Podnikání důchodců

Vydáno: 21 minut čtení
Podnikání důchodců
Ing.
Ivan
Macháček
Řada důchodců současně s pobíraným starobním důchodem dosahuje dalších příjmů z výdělečné činnosti. Může jít jednak o příjmy dosahované v rámci pracovněprávního vztahu, dále o příjmy ze samostatné činnosti dle § 7, o příjmy z nájmu dle § 9 a rovněž o ostatní příjmy zdaňované dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). V následujícím textu si ukážeme specifické otázky zdaňování příjmů důchodců z podnikání v podmínkách daňové legislativy roku 2016. Nejdříve si shrneme podmínky pro osvobození starobních důchodů od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP a budeme se zabývat případy zdanění těchto důchodů při porušení zákonných podmínek v návaznosti na uplatnění § 4 odst. 3 ZDP. V závěru si uvedeme povinnost podnikajících důchodců hradit příslušná pojištění a ukážeme si vliv výdělečné činnosti na úpravu výše starobního důchodu.
OSVOBOZENÍ DŮCHODU A PENZE OD DANĚ Z PŘÍJMŮ
Podle znění je od daně z příjmů fyzických osob
osvobozena z úhrnu příjmů ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze nejvýše částka za zdaňovací období ve výši 36násobku minimální mzdy,
která je platná k 1. lednu kalendářního roku. Do této částky se nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů.
Pro kalendářní rok 2016 se vychází z minimální mzdy ve výši 9 900 Kč, a tudíž je osvobozena od daně z příjmů fyzických osob výše pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí v roční výši 356 400 Kč (měsíční důchod nepřevyšující 29 700 Kč).
Zákon o daních z příjmů v § 4 odst. 1 písm. h) hovoří o osvobození příjmů ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí. Důchodem se zde nerozumí pouze starobní důchod, ale
do limitu pro osvobození od daně z příjmů se počítají i invalidní a vdovské (vdovecké) důchody.
Při souběhu výplaty starobního důchodu a vdovského důchodu se pro posouzení limitu pro osvobození od daně z příjmů oba důchody sčítají.
Pokud výše ročního vypláceného důchodu a penze přesáhne v roce 2016 částku 356 400 Kč, je od daně z příjmů osvobozena výše důchodu a penze 356 400 Kč a
částka převyšující tuto hranici je zdaněna jako ostatní příjem dle § 10 ZDP.
I když důchodce kromě důchodu a penze nemá žádné jiné zdanitelné příjmy a vyplácený důchod a penze převyšují limitní hranici 356 400 Kč ročně, musí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Pokud však roční příjmy, které jsou předmětem daně, nepřesáhnou výši 15 000 Kč, nemusí podle znění § 38g ZDP poplatník podat daňové přiznání.
DŮCHODCE S PŘÍJMY Z VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI
V ustanovení <