Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1.7.2015

Vydáno: 8 minut čtení

Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti (dále jen „RPDP“) podle § 92f zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), se u zboží a služeb uvedených v příloze č. 6 ZDPH uplatňuje na základě prováděcího nařízení vlády č. 361/2014 Sb. Prováděcí nařízení č. 361/2014 Sb. upravuje zejména podmínky, kdy se RPDP použije u vybraného zboží (základ daně převyšující hranici 100 000 Kč) a vybrané zboží definuje. S účinností od 1.7.2015 bylo prováděcí nařízení významným způsobem novelizováno nařízením vlády č. 155/2015 Sb. , především byla rozšířena definice vybraného zboží, pokud jde o obiloviny a technické plodiny včetně olejnatých semen. Dále došlo k formální úpravě definice vybraného zboží, pokud jde o výrobky ze železa či oceli v kódu kombinované nomenklatury 7312 (splétaná lanka atd.).

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1.7.2015
Ing.
Pavel
Běhounek
 
OBILOVINY A TECHNICKÉ PLODINY VČETNĚ OLEJNATÝCH SEMEN
 
Současné, resp. nové, znění nařízení
Do 30.6.2015 byly vybraným zbožím:
„a) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1207 50, 1207 91, 1209 10 00 nebo 1212 91,“
Od 1.7.2015 jsou vybraným zbožím:
„a) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 nebo kapitole 12,“
Zdánlivě se tedy RPDP nově vztahuje na veškeré položky uvedené v kombinované nomenklatuře v kapitolách 10 (obiloviny) a 12 (olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny). Zejména v případě kapitoly 12 však bude uplatnění poměrně komplikované a u všech položek se RPDP neuplatní anebo se uplatní jen v některých případech.
Obiloviny
Obiloviny jsou řazeny do kapitoly 10
kombinované nomenklatury a ze širokého vymezení obilovin byla v období od 1. 4. do 30.6.2015 vybraným zbožím pouze kukuřice (kód 1005). Od 1.7.2015 jsou vybraným zbožím (necháme-li stranou podmínku danou čl. 199a směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH, že nejsou běžně používány v nezměněném stavu ke konečné spotřebě) všechny obiloviny uvedené v kapitole 10, tj.:
-
1001 - pšenice a sourež,
-
1002 - žito,
-
1003 - ječmen,
-
1004 - oves,
-
1005 - kukuřice (nadále je vybraným zbožím stejně jako před 1.7.2015),
-
1006 - rýže,
-
1007 - zrna čiroku,
-
1008 - pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny (merlík chilský, triticale a další).
Olejnatá semena
V období od 1. 4. do 30.6.2015 jsou vybraným zbožím pouze tato olejnatá semena:
-
1201 - sójové boby,
-
1205 - semena řepky a řepky olejky,
-
1206 00 - slunečnicová semena,
-
1207 50 - hořčičná semena,
-
1207 91 - maková semena.
Novelizací prováděcího nařízení se vybraným zbožím stala všechna olejnatá semena zařazená do kapitoly 12 nomenklatury celního sazebníku, nově je tedy od 1.7.2015 vybraným zbožím i:
-
1202 - podzemnice olejná (arašídy), nepražená ani jinak tepelně neupravená, též loupaná nebo drcená,
-
1203 00 00 - kopra,
-
1204 00 - lněná semena, též rozemletá,
-
1207 - ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené (kromě hořčičných a makových semen, která jsou vybraným zbožím již od 1.4.2015; jde např. o konopná semena).
Rozšíření okruhu olejnatých semen by zřejmě samo o sobě nemělo přinést zásadnější problémy českému zemědělství, spíše by mělo dopadat na obchodníky či na zpracovatele těchto semen. Rozšíření se totiž týká zejména semen, jejichž pěstování není v ČR příliš rozšířené (např. lněná či konopná semena), resp. jsou pěstována v jiných klimatických podmínkách (burské oříšky, kopra -to jsou sušené kokosové ořechy - atd.). Mezi ostatními olejnatými semeny (kód 1207) nalezneme např.:
-
palmové ořechy a jádra,
-
bavlníková semena,
-
semena skočce (v našich podmínkách se můžeme setkat s letničkou skočec obecný - pozor na jeho jedovatá semena obsahující ricin; tato semena se používají k výrobě ricinového oleje),
-
semena světlice barvířské (označovaná jako „planý“ nebo „turecký šafrán“; světlice barvířská se používá jako žluté přírodní barvivo - údajně např. v bonbonech Bonpari).
Mezi zbožím, které může být vybraným zbožím, je i řada poměrně exotických komodit nebo komodit v ČR zřejmě nepříliš obvyklých. To je pravděpodobně způsobeno tím, že místo výběru jednotlivých položek z kapitol 10 a 12 prováděcí nařízení použilo tyto kapitoly jako celek. Určitou roli zřejmě sehrála i zahraniční inspirace - RPDP se kromě Slovenské republiky používá také v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku (asi proto by nás neměla překvapit např. melounová semena v kódu kombinované nomenklatury 1207 70 00).
Semena cukrové řepy a cukrová řepa
Pokud jde o semena cukrové řepy a cukrovou řepu, prováděcí nařízení se nijak nemění - tzn., že semena cukrové řepy jsou nadále vybraným zbožím a cukrová řepa se stane vybraným zbožím od 1.9.2015.
Další technické plodiny
Pokud jde o obiloviny a olejnatá semena, mělo by být použití novelizovaného nařízení poměrně jednoznačné. Prováděcí nařízení však jako vybrané zboží neuvádí veškeré zboží patřící do kapitol kombinované nomenklatury 10 a 12, ale jen „obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy“ patřící do těchto kapitol.
Nestačí tedy vzít jednotlivé položky zatříděné do kapitoly 10 (obiloviny) a do kapitoly 12 (olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny), ale také určit, zda jsou obilovinou (to by problém být neměl a všechny položky třídy 10 by obilovinou a tudíž vybraným zbožím měly být), nebo technickou plodinou včetně olejnatého semene. Olejnatá semena jsou zatříděna v kódech nomenklatury celního sazebníku 1201 až 1207 (viz výše k olejnatým semenům) a uvedený test u nich není nutné provádět (ponecháme-li stranou nepřesné označení „technické plodiny včetně olejnatých semen“ - semeno máku dodávané pro potravinářské účely může být jen stěží částí technické plodiny). U ostatních položek kapitoly 12 však vzniká problém, zda jde či nejde o technickou plodinu.
Problémům s rozšířením RPDP u položek z kapitol 10 a 12 kombinované nomenklatury je věnován podrobný komentář nabízený na http://www.behounek.eu/podrobne-komentare/. Přílohou komentáře je řada doprovodných příloh (kapitoly 10 a 12 kombinované nomenklatury včetně aktuálních vysvětlivek platných od 1.1.2015 k těmto kapitolám, výklad slovenské daňové správy k uplatnění RPDP u těchto komodit na Slovensku, důvodová zpráva k novelizaci prováděcího nařízení atd.).
 
Přechod na novou úpravu
K přechodu na novou úpravu slouží univerzální přechodné ustanovení v § 92a ZDPH:
„7) Pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, použije se režim přenesení daňové povinnosti při uskutečnění zdanitelného plnění na daň vypočtenou ze základu daně stanoveného podle § 37a odst. 1.“
PŘÍKLAD
V červnu 2015 byla na dodávku pšenice uhrazena záloha 115 000 Kč a v červenci 2015 se uskuteční dodání pšenice za cenu 110 000 Kč bez DPH. Jak se uplatní RPDP?
Režim přenesení daňové povinnosti se nadále uplatňuje v návaznosti na datum uskutečnění zdanitelného plnění - proto také podle výkladu daňové správy z 11.3.2015 (viz kapitola Výklady ke změnám ZDPH od 1.1.2015 v článku věnovaném aktuálním účetním a daňovým změnám na str. 7) je pro posouzení limitu 100 000 Kč rozhodující hodnota celkového plnění (110 000 Kč), a proto se RPDP uplatní.
Protože však dodavatel uplatnil DPH ze zálohy 115 000 Kč (základ daně 100 000 + DPH 15 000), bude RPDP podléhat pouze rozdíl 10 000 Kč. K červencovému datu uskutečnění obě strany přiznají plnění v hodnotě 10 000 Kč v RPDP. Doplatek 10 000 Kč již dodavatel naúčtuje pouze v úrovni bez DPH a DPH 11 500 Kč přizná odběratel.
 
Ke kódu 7312 - splétaná lanka atd.
Podle nařízení vlády č. 361/2014 Sb. jsou vybraným zbožím i výrobky ze železa či oceli zatříděné v kódu 73 kombinované nomenklatury, avšak s tam uvedenými výjimkami. Jako výjimku nařízení zatím (do 30.6.2015) uvádí mimo jiné kód 7312 00 00, což je nepřesné, protože kombinovaná nomenklatura uvádí kód 7312 (Splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy, smyčky a podobné výrobky, ze železa nebo oceli, elektricky neizolované) a tento kód se dále člení na:
-
7312 10 Splétaná lanka, lana a kabely; tento kód se dále člení např. na 7312 10 20 (z nerezavějící oceli), 7312 10 41 [ostatní, jejichž největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 3 mm, pokovené nebo potažené slitinami měď-zinek (mosaz)] atd.
-
7312 90 00 Ostatní.
Pod kód 7312 00 00 kombinované nomenklatury uvedený v nařízení do 30.6.2015 patří celý obsah kódu 7312 uvedený v kombinované nomenklatuře.
Na veškeré výrobky v kódu 7312 (splétaná lanka atd.) se tedy RPDP nevztahuje ani před 1.7.2015, ani od 1.7.2015.
Jedná se pouze o legislativnětechnické upřesnění textu nařízení, což potvrzuje jak důvodová zpráva k novelizaci prováděcího nařízení, tak výčet položek třídy XV kombinované nomenklatury (do této třídy patří kód 73 - výrobky ze železa nebo oceli) uvedený v příloze č. 2 informace daňové správy z 11.3.2015 k uplatňování RPDP od 1.4.2015 (viz kapitola Výklady ke změnám ZDPH od 1.1.2015 v článku věnovaném aktuálním účetním a daňovým změnám na str. 7).