Vývoj schvalování daňových zákonů pro rok 2013

Vydáno: 5 minut čtení

Dne 7. 11. 2012 Poslanecká sněmovna těsnou většinou poslanců schválila ve třetím čtení tzv. daňový balíček (sněmovní tisk 801), který s účinností od 1. 1. 2013 navrhuje změny v zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), ale i v zákoně č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a dalších. Tento návrh pak byl na schůzi Senátu 5. 12. 2012 zamítnut. K datu uzávěrky aktuálního čísla časopisu (k 5. 12. 2012) tak tento návrh tedy teprve čeká, že bude opětovně projednán Poslaneckou sněmovnou. Letošní vývoj schvalování daňových zákonů pro příští rok je opravdu tristní, a to zejména co se týká otázky sazeb DPH pro příští rok. Hlavním jablkem sváru je daňovým balíčkem navržené zvýšení obou sazeb DPH o jedno procento.

Vývoj schvalování daňových zákonů pro rok 2013
Ing.
Jan
Brantl
Brantl & Partners, s.r.o.
 
NOVELA ZDPH
Stejně tak velká technická novela ZDPH (sněmovní tisk 733) s účinností od 1. 1. 2013, která mimo jiné implementuje novelizovaná ustanovení evropské směrnice a přináší další významné změny zákona, na kterou plátci také potřebují mít dostatečný čas se připravit, byla v rámci probíhajícího politického boje Senátem nesmyslně vrácena Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy na zachování dosavadních sazeb DPH.
Z toho všeho pak vyplývá, že dosud ještě není jasné, kolik
sazeb DPH
a jaké budou příští rok platit. V úvahu nadále přichází:
Jednotná sazbě daně ve výši 17,5 %,
jak vyplývá z odložené účinnosti loňské novely ZDPH, č. 370/2011 Sb.
Dosavadní sazby daně
pokud by Poslanecká sněmovna přijala technickou novelu ve znění schváleném Senátem a daňový balíček nebyl přijat.
Sazby daně ve výši 15 a 21 %
v případě přijetí daňového balíčku.
Kvůli změnám, jež přináší technická novela, se plátci musí připravit např. na to, že budou muset na internetu sledovat, zda jejich dodavatel není
nespolehlivým plátcem
nebo zda provádí úhradu na bankovní účet zveřejněný správcem daně u poskytovatele zdanitelného plnění. V opačném případě budou finančnímu úřadu ručit za nezaplacenou daň z daného zdanitelného plnění. Ručení příjemce plnění by se nově navíc mělo vztahovat i na případy, kdy plátce provede platbu na bankovní účet jiný než ten, který bude správcem daně u daného poskytovatele plnění zveřejněn prostřednictvím internetu.
To je ale jen jedna z mnoha oblastí, jež doznají změn. Technická novela totiž představuje rozsáhlý dokument čítající skoro 200 novelizačních bodů. Řada změn se týká oblasti
vystavování daňových dokladů,
a to z důvodů implementace úpravy, kterou zavádí Směrnice Rady 2010/45/EU novelizující Směrnici Rady 2006/112/ES o společném systému DPH. Záměrem těchto změn je širší využití elektronických systémů pro vystavování, předávání a uchovávání daňových dokladů.
Od nového roku by navíc mělo dojít k prodloužení doby, po jejímž uplynutí bude
převod staveb,
bytů a nebytových prostor osvobozen od daně, na pět let. Plátce přitom nově bude moci uplatnit daň i po uplynutí této doby.
Novela dále přináší zkrácení doby mezi překročením obratu a okamžikem, kdy se osoba povinná k dani stává plátcem, o jeden měsíc. Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku se přitom stane plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat bez ohledu na to, zda podá žádost o
registraci
či nikoli.
Pro plátce, kteří nevedou účetnictví, bude významnou změnou skutečnost, že z § 21 bude vypouštěn odstavec 2, který doposud umožňoval, aby tito plátci přiznali daň až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to i v případě, kdy přijali úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění.
 
ZMĚNY V DALŠÍCH ZÁKONECH
Na co se pak, pokud bude schválen daňový balíček, od příštího roku připravit v dalších daních? Tak třeba na
zvýšení daně z převodu nemovitostí
o jeden procentní bod, tj. na 4 %. Novela mění i zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, když na tři roky ruší strop pro placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění (nyní činí cca 1,8 mil. Kč ročně).
Nejvýznamnějších změn ale dozná
ZDP.
Mělo by dojít k omezení uplatňování výdajových paušálů. Osoby s příjmy z jiného podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti uplatňující 40%
výdajový paušál
(např. daňoví poradci, auditoři a advokáti) budou moci uplatnit výdajový paušál pouze do celkové roční výše 800 000 Kč. Stejně tak v případě příjmů z pronájmu bude možno uplatnit 30% výdajový paušál pouze do maximální výše 600 000 Kč.
Osoby s příjmem z pronájmu a samostatné výdělečné činnosti uplatňující výdajové paušály navíc nebudou moci využít daňovou slevu na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na vyživované děti. Toto omezení by se mělo vztahovat na poplatníky, jejichž součet dílčích základů, u kterých byly paušální výdaje uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně.
Novela by měla u vysoko-příjmových skupin obyvatelstva zavést
"solidární zvýšení daně"
ve výši 7 % ze základu daně převyšujícího čtyřnásobek průměrné mzdy (cca 103 000 Kč měsíčně). Tyto osoby budou mít navíc povinnost podat přiznání k dani z příjmů, přestože za stávajících podmínek tuto povinnost nemají, např. z důvodu, že za ně jejich zaměstnavatel zpracovává roční vyúčtování daně. Poprvé se na ně tato povinnost bude vztahovat za zdaňovací období roku 2013.
Změny se dotknou i pracujících důchodců. Poplatníci pobírající k 1. lednu zdaňovacího období
starobní důchod
totiž nebudou moci uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.
S ohledem na vývoj legislativního procesu, jehož další průběh k datu zpracování tohoto příspěvku nejsme schopni odhadnout, nám nezbývá než doufat, že v okamžiku jeho zveřejnění již bude celá situace vyjasněna.