Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2013

Vydáno: 15 minut čtení

Následující příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým dochází od 1. 1. 2013 oproti roku 2012, v oblasti mezd a platů, jejich zdanění, odvodů, pracovního práva, ale i důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních či by finanční účetní mohly z nějakého důvodu zajímat.

Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2013
Ing.
Miroslav
Bulla
Jedná se především o změny vyplývající z daňového (úsporného) balíčku (zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů), které mají vliv hlavně na zdaňování příjmů. Další ze zde zmíněných změn mají charakter každoročních (valorizačních) úprav různých sazeb a parametrů, a to v oblasti náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového pojištění, cestovních náhrad, srážek z mezd, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci atd.
 
ZMĚNY V OBLASTI ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), byl novelizován především tzv. daňovým (úsporným) balíčkem (zákon č. 500/2012 Sb.). Došlo mimo jiné k následujícím změnám:
*
Bylo zavedeno tzv. solidární zvýšení daně (solidární příspěvek), kterým se zvyšuje daň z příjmů o 7 % u příjmů (dle § 6 a § 7 ZDP) převyšujících za rok 48násobek, resp. za měsíc 4násobek, průměrné mzdy stanovené podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (tj. 1 242 432 Kč ročně, resp. 103 536 Kč měsíčně). Toto opatření (nové ustanovení § 16a ZDP) je pouze dočasné pro období 2013 až 2015.
*
Zaměstnanec s ročními příjmy ze závislé činnosti nad výše zmíněný strop (1 242 432 Kč/rok) či zaměstnanec, u kterého dojde k solidárnímu zvýšení daně u měsíční zálohy (byť jen za jeden měsíc), bude povinen podat daňové přiznání, tj. zaměstnavatel mu nebude moci provést roční zúčtování daně (§ 38g odst. 4 ZDP). To se týká nejdříve daňového přiznání za rok 2013.
*
Byla zrušena možnost uplatnit slevu na dani na poplatníka (24 840 Kč ročně, 2 070 Kč měsíčně) u poplatníků, kteří k 1. lednu zdaňovacího období pobírají starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Toto opatření je dočasné pro období 2013 až 2015. V reakci na tuto změnu mnozí starobní důchodci nelenili a v překvapivě velkém počtu požádali o pozastavení vyplácení penze tak, aby jej k 1. 1. 2013 nepobírali a mohli tak i v roce 2013 uplatňovat slevu na dani na poplatníka. Otázkou je, jak na to budou reagovat finanční úřady.
*
Omezila se možnost uplatnění slevy na dani na manžela (manželku) bez vlastních příjmů a daňové zvýhodnění na vyživované děti u OSVČ uplatňujících výdajové paušály.
*
Zvýšila se sazba srážkové daně pro některé daňové nerezidenty z 15 % na 35 %.
*
Nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, došlo k velmi rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která bude mít vliv i na samotné placení daní od začátku roku 2013. Stávající soustava územních finančních orgánů je nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří Generální finanční ředitelství (GFŘ), Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů (s krajskou územní působností) a Specializovaný FÚ. Nedílnou součástí 14 FÚ budou jeho územní pracoviště, která budou zřízena na všech místech, kde působily dosavadní FÚ. V souvislosti s touto reorganizací se změnila i bankovní spojení pro úhradu veškerých daní.
 
PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY
V oblasti pracovněprávních předpisů tentokrát od 1. 1. 2013 k mnoha změnám oproti roku 2012 nedošlo. Pouze byly zrušeny snížené sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, tj. pro vybrané skupiny zaměstnanců (poživatelé invalidního důchodu, mladiství zaměstnanci, zaměstnanci ve věku 18 až 21 let apod.). Tyto snížené sazby byly dříve stanoveny v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
I pro tyto zaměstnance tak budou platit stejné sazby jako pro ostatní zaměstnance, nelze jim tedy již poskytovat pouze 90 %, 80 %, 75 % či 50 % částek minimální mzdy, resp. zaručené mzdy, jako tomu bylo doposud. Např. poživateli invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně nelze poskytnout minimální mzdu pouze ve výši 4 000 Kč měsíčně, ale má nárok na mzdu ve standardní výši 8 000 Kč měsíčně, totéž platí i pro zaručenou mzdu. Cílem změny je zajistit rovné podmínky pro všechny zaměstnance. Otázkou je, zda toto opatření nepovede k tomu, že některé podniky tyto skupiny zaměstnanců propustí a nebudou je vůbec zaměstnávat.
 
ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE NÁHRAD MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI, DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ APOD.
*
Stejně jako každý rok, tak i v roce 2013 se mění redukční hranice pro redukci
průměrného hodinového výdělku (dále jen "PHV")
při poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti či karantény, kterou poskytuje zaměstnavatel. Dochází přitom k mírnému navýšení těchto redukčních hranic (sdělení MPSV č. 336/2012 Sb.).
Redukce průměrného hodinového výdělku (PHV):
 +---------------------------------+------------------+---------------------+ |      Výše PHV       | Procentní sazba | Maximální výše PHV | +---------------------------------+------------------+---------------------+ | do 151,03 Kč          | 90%       | tj. max. 135,927 Kč | | od 151,03 Kč do 226,63 Kč    | 60%       | tj. max. 45,360 Kč | | od 226,63 Kč do 453,08 Kč    | 30%       | tj. max. 67,935 Kč | | k PHV nad 453,08 se nepřihlíží | –        | –          | | Maximální redukovaný PHV    |         | tj. max. 249,222 Kč | +---------------------------------+------------------+---------------------+
Procentní sazby pro výpočet náhrady mzdy z PHV:
 +--------------------------------------------------------------+------------------+---------------------------+ |                               | Procentní sazba |   Maximální výše    | |                               |         |   hodinové náhrady   | +--------------------------------------------------------------+------------------+---------------------------+ | 1. – 3. pracovní den trvání dočasné PN            | 0%       | –             | | Od 4. pracovního dne trvání dočasné PN (pouze v době     | 60%       | tj. max. 149,5332 Kč/hod. | | prvních 21 kalendářních dnů PN)               |         |              | | Od 1. pracovního dne trvání karantény (pouze v době prvních | 60%       | tj. max. 149,5332 Kč/hod | | 21 kalendářních dnů karantény)                |         |              | +--------------------------------------------------------------+------------------+---------------------------+
Vysvětlivky:
PN - pracovní neschopnost
*
Mění se i redukční hranice pro
redukci denního vyměřovacího základu (dále jen "DVZ")
při výplatě dávek nemocenského pojištění, kterou vyplácí příslušná OSSZ (PSSZ, MSSZ), nikoliv zaměstnavatel. Nicméně uvádíme zde i tyto redukční hranice, např. pro případnou kontrolu vyplacených nemocenských dávek.
Redukce denního vyměřovacího základu (DVZ):
 +-----------------------------------+------------------+---------------------+ |       Výše DVZ       | Procentní sazba | Maximální výše DVZ | +-----------------------------------+------------------+---------------------+ | do 863 Kč             | 90%       | tj. max. 776,70 Kč | | od 863 Kč do 1 295 Kč       | 60%       | tj. max. 259,20 Kč | | od 1 295 Kč do 2 589 Kč      | 30%       | tj. max. 388,20 Kč | | k DVZ nad 2 589 Kč se nepřihlíží | –        | –          | | Maximální redukovaný DVZ     |         | tj. max. 1 425 Kč  | +-----------------------------------+------------------+---------------------+
Výpočet nemocenského z DVZ:
Od 22. kalendářního dne trvání dočasné PN 60 % z DVZ tj. max. 855 Kč/den.
Poznámka:
Maximální nemocenské v roce 2013 tak za měsíc (31 kalendářních dnů) činí 26 505 Kč (31 x 855 Kč), v roce 2012 to bylo 25 730 Kč. Na toto nemocenské ovšem může dosáhnout pouze zaměstnanec s měsíční hrubou mzdou blížící se k 79 000 Kč.
Mzdovým účetním a pojištěncům lze pro praktické využití doporučit kalkulačky pro výpočet výše náhrad mzdy a nemocenských dávek (nemocenské, PPM, ošetřovné), které jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz), záložka Nemocenské pojištění.
 
ZMĚNY V OBLASTI POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
V oblasti pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení došlo od 1. 1. 2013 k následujícím změnám:
*
Byl zrušen maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na zdravotní pojištění (tzv. strop pojistného na veřejné zdravotní pojištění). Toto opatření je pouze dočasné pro období 2013 až 2015.
*
Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného na sociální zabezpečení v roce 2013 činí 1 242 432 Kč (v roce 2012 to bylo 1 206 576 Kč).
*
Především ale bylo zavedeno dobrovolné
důchodové spoření
(tj. II. důchodový pilíř). Jeho principem je převod části peněz ze státního důchodového systému na individuální účty pojištěnců v soukromých penzijních fondech. Lidé nad 35 let mohou do II. důchodového pilíře vstoupit do 30. 6. 2013, mladší pak do konce toho kalendářního roku, kdy jim bude 35 let. Budoucnost této reformy je však značně nejistá, jednak o důchodové spoření zatím není příliš zájem, navíc pokud ve volbách uspěje ČSSD, hodlá penzijní reformu zrušit nebo zásadně upravit.
U zaměstnanců - účastníků tohoto spoření se snižuje sazba pojistného na důchodové pojištění z 6,5 % z vyměřovacího základu (dále jen "VZ") na 3,5 % z VZ (odvádí zaměstnavatel příslušné OSSZ). Za tohoto zaměstnance pak bude zaměstnavatel odvádět nové pojistné na důchodové spoření ve výši 5 % z VZ (tj. 3 %, o které se snižuje dosavadní pojistné na důchodové pojištění + 2 % příspěvek samotného zaměstnance). Toto pojistné bude počítáno ze stejného základu jako pojistné na důchodové pojištění. Bude se srážet ze mzdy zaměstnance a odvádět příslušnému FÚ. FÚ pak převede toto pojistné na účet důchodového fondu penzijní společnosti, u které je zaměstnanec pojištěn. Zaměstnavatel na toto spoření nijak nepřispívá, dosavadní sazby pojistného pro zaměstnavatele (a tedy ani náklady zaměstnavatele) se nezmění. K vůbec žádné změně nedojde ani u zaměstnanců, kteří se k účasti na důchodovém spoření nepřihlásí.
Sazby pojistného na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a důchodové spoření u zaměstnanců
 +----------------------------------+----------------------------------+-----------------+--------------------------------------+ |      Pojistné       |      Zaměstnanec      | Zaměstnavatel  |        Celkem        | +----------------------------------+----------------------------------+-----------------+--------------------------------------+ | Zdravotní pojištění       |        4,50%       |    9%    |         13,50%        | |                 |      (1/3 z 13,5 %)     | (2/3 z 13,5 %) |                   | +----------------------------------+----------------------------------+-----------------+--------------------------------------+ | Sociální zabezpečení       |    Účast na důch. spoření  |         |   Účast na důchodovém spoření   | +----------------------------------+-----------------+----------------+-----------------+-------------------+------------------+ |                 | ne       | ano      |         | ne        | ano       | +----------------------------------+-----------------+----------------+-----------------+-------------------+------------------+ | Sociální zabezpečení celkem   | 6,50%      | 3,50%     | 25 % (26 %)*  | 31,5 % (32,5 %)* | 28,5 % (29,5 %)* | | z toho:             |         |        |         |          |         | | * nemocenské pojištění      | –        | -       | 2,3 % (3,3 %)* | 2,3 % (3,3 %)*  | 2,3 % (3,3 %)  | | * důchodové pojištění      | 6,50%      | 3,50%     | 21,50%     | 28%        | 25%       | | * státní politika zaměstnanosti | –        | –       | 1,20%     | 1,20%      | 1,20%      | +----------------------------------+-----------------+----------------+-----------------+-------------------+------------------+ | Důchodové spoření (DS)      | –        | 5%       | –        | –         | 5%        | +----------------------------------+-----------------+----------------+-----------------+-------------------+------------------+ | Celkem ZP + SP + DS       | 11%       | 13%      | 34 % (35 %)   | 45 % (46 %)*   | 47 % (48 %)*   | +----------------------------------+-----------------+----------------+-----------------+-------------------+------------------+ 
* Poznámka:
Zaměstnavatelé zaměstnávající max. 25 zaměstnanců se mohou dobrovolně přihlásit do zvláštního systému placení pojistného na nemocenské pojištění se sazbou pojistného 3,3 % (standardně 2,3 %). Pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem se jim tak zvýší na 26 % z VZ. Tito zaměstnavatelé si pak mohou odečítat od pojistného na sociální zabezpečení polovinu z vyplacených náhrad mzdy.
 
ZMĚNY V OBLASTI CESTOVNÍCH NÁHRAD
*
Stejně jako každý rok dochází i letos k mírným úpravám výše
cestovních náhrad
. Změny vychází z vyhlášky MPSV č. 472/2012 Sb. (viz str. 14), kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Mírně (o 2 až 6 Kč) se zvyšuje stravné za kalendářní den při tuzemské pracovní cestě. Zvyšují se i průměrné ceny PHM pro zaměstnance (o 1 až 2 Kč). Naopak se snižuje sazba základní náhrady za použití vlastního vozidla na 1 km jízdy (z 3,70 Kč na 3,60 Kč).
*
Základní sazby
zahraničního stravného
se oproti roku 2012 změnily pouze u několika zemí (vyhláška MF č. 392/2012 Sb.). Ke změně došlo především u Slovenska (stravné se zvýšilo z 30 EUR na 35 EUR). Dále se změnilo stravné u následujících zemí: Argentina, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Estonsko, Chorvatsko, Paraguay a Srbsko.
 
ZMĚNY V OBLASTI SRÁŽEK ZE MZDY
I letos se mění parametry používané při výpočtu
srážek ze mzdy
. Při provádění srážek z mezd se postupuje mj. podle ustanovení § 276 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách). Tyto nové parametry se použijí poprvé při srážkách za leden 2013, tj. začátkem února 2013.
Životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení jednotlivce
 +--------------------------------+----------+-------------------------+ | Životní minimum        | 3 410 Kč | (v roce 2012: 3 410 Kč) | | Normativní náklady na bydlení | 5 687 Kč | (v roce 2012: 5 352 Kč) | | Celkem             | 9 097 Kč | (v roce 2012: 8 762 Kč) | +--------------------------------+----------+-------------------------+
Nezabavitelné částky
A) Základní nezabavitelná částka
 +---------------------+-------------+------------------------+----------------------------+ | Na osobu povinného | 6 064,67 Kč | tj. 2/3 z 9 097 Kč   | (v roce 2012: 5 841,33 Kč) | | Na další osoby   | 1 516,17 Kč | tj. 1/4 z 6 064,67 Kč | (v roce 2012: 1 460,33 Kč) | +---------------------+-------------+------------------------+----------------------------+
B) Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení: 9 097 Kč
(po odečtení základní nezabavitelné částky)
*
jde o 100 % ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení jednotlivce (tj. 100 % z 9 097 Kč),
*
v roce 2012 to byla částka 8 762 Kč.
 
ZMĚNY V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI
*
Odvod do státního rozpočtu, není-li splněn povinný podíl
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(dále jen "OZP") na celkovém počtu zaměstnanců za uplynulý rok 2012, činí 61 020 Kč za jednoho zaměstnance (za rok 2011 to bylo 59 315 Kč). Tento odvod se hradí úřadu práce, v jehož územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, a je splatný 15. 2. 2013.
*
Výše zmíněná částka se odvozuje z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2012, která činila 24 408 Kč (viz Sdělení MPSV č. 446/2012 Sb.). Z této částky se odvozuje i
maximální výše podpory v nezaměstnanosti
, ta nyní činí 14 157 Kč (v roce 2012 to bylo 13 761 Kč), maximální výše podpory při rekvalifikaci pak činí 15 866 Kč (v roce 2012 to bylo 15 422 Kč).
 
ZMĚNY V OBLASTI DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ
*
Podle vyhlášky MPSV č. 324/2012 Sb.
se zvyšují důchody
starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. 1. 2013. Základní výměra důchodu, která je společná pro všechny druhy důchodů, se zvyšuje o 60 Kč z 2 270 Kč na 2 330 Kč měsíčně. Procentní výměra těchto již dříve přiznaných důchodů vzroste o 0,9 %. O zvýšení důchodu není třeba žádat, úpravu provede ČSSZ automaticky a všichni poživatelé důchodů obdrží oznámení o zvýšení důchodových dávek. Průměrný starobní důchod by se tak měl od ledna zvýšit o 137 Kč.
*
Zvýšily se tři
redukční hranice
rozhodné pro výpočet výpočtového základu důchodu z osobního vyměřovacího základu na částky 11 389 Kč, 30 026 Kč, 103 536 Kč (vyhláška MPSV č. 324/2012 Sb.). Tím se zvýší i úroveň důchodů přiznávaných teprve od 1. 1. 2013.
*
Minimální měsíční
pojistné na dobrovolné důchodové
pojištění od 1. 1. 2013 činí 1 812 Kč pro osobu, která není účastna nově zavedeného důchodového spoření, a 1 942 Kč pro osobu účastnou důchodového spoření. V roce 2012 činilo toto minimální měsíční pojistné 1 760 Kč.
Každoroční úpravy automatického charakteru (valorizace různých sazeb a parametrů) mají z pohledu zaměstnanců a příjemců různých dávek zpravidla pozitivní charakter. Jde např. o zvýšení náhrad mezd při dočasné pracovní neschopnosti, dávek nemocenského pojištění, důchodů, cestovních náhrad (vyjma snížení sazby základní náhrady za 1 km jízdy), naopak snížení příp. srážek ze mzdy atd.
Naopak dochází samozřejmě i k úpravám negativního charakteru, a to především pro zaměstnance s velmi vysokými příjmy, což bohužel není asi případ příjmů finančních a mzdových účetních (zavedení solidárního příspěvku, zrušení stropu pojistného na ZP). U pracujících starobních důchodců bude mít samozřejmě velmi negativní dopad zrušení možnosti uplatnit slevu na dani na poplatníka, těmto důchodcům poklesne jejich čistá mzda poměrně citelně. Cílem těchto opatření je totiž zvýšení příjmů státního rozpočtu. O tom jakého charakteru (pozitivního či negativního) bude nově zavedené důchodové spoření, rozhodne teprve vzdálenější budoucnost.

Související dokumenty

Zákony

99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
336/2012 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013
446/2012 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2012 pro účely zákona o zaměstnanosti
500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

Nařízení vlády

567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Vyhlášky

324/2012 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013
392/2012 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013
472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad