Automobil v podnikání - používání

Vydáno: 36 minut čtení

Automobil je nedílnou a dá se říci, že bohužel nezbytnou součástí prakticky každodenního podnikání. Téměř neustále je potřeba něco nebo někoho přemísťovat odněkud někam, a protože nikdy nemáme času nazbyt, jsme pohodlní a bereme s sebou i spoustu věcí, sáhneme přirozeně po autu. Minule (Účetnictví v praxi č. 7/2013 str. 4) jsme se v úvodní části trilogie o automobilech v podnikání zabývali jejich pořízením, nyní si projdeme účetně daňové peripetie používání automobilů pro podnikání a příště téma uzavřeme obdobně strukturovaným pohledem na jejich vyřazení.

Automobil v podnikání - používání
Ing.
Martin
Děrgel
 
POUŽÍVÁNÍ AUTOMOBILU V ÚČETNICTVÍ
Pro používání - tedy pro uskutečnění jízd za účelem přepravy osob nebo věcí - podnikatelé nejčastěji využívají vlastní "firemní" automobil, který je v případě účetní jednotky součástí jejího dlouhodobého hmotného majetku ("DHM"). Jak jsme si uvedli minule, samotné pořízení automobilu coby DHM ještě nepředstavuje
účetní náklad,
tím se pořizovací cena (případně reprodukční pořizovací cena, výjimečně vlastní náklady) stane až posléze, a to
nepřímo formou účetních odpisů.
Podle § 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU"), a § 56 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "VPU"), by
odpisování mělo probíhat postupně v průběhu používání majetku na podkladě odpisového plánu,
což je interní účetní směrnice. Přitom průběh používání může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například podle výkonů daného automobilu. Účetní odpisy jsou sice plně v kompetenci účetní jednotky, s ohledem na účetní zásady by však měly věrně zobrazovat ekonomické vyjádření opotřebení daného majetku. V praxi si ovšem zejména menší účetní jednotky usnadňují administrativu tím, že jako účetní odpisy nastaví odpisy daňové, které závazně stanoví zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), což ale zejména auditovaným firmám nelze doporučit, protože to neodpovídá účetním zásadám.
PŘÍKLAD
Možné metody účetních odpisů automobilů
Ukažme si v přehledu některé z metod účetních odpisů automobilů, které vyhovují účetním zásadám:
1)
Časové odpisy
- jak napovídá označení, majetek bude odpisován objektivně úměrně toku času.
*
Lineární
- nejjednodušší systém, kdy za každé účetní období odepíšeme vždy stejnou částku, s výjimkou prvního a posledního, kdy úměrně zohledníme dobu užívání majetku jen po část účetního období.
*
Dopravce na podkladě dlouhodobého sledování vozového parku zjistil, že mu kamion vydrží cca 5 let, resp. poté je vozidlo kvůli nutnosti velkých oprav vhodné prodat. 1. 4. 2013 koupil kamion za 5 mil. Kč, což při době odpisování 5 let znamená rovnoměrný roční odpis 1 mil. Kč. V 1. roce (2013) to bude poměrná část = 9 (duben až prosinec) / 12 z 1 mil. = 750 000 Kč, a v posledním roce odpisování (2018) bude zbývající účetní odpis = 3 (leden až březen) / 12 z 1 mil. = 250 000 Kč.
*
Zrychlené
- v prvních letech užívání bude do nákladů odepsána vyšší částka než později.
*
Firma odpisuje svá osobní auta zrychleným odpisem ve výši 50 % ze zůstatkové ceny za účetní období, dokud neklesne pod 30 000 Kč, kdy jednorázově doodepíše zbytek. Pouze v prvém roce uplatní opět poměrnou částí. 1. 4. 2013 koupila osobní auto za 400 000 Kč. Účetní odpis za tento rok = 9 / 12 z 50 % ze 400 000 = 9 / 12 z 200 000 = 150 000 Kč. Za rok 2014 bude účetní odpis = 50 % z 250 000 = 125 000 Kč. Za rok 2015 = 50 % ze 125 000 = 62 500 Kč. Za rok 2016 = 50 % ze 62 500 Kč = 31 250 Kč. Za rok 2017 = 50 % ze 31 250 Kč = 15 625 Kč. A zbývajících 15 625 Kč doodepíše v roce 2018.
2
Výkonové odpisy
- účetní odpisování majetku vychází z příslušných kvantitativních ukazatelů daného vozidla, určitou nevýhodou je zde počáteční potíž s odhadem celkového produktu, popř. pracovního času.
*
Podle objemu výkonu
- zejména u speciálních pracovních vozidel a nákladních automobilů udává výrobce, kolik práce průměrně zastanou, tímto celkovým výkonem se pak podělí pořizovací cena vozidla a získanou odpisovou jednotkou se pravidelně násobí jeho skutečný výkon za účetní období:
*
Stavební firma koupila za 2 mil. Kč bagr, který podle výrobce za dobu