Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016, 1. část

Vydáno: 28 minut čtení

S účinností od 1. ledna 2016 se mění zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU “), a některé další zákony (senátní tisk č. 112), kterými bude do českých účetních předpisů implementována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU z 26. června 2013, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (dále „směrnice“). Směrnice je v podstatě přepracováním zrušených směrnic. Deklaruje jako svůj cíl snížit administrativní zátěž a zlepšit podnikatelské prostředí, zejména pro malé a střední obchodní korporace. Novela ZU v maximální možné míře přebírá možnosti zjednodušení či osvobození, které směrnice umožňuje. Další úpravy týkající se redukování informací vykazovaných v účetních závěrkách a podoby a obsahu účetních výkazů bude obsahovat prováděcí vyhláška k ZU (vyhláška č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „VPU “).

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016
Ing.
Jiří
Koch
Novela ZU dále reaguje na existenci jiných právních předpisů, které mají přímý dopad do povinností ukládaných účetním jednotkám právě ZU. Zejména se jedná o zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“). Poslední oblastí jsou dodatečné úpravy, které mají zajistit plný soulad ZU s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“) a zákonem o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., dále jen „ZOK“).
K hlavním
věcným změnám
vyplývajícím ze směrnice patří především:
-
kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin,
-
vymezení subjektů veřejného zájmu,
-
nová povinnost sestavovat a zveřejňovat zprávu o platbách vládám v oblasti těžebního průmyslu.
Ostatní změny
spočívající především ve zpřesnění ustanovení zákona se týkají těchto oblastí:
-
účetní závěrka a výroční zpráva a jejich zveřejňování,
-
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,
-
ověřování účetní závěrky auditorem,
-
konsolidovaná účetní závěrka,
-
způsoby oceňování, rezervy, zřizovací výdaje,
-
vyplácení podílů na zisku,
-
jednoduché účetnictví.
V souvislosti s transpozicí směrnice a se znovuzavedením jednoduchého účetnictví do ZU se provádí určité úpravy v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Úpravy se týkají také zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“).
 
K JEDNOTLIVÝM OBLASTEM PODROBNĚJI
 
Kategorie účetních jednotek
S účinností od 1. ledna 2016 budou rozlišovány
čtyři kategorie účetních jednotek
- mikro účetní jednotka, malá účetní jednotka, střední účetní jednotka a velká účetní jednotka. Začlenění příslušné účetní jednotky do dané kategorie závisí na dosažení či překročení alespoň dvou ze tří stanovených kritérií (bilanční suma, čistý obrat a průměrný počet pracovníků).
Poznámka:
Z celkového počtu cca 400 00