Změny u daně z příjmů právnických osob za rok 2014 oproti roku 2013

Vydáno: 31 minut čtení

Při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2014 se musí poplatníci daně z příjmů právnických osob řídit novým zněním zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), ve kterém došlo od 1.1.2014 k velkému množství změn.

Změny u daně z příjmů právnických osob za rok 2014 oproti roku 2013
Ing.
Jiří
Vychopeň
-
Zákonem č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a v části třetí i ZDP, bylo doplněno do ustanovení § 19 odst. 1 ZDP, že
od daně z příjmů právnických osob jsou nově osvobozeny také příspěvky do fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.
-
Zákonem č. 215/2013 Sb., kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách a také ZDP, bylo doplněno do ustanovení § 20 odst. 8 ZDP, že
do limitů pro odpočet hodnoty bezúplatných plnění od základu daně se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her.
-
Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (dále jen „zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.“), které obsahovalo celkem 843 změnových bodů v ZDP a k tomu ještě 21 bodů přechodných ustanovení.
Převážná část změnových bodů v ZDP přijatých zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. souvisela s novou terminologií používanou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen „NOZ“), a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. byla ale provedena také řada věcných změn v ZDP a také byla do ZDP vložena některá zcela nová ustanovení; mnohé tyto změny přitom vůbec nesouvisely s rekodifikací soukromého práva.
Některé změny v ZDP, včetně nových ustanovení, přijaté zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014 souvisely se zrušením dědické a darovací daně a integrací příjmů z darování a dědění do ZDP a také s nahrazením dosavadní daně z převodu nemovitostí daní z nabytí nemovitých věcí.
Na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2014 může mít dopad i změna obsažená v části páté zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, kterou bylo s účinností od 1.9.2014 doplněno do ZDP nové ustanovení § 24 odst. 2 písm. zw), podle kterého jsou od uvedeného data daňově uznatelným výdajem (nákladem) podle odstavce 1 také
výdaje (náklady) v podobě:
1)
výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, nebo
2)
příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.
Dne 21.11.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 267/2014 Sb., který s účinností od 1.1.2015 přinesl mnoho dalších změn v ZDP a v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „