Změny ve mzdové oblasti od 1.1.2014

Vydáno: 18 minut čtení

Tento příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým dochází od 1.1.2014 oproti roku 2013 v oblasti mezd a platů, jejich zdanění, pojistného, pracovního práva, ale i důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních či by finanční účetní mohly z nějakého důvodu zajímat.

Změny ve mzdové oblasti od 1.1.2014
Ing.
Miroslav
Bulla
Jedná se především o změny vyplývající ze zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Další ze zde zmíněných změn mají charakter každoročních (valorizačních) úprav různých sazeb a parametrů, a to v oblasti náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového pojištění, cestovních náhrad, srážek z mezd, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci atd.
 
ZMĚNY V OBLASTI ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), byl novelizován především přijetím zmíněného zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Došlo tím k četným změnám, vybíráme následující:
-
Daňově se zvýhodňuje spolupráce firem se školami. Od daně z příjmů budou nově osvobozeny příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy. Zvyšuje se dále výše daňově uznatelného motivačního příspěvku poskytnutého žákovi nebo studentovi (z 2 000 Kč na 5 000 Kč, resp. z 5 000 Kč na 10 000 Kč měsíčně). Firmy a podnikatelé si také budou moci odečíst až 110% vstupní ceny nového majetku použitého na odborné vzdělávání učňů a studentů. Od základu daně bude také možné odečíst výdaje vynaložené na žáka nebo studenta (násobek částky 200 Kč a počtu hodin strávených v rámci výuky na pracovišti daňového poplatníka).
-
Zvyšuje se limit pro osvobození příležitostných příjmů od daně z příjmů z 20 000 Kč na 30 000 Kč (§ 10 ZDP).
-
Zvyšuje se limit pro uplatnění odpočtu poskytnutých darů (bezúplatných plnění) na veřejně prospěšné účely u fyzických osob ze současných 10% na 15% ze základu daně.
-
Změnila se hranice pro aplikaci solidárního zvýšení daně (sazba 7%):
I-----------------------------------------------I--------------I---

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
99/1963 Sb. občanský soudní řád
89/2012 Sb. občanský zákoník
586/1992 Sb. o daních z příjmů
331/2013 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014
344/2013 Sb. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
437/2013 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 pro účely zákona o zaměstnanosti

Nařízení vlády

595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Vyhlášky

296/2013 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014
354/2013 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014
435/2013 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad