Změny v oblasti DPH v roce 2014

Vydáno: 13 minut čtení

V roce 2014 budou plátci povinni respektovat změny, které vyplývají z novely provedené zákonem č. 502/2012 Sb. a ze zákonného opatření Senátu zveřejněného ve Sbírce zákonů pod č. 344/2013 Sb. , o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých dalších zákonů. Cílem tohoto příspěvku je upozornit na důležité změny v oblasti DPH, které mají platit s účinností od 1.1.2014.

Změny v oblasti DPH v roce 2014
Ing.
Dagmar
Fitříková
ZÁKON č. 502/2012 Sb.
V rámci novely provedené zákonem č. 502/2012 Sb. (část šestá), kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a další související zákony (dále jen „zákon č. 502/2012 Sb.“), se s účinností od 1.1.2014 doplňuje do ZDPH nové ustanovení § 101a, které stanoví plátci povinnost podávat některá podání v elektronické formě.
Podle § 101a odst. 1 ZDPH s účinností od 1.1.2014 je plátce povinen podat elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně níže uvedená podání:
-
daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
-
hlášení,
-
přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.
Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů
Podle § 101a odst. 2 ZDPH se s účinností od 1.1.2014 podává přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně. Uvedená povinnost se s účinností od 1.1.2014 nevztahuje na identifikované osoby a fyzické osoby vymezené v § 101a odst. 3 ZDPH.
Výjimky týkající se fyzických osob a elektronické formy podání
Povinnost podat elektronicky podání vymezená v § 101a odst. 1 a 2 ZDPH nemá s účinností od 1.1.2014 fyzická osoba, pokud její obrat ve smyslu § 4a ZDPH za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a za předpokladu, že fyzická osoba nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. V případě, že fyzická osoba obrat 6 mil. Kč za vymezené období překročí, vzniká jí povinnost činit podání podle § 101a odst. 1 ZDPH v elektronické formě, a to za zdaňovací období následující po zdaňovacím období, v němž došlo k překročení obratu. Pokud plátci, který je fyzickou osobou, vznikne povinnost činit podání podle § 101a odst. 1 ZDPH elektronicky, trvá tato povinnost nejméně po dobu šesti kalendářních měsíců.
 
Snížení limitu obratu
V rámci novely provedené zákonem č. 502/2012 Sb. (část sedmá) se v § 6 odst. 1 ZDPH snižuje limit obratu ze současně platného limitu ve výši 1 mil. Kč na částku 750 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Účinnost této změny je vázána na den nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednotného inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Citovaný zákon má nabýt účinnosti od 1.1.2015. Pokud zákon č. 458/2011 Sb. nabude účinnosti od 1.1.2015 (resp. pokud nedojde k posunutí účinnosti citovaného zákona) a obrat osoby povinné k dani přesáhne kdykoliv v průběhu roku 2014 částku 750 000 Kč, je taková osoba povinna podat přihlášku k registraci do 15.1.2015 a od 1.2.2015 je plátcem.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb.
Ve Sbírce zákonů bylo v listopadu 2013 vyhlášeno pod č. 344 zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých dalších zákonů. Změny týkající se DPH jsou součástí části páté a části čtyřicáté první citovaného zákonného opatření. Zatímco účinnost části páté cit. zákonného opatření Senátu, která obsahuje změny v oblasti DPH související zejména s rekodifikací soukromého práva, se předpokládá od 1.1.2014, jediná změna, která je obsahem části čtyřicáté první cit. zákonného opatření Senátu a týká se § 109 odst. 2 písm. c), je účinná od 1.12.2013, tj. prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení cit. zákonného opatření Senátu. Změny navrhované v rámci zákonného opatření musela schválit Poslanecká sněmovna, která tak učinila 27.11.2013.
 
Změny institutu ručení za daň nezaplacenou dodavatelem
Z části čtyřicáté první zákonného opatření Senátu vyplývá, že do stávajícího § 109 odst. 2 písm. c) je s účinností od 1.12.2013 doplněna fakticky limitní částka 700 000 Kč. Podle § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH ručí s účinností od 1.12.2013 příjemce zdanitelného plnění také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet poskytovatele zdaniteného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně.
Limit pro úhrady v hotovosti
Omezení plateb v hotovosti upravuje zákon č. 254/2010 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 4 cit. zákona o omezení plateb v hotovosti je poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 350 000 Kč, povinen provést platbu bezhotovostně. Dvojnásobek tohoto limitu činí 700 000 Kč a tato částka představuje limit vymezený v § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH pro účely ručení za daň nezaplacenou dodavatelem.
Informace GFŘ
Účinnost novelizovaného § 109 odst. 2 písm. c) je podle zákonného opatření Senátu od 1.12.2013. Z obsahu Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň podle § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH č.j. 41 540/13/1001-210002-012287 ze dne 10.9.2013 vyplývá, že správce daně nebude vyzývat podle § 171 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne ze zákona podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, a to v období do 31. prosince 2013.
 
Zákonné opatření Senátu v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
Změny obsažené v části páté se týkají většiny stávajících ustanovení ZDPH. Podstatná část těchto změn představuje terminologické změny související zejména s rekodifikací soukromého práva (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - dále jen „NOZ“). Jedná se o změny, které nemají zásadní dopad na principy uplatňové podle současně platného ZDPH. K nejdůležitějším změnám obsažených v části páté zákonného opatření Senátu je níže uveden stručný komentář.
Vymezení předmětu daně
Předmětem daně je podle § 2 odst. 1 písm. a) s účinností od 1.1.2014 dodání zboží a poskytnutí služby. Nové vymezení předmětu daně souvisí s novým vymezením věci podle § 489 až 499 NOZ. Vymezení předmětu daně v novelizované podobě je v souladu se Směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. Dodáním zboží se pro účely DPH rozumí:
a)
hmotná věc s výjimkou peněz a cenných papírů,
b)
právo stavby,
c)
živé zvíře,
d)
lidské tělo a část lidského těla,
e)
plyn, elektřina, teplo a chlad.
Podle § 498 NOZ se za nemovité věci považují pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, včetně věcných práv vztahujících se k těmto stavbám, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Z výše uvedeného vymezení a v návaznosti na úpravu obsaženou v § 498 NOZ vyplývá, že do kategorie dodání zboží patří s účinností od 1.1.2014 i dodání vybraných nemovitých věcí. Na základě úprav navrhovaných v rámci zákonného opatření Senátu dojde k vypuštění formulace „převod nemovitosti“ ze všech dotčených ustanovení ZDPH.
Daň a daňová povinnost
V návaznosti na úpravu obsaženou v je nutné i pro účely DPH rozlišovat mezi pojmy „daň“ a „daňová povinnost“. Daní se ve smyslu § 3 odst. 3 a 4 DŘ rozumí peněžité plnění, daňový odpočet, daňová ztráta nebo jiný způsob zdanění a příslušenství daně. Daňová povinnost podle § 4 DŘ vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které jsou podle zákona předmětem daně, nebo skutečnosti tuto povinnost zakládající. Vlastní daň je definována pro účely DPH v novelizovaném § 4 odst. 1 písm. d) a nadměrný odpočet je vymezen v novelizovaném § 4 odst. 1 písm. e).
Společnost bez právní subjektivity
Sdružení bez právní subjektivity upravuje současně platný zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), v § 829 a následující. Obdobné uskupení je vymezeno v § 2716 NOZ jako společnost, která nemá stejně jako dosavadní sdružení právní subjektivitu. S účinností od 1.1.2014 se lze sdružit za účelem činnosti nebo věci, tj. i za účelem podnikání. Členové společnosti (společníci) budou v oblasti DPH respektovat s účinností od 1.1.2014 shodná pravidla jako účastníci sdružení podnikající do 31.12.2013 na základě smlouvy o sdružení. Specifická pravidla pro uplatňování DPH u společnosti ve smyslu § 2716 NOZ jsou obsažena v těchto ustanoveních:
-
testování obratu (§ 4a), registrace k DPH (§ 6a), informační povinnost společníka (§ 95),
-
společník nesmí být členem skupiny (§ 5 odst. 1),
-
dodání zboží a poskytnutí služby bez úplaty [§ 13 odst. 4 písm. d) a § 14 odst. 3 písm. c)],
-
základ daně ve zvláštních případech [§ 36a odst. 3 písm. d)],
-
oprava výše daně u pohledávek za osobami v insolvenci [§ 44 odst. 1 písm. c) bod 3],
-
postup při uplatňování odpočtu (§ 73 odst. 7),
-
daňová evidence (§ 100), daňové přiznání k DPH (§ 101) a souhrnné hlášení (§ 102).
Obchodní
korporace
Obchodní společnosti a družstva upravuje § 56 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“). Podle § 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), jsou obchodními korporacemi obchodní společnosti, tj. osobní (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) a kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným a akciová společnost) a družstva (družstvo a evropská družstevní společnost). Specifická pravidla pro uplatňování DPH u obchodních korporací ve smyslu § 1 ZOK jsou obsažena v těchto ustanoveních:
-
přeměny obchodních korporací (§ 6b odst. 2),
-
vypořádací podíl, podíl na likvidačním zůstatku a vklad [§ 13 odst. 4 písm. c) a e), § 14 odst. 3 písm. b) a d)],
-
den uskutečnění u vydání podílů [§ 21 odst. 5 písm. f)],
-
osvobození převodu podílů v obchodní korporaci [§ 54 odst. 1 písm. a)],
-
změna režimu [§ 79a odst. 3 a § 79c písm. a)],
-
obrat pro účely změny zdaňovacího období [§ 99a odst. 5 písm. b)].
Dodání a nájem vybraných nemovitých věcí
Převod a nájem nemovitosti je s platností do 31.12.2013 upraven v § 56 ZDPH. S účinností od 1.1.2014 obsahuje novelizovaný § 56 pravidla pro dodání vybraných nemovitých věcí. Jedná se o důležité změny, na základě kterých dojde k zúžení případů, kdy se na převod pozemku (dodání vybrané nemovité věci) bude vztahovat režim osvobození od daně bez nároku na odpočet daně.
Nově doplněný § 56a obsahuje pravidla pro osvobození od daně u nájmu vybraných nemovitých věcí. Tato pravidla se s účinností od 1.1.2014 zásadním způsobem nemění.
Vybrané nemovité věci
Z úpravy obsažené v novelizovaném § 56 odst. 1 vyplývá, že dodáním vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně rozumí dodání:
a)
pozemku (§ 506 NOZ),
b)
práva stavby (§ 1240 až 1256 NOZ),
c)
stavby (§ 506 NOZ),
d)
podzemní stavby se samostatným účelovým určením,
e)
inženýrské sítě (§ 509 NOZ),
f)
Ustanovení § 56 odst. 1 v novelizovaném znění obsahuje pouze výčet vybraných nemovitých věcí, nikoli jejich definice. Při aplikaci § 56 v novelizovaném znění je proto nutné vycházet z vymezení těchto vybraných nemovitých věcí podle NOZ. Z úpravy obsažené v § 506 odst. 1 NOZ vyplývá, že součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemku (§ 509 NOZ).
Převod pozemku v režimu osvobození od daně
Podle novelizovaného znění § 56 odst. 2 je od daně osvobozeno dodání vybrané nemovité věci, která splňuje současně obě níže uvedené podmínky:
a)
je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, a
b)
není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením stavby provedena stavba.
Z úpravy obsažené v novelizovaném § 56 odst. 2 vyplývá, že osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se nevztahuje na tyto pozemky:
-
nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením stavby provedena stavba,
-
zastavěný pozemek bez stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením stavby,
-
zastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením stavby provedena stavba.
Nájem vybraných nemovitých věcí
Nájmem se pro účely DPH rozumí s účinností od 1.1.2014 nejen nájem a podnájem, ale i pacht a podpacht. Z uvedeného vymezení vyplývá, že pravidla stanovená pro oblast nájmu (§ 2201 NOZ) budou shodným způsobem aplikována i v případě podnájmu, pachtu (§ 2332 NOZ) a podpachtu. S účinností od 1.1.2014 nedochází k zásadním změnám v oblasti nájmu nemovitých věcí ve srovnání se současnou právní úpravou. Nadále platí ve smyslu § 56a odst. 1 v případě nájmu vybraných nemovitých věci základní režim, tj. režim osvobození od daně bez nároku na odpočet daně s výjimkou:
-
krátkodobého nájmu nemovité věci,
-
nájmu prostor a míst k parkování vozidel,
-
nájmu bezpečnostních schránek,
-
nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.
Krátkodobý nájem
Krátkodobým nájmem se pro účely DPH podle § 56a odst. 2 s účinností od 1.1.2014 rozumí nájem nemovité věci s výjimkou pozemku, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, popř. i nájem vnitřního movitého vybavení či dodání plynu, elektřiny, tepla a chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin.
Volba režimu zdanění nájmu
Úprava obsažená v nově doplněném § 56a odst. 3 umožňuje i po 1.1.2014 zvolit režim zdaňování nájmu vybrané nemovité věci, pokud je nájem realizován jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich činností.
Sazby daně v roce 2014
Sazby daně se v roce 2014 ve srovnání s právní úpravou platnou do 31.12.2013 nemění. I v roce 2014 je nadále platnou sníženou sazbou daně sazba daně ve výši 15% a platnou základní sazbou daně sazba daně ve výši 21%.