Změny u daně z příjmů právnických osob za rok 2014 oproti roku 2013

Vydáno: 31 minut čtení

Při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2014 se musí poplatníci daně z příjmů právnických osob řídit novým zněním zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), ve kterém došlo od 1.1.2014 k velkému množství změn.

Změny u daně z příjmů právnických osob za rok 2014 oproti roku 2013
Ing.
Jiří
Vychopeň
-
Zákonem č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a v části třetí i ZDP, bylo doplněno do ustanovení § 19 odst. 1 ZDP, že
od daně z příjmů právnických osob jsou nově osvobozeny také příspěvky do fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.
-
Zákonem č. 215/2013 Sb., kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách a také ZDP, bylo doplněno do ustanovení § 20 odst. 8 ZDP, že
do limitů pro odpočet hodnoty bezúplatných plnění od základu daně se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her.
-
Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (dále jen „zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.“), které obsahovalo celkem 843 změnových bodů v ZDP a k tomu ještě 21 bodů přechodných ustanovení.
Převážná část změnových bodů v ZDP přijatých zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. souvisela s novou terminologií používanou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen „NOZ“), a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. byla ale provedena také řada věcných změn v ZDP a také byla do ZDP vložena některá zcela nová ustanovení; mnohé tyto změny přitom vůbec nesouvisely s rekodifikací soukromého práva.
Některé změny v ZDP, včetně nových ustanovení, přijaté zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014 souvisely se zrušením dědické a darovací daně a integrací příjmů z darování a dědění do ZDP a také s nahrazením dosavadní daně z převodu nemovitostí daní z nabytí nemovitých věcí.
Na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2014 může mít dopad i změna obsažená v části páté zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, kterou bylo s účinností od 1.9.2014 doplněno do ZDP nové ustanovení § 24 odst. 2 písm. zw), podle kterého jsou od uvedeného data daňově uznatelným výdajem (nákladem) podle odstavce 1 také
výdaje (náklady) v podobě:
1)
výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, nebo
2)
příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.
Dne 21.11.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 267/2014 Sb., který s účinností od 1.1.2015 přinesl mnoho dalších změn v ZDP a v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“), přičemž podle přechodných ustanovení lze některé změny použít již pro zdaňovací období roku 2014, např.:
-
nové znění ustanovení § 19 odst. 1 písmeno zc) ZDP, podle kterého jsou
od daně z příjmů právnických osob osvobozeny příspěvky výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren podle zákona upravujícího odpady plynoucí provozovatelům kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení nebo oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu, pokud jsou zaregistrováni podle zákona upravujícího odpady; osvobození lze uplatnit za předpokladu použití příspěvků pouze na zpracování elektroodpadů a odpadu ze solárních panelů a nezbytných nákladů souvisejících s tímto účelem s výjimkou nákladů na zřízení sběrného místa provozovatele solární elektrárny,
-
nové znění ustanovení § 19b odst. 2 písm. b) bodu 1 ZDP, podle kterého se
osvobození bezúplatných příjmů poplatníků, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, od daně z příjmů právnických osob podle tohoto ustanovení vztahuje i na obce a kraje,
-
podle nového ustanovení § 2 odst. 6 ZoR
mohou opravné položky tvořit poplatníci daně z příjmů právnických osob nově také u pohledávek, o kterých:
a)
bylo při jejich vzniku účtováno v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví snížením zaúčtovaných nákladů a takto vzniklý příjem nebyl podle zvláštního právního předpisu příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do základu daně z příjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo základu daně pro zvláštní sazbu daně nebo
b)
bylo v důsledku oprav minulých období v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví účtováno rozvahově a pro účely zjištění základu daně bylo nutné o celou jejich hodnotu zvýšit výsledek hospodaření.
 
PŘEHLED A KOMENTÁŘ HLAVNÍCH ZMĚN U DPPO ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2014 OPROTI ZDAŇOVACÍMU OBDOBÍ ROKU 2013
Poplatníci daně z příjmů právnických osob (§ 17 ZDP)
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I        
2013
I
2014
I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Podle odstavce 1 byly poplatníky I Podle nového znění odstavce 1 je I I daně z příjmů právnických osob: I poplatníkem daně z příjmů I I a) osoby, které nejsou fyzickými I právnických osob: I I osobami, I
a) právnická osoba,
I I b) organizační složky státu, I
b) organizační složka státu,
I I c) podílové fondy, I
c) podílový fond podle zákona
I I d) fondy obhospodařované penzijní I
upravujícího investiční
I I společností a transformovaný I
společnosti a investiční fondy,
I I fond (dále jen "fond penzijní I
d) podfond akciové společnosti s
I I společnosti"). I
proměnným základním kapitálem
I I I
podle zákona upravujícího
I I I
investiční společnosti a
I I I
investiční fondy,
I I I
e) fond penzijní společnosti,
I I I
f) svěřenský fond podle občanského
I I I
zákoníku,
I I I
g) jednotka, která je podle právního
I I I
řádu státu, podle kterého je
I I I
založena nebo zřízena,
I I I
poplatníkem.
I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Komentář:
Od 1.1.2014 je mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob nově uveden i svěřenský fond, který obdobně jako jiné fondy (např. podílový fond nebo fond penzijní společnosti) není právnickou osobou, ale zvláštním institutem vytvořeným ke speciálnímu účelu (podle § 1448 a násl. NOZ se svěřenský fond vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat, přičemž vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce).
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I        
2013
I
2014
I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Podle odstavce 2 byla od daně z I Podle nového znění odstavce 2
jsou
I I příjmů právnických osob osvobozena I
poplatníci daňovými rezidenty ČR
I I ústřední banka ČR. I
nebo daňovými nerezidenty.
I I I I I Podle odstavce 3 měli poplatníci, I Podle nového znění odstavce 3 jsou I I kteří mají své sídlo na území ČR, I poplatníci
daňovými rezidenty ČR,
I I daňovou povinnost, která se I pokud mají své sídlo na území ČR. I I vztahuje jak na příjmy plynoucí ze I
Daňoví rezidenti ČR
mají daňovou I I zdrojů na území ČR, tak i na příjmy I povinnost, která se vztahuje jak na I I plynoucí ze zdrojů v zahraničí. I příjmy plynoucí ze zdrojů na území I I I ČR, tak i na příjmy plynoucí ze I I I zdrojů v zahraničí.
Pokud je
I I I
poplatník, který není právnickou
I I I
osobou, založen nebo zřízen podle
I I I
právních předpisů ČR, má se za to,
I I I
že má na území ČR sídlo.
I I I I I Podle odstavce 4 měli poplatníci, I Podle nového znění odstavce 4 jsou I I kteří nemají na území ČR své sídlo, I poplatníci daňovými nerezidenty, I I daňovou povinnost, která se I pokud nemají na území ČR své sídlo I I vztahuje pouze na příjmy plynoucí I
nebo to o nich stanoví mezinárodní
I I ze zdrojů na území ČR. I
smlouvy. Daňoví nerezidenti
mají I I I daňovou povinnost, která se vztahuje I I I pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů I I I na území ČR. I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Veřejně prospěšný poplatník (§ 17a ZDP)
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I        
2013
I
2014
I I-------------------------------------I--------------------------------------I I V § 18 byly pro účely ZDP I V novém § 17a je pro účely ZDP I I definováni poplatníci, kteří nejsou I definován veřejně prospěšný I I založeni nebo zřízeni za účelem I poplatník, kterým je podle odstavce I I podnikání, za které se podle I 1
poplatník v souladu se svým
I I odstavce 8 považují zejména: I
zakladatelským právním jednáním,
I I - zájmová sdružení právnických I
statutem, stanovami, zákonem nebo
I I osob, pokud mají tato sdružení I
rozhodnutím orgánu veřejné moci jako
I I právní subjektivitu a nejsou I
svou hlavní činnost, která není
I I zřízena za účelem výdělečné I
podnikáním.
I I činnosti, I I I - občanská sdružení včetně I Podle odstavce 2
veřejně prospěšným
I I odborových organizací, I
poplatníkem není:
I I - politické strany a politická I
a) obchodní
korporace
,
I I hnutí, I
b) Česká televize, Český rozhlas a
I I - registrované církve a náboženské I
Česká tisková kancelář,
I I společnosti, I
c) profesní komora nebo poplatník
I I - veřejné vysoké školy, veřejné I
založený za účelem ochrany a
I I výzkumné instituce I
hájení podnikatelských zájmů
I I a školské právnické osoby podle I
svých členů, u nichž nejsou
I I školského zákona, I
členské příspěvky osvobozeny od
I I - obce, kraje a organizační složky I
daně, s výjimkou organizace
I I státu, I
zaměstnavatelů,
I I - příspěvkové organizace, I
d) zdravotní pojišťovna,
I I - státní fondy a další subjekty, o I
e) společenství vlastníků jednotek a
I I nichž tak stanoví zvláštní zákon. I
f) nadace:
I I I
1) která dle svého
I I I
zakladatelského jednání slouží
I I I
k podpoře osob blízkých
I I I
zakladateli nebo
I I I
2) jejíž činnost směřuje k
I I I
podpoře osob blízkých
I I I
zakladateli.
I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Komentář:
Veřejně prospěšnými poplatníky jsou např. tyto právnické osoby:
-
spolky (dříve občanská sdružení),
-
odborové organizace,
-
politické strany a politická hnutí,
-
registrované církve a náboženské společnosti,
-
nadace (kromě tzv. „rodinných nadací“) a nadační fondy,
-
obecně prospěšné společnosti a ústavy,
-
veřejné vysoké školy,
-
kraje, obce a dobrovolné svazky obcí.
Veřejně prospěšnými poplatníky jsou i zájmová sdružení právnických osob, pokud nebyla zřízena za účelem podnikání. Zájmové sdružení právnických osob zastupující podnikatelské subjekty je veřejně prospěšným poplatníkem jen v případě, že jsou u něj členské příspěvky osvobozeny od daně.
Rozlišování, zda se jedná či nejedná o veřejně prospěšného poplatníka, je důležité zejména z hlediska uplatnění osvobození bezúplatných příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) ZDP a aplikace snížení základu daně podle ustanovení § 20 odst. 7 ZDP.
Předmět daně z příjmů právnických osob (§ 18 a 18a ZDP)
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I        
2013
I
2014
I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Podle § 18 odst. 2 písm. a) nebyly I Podle nového znění § 18 odst. 2 I I u poplatníků daně z příjmů I písm. a) nejsou u poplatníků daně z I I právnických osob předmětem daně I příjmů právnických osob předmětem I I příjmy získané nabytím akcií podle I daně
příjmy získané nabytím akcií
I I zvláštního zákona, zděděním nebo I
podle zákona upravujícího podmínky
I I darováním nemovitosti nebo movité I
převodu majetku státu na jiné osoby.
I I věci anebo majetkového práva s I I I výjimkou z nich plynoucích příjmů. I Podle nových ustanovení § 18 odst. 2 I I I nejsou předmětem daně nově také I I I např.: I I I -
příjmy svěřenského fondu,
I I I -
majetkový prospěch
I I I
1) vydlužitele při bezúročné
I I I
zápůjčce,
I I I
2) vypůjčitele při výpůjčce,
I I I
3) výprosníka při výprose,
I I I -
příjmy společenství vlastníků
I I I
jednotek z
I I I
1) dotací,
I I I
2) příspěvků vlastníků jednotek na
I I I
správu domu a pozemku,
I I I
3) úhrad za plnění spojená s
I I I
užíváním bytu a nebytových
I I I
prostor.
I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Komentář:
Od 1.1.2014 jsou u poplatníků DPPO předmětem daně z příjmů i bezúplatné příjmy, pokud nejsou z předmětu této daně výslovně vyloučeny. Od uvedeného data platí podle nového ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 16 ZDP, že výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2 se zvyšuje o hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo o příjem, který není předmětem daně, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku (podle ustanovení § 29 odst. 1 ZDP se v případě přijatého bezúplatného příjmu ve formě účelového daru na pořízení hmotného majetku vstupní cena tohoto hmotného majetku snižuje o poskytnutý dar). Zároveň od uvedeného data nově platí podle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 8 ZDP, že výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2 lze snížit o hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 3 písm. a) bodu 16 tohoto ustanovení, pokud je tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů a nebylo o něm účtováno v nákladech.
Podle důvodové zprávy k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb. se za bezúplatné příjmy pro účely ZDP považují nejen příjmy nabyté z titulu dědění, odkazu a darování, ale i jiné příjmy nabyté bez poskytnutí protiplnění. Bezúplatný příjem má často podobu „jiného majetkového prospěchu“ spočívajícího buď v tom, že se majetek poplatníka zvýší, nebo v tom, že se výše majetku poplatníka nezmění proto, že určité majetkové hodnoty poplatník ušetří (např. tím, že mu bude věřitelem prominut dluh nebo za něj zaplatí dluh někdo jiný).
V souvislosti s tím, že společenství vlastníků jednotek není považováno za veřejně prospěšného poplatníka, je od 1.1.2014 stanoveno, že
dotace
, úhrady nákladů na správu domu a pozemku od vlastníků jednotek a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor nejsou u společenství vlastníků jednotek předmětem daně z příjmů. Od uvedeného data také platí, že u společenství vlastníků jednotek podléhá úrokový příjem z účtu zvláštní sazbě daně z příjmů, která podle § 36 odst. 9 písm. b) ZDP činí 19%.
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I        
2013
I
2014
I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Podle § 18 odst. 3 byly u I Podle nového ustanovení § 18a odst. I I poplatníků, kteří nejsou založeni I 2 je
u veřejně prospěšného
I I nebo zřízeni za účelem podnikání, I
poplatníka předmětem daně vždy
I I předmětem daně vždy příjmy: I
příjem:
I I - z reklam, I
a) z reklamy,
I I - z členských příspěvků a I
b) z členského příspěvku,
I I - z nájemného s výjimkou uvedenou v I
c) v podobě úroku,
I I odstavci 4 písm. d). I
d) z nájemného s výjimkou nájmu
I I I
státního majetku.
I I I I I Podle § 18 odst. 13 byly u I Podle nového ustanovení § 18a odst. I I poplatníků zřízených zvláštním I 5 jsou
s výjimkou příjmů z
I I právním předpisem k poskytování I
investičních dotací předmětem daně
I I veřejné služby v televizním nebo I
všechny příjmy u veřejně prospěšného
I I rozhlasovém vysílání předmětem daně I
poplatníka, který je:
I I všechny příjmy s výjimkou příjmů: I
a) veřejnou vysokou školou,
I I a) z investičních dotací, I
b) veřejnou výzkumnou institucí,
I I b) z úroků z vkladů na běžném účtu. I
c) poskytovatelem zdravotních
I I I
služeb,
I I Podle § 18 odst. 14 byly u I
d) obecně prospěšnou společností,
I I poplatníků uvedených v odstavci 3, I
e) ústavem.
I I kteří jsou poskytovateli I I I zdravotních služeb, předmětem daně I I I všechny příjmy s výjimkou příjmů: I I I a) z investičních transferů s I I I dotací na pořízení a technické I I I zhodnocení majetku, I I I b) z úroků z vkladů na běžném účtu. I I I I I I V § 18 odst. 4 byly vymezeny I Podle nového ustanovení § 18a odst. I I příjmy, které nejsou předmětem daně I 1 nejsou předmětem daně u veřejně I I u poplatníků, kteří nejsou založeni I prospěšného poplatníka obdobně tytéž I I nebo zřízeni za účelem podnikání. I příjmy, které nebyly ani dosud I I I předmětem daně u poplatníků, kteří I I V § 18 odst. 12 byl speciálně pro I nejsou založeni nebo zřízeni za I I zdravotní pojišťovny vymezen okruh I účelem podnikání,
s výjimkou příjmů
I I příjmů, které nejsou předmětem I
z úroků z vkladů na běžném účtu.
I I daně. I I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Komentář:
U veřejnoprávního poplatníka, který není obcí, krajem nebo poplatníkem uvedeným v § 18a odst. 5 ZDP, podléhá úrokový příjem z účtu zvláštní sazbě daně z příjmů, která podle § 36 odst. 9 písm. a) ZDP činí 19%.
Osvobození od daně (§ 19 ZDP)
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I        
2013
I
2014
I I-------------------------------------I--------------------------------------I I V odstavci 1 byl vymezen okruh I V odstavci 1 je obdobně jako dosud, I I příjmů, který je u poplatníků DPPO I jen s drobnými úpravami, vymezen I I osvobozen od daně. I okruh příjmů, který je u poplatníků I I I DPPO osvobozen od daně. I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Osvobození bezúplatných příjmů (§ 19b ZDP)
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I        
2013
I
2014
I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Podle § 3 zákona č. 357/1992 Sb., o I Podle nově vloženého § 19b I I dani dědické, dani darovací a dani I Osvobození bezúplatných příjmů se od I I z převodu nemovitostí, ve znění I DPPO osvobozuje např.: I I pozdějších předpisů, bylo nabytí I -
bezúplatný příjem z nabytí
I I majetku děděním předmětem daně I
dědictví nebo odkazu,
I I dědické a podle § 6 tohoto zákona I -
bezúplatný příjem obmyšleného z
I I bylo bezúplatné nabytí majetku na I
majetku, který:
I I základě právního úkonu nebo v I
1) byl do svěřenského fondu
I I souvislosti s právním úkonem I
vyčleněn pořízením pro případ
I I předmětem daně darovací. I
smrti nebo
I I I
2) zvýšil majetek svěřenského
I I Okruh bezúplatných nabytí majetku, I
fondu pořízením pro případ
I I která byla od daně dědické a daně I
smrti,
I I darovací osvobozena, byl vymezen v I -
bezúplatný příjem poplatníka,
I I příslušných ustanoveních § 19 a 20 I
který je veřejně prospěšným
I I uvedeného zákona. I
poplatníkem se sídlem na území
I I I
České republiky, pokud je nebo
I I I
bude využit pro účely vymezené v
I I I I I I
nebo jeho kapitálové dovybavení;
I I I
osvobození se nepoužije u obcí a
I I I
krajů,
I I I -
bezúplatný příjem plynoucí do
I I I
veřejné sbírky, na humanitární
I I I
nebo charitativní účel,
I I I -
bezúplatný příjem z veřejné
I I I
sbírky.
I I I I I I Osvobození bezúplatných příjmů I I I poplatníka, který je veřejně I I I prospěšným poplatníkem, se I I I nepoužije, pokud ho veřejně I I I prospěšný poplatník neuplatní; I I I přitom platí, že rozhodnutí veřejně I I I prospěšného poplatníka o uplatnění I I I nebo neuplatnění osvobození I I I bezúplatných příjmů nelze zpětně I I I měnit. I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Komentář:
Kapitálovým dovybavením může být např. zvýšení vlastního kapitálu obchodní
korporace
formou vkladu do ostatních kapitálových fondů, příplatku nebo dalšího členského vkladu. Může se jednat také o zvýšení nadační jistiny nadačním darem podle § 334 NOZ nebo obdobné trvalé navýšení vlastního jmění spolku,
fundace
nebo ústavu.
Základ daně a položky snižující základ daně (§ 20 ZDP)
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I        
2013
I
2014
I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Podle odstavce 7 mohli poplatníci I Podle nového znění odstavce 7 může I I vymezení v § 18 odst. 3, kteří I veřejně prospěšný poplatník
s
I I nejsou založeni nebo zřízeni za I
výjimkou obce, kraje, poskytovatele
I I účelem podnikání, základ daně I
zdravotních služeb a profesní komory
I I zjištěný podle odstavce 1 snížený I
a poplatníka založeného za účelem
I I podle § 34 ZDP dále snížit až o I
ochrany a hájení podnikatelských
I I 30%, maximálně však o 1 mil. Kč, I
zájmů svých členů, kteří nejsou
I I použíjí-li prostředky získané takto I
organizací zaměstnavatelů,
základ I I dosaženou úsporou daňové povinnosti I daně zjištěný podle odstavce 1 I I ke krytí nákladů (výdajů) I snížený podle § 34 ZDP dále snížit I I souvisejících s činnostmi, z nichž I až o 30%, maximálně však o 1 mil. I I získané příjmy nejsou předmětem I Kč, použije-li prostředky získané I I daně, a to nejpozději ve třech I touto úsporou na dani ke krytí I I bezprostředně následujících I nákladů (výdajů) souvisejících s I I zdaňovacích obdobích. I činnostmi, z nichž získané příjmy I I I nejsou předmětem daně, a to I I I nejpozději ve třech bezprostředně I I I následujících zdaňovacích obdobích. I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Komentář:
Nadále platí, že pokud 30% snížení podle § 20 odst. 7 ZDP činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.
Pokud veřejně prospěšný poplatník uplatní v daňovém přiznání položku snižující základ daně podle § 20 odst. 7 ZDP a následně dosaženou úsporu nepoužije v souladu s tímto ustanovením, je podle nového znění § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9 ZDP povinen zvýšit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2 o částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7 ZDP, a to ve výši, která odpovídá poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém došlo k porušení podmínek pro použití úspory na dani nebo k ukončení činnosti.
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I        
2013
I
2014
I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Podle odstavce 8 bylo možno od I Podle nového znění odstavce 8 lze od I I základu daně sníženého podle § 34 I základu daně sníženého podle § 34 I I odečíst hodnotu darů poskytnutých I odečíst hodnotu
bezúplatného plnění
I I na vymezené účely, pokud hodnota I poskytnutého na vymezené účely, I I daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu I pokud hodnota
bezúplatného plnění
I I bylo možno odečíst nejvýše 5% ze I činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze I I základu daně sníženého podle § 34; I odečíst nejvýše
10%
ze základu daně I I přitom v případě poskytnutí darů I sníženého podle § 34. I I středním školám a vyšším odborným I I I školám na pořízení materiálu nebo I Nadále platí, že tento odpočet I I zařízení nebo na opravy a I nemohou uplatnit poplatníci, kteří I I modernizaci zařízení využívaných I nejsou založeni nebo zřízeni za I I pro účely praktického vyučování, I účelem podnikání. I I vysokým školám a veřejným výzkumným I I I institucím bylo možno základ daně I Na konci odstavce 8 je nově I I snížit nejvýše o dalších 5%. Tento I doplněno, že
od základu daně nelze
I I odpočet nemohli uplatnit I
odečíst hodnotu bezúplatného plnění,
I I poplatníci, kteří nebyli založeni I
na základě kterého plyne
I I nebo zřízeni za účelem podnikání. I
poskytovateli bezúplatného plnění
I I I
nebo osobě s ním spojené prospěch
I I I
bez poskytnutí odpovídajícího
I I I
protiplnění.
I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Komentář:
Od 1.1.2014 nově platí, že do limitů pro odpočet podle § 20 odst. 8 ZDP se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her.
 
NĚKTERÉ ZMĚNY VE SPOLEČNÝCH USTANOVENÍCH
Základ daně (§ 23 ZDP)
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I        
2013
I
2014
I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Podle odstavce 7 platilo, že I Podle nového znění odstavce 7
se
I I správce daně upraví základ daně I
základ daně poplatníka upraví
o I I poplatníka o zjištěný rozdíl v I zjištěný rozdíl v případech, kdy se I I případech, kdy se ceny sjednané I ceny sjednané mezi spojenými osobami I I mezi spojenými osobami liší od cen, I liší od cen, které by byly sjednány I I které by byly sjednány mezi I mezi
nespojenými
osobami v běžných I I nezávislými osobami v běžných I obchodních vztazích za stejných nebo I I obchodních vztazích za stejných I obdobných podmínek, a není-li tento I I nebo obdobných podmínek, a není-li I rozdíl uspokojivě
doložitelný; to
I I tento rozdíl uspokojivě doložen. I
platí i v případě, kdy je cena mezi
I I I
poplatníky daně z příjmů právnických
I I Toto ustanovení se nepoužilo v I
osob rovna nule.
I I případě, kdy sjednaná výše úroků u I I I půjčky a úvěru mezi spojenými I Toto ustanovení se nepoužije v I I osobami byla nižší, než by byla I případě
uzavření smlouvy o výprose
I I cena sjednaná mezi nezávislými I
nebo o výpůjčce a v případě, kdy
I I osobami, a věřitelem byl poplatník I
sjednaná výše úroků z úvěrového
I I uvedený v § 2 odst. 3 nebo v § 17 I
finančního nástroje mezi spojenými
I I odst. 4 (tj. daňový nerezident) I
osobami je nula nebo nižší, než by
I I nebo byl věřitelem společník nebo I
byla cena sjednaná mezi nespojenými
I I člen družstva uvedený v § 2 odst. 2 I
osobami, a věřitelem je:
I I a § 17 odst. 3 (daňový rezident). I -
daňový nerezident,
I I I -
člen obchodní
korporace
, který je
I I I
daňovým rezidentem České
I I I
republiky, nebo
I I I -
poplatník daně z příjmů fyzických
I I I
osob.
I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Komentář:
Zatímco pro zdaňovací období 2013 ještě výslovně platilo, že úpravu základu daně podle § 23 odst. 7 provede správce daně, ve zdaňovacím období 2014 by již tuto úpravu měl provést poplatník v daňovém přiznání.
Položky odčitatelné od základu daně (§ 34 až 34h ZDP)
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I        
2013
I
2014
I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Podle § 34 odstavce 4 bylo možno od I Podle nového znění § 34 odstavce 4 I I základu daně odečíst 100% výdajů I lze od základu daně odečíst odpočet I I (nákladů), které poplatník I na podporu výzkumu a vývoje nebo I I vynaložil v daném zdaňovacím období I
odpočet na podporu odborného
I I nebo období, za které se podává I
vzdělávání.
I I daňové přiznání, při realizaci I I I projektů výzkumu a vývoje, které I Bližší pravidla pro uplatnění I I mají podobu experimentálních či I odpočtu na podporu výzkumu a vývoje I I teoretických prací, projekčních či I jsou upravena: I I konstrukčních prací, návrhů I -
v § 34a Výše odpočtu na podporu
I I technologií, výroby funkčního I
výzkumu a vývoje,
I I vzorku či prototypu produktu nebo I -
v § 34b Výdaje vynaložené na
I I jeho části a na certifikaci I
výzkum a vývoj zahrnované do
I I výsledků dosažených prostřednictvím I
odpočtu,
I I projektů výzkumu a vývoje. I -
v § 34c Projekt výzkumu a vývoje,
I I I -
v § 34d Odpočet na podporu výzkumu
I I I
a vývoje u společníků osobních
I I I
obchodních společností,
I I I -
v § 34e Závazné posouzení výdajů
I I I
vynaložených na výzkum a vývoj
I I I
zahrnovaných do odpočtu.
I I I I I I Bližší pravidla pro uplatnění I I I odpočtu na podporu odborného I I I vzdělávání jsou upravena: I I I -
v § 34f Obecné ustanovení o
I I I
odpočtu na podporu odborného
I I I
vzdělávání,
I I I -
v § 34g Odpočet na podporu
I I I
pořízení majetku na odborné
I I I
vzdělávání,
I I I -
v § 34h Odpočet na podporu výdajů
I I I
vynaložených na žáka nebo
I I I
studenta.
I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Daňové přiznání k DPPO za zdaňovací období (§ 38m ZDP)
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I        
2013
I
2014
I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Podle ustanovení § 38m odst. 1 I Podle § 38m odst. 1 obecně platí, že I I obecně platilo, že daňové přiznání I poplatník DPPO je povinen podat I I k DPPO se podává i v případě, kdy I daňové přiznání k DPPO, a to i v I I je vykázán základ daně ve výši nula I případě, že za dané zdaňovací období I I nebo je vykázána daňová ztráta. I vykazuje základ daně ve výši nula I I I nebo daňovou ztrátu. I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Komentář:
Pro podání daňového přiznání k DPPO za zdaňovací období roku 2014 byl Ministerstvem financí České republiky vydán nový tiskopis č. 25 5404 MFin - vzor č. 25 a nové pokyny k vyplnění přiznání k DPPO č. 25 5404/1 MFin - vzor č. 25.
Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k DPPO (§ 38mb ZDP)
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I        
2013
I
2014
I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Podle ustanovení § 38m odst. 8 I Podle § 38mb daňové přiznání k DPPO I I neměl povinnost podat I není povinen podat: I I daňové přiznání k DPPO: I a) veřejně prospěšný poplatník, I I a) poplatník uvedený v § 18 odst. I pokud I I 3, pokud neměl příjmy, které I 1) má pouze příjmy, které nejsou I I jsou předmětem daně, nebo měl I předmětem daně, příjmy od daně I I pouze příjmy od daně osvobozené I osvobozené nebo příjmy, z I I a příjmy, z nichž je daň I nichž je daň vybírána srážkou I I vybírána srážkou podle zvláštní I podle zvláštní sazby daně, a I I sazby daně, anebo neměl I 2) nemá povinnost uplatnit postup I I povinnost uplatnit postup podle I podle § 23 odst. 3 písm. a) I I § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9, I bodu 9, I I b) veřejná obchodní společnost, I b) společenství vlastníků jednotek, I I c) zanikající nebo rozdělovaná I pokud má pouze příjmy, které I I obchodní společnost nebo I nejsou předmětem daně, příjmy od I I družstvo za období od rozhodného I daně osvobozené nebo příjmy, z I I dne přeměny do dne zápisu I nichž je daň vybírána srážkou I I přeměny do obchodního rejstříku, I podle zvláštní sazby daně, I I pokud není stanoveno jinak. I c) veřejná obchodní společnost, I I I d) zanikající nebo rozdělovaná I I I obchodní
korporace
za období od I I I rozhodného dne přeměny do dne I I I zápisu přeměny do obchodního I I I rejstříku, pokud není stanoveno I I I jinak. I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Komentář:
Povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9 ZDP se týká veřejně prospěšného poplatníka, který je povinen podle tohoto ustanovení zvýšit základ daně za zdaňovací období, ve kterém porušil podmínky pro použití úspory na dani získané snížením základu daně podle § 20 odst. 7 ZDP.
Výjimka z oznamovací povinnosti (§ 38mc ZDP)
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I        
2013
I
2014
I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Podle ustanovení § 38m odst. 8 se I Podle § 38mc ZDP veřejně prospěšný I I na poplatníka uvedeného v § 18 I poplatník a společenství vlastníků I I odst. 3, kterému nevznikla ve I jednotek, kterým nevznikla ve I I zdaňovacím období daňová povinnost I zdaňovacím období daňová povinnost k I I nebo splňuje některou z dalších I dani z příjmů právnických osob, I I podmínek uvedených v § 38m odst. 7, I nejsou povinni sdělit tuto I I nevztahovala povinnost sdělit tuto I skutečnost správci daně. I I skutečnost správci daně podle I I I daňového řádu. I I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Komentář:
Jedná se o speciální výjimku ve vztahu k ustanovení § 136 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého obecně platí, že pokud daňovému subjektu nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani, ke které je registrován, sdělí tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo vyúčtování.

Související dokumenty

Zákony

344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
89/2012 Sb., občanský zákoník
160/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
215/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony