Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2015 - praktické řešení sporných případů

Vydáno: 13 minut čtení

S účinností od 1.4.2015 došlo k rozšíření působnosti režimu přenesení daňové povinnosti na vybrané zboží vymezené vládním nařízením č. 361/2014 Sb. S dočasným použitím režimu přenesení daňové povinnosti, který se vztahuje na vybrané zboží, se plátci s měsíčním zdaňovacím obdobím měli možnost setkat poprvé v souvislosti s podáním daňového přiznání k DPH za duben 2015 v termínu do 25.5.2015. Plátci se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, pokud uskutečňují dodání vybraného zboží, které podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92f zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), jsou povinni uvést údaje o takto poskytnutém plnění poprvé v daňovém přiznání k DPH za 2. čtvrtletí 2015, a to v termínu do 25.7.2015. Základní informace k aplikaci dočasného použití režimu přenesení daňové povinnosti byly zveřejněny v květnovém vydání tohoto odborného časopisu (Účetnictví v praxi č. 5/2015, str. 13). V následujícím textu se zaměříme na informace k postupu podle § 92f ZDPH , které jsou využitelné v praxi při řešení sporných nebo chybných případů. Součástí tohoto příspěvku je i upozornění na změny týkající se nařízení vlády č. 361/2014 Sb. , které jsou účinné od 1.7.2015.

Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2015 - praktické řešení sporných případů
Ing.
Dagmar
Fitříková
 
PRVNÍ ZKUŠENOSTI Z PRAXE
Dosavadní praxe dokazuje, že aplikace dočasného použití režimu přenesení daňové povinnosti působí plátcům komplikace, ať už jde o správné určení zboží ve vazbě na nomenklaturu celního sazebníku, posouzení limitní částky 100 000 Kč bez DPH u vybraného zboží nebo řešení situace, kdy se dodavatel a odběratel neshodnou na tom, zda realizovaná dodávka zboží podléhá nebo nepodléhá dočasnému použití režimu přenesení daňové povinnosti. Přitom ve většině případů každá smluvní strana prosazuje variantu, která pro ni nepředstavuje žádné riziko případných postihů z pohledu DPH.
 
DŮSLEDKY NESPRÁVNÉHO POSTUPU
Nesprávné určení, zda se při poskytnutí konkrétního zdanitelného plnění použije, popř. nepoužije, režim přenesení daňové povinnosti, představuje v rámci případného daňového řízení pro jednu smluvní stranu riziko dodatečného vyměření daně a s tím souvisejících sankcí.
 
INFORMACE GFŘ
Na webových stránkách Finanční správy ČR byla dne 11.3.2015 zveřejněna pod č.j. 255/15/7100-20116-011073 „Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016“. Součástí informace Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“) jsou mimo jiné i postupy využitelné v praxi při řešení sporných nebo nejednoznačných případů, při vyúčtování zálohových plateb, při stanovení celkové částky základu daně a při opravě základu daně.
 
PRAKTICKÝ PO