Novinky v daňové a související legislativě v prvém pololetí roku 2014

Vydáno: 24 minut čtení

Tento příspěvek se věnuje praktickým zkušenostem s některými změnami účinnými od 1.1.2014, na které reagovala veřejná správa, a upozorňuje na chystané změny od 1.1.2015. Konkrétně se přitom věnuje novele zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), která by měla nabýt (částečně) účinnosti již od 1.10.2014 a která zavádí princip tzv. mini one stop shopu a mění (od 1.1.2015) pravidla pro uplatnění místa zdanitelného plnění, zejména u elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani.

Novinky v daňové a související legislativě v prvém pololetí roku 2014
Ing.
Pavel
Běhounek
 
KE ZMĚNÁM OD 1.1.2014
Dalo by se očekávat, že vzhledem k rozsahu legislativních změn od 1.1.2014 (rozsáhlé změny daňové legislativy, rekodifikace soukromého práva a navazující změny, včetně novelizace účetních předpisů) bude prvé pololetí obdobím výkladu dílčích změn. Opak je však pravdou a veřejná správa příslušné změny komentovala ve velmi omezeném rozsahu (např. se vyjádřila k registraci svěřenských fondů1), na téma svěřenských fondů byl také uzavřen příspěvek Koordinačního výboru2), dokonce sama měla s jejich zvládnutím značné obtíže (viz dále k elektronické komunikaci).
Se zhruba půlročním odstupem od účinnosti některých změn se dále zaměříme na:
-
možnost překlasifikace odměny z dohody o provedení práce zdaněné srážkovou daní na příjem zdaněný v daňovém přiznání,
-
odpočet od základu daně z příjmů na podporu odborného vzdělávání,
-
praktické uplatnění daně z nabytí nemovitých věcí v návaznosti na určení směrné hodnoty,
-
úpravu elektronické komunikace od 1.1.2014,
-
některé výklady k rekodifikaci soukromého práva.
 
Příjem z dohody o provedení práce zdaněný v daňovém přiznání
Od 1.1.2014 je jediným druhem příjmu ze závislé činnosti, který zaměstnavatel při výplatě podrobuje srážkové dani, příjem z dohody o provedení práce za podmínek uvedených v § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZDP“ (není podepsáno prohlášení k dani, v úhrnu není překročeno 10 000 Kč měsíčně). Novinkou, kterou bude možné uplatnit poprvé v daňovém přiznání podávaném za období roku 2014 a na kterou případně musí reagovat zaměstnavatelé v průběhu roku 2014, je:
-
možnost zahrnout uvedené příjmy do daňového přiznání [§ 38d odst. 4 písm. a) bod 2 ZDP],
-
možnost srážkovou daň započítat na celkovou daňovou povinnost (§ 36 odst. 7 ZDP),
-
postup: poplatník doloží potvrzením od svého zaměstnavatele (§ 38g odst. 3 ZDP), formulář tohoto potvrzení byl vydán jako tiskopis 25 5460/A MFin 5460/A - vzor č. 13),
-
potvrzení je zaměstnavatel povinen vydat na žádost zaměstnance (§ 38j odst. 3 ZDP).
PŘÍKLAD
Studentovi bude vyplacen na základě dohody o provedení práce za červenec 2014 příjem 8 000 Kč a za srpen rovněž