Aktuálně k období roku 2014 a k připravovaným změnám pro rok 2015

Vydáno: 18 minut čtení

Během letošního léta se objevily některé zajímavé výklady veřejné správy (včetně např. stanoviska Ministerstva spravedlnosti k zákazu souběhu funkcí) a také se poměrně zásadně posunuly práce na přípravě legislativních změn, které se uplatní zejména od příštího roku (např. první z novel zákona o DPH byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 12.9.2014 pod č. 196/2014 Sb. , významná novela zákona o daních z příjmů a také sazbová novela zákona o DPH byly projednány na mimořádné červencové schůzi a Poslanecká sněmovna by je měla v konečné podobě schválit ve druhé polovině září). Tento článek navazuje na článek z letního dvojčísla tohoto časopisu (Účetnictví v praxi č. 7-8/2014, str. 17) a informuje o hlavních novinkách a připravovaných změnách, které by neměly uniknout účetní a daňové odborné veřejnosti a na které bude nutné se do konce letošního roku připravit.

Aktuálně k období roku 2014 a k připravovaným změnám pro rok 2015
Ing.
Pavel
Běhounek
 
AKTUÁLNÍ VÝKLADY
Daňová správa se během letních měsíců vyjádřila např. k:
-
odpočtu na podporu odborného vzdělávání,
který byl nově zaveden od 1.1.2014 (§ 34f až 34h zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZDP“), a to ve společné informaci Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu, která byla zveřejněna pod č. 88 ve Finančním zpravodaji č. 3/2014. Informace např. potvrzuje možnost souběžného uplatnění tohoto odpočtu s odpočtem na podporu výzkumu a vývoje. Informace vymezuje odborné vzdělávání, počítání doby provozu hmotného majetku ovlivňující výši odpočtu na pořízení majetku na odborné vzdělávání (např. doba opravy majetku se do něj počítá jen tehdy, je-li oprava součástí odborného vzdělávání) a další otázky s odpočtem související.
-
nálezu Ústavního soudu
ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod
č. 162/2014 Sb. dne 4.8.2014 (s účinností od 4.8.2014 a s použitím poprvé pro zdaňovací období roku 2014),
kterým byla zrušena část § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP týkající se zákazu uplatnění
slevy na poplatníka
u osob pobírajících k 1. lednu daného období starobní důchod. Vyjádření daňové správy k nálezu ÚS naleznete na internetových stránkách Finanční správy. Pokud zaměstnanec (pobírající starobní důchod k 1.1.2014) v průběhu srpna požádal o uplatnění nezdanitelné části daně (změnou v prohlášení k dani), mohl mu zaměstnavatel již při zúčtování mezd za srpen uplatnit poměrnou část slevy (2 070 Kč) - o neuplatněnou část slevy za předchozí měsíce zaměstnanec nepřijde, bude ji možné zohlednit např. v rámci ročního zúčtování daně za rok 2014.
-
uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb - 20.8.2014 zde daňová správa např. vyjádřila svůj názor k osvobození pozemku zahrnujícího novostavbu rodinného domu (osvobození náleží pouze té parcele, jejíž součástí je uvedená stavba. Budou-li převáděny další parcely, jejichž součástí nová stavba rodinného domu nebude, nabytí těchto dalších pozemků není od daně osvobozeno. Pro účely určení pozemku, u jehož nabytí lze osvobození aplikovat, je rozhodující zápis v katastru nemovitostí).
-
uplatnění daně z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby - 20.8.2014 zde daňová správa potvrdila, že dani podléhá i prvé úplatné zřízení práva stavby.
Ministerstvo spravedlnosti dne 11.7.2014 zveřejnilo výklad o
nepřípustnosti souběhu funkcí
od 1.1.2014. Tzn., že může být opět (podobně jako před rokem 2012) velice nebezpečné vykonávat obchodní vedení (řízení společnosti a podobnou činnost náležející do výkonu funkce člena statutárního orgánu) v pracovněprávním vztahu -- celkem snadno by bylo možné nároky z tohoto vztahu zpochybnit a vůbec je nepřiznat (např. odstupné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) či požadovat jejich vrácení (např. vyplacenou „mzdu“). Na druhou stranu jsem názoru, že neplatnost pracovněprávních vztahů v nepovoleném souběhu funkcí by již měla být (na rozdíl od situace před rokem 2012) posuzována „jen“ jako relativní a neměl by ji uplatňovat např. správce daně při posuzování daňové uznatelnosti mzdy vyplacené při nepovoleném souběhu funkcí, správa sociálního zabezpečení při posuzování účasti na nemocenském, resp. důchodovém, pojištění atd.
 
ZMĚNY V DPH
Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), od 1.1.2015 jsou rozděleny do třech samostatných novel:
-
Novela č. 196/2014 Sb. řešící tzv.
mini one stop shop
(zjednodušené jedno správní místo) a především změnu místa poskytnutí elektronicky poskytované služby (je-li poskytována osobě nepovinné k dani). Tato novela bude uplatňována od 1.1.2015, ale částečně (ve věci registrace) nabývá účinnosti již od 1.10.2014. Novela je popsána v článku popisujícím aktuální daňové změny v čísle 7-8/2014 na str. 20. Novela byla nakonec schválena Poslaneckou sněmovnou na mimořádné červencové schůzi a Senátem na konci srpna a 12.9.2014 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů.
-
Sazbová novela
zavádějící druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10% (léky, knihy a dětská výživa) a rušící sjednocení sazeb DPH na 17,5% (toto sjednocení sazeb bylo schváleno v roce 2012 s účinností od 1.1.2016). Novelu projednala Poslanecká sněmovna v prvém čtení na mimořádné červencové schůzi a ve třetím čtení by ji měla schválit na zářijové schůzi.
-
Tzv.
technická novela,
která je svým rozsahem pro běžnou praxi velice důležitá a označení „technická“ v mnohých směrech na místě vůbec není (např. zásadní rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti). Tuto novelu schválila vláda 27.8.2014 a Poslanecká sněmovna by ji mohla schválit ve třetím čtení v říjnu.
Sazbová novela
řeší sazby daně následovně:
-
základní sazba (21%),
-
první snížená sazba (15%),
-
druhá snížená sazba (10%).
Seznam zboží podléhajícího druhé (10%) sazbě DPH
bude uveden v nové
příloze č. 3a.
Teoreticky je vymezení okruhu zboží spadajícího do druhé snížené sazby daně poměrně jednoduchý, do praxe však přinese nepochybně celou řadu problémů spojených se správným zatříděním konkrétního zboží.
Pokud jde o
kojeneckou a dětskou stravu,
tak do druhé snížené sazby (10%) bude patřit:
-
počáteční kojenecká výživa, tj. výživa do věku dítěte 12 měsíců bez příkrmů,
-
pokračovací kojenecká výživa, tj. výživa do věku dítěte 12 měsíců s příkrmy,
-
potraviny pro malé děti ve věku 12 měsíců až 3 roky, tj. potraviny určené při odstavování k přechodu na běžnou stravu, avšak s výjimkou obilných příkrmů a mléčných nápojů a podobných výrobků určených pro malé děti.
Při zařazení konkrétní kojenecké výživy (dětské potraviny) do první či druhé snížené sazby se bude vycházet z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
609/2013
ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, a z vyhlášky o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů, což jistě nebude příliš snadný úkol.
Pokud jde o
farmaceutické výrobky,
které jsou nyní uvedeny v příloze č. 3, tak část z nich bude uvedena v nové příloze č. 3a a bude se u nich namísto dnešní snížené 15% sazby uplatňovat druhá snížená sazba (10%) - např. u léků, budou-li určeny pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. Např. u antibiotik (jako farmaceutické suroviny) bude uplatňována první snížená sazba (15%), ale u masti vyrobené z této suroviny již druhá snížená sazba (10%).
Ani u
tiskařských produktů
nebude uplatnění druhé snížené sazby jednoduché. Brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy budou nadále podléhat 15% snížené sazbě daně (za podmínky, že 50% plochy nepřesahuje reklama). U knih a u obrázkových knih pro děti a u hudebnin se bude nově uplatňovat druhá snížená sazba (10%), pokud reklama nepřesáhne 50% plochy. Současná úprava váže uplatnění snížené sazby daně u tiskovin na to, že 50% plochy nepřesahuje reklama, a navíc, že nejsou plně či podstatně určeny k reklamě. Druhá podmínka (určení tiskařského produktu k reklamě) způsobuje v praxi výkladové problémy - viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 5 Afs 25/2005-61 z 23.3.2006, který se zabýval případem ročně vydávaného katalogu zbraní obsahujícího na většině plochy texty věnované myslivosti a financovaného inzerenty). Novela již použití snížené sazby (15 i 10%) u tiskařských produktů ve vztahu k reklamě váže jen na kritérium plochy (pokud plocha reklamy přesahuje 50%, uplatní se základní sazba daně 21%), určení k reklamě již nebude hrát podle předloženého návrhu roli. Druhá snížená sazba daně (10%) se podle návrhu uplatní jen u tištěných knih a u obrázkových knih pro děti a dále u hudebnin (not), např. u publikací, obrázkových alb či omalovánek se uplatní první snížená sazba daně (15%). Pokud nebude v průběhu přijímání novely přijat nějaký rozumný pozměňovací návrh, bude třeba v praxi nutné např. rozlišovat mezi knihou (druhá snížená sazba 10%) a brožurou (první snížená sazba 15%), což nemusí být jednoznačné (brožuru definuje ČSN ISO 5127 jako monografii o rozsahu nejvýše 48 stran, ale závaznost použití této definice pro účely uplatnění příslušné snížené sazby je sporná).
Technickou novelu
schválila vláda až 27.8.2014, přitom se však jedná o novelu velice důležitou. Návrh této novely je velice rozsáhlý a obsahuje např. tyto
změny účinné od 1.1.2015:
-
autorské honoráře podléhající srážkové dani z příjmů fyzických osob již nebudou vyjmuty z ekonomické činnosti,
-
povinnou náležitost daňového dokladu „rozsah plnění“ i v případě, kdy je daň přiznávána ke dni uskutečnění plnění [v § 29 odst. 3 písm. b) vypuštěn „rozsah plnění“],
-
úprava daňového dokladu pro prodej v dražbě a mimo dražbu (§ 32a navazující na § 28 odst. 3),
-
zcela nové znění § 48 a 48a -
uplatnění první snížené sazby daně u sociálního bydlení.
§ 48 řeší stavební nebo montážní práce prováděné na dokončené stavbě (včetně stavby pro sociální bydlení), § 48a řeší jen stavební nebo montážní práce prováděné v souvislosti s novou výstavbou stavby pro sociální bydlení a dodání stavby pro sociální bydlení,
-
zcela nové znění § 56 a 56a
(osvobození dodání a nájmu nemovité věci)
- osvobození dodání vybraných nemovitých věcí dle současného § 56 (nově formulovaného od 1.1.2014) koncepčně neodpovídá pravidlům směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH (podle směrnice nemá být osvobozeno dodání novostaveb a souvisejícího pozemku a dodání stavebního pozemku), což novela odstraňuje. Navrhované nové znění by zatěžovalo daní
převody pozemků, pokud funkčně souvisejí s novostavbou, a dále převody stavebních pozemků.
Stavební pozemek má být podle návrhu vymezen velice široce a neurčitě (např. jako pozemek, na kterém má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby),
-
režim přenesení daňové povinnosti se použije při dobrovolném uplatnění DPH při převodu nemovité věci (§ 92d),
-
rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti
na celou řadu dalších plnění - např. by se mělo jednat o dodání obilovin nebo o dodání mobilních telefonů (při částce uvedené na daňovém dokladu vyšší než 10 000 Kč) či notebooků a tabletů (při částce uvedené na daňovém dokladu vyšší než 10 000 Kč),
-
mechanismus rychlé reakce
dle směrnice Rady 2013/42/EU - pokud by se objevilo podezření na okruh plnění, u kterých dochází k daňovým podvodům, požádala by ČR Evropskou komisi o povolení uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u příslušných zdanitelných plnění. Evropská komise musí o žádosti rozhodnout do 6 měsíců a v případě souhlasu by následně mohla ČR u povoleného okruhu plnění uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti po dobu 9 měsíců, a to na základě nařízení vlády (tj. bez změny ZDPH),
-
zachování limitu pro povinnou registraci k DPH 1 mil. Kč
(dle zatím platné úpravy se k 1.1.2015 snižuje na 750 tis. Kč).
Návrh novely zavádí od
1.1.2016 kontrolní hlášení,
podle návrhu by ZDPH nedefinoval obsah tohoto kontrolního hlášení, ale jeho obsah by byl určen daňovou správou (vykazování každého jednotlivého uskutečněného a přijatého zdanitelného plnění). Lze očekávat, že náplň kontrolního hlášení bude obdobná s náplní „kontrolného výkazu“, který byl od 1.1.2014 zaveden na Slovensku a že i v ČR bude nutné řešit obdobné problémy (např. uvádění čísla jednotlivých daňových dokladů přesně ve tvaru uváděném odběratelem včetně pomlček, lomítek apod). Slovenské zkušenosti (viz např. manuál slovenské daňové správy dostupný na https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kontrolny-vykaz-dph) příliš nepotvrzují optimismus návrhu, který jeho tvůrci odůvodňují takto:
Zavedení kontrolního hlášení pro všechny plátce přinese určité, nikoliv však výrazné, zvýšení administrativní zátěže jak plátcům, tak i správcům daně.
.........
Se zavedením kontrolního hlášení k DPH dojde samozřejmě k nutné úpravě účetních a daňových programů. Část dodavatelů těchto programů garantuje uživatelům bezplatné aktualizace, které budou samozřejmě zahrnovat i změny související se zavedením kontrolního hlášení. Dle expertních odhadů lze očekávat v případě placených úprav softwaru zvýšení ceny o max. cca 5% (dodatečné náklady i v případě provedení úprav ve vlastní režii).
V souvislosti se zavedením kontrolního hlášení od 1.1.2016 návrh obsahuje zrušení výjimky pro fyzické osoby, které nemusí (při splnění podmínek dle § 101a odst. 3 ZDPH) podávat daňové přiznání elektronicky. Jinými slovy,
povinně elektronicky by přiznání k DPH dle návrhu podávali od 1.1.2016 všichni plátci včetně všech fyzických osob.
 
ZMĚNY V DANÍCH Z PŘÍJMŮ
Poslanecká sněmovna projednává
rozsáhlou novelu ZDP od 1.1.2015,
kterou by měla schválit ve 3. čtení na své zářijové schůzi. Této rozsáhlé novele předchází
dílčí novelizace řešící daňovou podporu péče o předškolní děti
- tato novelizace je součástí
zákona o dětské skupině,
který by měl být vyhlášen ve Sbírce zákonů v říjnu, možná dokonce již v září.
Zákon o dětské skupině
zavádí novou formu péče o děti předškolního věku, a to tzv. dětské skupiny (např. provozované či financované zaměstnavatelem). Zákon o dětské skupině poměrně výrazně novelizuje i ZDP - jednak umožní zaměstnavatelům náklady či příspěvek na provoz předškolního zařízení typu dětské skupiny uplatnit jako daňově uznatelné [v tomto případě by však na straně zaměstnance docházelo k nepeněžnímu příjmu, a proto budou zaměstnavatelé zřejmě využívat možnosti uplatnit náklady či příspěvek jako daňově neuznatelné a využít na straně zaměstnance osvobození nepeněžního příjmu dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP], jednak zavádí pro rodiče (zpravidla) možnost uplatnit (již za období roku 2014)
novou slevu na dani dle § 35bb (sleva za umístění dítěte).
Tuto slevu uplatní rodič dítěte v případě, kdy provozovateli předškolního zařízení (nejen provozovateli dětské skupiny, ale např. i provozovateli mateřské školky) za poskytované služby poskytuje úplatu. Výše slevy činí výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte a je limitována na jedno dítě výší minimální mzdy (za rok 2014 tedy částkou 8 500 Kč). Odpočet bude uplatňován na základě potvrzení provozovatele předškolního zařízení.
Zdaňovací období roku 2014
by měla zasáhnout také schvalovaná „velká“ novela ZDP od 1.1.2015, která by měla přinést několik ustanovení s retroaktivním použitím pro zdaňovací období roku 2014 - např. by se mělo jednat o zrušení povinnosti zaměstnance podávat daňové přiznání jen z důvodu, že alespoň v jednom měsíci došlo k uplatnění solidárního zvýšení daně u zálohy dle § 38ha ZDP (tuto povinnost ukládá stávající znění § 38g odst. 4 ZDP a novelou k 1.1.2015 by se měla tato povinnost vypustit).
„Velká“ novela ZDP od 1.1.2015
(Poslanecká sněmovna by ji měla schválit ve třetím čtení na zářijové schůzi) však přináší celou řadu změn použitelných až od roku 2015. Součástí této novely je např. i
změna zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
- dále jen „“ (např. zavedení pokuty za neplnění povinnosti nepeněžité povahy zahrnující i
pokutu za nepodávání daňového přiznání v povinné elektronické formě), zákona o zřízení jednoho inkasního místa
(např. zrušení osvobození podílů na zisku od daně z příjmů fyzických osob, které tento zákon zatím s účinností od 1.1.2015 obsahuje), zákonů upravujících
pojistná na veřejnoprávní pojištění
atd. Novela je velice rozsáhlá a v některém z dalších čísel časopisu jí jistě bude věnována pozornost.
„Velká“ novela ZDP od 1.1.2015 ruší
koncept jednoho inkasního místa
obsažený v zákoně č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa - neuplatní se tedy např. odvod z úhrnu mezd či správa pojistného na veřejnoprávní pojištění finančními úřady dle . Zákon o zřízení jednoho inkasního místa jako takový však zrušen nebude a některé jeho body nabudou k 1.1.2015 účinnosti (např. změna spočívající v povinnosti podávat daňová přiznání elektronicky všemi subjekty se zpřístupněnou datovou schránkou). Dojde také k dalšímu (byť opět jen částečnému) sblížení vyměřovacích základů pro pojistná se základem daně ze závislé činnosti.
Součástí velké novely ZDP není zrušení superhrubé mzdy či solidárního zvýšení daně ani návrat k progresivnímu zdanění fyzických osob - tyto změny by měly být přijaty až v průběhu roku 2015 na základě další rozsáhlé novelizace s účinností od 1.1.2016 (k tomuto datu by mohly být zavedeny např. i registrační pokladny).
„Velká“ novela ZDP obsahuje „politické“ změny - např.
zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě
(ze současných 13 404 na 15 804 Kč, tj. o 200 Kč měsíčně) a
na třetí a další dítě
(na 17 004 Kč, tj. o 300 Kč měsíčně) - a celou řadu dalších změn „nepolitické“ povahy (např.
zpřísnění pravidel pro osvobození zvýhodnění z bezúročných zápůjček).
„Velká“ novela ZDP např. reaguje na úpravu promlčení v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. - dále jen „NOZ“) a novelizuje
zákon o rezervách
(zákon č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) ve věci
tvorby opravných položek k pohledávkám
(podmínka pro tvorbu 100% opravné položky u pohledávky 36 měsíců po splatnosti se navrhuje zkrátit na
30 měsíců po splatnosti).
Schvalované daňové změny uzavírá novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, kterou vláda schválila 27.8.2014 a kterou čeká schvalování v Poslanecké sněmovně.
Cílem navržené novely je provedení některých věcných upřesnění a odstranění zjištěných nejasností v návaznosti na nové pojetí nemovitých věcí v NOZ. Návrh zejména upřesňuje vymezení předmětu daně z pozemků a předmětu daně ze staveb a jednotek, dále upřesňuje některé podmínky pro osvobození od daně, upravuje některé procesní postupy a sjednocuje použitou terminologii s . Ve prospěch poplatníků se nově navrhuje, že pokuta za opožděné tvrzení daně nevznikne, když poplatník podá daňové přiznání na nižší daň.
Běžné praxe se bude týkat především změna uplatnění koeficientu 1,20, resp. 1,22, při stanovení základu daně u bytů. Podle návrhu by mělo v této věci dojít k určitému zjednodušení, které však zřejmě povede k častějšímu uplatnění vyššího koeficientu; tato otázka však byla v průběhu připomínkového řízení poměrně výrazně měněna a další změny nelze vyloučit pro projednávání novely v Poslanecké sněmovně.