Příspěvkové organizace v roce 2014

Vydáno: 20 minut čtení

V následujícím příspěvku se budeme věnovat některým změnám, které přinesl rok 2014 příspěvkovým organizacím z pohledu daně z příjmů a z pohledu změn v účetnictví. Změny souvisí zejména s provedenou rekodifikací soukromého práva a navazujícími daňovými a účetními změnami.

Příspěvkové organizace v roce 2014
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ
Z pohledu daně z příjmů, která je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), přineslo změny zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Novelou zákona došlo k novému vymezení neziskových poplatníků, nově jsou označováni jako veřejně prospěšní poplatníci, a to v § 17a ZDP. Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Ze znění ZDP to explicitně nevyplývá, ale příspěvkové organizace do této skupiny poplatníků samozřejmě patří, takže v tomto směru k žádné změně nedochází.
Následně je v § 18a ZDP vymezen předmět daně veřejně prospěšných poplatníků, z této úpravy vyplývá, že příspěvkové organizace patří mezi veřejně prospěšné poplatníky s tzv. úzkým základem daně, to znamená, že předmětem daně bude u příspěvkových organizací vždy příjem:
-
z reklamy,
-
z členského příspěvku,
-
v podobě úroků,
-
z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku.
Změnou je v tomto vymezení nové pojetí zdaňování úroků z vkladů na běžném účtu. Do konce roku 2013 byl tento příjem v souladu s § 18 odst. 4 písm. c) ZDP příjmem, který nebyl předmětem daně. Z výše uvedeného ale vyplývá, že
nově jsou předmětem daně také příjmy v podobě úroků,
a to bez dalšího omezení, tedy včetně úroků z vkladů na běžném účtu. Jedním z důvodu je, mimo jiné, to, že