Opravy chyb nákladů a výnosů v účetnictví a změny účetních metod od roku 2013

Vydáno: 32 minut čtení

S účinností od 1. ledna 2013 je v právních předpisech v oblasti účetnictví podnikatelů uplatněna významná změna účetního řešení případů, které se týkají oprav chyb nákladů a výnosů minulých účetních období a rozdílů ze změn účetních metod. Tato změna je obsažena v ustanovení nového § 15a vyhlášky č. 413/2011 Sb. , kterou je novelizována vyhláška č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU"), pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "VPU").

Opravy chyb nákladů a výnosů v účetnictví a změny účetních metod od roku 2013
Nový postup účtování
uvedených transakcí je obsažen v novele Českých účetních standardů pro podnikatele ("ČÚS"), a to ČÚS č. 018 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky bod 3.1.10., ČÚS č. 019 - Náklady a výnosy bod 2.1., ČÚS č. 002 - Otevírání a uzavírání účetních knih bod 2.1.4. a ČÚS č. 003 - Odložená daň bod 3.2., ve znění účinném od 1. ledna 2013. Vydání změn ČÚS oznámilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 9/2011. Finanční zpravodaje jsou k dispozici např. v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz), záložky "Daně a cla", "Účetnictví", "Finanční zpravodaj".
Principem nové úpravy je rozvahové zaúčtování uvedených transakcí, které neovlivňuje výsledek hospodaření v běžném účetním období.
Pro podnikatele je tato změna nezvyklá ve srovnání s dosavadním
výsledkovým účtováním
. Obdobnou úpravu, tzn.
rozvahové účtování a vykazování
operací týkajících se rozdílů ze změn metod a oprav chyb nákladů a výnosů minulých účetních období v rámci vlastního kapitálu, dosud obsahovalo pouze ustanovení § 30 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, a § 26 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Novelou VPU se tento postup sjednocuje pro všechny účetní jednotky.
V § 15a novelizované VPU nazvaném "Výsledek hospodaření minulých let" se vymezuje nová položka rozvahy "
A. IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let
", která obsahuje zejména tři tituly, a to:
1.
část odložené daně podle § 59 odst. 6,
2.
rozdíly ze změn účetních metod, a
3.
opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné.
Účetním jednotkám se ukládá povinnost
popsat použití této položky v příloze
v účetní závěrce. Současně se o tuto položku doplňuje Příloha č. 1 k VPU "Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)" v Pasivech.
Připomeňme si, jak bude vypadat
struktura vlastního kapitálu v rozvaze sestavené v plném rozsahu
(v "tiskopisu" rozvahy) za účetní období, které započalo v roce 2013 nebo později:
 +----------------+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------+ | Označení řádku |             Obsah položky (způsob výpočtu)             |  Přiřazený účet  | +----------------+---------------------------------------------------------------------------------+----------------------+ | A.       | Vlastní 
kapitál
(suma A.I. až A.V.) | | | A.I. | Základní
kapitál
(suma A.I.1. až A.I.3.) | | | A.I.1. | Základní
kapitál
| 411 nebo 491 | | 2. | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (–) | (–) 252 | | 3. | Změny základního kapitálu | (+/–) 419 | | A.II. | Kapitálové fondy (suma A.II.1. až A.II.6.) | | | A.II.1. | Emisní ážio | 412 | | 2. | Ostatní kapitálové fondy | 413 | | 3.