Novinky v daňové a související legislativě v prvém pololetí roku 2014

Vydáno: 24 minut čtení

Tento příspěvek se věnuje praktickým zkušenostem s některými změnami účinnými od 1.1.2014, na které reagovala veřejná správa, a upozorňuje na chystané změny od 1.1.2015. Konkrétně se přitom věnuje novele zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), která by měla nabýt (částečně) účinnosti již od 1.10.2014 a která zavádí princip tzv. mini one stop shopu a mění (od 1.1.2015) pravidla pro uplatnění místa zdanitelného plnění, zejména u elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani.

Novinky v daňové a související legislativě v prvém pololetí roku 2014
Ing.
Pavel
Běhounek
 
KE ZMĚNÁM OD 1.1.2014
Dalo by se očekávat, že vzhledem k rozsahu legislativních změn od 1.1.2014 (rozsáhlé změny daňové legislativy, rekodifikace soukromého práva a navazující změny, včetně novelizace účetních předpisů) bude prvé pololetí obdobím výkladu dílčích změn. Opak je však pravdou a veřejná správa příslušné změny komentovala ve velmi omezeném rozsahu (např. se vyjádřila k registraci svěřenských fondů1), na téma svěřenských fondů byl také uzavřen příspěvek Koordinačního výboru2), dokonce sama měla s jejich zvládnutím značné obtíže (viz dále k elektronické komunikaci).
Se zhruba půlročním odstupem od účinnosti některých změn se dále zaměříme na:
-
možnost překlasifikace odměny z dohody o provedení práce zdaněné srážkovou daní na příjem zdaněný v daňovém přiznání,
-
odpočet od základu daně z příjmů na podporu odborného vzdělávání,
-
praktické uplatnění daně z nabytí nemovitých věcí v návaznosti na určení směrné hodnoty,
-
úpravu elektronické komunikace od 1.1.2014,
-
některé výklady k rekodifikaci soukromého práva.
 
Příjem z dohody o provedení práce zdaněný v daňovém přiznání
Od 1.1.2014 je jediným druhem příjmu ze závislé činnosti, který zaměstnavatel při výplatě podrobuje srážkové dani, příjem z dohody o provedení práce za podmínek uvedených v § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZDP“ (není podepsáno prohlášení k dani, v úhrnu není překročeno 10 000 Kč měsíčně). Novinkou, kterou bude možné uplatnit poprvé v daňovém přiznání podávaném za období roku 2014 a na kterou případně musí reagovat zaměstnavatelé v průběhu roku 2014, je:
-
možnost zahrnout uvedené příjmy do daňového přiznání [§ 38d odst. 4 písm. a) bod 2 ZDP],
-
možnost srážkovou daň započítat na celkovou daňovou povinnost (§ 36 odst. 7 ZDP),
-
postup: poplatník doloží potvrzením od svého zaměstnavatele (§ 38g odst. 3 ZDP), formulář tohoto potvrzení byl vydán jako tiskopis 25 5460/A MFin 5460/A - vzor č. 13),
-
potvrzení je zaměstnavatel povinen vydat na žádost zaměstnance (§ 38j odst. 3 ZDP).
PŘÍKLAD
Studentovi bude vyplacen na základě dohody o provedení práce za červenec 2014 příjem 8 000 Kč a za srpen rovněž 8 000 Kč. Student nevyužil možnosti podepsat prohlášení k dani a uplatnit v něm např. poměrnou část slevy na poplatníka, a proto mu zaměstnavatel srazil z uvedených příjmů 15% srážkovou daň (2 x 1 200 Kč). Jak může student využít § 38f odst. 4 písm. a) bod 2 ZDP?
Pokud student požádá svého zaměstnavatele, tento je povinen mu vydat potvrzení (tiskopis 25 5460/A MFin 5460/A - vzor č. 13) a uvést v něm zejména:
-
období 07 až 08/2014,
-
úhrn zúčtovaných příjmů 16 000 Kč,
-
úhrn sražené daně 2 400 Kč.
Student podá v roce 2015 přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014, jako zdanitelný příjem podle § 6 ZDP v něm uvede částku 16 000 Kč a vypočte daňovou povinnost (vzhledem k výši slevy na poplatníka 24 840 Kč v nulové výši). Sražená daň bude v daňovém přiznání uplatněna proti konečné (v daném případě nulové) daňové povinnosti a je možno požádat o vrácení přeplatku na dani 2 400 Kč. Povinnou přílohou daňového přiznání bude potvrzení od zaměstnavatele.
Zaměstnavatel nemusí čekat na to, až jej zaměstnanec požádá o vystavení potvrzení a potvrzení může vydávat automaticky, např. za jednotlivé kalendářní měsíce (lze vystavit jedno potvrzení např. za 07 až 08/2014 nebo samostatně za 07/2014 a samostatně za 08/2014).
Novinku lze využít např. při souběhu příjmů z dohod o provedení práce od více zaměstnavatelů během jednoho kalendářního měsíce, kdy lze prohlášení k dani podepsat jen u jednoho zaměstnavatele.
PŘÍKLAD
Studentovi bude za červenec 2014 vyplacen na základě dohody o provedení práce od zaměstnavatele A příjem 8 000 Kč a od zaměstnavatele B rovněž 8 000 Kč. Student využil možnosti podepsat u zaměstnavatele A prohlášení k dani a uplatnil v něm poměrnou část slevy na poplatníka, a proto mu zaměstnavatel A „srazil“ nulovou zálohu na daň a zaměstnavatel B z něj srazil 15% srážkovou daň (1 200 Kč). Jak může student využít § 38f odst. 4 písm. a) bod 2 ZDP?
Od zaměstnavatele A si student může vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech 25 5460 MFin 5460 - vzor č. 223), kde bude uveden příjem 8 000 Kč a nulová sražená záloha na daň.
Pokud student požádá zaměstnavatele B, tento je povinen mu vydat potvrzení [tiskopis 25 5460/A MFin 5460/A - vzor č. 13) ] a uvést v něm zejména:
-
období 07/2014,
-
úhrn zúčtovaných příjmů 8 000 Kč,
-
úhrn sražené daně 1 200 Kč.
Student podá v roce 2015 přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014, jako zdanitelný příjem podle § 6 ZDP v něm uvede částku 16 000 Kč a vypočte daňovou povinnost (vzhledem k výši slevy na poplatníka 24 840 Kč v nulové výši). Sražená daň bude v daňovém přiznání uplatněna proti konečné (v daném případě nulové) daňové povinnosti a je možno požádat o vrácení přeplatku na dani 1 200 Kč. Povinnou přílohou daňového přiznání bude potvrzení od zaměstnavatele A (MFin 5460) i od zaměstnavatele B (tiskopis M Fin 5460/A).
Obdobný postup jako u příjmu z dohody o provedení práce, ze které zaměstnavatel sráží srážkovou daň, lze uplatnit i u
autorských honorářů
- postup dle § 36 odst. 7 ZDP lze uplatnit i u příjmů dle § 7 odst. 6 ZDP (autorské honoráře do 10 000 Kč). Pro tento postup plátce příjmů vydává potvrzení o sražené dani na formuláři 25 5553 MFin 5553 - vzor č. 14).
 
Odpočet na podporu odborného vzdělávání
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2014 je možné uplatnit odpočet na podporu odborného vzdělávání (§ 34f ZDP), a to ve dvou formách:
-
na podporu pořízení majetku
dle § 34g ZDP ve výši 110 nebo 50% vstupní ceny nového hmotného majetku anebo softwaru (výše odpočtu se řídí mírou využití majetku k odbornému vzdělávání),
-
na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta
dle § 34h ve výši 200 Kč na studenta a hodinu.
Uvedená novinka je spojená s celou řadou výkladových problémů (např. je třeba pro právní jistotu potvrdit, že obě formy odpočtu lze uplatnit souběžně), a proto daňová správa připravila k dané věci výkladové stanovisko, ale toto může být vyhlášeno až po novelizaci vyhlášky ministerstva školství č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání. Tato novelizace sice již proběhla vnějším připomínkovým řízením, ale stále ještě nebyla provedena. Snad k novelizaci dojde v nejbližší době a vyhláška tak např.:
-
doplní náležitosti smlouvy mezi školou a zaměstnavatelem,
-
stanoví okruh činností vykonávaných studenty na strojích a zařízeních zaměstnavatele.
 
Směrná hodnota pro účely daně z nabytí nemovitých věcí
Při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí se může poplatník rozhodnout, že se srovnávací daňová hodnota určí na základě směrné hodnoty. Pokud poplatník této možnosti (např. při úplatném převodu bytu) využije, tak srovnávací daňovou hodnotou (v tomto případě zároveň i základem 4% daně z nabytí) bude vyšší z těchto údajů:
-
kupní cena,
-
75% směrné hodnoty.
Rozhodne-li se poplatník pro využití směrné hodnoty (může se tak rozhodnout jen při převodech těch nemovitých věcí, pro které je směrná hodnota stanovena), ušetří náklady (včetně času) na získání znaleckého ocenění.
Své rozhodnutí o tom, zda se má srovnávací daňová hodnota určit na základě směrné hodnoty anebo na základě ceny zjištěné (tj. dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů), poplatník vyjadřuje v příloze č. 1 daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. V odpovědi na dotaz5) daňová správa potvrdila, že rozhodnutí o určení srovnávací daňové hodnoty na základě směrné hodnoty anebo na základě ceny zjištěné lze učinit i po podání daňového přiznání, nejpozději však do okamžiku vyměření daně.
Rozhodnutí o určení srovnávací daňové hodnoty (na základě směrné hodnoty, resp. na základě ceny zjištěné) může mít zásadní vliv na výši daňové povinnosti a vzhledem k nemožnosti změny tohoto rozhodnutí po vyměření daně by bylo nevhodné učinit rozhodnutí o určení srovnávací daňové hodnoty bez znalosti srovnávací daňové hodnoty (alespoň její přibližné výše). Srovnávací daňová hodnota má pro poplatníka tu výhodu, že ji určuje správce daně, ale aby nedošlo k nepříjemnému překvapení, měl by si poplatník zjistit orientační výši směrné hodnoty - za tímto účelem daňová správa zřídila elektronickou aplikaci6).
Směrnou hodnotu určuje správce daně na základě vyhlášky č. 419/2013 Sb., k čemuž je zapotřebí poměrně značné množství údajů a ty musí poplatník uvést do
přílohy č. 2
přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (pokud by se poplatník rozhodl pro určení srovnávací daňové hodnoty na základě ceny zjištěné, přikládal by k daňovému přiznání místo přílohy č. 2 obvykle znalecký posudek). Příloha č. 2 je v několika variantách, podle typu převáděné nemovité věci (pro jiné typy nemovitých věcí směrná hodnota určena není a pro ně je nutno stanovit srovnávací daňovou hodnotu na základě ceny zjištěné):
-
pozemky (formulář 25 5548),
-
byty a nebytové prostory (formulář 25 5548/A),
-
garáž a doplňková stavba (formulář 25 5548/B),
-
rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek (formulář 25 5548/C),
-
rekreační zahrádkářská chata (formulář 25 5548/D).
Např. pro
určení směrné hodnoty bytu
je nutné v příloze č. 2 uvést:
-
název obce,
-
název katastrálního území,
-
číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, ve které se byt nachází,
-
parcelní číslo pozemku, na kterém se stavba nachází,
-
číslo bytu,
-
výměra podlahové plochy bytu,
-
podíl na pozemku, který je součástí bytu nebo je s ním spojený,
-
stáří budovy, na které je závislé stáří bytu,
-
převažující účel užití budovy (např. bytový dům),
-
konstrukce budovy (např. panelová zateplená, panelová nezateplená, zděná),
-
stav budovy (nutná rekonstrukce - odpovídající stáří - po rekonstrukci),
-
společné části budovy (např. sklad, garážové stání atd.),
-
podlaží bytu,
-
vytápění,
-
příslušenství (např. WC, koupelna),
-
zařizovací předměty (např. počet WC, počet umyvadel, počet van),
-
další vybavení (např. balkon),
-
stav bytu (nutná rekonstrukce - odpovídající stáří - po rekonstrukci),
-
povodňové riziko (zanedbatelné - 100letá voda - 20letá voda - 5letá voda - např. podle Povodňového plánu ČR, který obsahuje mj. mapu záplavových území, zveřejněného na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí www.dppcr.cz, nebo podle sdělení pojišťovny).
 
K elektronické komunikaci od 1.1.2014
S účinností od 1.1.2014 došlo k několika zásadním změnám v elektronické komunikaci ve věcech daní:
-
elektronické podání lze „podepsat“ heslem pro přihlášení do datové schránky [§ 71 odst. 1 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „“],
-
daňová informační schránka se zřizuje automaticky všem subjektům, které mají zřízenou datovou schránku (§ 69a odst. 2 DŘ),
-
povinná elektronická komunikace pro vybrané plátce DPH (§ 101a ZDPH).
Na možnost
„podepisovat“ elektronická podání heslem pro přihlášení do datové schránky
dle § 71 odst. 1 písm. c) DŘ, účinnou od 1.1.2014, zareagovala daňová správa se značným zpožděním (byť byla obsažena již v zákoně č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa) a umožnila jej s mnohaměsíčním zpožděním. V současné době je tento postup podání již funkční a spočívá v tom, že při odeslání daňového podání z elektronického portálu (přístupný např. přes www.daneelektronicky.cz) jsou nabízeny tyto volby:
-
Nepodepisovat podání.
-
Ověření identity přihlášením do datové schránky.
-
Podepsat pomocí vybraného kvalifikovaného certifikátu.
Při využití druhé volby se podání potvrdí heslem pro přihlášení odesílatele do datové schránky. Postup je odlišný od odesílání z datové schránky - nejde o odeslání z datové schránky podatele do datové schránky správce daně, ale o odeslání z elektronického portálu na technické zařízení správce daně. Při tomto způsobu podání lze následně např. z daňové informační schránky (viz níže) zpětně nahlížet do podaných písemností.
Daňová informační schránka
se dle nové úpravy zjednodušila v tom, že dnes je již automaticky zřízena všem subjektům se zpřístupněnou datovou schránkou. Jestliže má tedy např. společnost s ručením omezeným zpřístupněnou datovou schránku, má automaticky zřízenou daňovou informační schránku (aniž by dávala žádost o její zřízení) a může do ní nahlížet pomocí přihlášení heslem do datové schránky - musí se však jednat o přihlašovací údaje daňového subjektu a nikoli např. o přihlašovací údaje osoby, která je za daný subjekt oprávněna z prostředí datové schránky činit podání, anebo osoby, která je oprávněna nahlížet do daňové informační schránky. I přes některá omezení lze konstatovat, že práce s daňovou informační schránkou se poměrně významně zjednodušila - jednak není nutné žádat o její zřízení, jednak není nutný elektronický podpis. Jedná se však jen o začátek cesty a práce by se mohla ještě mnohem více zjednodušit (např. tak, aby bylo možné z prostředí daňové informační schránky po přihlášení pomocí hesla do datové schránky z jejího prostředí činit přímo daňová podání s předvyplněnými údaji o daném subjektu).
K
povinným elektronickým podáním ve věcech DPH
se daňová správa vyjádřila „již“ 27.1.20147) (tedy poslední den lhůty pro podání přiznání za období, za která se podávala poprvé povinně elektronicky). Podle § 101a ZDPH je povinnost podávat výhradně elektronicky veškerá hlášení, tedy i hlášení o pořízení nového dopravního prostředku - na tuto povinnost daňová správa technicky vůbec nereagovala a ještě v polovině června 2014 nebylo možné tuto povinnost splnit, protože nebyl vydán elektronický formulář tohoto podání ani daňový portál neobsahoval tento druh podání. V informaci z 2.5.20147) se daňová správa vyjádřila tak, že toto podání bude akceptovat v listinné podobě (skutečně velkorysé vyjádření).
 
K rekodifikaci soukromého práva
Nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), přinesl celou řadu praktických problémů. Ministerstvo spravedlnosti zřídilo Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy („KANCL“). KANCL se sice vyjadřuje jen ke zlomku důležitých výkladových problémů8), které rekodifikace přinesla, ale i v tom málu lze najít z praktického hlediska významná stanoviska.
Z účetního a daňového hlediska je zásadním problémem
postavení strojů jako součásti pozemku
dle § 506 NOZ. K tomuto problému se vyjádřila KANCL ve
výkladovém stanovisku č. 17.
Na toto stanovisko lze nahlížet z dvojího úhlu pohledu. Jeden úhel pohledu je ten, že se novou soukromoprávní úpravou nemusíme nijak zvlášť zabývat, protože dle uvedeného stanoviska se mají stroje jako součásti pozemku v podstatě posuzovat tak, jako se postaru posuzovaly coby součásti staveb. Uvedený úhel pohledu však komplikuje to, že stanovisko KANCL zjevně odporuje NOZ a neuvádí žádné
relevantní
důvody, proč se tak výrazně odchyluje od textu zákona a prvorepublikové úpravy, na kterou NOZ navazuje. Je tedy jen velmi málo pravděpodobné, že by stanovisko akceptovali např. exekutoři.
Ve výkladovém
stanovisku č. 27
se KANCL vyjádřila k problematice
sestavování mezitímní účetní závěrky jako podkladu pro výplatu zálohy na podíly na zisku.
Právní úprava možnosti výplaty záloh na podíly na zisku v ZOK, která umožňuje vyplácet zálohy na podíly na zisku jen na základě mezitímní účetní závěrky (§ 40 odst. 2 ZOK), je chápána jako povinnost a tedy jako zákonný důvod ve smyslu § 19 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 
PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY OD ROKU 2015
 
Přehled připravovaných změn
Koaliční smlouva z počátku letošního roku se promítla již do konkrétních návrhů Ministerstva financí na změnu daňových zákonů, zejména jde o:
-
návrh novely ZDP od 1.1.2015,
-
návrh novely ZDPH od 1.1.2015/2016,
-
návrh novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2015.
Všechny jednotlivé návrhy jsou velice rozsáhlé a v průběhu připomínkového řízení nepochybně doznají značných změn, k dalším změnám dojde při jejich projednání v Poslanecké sněmovně, popř. i v Senátu. Komentář těchto připravovaných změn by byl zatím předčasný, a tak si dovolím upozornit jen na řešení některých dílčích problémů, které lze považovat za pravděpodobné:
-
pro rok 2015 nedojde ke změnám v sazbách daně z příjmů fyzických osob (bude zachováno stávající solidární zvýšení daně) ani daně z příjmů právnických osob,
-
od roku 2015 bude zavedena třetí sazba DPH,
-
od 1.1.2015 bude obnovena sleva na dani pro fyzické osoby pobírající starobní důchod,
-
pravidla pro uplatnění výdajů procentem z příjmů (u OSVČ a fyzických osob - pronajímatelů) budou doplněna o omezení výdajů uplatňovaných ve výši 60% příjmů (příjmy ze živnosti jiné než řemeslné) částkou 1,2 mil. Kč, ostatní pravidla by se neměla změnit,
-
nedojde ke snížení hranice pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč,
-
od 1.1.2016 dojde k zavedení hlášení o všech uskutečněných a přijatých zdanitelných plnění.
Podstatně dále z hlediska schvalování je novela ZDPH od 1.10.2014, resp. od 1.1.2015, projednávaná jako sněmovní tisk 214, která prošla prvým čtením dne 10.6.2014. Tato novela by neměla být předmětem politických zájmů a přijata by měla být poměrně hladce bez většího množství pozměňovacích návrhů. Vláda dokonce navrhovala, aby novela byla přijata na červnové schůzi rovnou v prvém čtení (tím by se umožnilo přijetí s předstihem před 1.10.2014). Tato novela je v danou chvíli z hlediska přijetí nejdále, a proto je jí dále věnována pozornost.
Novela ZDPH od 1.10.2014/1.1.2015 (mini one stop shop)
Novela ZDPH od 1.10.2014, resp. 1.1.2015,
projednávaná jako sněmovní tisk 214 reaguje na novelizaci směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH, a to směrnicí 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby.
Např. podle čl. 58 směrnice (odpovídajícím ustanovením ZDPH je § 10i) do 31.12.2014 platí, že u elektronicky poskytované služby (např. elektronické dodání hudby či filmů, poskytnutí softwaru, web hosting) osobou ze třetí země osobě nepovinné k dani usazené v členském státě je místem plnění stát odběratele. Např. při poskytnutí elektronické služby osobou usazenou v USA osobám nepovinným k dani z Německa, ČR, Polska a Maďarska je místem plnění Německo, ČR, Polsko a Maďarsko a poskytovatel služeb u nich musí uplatnit německou, českou, polskou a maďarskou DPH. Obdobně je místo poskytnutí služby (osobou povinnou k dani ze třetí země osobě nepovinné k dani) v § 10i ZDPH stanoveno pro telekomunikační služby a služby rozhlasového a televizního vysílání.
Pro zjednodušení systému výběru DPH funguje zvláštní režim pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují elektronické služby osobám nepovinným k dani (čl. 357 a násl. směrnice). Podle tohoto zvláštního režimu (v ZDPH upraveném v § 88) se osoba povinná k dani ze třetí země (např. poskytovatel služeb z USA) registruje v jednom z členských států (stát identifikace) a zde podává čtvrtletně elektronicky daňové přiznání k příslušným plněním a přizná zde plnění poskytnutá v tomto zvláštním režimu např. v Německu, v ČR, v Polsku a Maďarsku s odpovídající (německou, českou, polskou a maďarskou) daní a ve státě identifikace uhradí veškerou daň, která je následně rozdělena mezi jednotlivé členské státy, ve kterých byla služba poskytnuta (Německo, ČR, Polsko a Maďarsko).
Od 1.1.2015 je podle čl. 58 směrnice místem plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani vždy místo usazení příjemce (místo bydliště apod.), a to bez ohledu na osobu poskytovatele. Proti stavu účinnému do 31.12.2014 tedy dochází k rozšíření pravidla zdanění uvedených služeb v členském státě usazení i na případy, kdy službu poskytuje osoba povinná k dani usazená v členském státě - v těchto případech se do 31.12.2014 uplatňuje obecné pravidlo (§ 9 odst. 2 ZDPH) a služba je zdaňována ve státě usazení poskytovatele služby.
Aby se např. poskytovatel elektronických služeb sídlící v ČR nemusel z důvodu poskytování těchto služeb osobám nepovinným k dani usazeným např. v Německu, Polsku a Maďarsku registrovat k dani v jednotlivých členských státech, rozšiřuje se od 1.1.2015 uvedený zvláštní režim i na poskytovatele usazené v EU. Plátce po registraci k tomuto zvláštnímu režimu bude příslušné služby přiznávat přes elektronický portál provozovaný českou daňovou správou, avšak napojený na daňové správy ostatních členských států a přizná zde německou, polskou a maďarskou DPH. Popisovaný zvláštní režim je označován jako
„zjednodušené jedno správní místo“ (mini One Stop Shop)
- v návrhu novelizace ZDPH od 1.10.2014, resp. od 1.1.2015, je označen jako „zvláštní režim jednoho správního místa“. Zvláštní režim jednoho správního místa bude rozdělen na „režim EU“ (pro poskytovatele služeb usazené v EU) a „režim mimo EU“ (pro poskytovatele služeb usazené mimo EU).
Na nový systém by měla být
legislativa
DPH uzpůsobena již od října 2014, kdy má být dle směrnice 2006/112/ES možnost se k „režimu EU“ s účinností od 1.1.2015 zaregistrovat. Zavedení mini One stop shopu bylo již zapracováno do samostatného návrhu novelizace ZDPH, s účinností od 1.1.2015, resp. od 1.10.2014. Protože se nepodařilo novelu přijmout rovnou v prvém čtení na červnové schůzi Poslanecké sněmovny, je možné, že se nepodaří úpravu registrace do nového systému stihnout do 1.10.2014 a novela bude přijata např. s účinností až od 1.11.2014.
Praktické použití nových pravidel pochopitelně značně závisí i na výkladu - např. pojmů elektronicky poskytovaná služba či místo příjemce. V tomto je přímo použitelné prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 s účinností od 1.1.2015 novelizovaného prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1042/2013, které např.:
-
v § 6a definuje telekomunikační služby,
-
v § 6b definuje služby rozhlasového a televizního vysílání,
-
v čl. 7 definuje elektronicky poskytované služby,
-
v čl. 24a až 24c stanovuje domněnky o místě příjemce.
PŘÍKLAD
Český plátce poskytuje elektronicky poskytované služby - např. se jedná o poskytnutí autorských práv k fotografiím z fotobanky prostřednictvím internetu. Služby poskytuje jednak osobám povinným k dani, jednak osobám nepovinným k dani. Jak se změní uplatnění DPH od 1.1.2015?
Pokud se jedná o poskytování služeb osobám povinným k dani, od roku 2015 k žádné systémové změně nedochází - osobám sídlícím v ČR bude služba poskytnuta s českou DPH, osobám sídlícím v jiném členském státě se uplatní reverse charge (DPH přizná příjemce služby, poskytovatel uvede do souhrnného hlášení).
Pokud jde o poskytnutí služby osobě nepovinné k dani usazené v jiném členském státě, tak dochází k systémové změně. Do konce roku 2014 tato plnění podléhala zdanění v ČR na základě § 9 odst. 2 ZDPH, od roku 2015 podléhají zdanění v členských státech příjemce služby - např. podléhají slovenské, maďarské, německé apod. DPH. Pro účely zdanění je třeba identifikovat členský stát příjemce služby ve smyslu § 24a, resp. § 24f, nařízení 282/2011/EU, ve znění nařízení 1042/2013/EU - protože poskytnutí služby není navázáno na konkrétní místo dle § 24a nařízení, je třeba místo určit za pomoci dvou důkazů dle § 24f nařízení (např. na základě sídla banky, ze které bude provedena úhrada za službu, a na základě předčíslí SIM karty, na kterou bude zaslán ověřovací kód). Plátce se nemusí registrovat k dani v jednotlivých členských státech, ale může se zaregistrovat v ČR do „systému EU“ a následně podávat „EU přiznání“, kde bude přiznávat plnění a daň z plnění poskytnutých v jednotlivých členských státech osobám nepovinným k dani. V tomto přiznání bude uvedena např. slovenská, maďarská a německá daň, kterou plátce uhradí v ČR.
 
ZÁVĚR
Závěrem nezbývá než čtenářům popřát co možná nejlepší letní odpočinek, protože chystané legislativní změny od 1.1.2015 jsou skutečně velice obsáhlé a zasáhnou celou řadu oblastí. Výše zmíněný komentář novel ZDPH od 1.10.2014/1.1.2015 je věnován jen vysvětlení nových principů, ale obsahuje i další dílčí změny, zejména k dalšímu přeskupení dílčích částí ZDPH.
1) http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/Informace_k_registraci_sverenskych_fondu. PDF.
2) Příspěvek KV 415/18.12.12 Výklad některých základních ustanovení novely zákona o daních z příjmů a zákona o dani z nabytí nemovitých věcí s ohledem na daňový režim svěřenských fondů uzavřený dne 23.4.2014 - http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevkykv-kdp/zapisy-z-jednani/2014.
3) http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-tiskopisum/upozorneni-pro-platce-dane-z-prijmu-ze-zavisle-cinnostinanove-tiskopisy-pro-rok-2014-4650.
4) http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5553_1.pdf?201406151801.
5) Odpovědi na nejčastější dotazy k dani z nabytí nemovitých věcí v roce 2014 - první část, z 29.1.2014, dotaz č. 3; http://www.financnisprava. cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/dotazy-a-odpovedi.
6) http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/urceni-smerne-hodnoty.
7) http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/danove-priznani/2014.
8) http://obcanskyzakonik.justice.cz/vykladova-stanoviska/.