, aby dočasně vykonával pracovní činnost u žalobkyně.
Pracovníci se tedy řídili pokyny žalobkyně jen a pouze proto, že k takovému chování byli povinni na základě právního vztahu vůči svému zaměstnavateli, tj. vůči zprostředkovatelskému subjektu.
Pokud by pokyny žalobkyně nerespektovali, nemohla žalobkyně vyvodit žádné právní důsledky vůči nim, nýbrž toliko vůči zprostředkovatelskému subjektu, který se pro žalobkyni zavázal zajistit své zaměstnance určitých kvalifikací v určitém čase a na určitém místě k tomu, aby dle pokynů žalobkyně pro ni vykonávali pracovní činnost.
Odměna za výkon této pracovní činnosti byla hrazena nikoli z prostředků žalobkyně, nýbrž z prostředků zprostředkovatelských subjektů, které naopak inkasovaly od žalobkyně smluvně stanovené částky za zajištění pracovních sil.
Ve své podstatě se u vztahů mezi žalobkyní, zprostředkovatelskými subjekty a pracovníky, kteří u žalobkyně pracovali, jednalo o pronájem pracovní síly.
Z právního hlediska je podstatné, že podle právní úpravy účinné v době vydání správních rozhodnutí stěžovatele se u činnosti zprostředkovatelských subjektů pro žalobkyni nejednalo o zprostředkování zaměstnání, tj. činnost zaměřenou na vyhledávání vhodného zaměstnání pro občana, který se o práci uchází, a na vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly (§ 4 odst. 1 věta první zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném ke dni vydání správních rozhodnutí správce daně).
Smyslem jednání žalobkyně byla snaha snížit podnikatelské riziko spočívající v nutnosti zaměstnávat (a tedy platit) vlastní zaměstnance za situace, kdy jejich potřeba v čase často kolísala a kdy právní předpisy pracovního práva neumožňují rychlé a flexibilní najímání a propouštění pracovní síly. Toto riziko za žalobkyni nesly zprostředkovatelské subjekty, které mohly svůj „kmen“ zaměstnanců pronajímat vícero zájemcům dle jejich zájmu a tím diverzifikovat zdroj příjmů a snížit riziko, že pro zaměstnance nebude po určitou dobu uplatnění. Právě i za nesení uvedeného rizika jim žalobkyně platila. Jednání žalobkyně tedy nelze považovat za obcházení daňových zákonů ve smyslu § 2 odst. 7 ZSDP (na rozdíl od typických případů tzv. „švarcsystému“, kdy zaměstnavatel předstírá, že se svým zaměstnancem má vztah dvou osob samostatně výdělečně činných, zatímco zastírá skutečný stav - vztah závislé činnosti). Jak již řekl Nejvyšší správní soud ve shora zmíněném rozsudku publikovaném pod č. 572/2005 Sb. NSS,
zvyšování zaměstnanosti nástroji působení státu, a to i daňovými, nemůže ve svých důsledcích vést k tomu, aby bylo za žádoucí považováno uzavírání pracovních vztahů i tehdy, jestliže na jejich uzavření není dán oboustranný zájem.
Takovýto výklad by popíral samotnou soukromoprávní podstatu pracovního práva.