Novela zákona o účetnictví od 1. ledna 2014

Vydáno: 19 minut čtení

Usnesením č. 352 ze dne 10. října 2013 Senát Parlamentu ČR projednal a schválil vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Součástí tohoto opatření je v části devatenácté novela zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU “), s účinností od 1. ledna 2014. Pokud by zákonná opatření neschválila nově ustavená Poslanecká sněmovna, pozbyla by tato opatření platnosti a vláda by musela vzniklou situaci řešit nově. Přestože je tato otázka zatím ještě velkou neznámou, bude užitečné se s novou úpravou účetní legislativy seznámit.

Novela zákona o účetnictví od 1. ledna 2014
Ing.
Jiří
Koch
Předmětem novely zákona - mimo terminologických i obsahových změn vyplývajících z rekodifikačních zákonů (nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích) - je zejména:
-
zpřesnění a doplnění ustanovení vymezujících účetní jednotky; rozšíření okruhu účetních jednotek na jednotky bez právní osobnosti, které budou považovány za účetní jednotky. K rozšíření okruhu účetních jednotek dochází nejen v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (zejména svěřenské fondy podle nového občanského zákoníku), ale i v návaznosti na další zákony (např. zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon o důchodovém spoření a zákon o investičních společnostech a investičních fondech);
-
stanovení společné odpovědnosti za sestavení účetní závěrky u administrátora a obhospodařovatele investičních fondů investiční společnosti ve vazbě na zákon o investičních společnostech a investičních fondech, odpovědnost za sestavení účetní závěrky u svěřenských fondů a jiných účetních jednotek bez právní osobnosti;
-
rozšíření účetních jednotek, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, o svěřenský fond;
-
legislativně-technické úpravy.
Na změny civilního práva se bude reagovat i na úrovni prováděcích vyhlášek k ZU, a to rovněž s účinností od 1. ledna 2014.
 
REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA HMOTNÉHO
Dne 22. března 2012 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - dále jen „ZOK“) a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Všechny tyto tři normy tvoří první fázi rekodifikace soukromého práva hmotného v České republice. Datum nabytí účinnosti nových zákonů je od 1. ledna 2014.
NOZ ve svých 3081 paragrafech upravuje souhrnně veškeré obecné instituty sou