Aktuálně k období roku 2014 a k připravovaným změnám pro rok 2015

Vydáno: 18 minut čtení

Během letošního léta se objevily některé zajímavé výklady veřejné správy (včetně např. stanoviska Ministerstva spravedlnosti k zákazu souběhu funkcí) a také se poměrně zásadně posunuly práce na přípravě legislativních změn, které se uplatní zejména od příštího roku (např. první z novel zákona o DPH byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 12.9.2014 pod č. 196/2014 Sb. , významná novela zákona o daních z příjmů a také sazbová novela zákona o DPH byly projednány na mimořádné červencové schůzi a Poslanecká sněmovna by je měla v konečné podobě schválit ve druhé polovině září). Tento článek navazuje na článek z letního dvojčísla tohoto časopisu (Účetnictví v praxi č. 7-8/2014, str. 17) a informuje o hlavních novinkách a připravovaných změnách, které by neměly uniknout účetní a daňové odborné veřejnosti a na které bude nutné se do konce letošního roku připravit.

Aktuálně k období roku 2014 a k připravovaným změnám pro rok 2015
Ing.
Pavel
Běhounek
 
AKTUÁLNÍ VÝKLADY
Daňová správa se během letních měsíců vyjádřila např. k:
-
odpočtu na podporu odborného vzdělávání,
který byl nově zaveden od 1.1.2014 (§ 34f až 34h zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZDP“), a to ve společné informaci Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu, která byla zveřejněna pod č. 88 ve Finančním zpravodaji č. 3/2014. Informace např. potvrzuje možnost souběžného uplatnění tohoto odpočtu s odpočtem na podporu výzkumu a vývoje. Informace vymezuje odborné vzdělávání, počítání doby provozu hmotného majetku ovlivňující výši odpočtu na pořízení majetku na odborné vzdělávání (např. doba opravy majetku se do něj počítá jen tehdy, je-li oprava součástí odborného vzdělávání) a další otázky s odpočtem související.
-
nálezu Ústavního soudu
ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod
č. 162/2014 Sb. dne 4.8.2014 (s účinností od 4.8.2014 a s použitím poprvé pro zdaňovací období roku 2014),
kterým byla zrušena část § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP týkající se zákazu uplatnění
slevy na poplatníka
u osob pobírajících k 1. lednu daného období starobní důchod. Vyjádření daňové správy k nálezu ÚS naleznete na internetových stránkách Finanční správy. Pokud zaměstnanec (pobírající starobní důchod k 1.1.2014) v průběhu srpna požádal o uplatnění nezdanitelné části daně (změnou v prohlášení k dani), mohl mu zaměstnavatel již při zúčtování mezd za srpen uplatnit poměrnou část slevy (2 070 Kč) - o neuplatněnou část slevy za předchozí měsíce zaměstnanec nepřijde, bude ji možné zohlednit např. v rámci ročního zúčtování daně za rok 2014.
-
uplatnění osvoboz