Příklady na zdanění příjmů dle § 9 a 10 ZDP

Vydáno: 30 minut čtení

V příspěvku se zaměříme na zodpovězení různých dotazů, týkajících se zdanění příjmů z nájmu dle § 9 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), a tzv. ostatních příjmů dle § 10 ZDP v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016.

Příklady na zdanění příjmů dle § 9 a 10 ZDP
Ing.
Ivan
Macháček
PŘÍJMY Z NÁJMU ZDAŇOVANÉ DLE § 9 ZDP
Dle tohoto ustanovení zákona se zdaňují veškeré příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů a dále příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu movitých věcí, který je zdaňován podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP. Jak u nájmu nemovitých věcí a bytů, tak u nájmu movitých věcí se jedná o nájem majetku nezařazeného v obchodním majetku poplatníka. Pronajímatel se přitom může rozhodnout k uplatnění skutečně vynaložených výdajů souvisejících s nájmem anebo k uplatnění paušálních výdajů, přičemž výše paušálních výdajů činí 30 % z dosažených příjmů s tím, že tyto výdaje může uplatnit nejvýše do limitní částky 600 000 Kč. V pokynu GFŘ D-22 se uvádí, že najímaný majetek evidovaný podle § 9 odst. 6 ZDP se nepovažuje za obchodní majetek ve smyslu § 4 odst. 4 ZDP. Zatímco příjmy z nájmu zdaňované dle § 7 ZDP po odpočtu výdajů (prokazatelných nebo paušálních), případně po úpravě dle § 5 a 23 ZDP, jsou součástí vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální a zdravotní pojištění, pak příjmy z nájmu zdaňované dle § 9 ZDP se nezahrnují do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Pokud se pronajímatel rozhodne uplatnit daňové výdaje ve skutečné výši, lze jako daňový výdaj uplatnit odpisy hmotného majetku, rezervy na provedení opravy, a další daňové výdaje související s nájmem majetku. Rovněž tak může jako daňový výdaj uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu soukromým silničním motorovým vozidlem ve výši 4 000 Kč/měsíc podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP, pokud toto soukromé vozidlo použije v souvislosti s příjmy z nájmu (např. jízdy k jednání s nájemníky v najímaných bytech, jízdy v souvislosti s prováděním údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí najímané nemovité věci). Z nájmu dle § 9 ZDP může vzniknout daňová ztráta, kterou lze uplatnit v příslušném zdaňovacím období, resp. postupovat dle § 34 odst. 1 ZDP.
Příklad
Občan s různými druhy nájmů
Fyzická osoba má v roce 2016 příjmy z nájmu části nemovité věci zařazené pro účely svého podnikání v obchodním majetku, příjem z nájmu bytu v soukromém vlastnictví fyzické osoby a příjem z krátkodobého nájmu chaty po dobu letních prázdnin svému příteli z Kanady. Rovněž má příjem z nájmu soukromého osobního automobilu svému známému.
Fyzická osoba zahrne příjmy z nájmu v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016 do tří dílčích základů daně:
1)
příjem z nájmu nemovité věci zařazené v obchodním majetku bude zdaněn dle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP,
2)
příjem z nájmu bytu a příjem z příležitostného nájmu chaty bude zdaněn v rámci § 9 ZDP,
3)
příjem z krátkodobého nájmu osobního automobilu bude zdaněn jako příjem z příležitostného nájmu movitých věcí podle § 10 ZDP, přičemž pokud tento příjem nedos