Změny ve mzdové oblasti od 1.1.2014

Vydáno: 18 minut čtení

Tento příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým dochází od 1.1.2014 oproti roku 2013 v oblasti mezd a platů, jejich zdanění, pojistného, pracovního práva, ale i důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních či by finanční účetní mohly z nějakého důvodu zajímat.

Změny ve mzdové oblasti od 1.1.2014
Ing.
Miroslav
Bulla
Jedná se především o změny vyplývající ze zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Další ze zde zmíněných změn mají charakter každoročních (valorizačních) úprav různých sazeb a parametrů, a to v oblasti náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového pojištění, cestovních náhrad, srážek z mezd, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci atd.
 
ZMĚNY V OBLASTI ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), byl novelizován především přijetím zmíněného zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Došlo tím k četným změnám, vybíráme následující:
-
Daňově se zvýhodňuje spolupráce firem se školami. Od daně z příjmů budou nově osvobozeny příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy. Zvyšuje se dále výše daňově uznatelného motivačního příspěvku poskytnutého žákovi nebo studentovi (z 2 000 Kč na 5 000 Kč, resp. z 5 000 Kč na 10 000 Kč měsíčně). Firmy a podnikatelé si také budou moci odečíst až 110% vstupní ceny nového majetku použitého na odborné vzdělávání učňů a studentů. Od základu daně bude také možné odečíst výdaje vynaložené na žáka nebo studenta (násobek částky 200 Kč a počtu hodin strávených v rámci výuky na pracovišti daňového poplatníka).
-
Zvyšuje se limit pro osvobození příležitostných příjmů od daně z příjmů z 20 000 Kč na 30 000 Kč (§ 10 ZDP).
-
Zvyšuje se limit pro uplatnění odpočtu poskytnutých darů (bezúplatných plnění) na veřejně prospěšné účely u fyzických osob ze současných 10% na 15% ze základu daně.
-
Změnila se hranice pro aplikaci solidárního zvýšení daně (sazba 7%):
I-----------------------------------------------I--------------I--------------I I Hranice pro aplikaci solidárního zvýšení daně I   2013   I   2014  I I-----------------------------------------------I--------------I--------------I I Měsíční částka                I  103 536 Kč I  103 768 Kč I I-----------------------------------------------I--------------I--------------I I Roční částka                 I 1 242 432 Kč I 1 245 216 Kč I I-----------------------------------------------I--------------I--------------I
-
Zaměstnanec s ročními příjmy ze závislé činnosti podléhajícími solidárnímu zvýšení daně (v roce 2013 nad 1 242 432 Kč/rok) či zaměstnanec, u kterého dojde k solidárnímu zvýšení daně u měsíční zálohy (byť jen za jeden měsíc), je povinen podat si sám daňové přiznání za příslušný rok, tj. zaměstnavatel mu nemůže provést roční zúčtování daně (to platí již pro daňové přiznání za rok 2013). Na Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2013 se v ř. 14 nově uvádí, ve kterých měsících podléhal příjem solidárnímu zvýšení daně.
-
Zvýšila se částka měsíčního příjmu, do které se bude aplikovat srážková daň (15%) z 5 000 Kč na 10 000 Kč. Tuto srážkovou daň přitom bude nově možné uplatňovat pouze u příjmů ze závislé činnosti plynoucích z dohody o provedení práce. U ostatních příjmů vyplacených zaměstnavatelem zaměstnanci, který nepodepsal prohlášení k dani (např. u krátkodobých pracovních poměrů, zkrácených úvazků, dohod o pracovní činnosti atd.) srážkovou daň uplatnit nelze. Došlo tím ke sjednocení s podmínkami pro osvobození dohody o provedení práce od pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
PŘÍKLAD
Porovnání zdanění příjmů z různých činností v roce 2013 a 2014
Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani
I------------------------------I-----------I-------------------------------I---------------------I I    Typ příjmu      I Měsíční I     Zdanění příjmu    I Pojistné na ZP a SP I I               I příjem  I---------------I---------------I----------I----------I I               I      I   2013   I   2014   I  2013  I  2014 I I------------------------------I-----------I---------------I---------------I----------I----------I I Dohoda o provedení práce   I 4 000 Kč I srážková daň I srážková daň I     NE     I I               I 9 000 Kč I záloha na daň I srážková daň I     NE     I I               I 11 000 Kč I záloha na daň I záloha na daň I     ANO     I I------------------------------I-----------I---------------I---------------I---------------------I I Dohoda o pracovní činnosti  I 4 000 Kč I srážková daň I záloha na daň I     ANO     I I (na 1 rok) či pracovní poměr I 9 000 Kč I záloha na daň I záloha na daň I     ANO     I I               I 11 000 Kč I záloha na daň I záloha na daň I     ANO     I I------------------------------I-----------I---------------I---------------I---------------------I
-
Poplatník může od 1.1.2014 podle § 36 odst. 7 ZDP zahrnout do daňového přiznání i příjmy zdaněné srážkovou daní (tj. z dohody o provedení práce - viz výše), sražená daň z těchto příjmů se pak započte na celkovou daň. To může být výhodné např. pro studenty a jiné zaměstnance s nižšími příjmy ze závislé činnosti pracující i na základě dohody o provedení práce. Mohou tak docílit vrácení srážkové daně z příjmů.
-
Zvyšuje se limit pro uplatnění srážkové daně u příjmů autorů ze 7 000 Kč na 10 000 Kč (§ 7 odst. 6 ZDP). Pokud úhrn těchto autorských honorářů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč, odvede se z tohoto příjmu pouze srážková daň z příjmů (15%) a příjmy nepodléhají pojistnému na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.
-
V souvislosti se zvýšením minimální mzdy (od 1.8.2013) se zvýšil hrubý měsíční příjem nutný pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na 4 250 Kč (v roce 2013 to bylo 4 000 Kč), pro roční daňový
bonus
je nutný příjem ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku a z pronájmu v úhrnu nejméně 51 000 Kč (v roce 2013 to bylo 48 000 Kč).
-
Úhrn příjmů z pravidelně vypláceného důchodu nebo penze osvobozený od daně z příjmů se zvýšil z 288 000 Kč na 306 000 Kč. Pro zdaňovací období 2013 až 2015 se přitom nepoužije ustanovení § 4 odst. 3 ZDP, podle kterého se zmíněné osvobození nepoužije v případě, kdy součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a 9 u poplatníka přesáhne 840 000 Kč. Důvodem je to, že starobní důchodci v tomto období nemohou uplatnit základní slevu na poplatníka.
 
ZMĚNY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Pracovněprávní vztahy se řídí i od 1.1.2014 zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), se použije na pracovněprávní vztahy tehdy, neobsahuje-li ZP speciální úpravu, je přitom vždy nutné respektovat základní zásady v pracovněprávních vztazích. Vzhledem ke svému subsidiárnímu použití tedy NOZ doplňuje ZP. Nicméně v oblasti pracovního práva došlo k určitým spíše drobnějším změnám, ať již k obsahovým nebo legislativně technickým, jde např. o následující změny:
-
ZP ve vazbě na obecnou úpravu v NOZ zavádí možnost okamžitého zrušení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti zákonným zástupcem mladistvého zaměstnance mladšího 16 let věku s přivolením soudu, je-li to nezbytné v zájmu jeho vzdělávání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance.
-
ZP stanoví, ve kterých případech se ke konkrétnímu věcně nebo formálně vadnému právnímu jednání nepřihlíží a jsou tudíž právně neúčinná (např. výpověď z pracovního poměru, která nebyla dána písemně, ujednání v podnikové kolektivní smlouvě, která upravují práva zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouvy vyššího stupně, vzdání se práva zaměstnancem, které mu přiznává ZP, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis atd.).
-
Je stanoven zákaz postoupení práva na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich náhradu nebo použití tohoto práva k zajištění dluhu, s výjimkou dohody o srážkách ze mzdy.
-
Je omezena možnost započtení pohledávky zaměstnavatele za zaměstnancem proti nároku zaměstnance na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich náhradu. Nejvýše je možné takto započíst polovinu uvedených příjmů, je třeba přitom postupovat v souladu s podmínkami stanovenými pro výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „OSŘ“ (tj. zabavitelná část mzdy).
 
ZMĚNY V OBLASTI POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
V oblasti pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení došlo od 1.1.2014 k následujícím změnám:
-
Od 1.1.2014 původně měli být zaměstnavatelé povinni podávat ČSSZ předepsané tiskopisy pouze elektronicky. Ovšem ČSSZ nedávno informovala, že těm zaměstnavatelům, kteří se nestihli dostatečně připravit na elektronické předávání tiskopisů od 1.1.2014, ještě v roce 2014 umožní splnit své povinnosti i prostřednictvím dosavadních tiskopisů v klasické papírové podobě. Povinná elektronická komunikace se tak v podstatě odkládá.
-
Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného na sociální zabezpečení v roce 2014 činí 1 245 216 Kč (v roce 2013 to bylo 1 242 432 Kč).
-
V souvislosti se souběhem více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele jsou vydávány nové tiskopisy hlášení a následného hlášení k pojistnému na důchodové spoření. Tyto tiskopisy plátce pojistného použije poprvé při hlášení za měsíc leden 2014.
 
ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE NÁHRAD MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
V oblasti náhrad mezd při dočasné pracovní neschopnosti a nemocenského pojištění došlo od 1.1.2014 k následujícím změnám:
-
Zaměstnavatelé budou svým zaměstnancům, kteří byli uznáni dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů. Po uplynutí těchto 14 dnů již bude poskytovat nemocenské příslušná OSSZ (PSSZ, MSSZ). Od 1.1.2011 bylo totiž v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu prodlouženo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů, ale pouze dočasně na 3 roky do 31.12.2013.
-
V souvislosti s uvedenou změnou se podpůrčí doba (max. doba poskytování nemocenského) poživatelů starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně zvýšila z 63 na 70 kalendářních dnů.
-
Pravidelné navýšení redukčních hranic pro redukci průměrného hodinového výdělku (dále jen „PHV“) při poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a pro redukci denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“) při výplatě dávek nemocenského pojištění. Dochází přitom k mírnému navýšení těchto redukčních hranic (sdělení MPSV č. 331/2013 Sb.).
Redukce průměrného hodinového výdělku (PHV):
I-----------------------------------------------I-----------I---------------------I I          Výše PHV          I Procentní I Maximální výše PHV I I                        I  sazba  I           I I-----------------------------------------------I-----------I---------------------I I do 151,38 Kč                 I  90%   I tj. max. 136,242 Kč I I-----------------------------------------------I-----------I---------------------I I od 151,38 Kč do 227,15 Kč           I  60%   I tj. max. 45,462 Kč I I-----------------------------------------------I-----------I---------------------I I od 227,15 Kč do 454,13 Kč           I  30%   I tj. max. 68,094 Kč I I-----------------------------------------------I-----------I---------------------I I k PHV nad 454,13 se nepřihlíží        I   -   I      -     I I-----------------------------------------------I-----------I---------------------I I Maximální redukovaný PHV           I      I tj. max. 249,800 Kč I I-----------------------------------------------I-----------I---------------------I
Procentní sazby pro výpočet náhrady mzdy z PHV:
I-----------------------------------------------I-----------I------------------------I I                        I Procentní I   Maximální výše   I I                        I  sazba  I  hodinové náhrady  I I-----------------------------------------------I-----------I------------------------I I 1. až 3. pracovní den trvání dočasné PN    I  0%   I      -      I I-----------------------------------------------I-----------I------------------------I I Od 4. pracovního dne trvání dočasné PN    I  60%   I tj. max. 149,88 Kč/hod I I (pouze v době prvních 14 kalendářních dnů PN) I      I            I   I-----------------------------------------------I-----------I------------------------I I Od 1. pracovního dne trvání karantény     I  60%   I tj. max. 149,88 Kč/hod I I (pouze v době prvních 14 kalendářních dnů   I      I            I   I karantény)                  I      I            I   I-----------------------------------------------I-----------I------------------------I Vysvětlivky: PN - pracovní neschopnost 
-
Mění se i redukční hranice pro redukci denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“) při výplatě dávek nemocenského pojištění, kterou vyplácí příslušná OSSZ (PSSZ, MSSZ), nikoliv zaměstnavatel. Nicméně uvádíme zde i tyto redukční hranice, např. pro případnou kontrolu vyplacených nemocenských dávek.
Redukce denního vyměřovacího základu (DVZ):
I-----------------------------------------------I-----------I---------------------I I          Výše DVZ          I Procentní I Maximální výše DVZ I I                        I  sazba  I           I I-----------------------------------------------I-----------I---------------------I I do 865 Kč                   I  90%  I tj. max. 778,50 Kč I I-----------------------------------------------I-----------I---------------------I I od 865 Kč do 1 298 Kč             I  60%  I tj. max. 259,80 Kč I I-----------------------------------------------I-----------I---------------------I I od 1 298 Kč do 2 595 Kč            I  30%  I tj. max. 389,10 Kč I I-----------------------------------------------I-----------I---------------------I I k DVZ nad 2 595 Kč se nepřihlíží       I   -   I     -     I I-----------------------------------------------I-----------I---------------------I     I Maximální redukovaný DVZ           I      I tj. max. 1 428 Kč  I I-----------------------------------------------I-----------I---------------------I
Výpočet nemocenského z DVZ:
 Od 15. kalendářního dne trvání dočasné PN    60% z DVZ tj. max. 857 Kč/den 
Poznámka:
Maximální nemocenské v roce 2014 tak za měsíc (31 kalendářních dnů) činí 26 567 Kč (31 x 857 Kč), v roce 2013 to bylo 26 505 Kč. Na toto nemocenské ovšem může dosáhnout pouze zaměstnanec s měsíční hrubou mzdou blížící se k 79 000 Kč.
Mzdovým účetním a pojištěncům lze pro praktické využití doporučit kalkulačky pro výpočet výše náhrad mzdy a nemocenských dávek (nemocenské, PPM, ošetřovné), které jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz), záložka Nemocenské pojištění.
 
ZMĚNY V OBLASTI CESTOVNÍCH NÁHRAD
-
Stejně jako každý rok dochází i letos k mírným úpravám výše cestovních náhrad. Změny vychází z Vyhlášky MPSV č. 435/2013 Sb. (viz strana 16), kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Mírně (o 1 až 3 Kč) se zvyšuje stravné za kalendářní den při tuzemské pracovní cestě. Zvyšuje se i sazba základní náhrady za použití vlastního vozidla na 1 km jízdy (z 3,60 Kč na 3,70 Kč). Naopak se snižují průměrné ceny PHM pro zaměstnance (o 0,40 až 0,70 Kč).
-
Základní sazby zahraničního stravného se oproti roku 2013 změnily pouze u několika zemí (Vyhláška MF č. 354/2013 Sb.). Došlo ke změně pouze u Alžírska, Ázerbájdžánu a Indie (vše z 35 EUR na 40 EUR) a Venezuely (z 55 USD na 60 USD). Změnila se dále měna stanoveného stravného u Kambodži a Laosu z EUR na USD (z 35 EUR na 45 USD).
 
ZMĚNY V OBLASTI SRÁŽEK ZE MZDY
I letos se mění parametry používané při výpočtu srážek ze mzdy. Při provádění srážek z mezd se postupuje mj. podle ustanovení § 276 a násl. OSŘ a podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách). Tyto nové parametry se použijí poprvé při srážkách za leden 2014, tj. začátkem února 2014.
Životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení jednotlivce
I----------------------------------I-----------------------I-------------------------I I Životní minimum         I    3 410 Kč    I (v roce 2013: 3 410 Kč) I I----------------------------------I-----------------------I-------------------------I I Normativní náklady na bydlení  I    5 873 Kč    I (v roce 2013: 5 687 Kč) I I----------------------------------I-----------------------I-------------------------I I Celkem              I    9 283 Kč    I (v roce 2013: 9 097 Kč) I I----------------------------------I-----------------------I-------------------------I
Nezabavitelné částky
A) Základní nezabavitelná částka
I--------------------I-------------I-----------------------I----------------------------I I na osobu povinného I 6 188,67 Kč I  tj. 2/3 z 9 283 Kč I (v roce 2013: 6 046,67 Kč) I I--------------------I-------------I-----------------------I----------------------------I I na další osoby   I 1 547,17 Kč I tj. 1/4 z 6 188,67 Kč I (v roce 2013: 1 516,17 Kč) I I--------------------I-------------I-----------------------I----------------------------I
B) Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení: 9 283 Kč
(po odečtení základní nezabavitelné částky)
-
jde o 100% ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení jednotlivce (tj. 100% z 9 283 Kč),
-
v roce 2013 to byla částka 9 097 Kč.
V oblasti srážek ze mzdy došlo ovšem od 1.1.2014 v souvislosti s NOZ i k dalším změnám:
-
K uzavření dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů mezi zaměstnancem (dlužníkem) a třetí stranou (věřitelem) je třeba předchozího souhlasu zaměstnavatele. To platí nově i pro dohodu o srážkách ze mzdy k uspokojení pohledávek výživného (to se týká pouze dohod o srážkách, nikoliv exekučních srážek).
-
Srážky je možné provádět ve výši nepřesahující polovinu mzdy, platu, odměny, náhrady mzdy či platu. Toto omezení má význam jen tehdy, jestliže by zabavitelná část mzdy (viz výpočet výše) přesahovala polovinu příslušných příjmů, pak by se tedy srážela maximálně polovina příjmu. Toto omezení se však nevztahuje na exekuční srážky, ale pouze na srážky ze mzdy na základě dohody věřitele a dlužníka.
Dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů uzavřené před 1.1.2014 se posuzují podle úpravy platné před 1.1.2014, a to až do zániku těchto dřívějších dohod.
 
ZMĚNY V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI
-
Odvod do státního rozpočtu, není-li splněn povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) na celkovém počtu zaměstnanců za uplynulý rok 2013, činí 61 555 Kč za jednoho zaměstnance (za rok 2012 to bylo 61 020 Kč). Tento odvod se hradí úřadu práce, v jehož územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, a je splatný 15.2.2014.
-
Výše zmíněná částka se odvozuje z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013, která činila 24 622 Kč (viz Sdělení MPSV č. 437/2013 Sb.). Z této částky se odvozuje i maximální výše podpory v nezaměstnanosti, ta nyní činí 14 281 Kč (v roce 2013 to bylo 14 157 Kč), maximální výše podpory při rekvalifikaci pak činí 16 005 Kč (v roce 2013 to bylo 15 866 Kč).
 
ZMĚNY V OBLASTI DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ
-
Podle vyhlášky MPSV č. 296/2013 Sb. se zvyšují důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1.1.2014. Základní výměra důchodu, která je společná pro všechny druhy důchodů, se zvyšuje o 10 Kč z 2 330 Kč na 2 340 Kč měsíčně. Procentní výměra těchto již dříve přiznaných důchodů vzroste o 0,4%. O zvýšení důchodu není třeba žádat, úpravu provede ČSSZ automaticky a všichni poživatelé důchodů obdrží oznámení o zvýšení důchodových dávek. Průměrný starobní důchod by se tak měl od ledna zvýšit pouze o 45 Kč. MPSV navrhuje vládě a novému parlamentu provést ještě v roce 2014 mimořádnou valorizaci, která by měla kompenzovat nepříznivou situaci seniorů.
-
Zvýšily se tři redukční hranice rozhodné pro výpočet výpočtového základu důchodu z osobního vyměřovacího základu na částky 11 415 Kč, 30 093 Kč, 103 768 Kč (vyhláška MPSV č. 296/2013 Sb.).
-
Minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění od 1.1.2014 činí 1 817 Kč pro osobu, která není účastna nově zavedeného důchodového spoření (v roce 2013 to bylo 1 812 Kč) a 1 946 Kč pro osobu účastnou důchodového spoření (v roce 2013 to bylo 1 942 Kč).
Každoroční úpravy automatického charakteru (valorizace různých sazeb a parametrů) mají z pohledu zaměstnanců a příjemců různých dávek zpravidla pozitivní charakter. Jde např. o zvýšení náhrad mezd při dočasné pracovní neschopnosti, dávek nemocenského pojištění, důchodů, cestovních náhrad (vyjma mírného snížení průměrných cen PHM), snížení případných srážek ze mzdy atd. Veskrze pozitivní jsou i četné daňové změny (změny v oblasti spolupráce firem se školami, dary, osvobození příležitostných příjmů a důchodů atd.). Pro zaměstnavatele je velmi pozitivní zkrácení doby vyplácení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti z 21 na 14 dní (snížení mzdových nákladů). S ohledem na rozsah změn souvisejících s rekodifikací soukromého práva je pravděpodobné, že se časem „vynoří“ i další problémy a nejasnosti.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
99/1963 Sb., občanský soudní řád
89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
331/2013 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014
344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
437/2013 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 pro účely zákona o zaměstnanosti

Nařízení vlády

595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Vyhlášky

296/2013 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014
354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014
435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad