Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2013

Vydáno: 15 minut čtení

Následující příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým dochází od 1. 1. 2013 oproti roku 2012, v oblasti mezd a platů, jejich zdanění, odvodů, pracovního práva, ale i důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních či by finanční účetní mohly z nějakého důvodu zajímat.

Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2013
Ing.
Miroslav
Bulla
Jedná se především o změny vyplývající z daňového (úsporného) balíčku (zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů), které mají vliv hlavně na zdaňování příjmů. Další ze zde zmíněných změn mají charakter každoročních (valorizačních) úprav různých sazeb a parametrů, a to v oblasti náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového pojištění, cestovních náhrad, srážek z mezd, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci atd.
 
ZMĚNY V OBLASTI ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), byl novelizován především tzv. daňovým (úsporným) balíčkem (zákon č. 500/2012 Sb.). Došlo mimo jiné k následujícím změnám:
*
Bylo zavedeno tzv. solidární zvýšení daně (solidární příspěvek), kterým se zvyšuje daň z příjmů o 7 % u příjmů (dle § 6 a § 7 ZDP) převyšujících za rok 48násobek, resp. za měsíc 4násobek, průměrné mzdy stanovené podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (tj. 1 242 432 Kč ročně, resp. 103 536 Kč měsíčně). Toto opatření (nové ustanovení § 16a ZDP) je pouze dočasné pro období 2013 až 2015.
*
Zaměstnanec s ročními příjmy ze závislé činnosti nad výše zmíněný strop (1 242 432 Kč/

Související dokumenty

Zákony

99/1963 Sb. občanský soudní řád
586/1992 Sb. o daních z příjmů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky
336/2012 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013
446/2012 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2012 pro účely zákona o zaměstnanosti
500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

Nařízení vlády

567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Vyhlášky

324/2012 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013
392/2012 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013
472/2012 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad