Daňové řešení půjček poskytnutých zaměstnancům

Vydáno: 20 minut čtení

Mezi zaměstnanecké benefity patří rovněž návratné bezúročné půjčky, popř. půjčky s velmi nízkým úrokem, poskytované zaměstnavatelem jeho zaměstnancům. Daňové řešení u zaměstnance vyplývá ze znění § 6 odst. 9 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"). Zaměstnavatel poskytuje toto plnění zaměstnanci z fondu kulturních a sociálních potřeb ("FKSP"), ze sociálního fondu nebo ze zisku, tj. vždy ze zisku (z příjmu) po jeho zdanění. V příspěvku si ukážeme daňové souvislosti těchto zaměstnaneckých půjček.

Daňové řešení půjček poskytnutých zaměstnancům
Ing.
Ivan
Macháček
 
SMLOUVA O PŮJČCE
Při uzavření smlouvy o půjčce se vztahy mezi smluvními stranami řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObčZ").
Smlouva o půjčce se uzavírá mezi dvěma subjekty podle znění
§ 657 a 658 ObčZ.
Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Při peněžité půjčce lze dohodnout úroky. ObčZ nestanoví pro smlouvu o půjčce písemnou formu, přesto lze doporučit uzavřít alespoň zjednodušenou smlouvu o půjčce v písemné formě.
Znění ObčZ umožňuje uzavřít smlouvu o půjčce buď úročenou, nebo půjčku bezúročnou. Záleží zcela na věřiteli a dlužníkovi, jak se dohodnou. Úrok je cena, kterou dlužník platí svému věřiteli za půjčení peněžních prostředků.
K hlavním znakům peněžité půjčky patří:
?
přenechání peněz dlužníkovi (zaměstnanci) ze strany věřitele (zaměstnavatele),
?
závazek dlužníka vrátit věci stejného druhu (peníze),
?
závazek dlužníka zaplatit úroky v případě, že jsou ve smlouvě dohodnuty.
 
DAŇOVÉ ŘEŠENÍ PŮJČKY NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE
U zaměstnance není přijetí návratné půjčky (bezúročné nebo úročené) od zaměstnavatele předmětem daně z příjmů.
Vyplývá to ze znění § 3 odst. 4 písm. b) ZDP, kde se uvádí, že předmětem daně z příjmů nejsou půjčky s výjimkou příjmu, který věřitel nabyl z vrácené půjčky úplatným postoupením pohledávky vzniklé na základě této půjčky, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi příjmem plynoucím z vrácení půjčky a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena.
Je však nutno postupovat podle znění § 6 odst. 3 ZDP, kde se uvádí, že příjmem ze závislé činnosti se rozumí rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutá práva, služby nebo věci (kromě bytu, v němž měl zaměstnanec bydliště po dobu dvou let bezprostředně před jeho koupí) nižší, než je cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, nebo cena, kterou účtuje zaměstnavatel jiným osobám.
Důležité je znění § 6 odst. 9 písm. l) ZDP, podle něhož je
od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeno peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s bezúročnými půjčkami nebo půjčkami s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku, poskytovaných
z FKSP podle vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 114/2002 Sb."), a u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, poskytovaných
ze sociálního fondu nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění.
ZDP stanoví následující podmínky pro osvobození půjček poskytnutých zaměstnavatelem jeho zaměstnancům od daně z příjmů ze závislé činnosti:
?
Musí jít o půjčky návratné.
?
Půjčky jsou poskytnuté zaměstnanci
na zákonem vymezené účely při respektování limitu výše půjčky a to:
na bytové účely do výše 100 000 Kč,
nebo k překlenutí tíživé finanční situace do výše 20 000 Kč,
a u zaměstnance postiženého živelní pohromou až do výše 1 mil. Kč na bytové účely a do výše 200 000 Kč k překlenutí tíživé finanční situace.
?
Musí jít o půjčky poskytnuté zaměstnavatelem buď z FKSP, ze sociálního fondu nebo ze zisku, tj. vždy ze zisku (z příjmu) po jeho zdanění.
Vymezení živelní pohromy pro účely daně z příjmu nalezneme v § 24 odst. 10 ZDP. Za živelní pohromu se považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/hod, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.
V pokynu MF č. D-300 byl uveden postup daňového řešení pro případ, že částka úrokově zvýhodněné půjčky poskytnuté zaměstnanci převyšovala stanovený limit pro účely daňového osvobození. Bylo zde stanoveno, že převyšuje-li částka úrokově zvýhodněné půjčky poskytnuté zaměstnanci na vymezené účely nebo součet zůstatků dosud nesplacených půjček určitého typu limit stanovený pro účely daňového osvobození v § 6 odst. 9 písm. l) ZDP, použije se při výpočtu peněžního (úrokového) zvýhodnění z částky přesahující stanovený limit úrok obvyklý. Úrok obvyklý se použil také při výpočtu peněžního zvýhodnění z půjček poskytnutých zaměstnavatelem zaměstnanci na jiný účel, než je výše uvedeno jako podmínka daňového osvobození. Tento výpočet se pro účely zdanění prováděl nejméně jedenkrát za zdaňovací období, tedy nejpozději při zúčtování mzdy zaměstnanci za prosinec. Takto vypočítaný úrok byl zdanitelným příjmem poplatníka. Úrokem obvyklým se rozuměl úrok, který byl v tomto čase obvykle používán peněžními ústavy v místě při poskytování peněžních prostředků na požádání dlužníka.
Nový pokyn GFŘ č. D-6, který nahradil stávající pokyn MF č. D-300 již k problematice daňového řešení zvýhodněných půjček na straně zaměstnance nic neuvádí.
Pokud nejsou dodrženy podmínky pro osvobození peněžního zvýhodnění zaměstnance dle § 6 odst. 9 písm. l) ZDP, je zdanitelným příjmem zaměstnance peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnanci
v souvislosti s poskytnutím úrokově zvýhodněné půjčky.
Nepůjde nikdy o zdanění daní darovací.
Zdanitelným příjmem u zaměstnance je rozdíl mezi obvyklou výší úroku a úrokem z poskytnuté půjčky. Tento příjem se připočte k příjmu ze závislé činnosti a podléhá u zaměstnance zdanění ze superhrubé mzdy a je rovněž součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Pouze v případě, že půjde o jednorázovou sociální výpomoc poskytnutou zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události, nebude příjem zaměstnance ("odpuštěný" úrok) zahrnut do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Vyplývá to ze znění § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ze znění § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
V případě prominutí určité částky půjčky se stává
prominutá část půjčky zdanitelným příjmem zaměstnance
v tom měsíci, ve kterém k prominutí půjčky došlo, a podléhá zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti ze supehrubé mzdy. Pokud by však došlo k prominutí nesplaceného zůstatku půjčky zaměstnance u rodinného příslušníka zemřelého zaměstnance, bude výše prominutí půjčky hodnoceno jako bezúplatné nabytí jiného majetkového prospěchu, který je předmětem daně darovací. Daň darovací je stanovena na základě podaného daňového přiznání k dani darovací.
 
Přehled daňového řešení úrokově zvýhodněných půjček zaměstnanců
 +--------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+ |        Druh a účel půjčky         |      Daňové řešení zvýhodnění půjčky u zaměstnance       | +--------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+ | Půjčky na bytové účely poskytnuté z FKSP,    | Do úhrnné výše 100 000 Kč – osvobozeno od daně z příjmů       | | ze sociálního fondu nebo ze zisku po zdanění   | ze závislé činnosti                         | |                         | U zaměstnance postiženého živelnou pohromou do výše 1 mil. Kč –   | |                         | – osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti          | +--------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+ | Půjčky k překlenutí tíživé finanční situace   | Do úhrnné výše 20 000 Kč – osvobozeno od daně z příjmů ze závislé  | | poskytnuté z FKSP, ze sociálního fondu      | činnosti                              | | nebo zisku po zdanění              | U zaměstnance postiženého živelnou pohromou do výše 200 000 Kč –   | |                         | – osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti          | +--------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+ | Půjčky na bytové účely nebo k překlenutí tíživé | Úhrnná výše nesplacených půjček převyšuje stanovený limit      | | finanční situace poskytnuté z FKSP,       | pro daňové osvobození – zdanitelným příjmem je úrokové        | | ze sociálního fondu nebo zisku po zdanění    | zvýhodnění z částky přesahující stanovený limit           | +--------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+ | Půjčky z FKSP, ze sociálního fondu nebo     | Zdanitelným příjmem je úrokové zvýhodnění z celé půjčky       | | zisku po zdanění poskytnuté na jiné účely    |                                   | +--------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+ | Půjčky z FKSP, ze sociálního fondu nebo     | Zdanitelným příjmem je úrokové zvýhodnění z celé půjčky, i když byla | | zisku po zdanění použité na jiné účely      | poskytnuta na účel ve výši splňující osvobození od daně z příjmů   | | než účel dohodnutý ve smlouvě o půjčce      |                                   | +--------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+ | Půjčky poskytnuté z jiných prostředků      | Zdanitelným příjmem je úrokové zvýhodnění celé půjčky        | | než z FKSP, ze sociálního fondu nebo       |                                   | | ze zisku po zdanění (např. z provozních     |                                   | | prostředků jako nedaňový výdaj          |                                   | | u zaměstnavatele)                |                                   | +--------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+ 
 
DAŇOVÉ ŘEŠENÍ PŮJČKY NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE
Poskytnuté půjčky zaměstnancům nejsou u zaměstnavatele daňovým výdajem
(nákladem). Půjčka je poskytována z vyčleněných finančních prostředků:
?
z FKSP u zaměstnavatelů, na které se vztahuje vyhláška o tvorbě a použití FKSP,
?
ze sociálního fondu u zaměstnavatelů, kteří tento fond vytváří v rámci rozdělení zisku po jeho zdanění,
?
ze zisku po jeho zdanění.
Sjednané úroky z půjčky jsou u zaměstnavatele zdanitelným příjmem.
Pokud vede zaměstnavatel účetnictví, jsou úroky z půjčky výnosem s uvažováním časového rozlišení. Pokud se jedná o zaměstnavatele fyzickou osobu, budou přijaté úroky z půjčky příjmem z kapitálového majetku podle § 8 odst. 1 písm. g) ZDP a tyto příjmy nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění.
PŘÍKLAD
Zaměstnanec má k 31. 1. 2012 nesplacenou bezúročnou půjčku od svého zaměstnavatele poskytnutou ze zisku po zdanění na nákup bytového zařízení ve výši jejího zůstatku 40 000 Kč. Zaměstnanci byla v lednu 2012 poskytnuta dále jednorázová sociální výpomoc k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, a to ve formě další bezúročné půjčky ve výši 1 mil. Kč na výstavbu rodinného domku zničeného při živelní pohromě.
Celkový zůstatek bezúročné půjčky poskytnuté zaměstnanci činí ke konci ledna 1 040 000 Kč a převyšuje o 40 000 Kč limit pro daňové osvobození. Proto jako peněžní zvýhodnění bude podléhat výše obvyklého úroku z částky 40 000 Kč zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti. Pokud např. činí obvyklá výše úroku 6 % p.a., bude se tento úrok počítat z částky 40 000 Kč až do té doby, kdy dojde k dílčí úhradě splátky půjček, kdy se bude opět úrok počítat z posledního zůstatku půjček přesahující hranici 1 mil. Kč. Jakmile součet nesplacených zůstatků obou půjček již nepřesáhne limit pro osvobození 1 mil. Kč, nebude podléhat peněžní zvýhodnění u zaměstnance zdanění.
Protože se jedná o jednorázovou sociální výpomoc poskytnutou zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, nebude zdanitelná částka zahrnuta do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
PŘÍKLAD
Zaměstnanec obdržel od svého zaměstnavatele bezúročnou půjčku ve výši 80 000 Kč k překlenutí tíživé finanční situace v souvislosti s dlouhodobým pobytem v nemocnici v důsledku nepracovního úrazu zaměstnance.
Podle znění § 6 odst. 9 písm. l) ZDP je od daně z příjmů osvobozena návratná půjčka k překlenutí tíživé finanční situace do výše 20 000 Kč. V daném případě došlo k překročení tohoto limitu pro osvobození od daně z příjmů a ke zdanění bude přicházet úrok z částky půjčky nad tento limit. Pokud bude např. úrok, který je obvykle používán peněžními ústavy v místě při poskytování půjčky obdobného charakteru, ve výši 7 % p.a., pak bude přicházet u zaměstnance ke zdanění ročně částka peněžního zvýhodnění: (80 000 Kč – 20 000 Kč) x 0,07 = 4 200 Kč
Zdanění proběhne ze superhrubé mzdy, přičemž částka bude zahrnuta do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
PŘÍKLAD
Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci ze sociálního fondu půjčku na zakoupení rekreačního objektu ve výši 150 000 Kč se splatností do 2 let a s dohodnutým úrokem 3 % p.a.
Půjčka je poskytnuta na jiné účely než na účely bytové, proto nejsou splněny podmínky pro osvobození zvýhodněné půjčky od daně z příjmů. Obvyklá výše úroku použitá bankou z obdobné výše úvěru činí např. 8 % p.a. Zdanitelným příjmem zaměstnance bude rozdíl mezi úrokem obvyklým a dohodnutým, tj. 5 % p.a. z nesplacené půjčky. Zdanění proběhne ze superhrubé mzdy, přičemž částka bude zahrnuta do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
 
PŮJČKY PODLE VYHLÁŠKY O FKSP
Vyhláška č. 114/2002 Sb., upravuje výši tvorby FKSP, další příjmy a hospodaření s fondem v organizačních složkách státu, ve státních příspěvkových organizacích a příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.
Dle § 6 odst. 1 vyhlášky lze poskytnout zaměstnancům na základě písemné smlouvy z prostředků fondu půjčku na bytové účely
na:
a)
pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení, na složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení a na provedení změny stavby domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení a na které se vydává stavební povolení nebo které podléhá ohlášení (podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů),
b)
koupi bytového zařízení (např. půjčka na nábytek),
c)
nesplacený zůstatek půjčky z fondu na bytové účely poskytnuté předchozím zaměstnavatelem a na nesplacený zůstatek půjčky z fondu na bytové účely manžela (manželky).
Půjčky z prostředků fondu jsou bezúročné a poskytují se za těchto podmínek:
a)
Zaměstnanci je možno poskytnout i více půjček; součet zůstatků nesplacených půjček poskytnutých zaměstnanci a nové půjčky na bytové účely nesmí přesáhnout 100 000 Kč, z toho na koupi bytového zařízení nesmí přesáhnout částku 50 000 Kč.
b)
Každá půjčka je splatná nejpozději do deseti let od uzavření smlouvy o půjčce. Prostředky z poskytnuté půjčky lze použít pouze k přímé úhradě účelu, který byl dohodnut ve smlouvě o půjčce.
Dojde-li ke skončení pracovního nebo služebního poměru, je půjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho skončení, pokud není ve smlouvě o půjčce stanoveno jinak.
Půjčky nelze poskytnout na úhradu nákladů, které již byly kryty půjčkou nebo úvěrem od bank nebo poboček zahraničních bank nebo jiné osoby. Půjčku nelze dále poskytnout na vypořádání společného jmění manželů, vypořádání dědiců a na jiné majetkoprávní vypořádání.
Další půjčky lze poskytnout dle § 11 odst. 2 této vyhlášky. Na základě písemné smlouvy lze zaměstnancům poskytnout k překlenutí tíživé finanční situace bezúročnou půjčku nejvýše 20 000 Kč nebo 50 000 Kč v případech postižení živelnou pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, a to se splatností do pěti let od uzavření smlouvy o půjčce. Při skončení pracovního nebo služebního poměru je půjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho skončení, pokud není ve smlouvě o půjčce stanoveno jinak. Půjčky se poskytují v hotovosti v souladu s rozpočtem fondu.
Porovnáme-li znění ustanovení vyhlášky o FKSP a znění ZDP, týkající se půjček poskytovaných zaměstnancům jejich zaměstnavateli, vyplývá, že daňové řešení obsažené v § 6 odst. 9 písm. l) ZDP je pro zaměstnance výhodnější než možné přiznání půjček dle vyhlášky o FKSP. Na subjekty podnikatelského charakteru se vyhláška o FKSP nevztahuje, přičemž tyto podnikatelské subjekty většinou tvoří sociální fond.
 
PŮJČKY POSKYTNUTÉ SPOLEČNÍKOVI SPOLEČNOSTI S. R. O.
Příjmy za práci společníků a jednatelů společnosti s. r. o. jsou podle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP považovány za příjmy ze závislé činnosti, a to i když nejsou povinni při výkonu práce pro společnost dbát příkazů plátce. Podle znění § 6 odst. 2 ZDP poplatník s příjmy ze závislé činnosti je označen jako "zaměstnanec". Pokud je tedy společníkovi s. r. o. poskytnuta za obdobných podmínek jako ostatním zaměstnancům společnosti s. r. o. bezúročná půjčka nebo půjčka se zvýhodněným nízkým úrokem, bude se na daňové zvýhodnění v souvislosti s touto půjčkou společníkovi vztahovat znění § 6 odst. 9 písm. l) ZDP.
PŘÍKLAD
Společnost s. r. o. poskytuje svým zaměstnancům bezúročnou půjčku na bytové účely ze sociálního fondu tvořeného ze zisku po jeho zdanění. Půjčku získal i společník, který pracuje pro společnost bez uzavření pracovněprávního vztahu a je odměňován pravidelnou měsíční odměnou. Výše půjčky činí 300 000 Kč na dobu dvou let.
V § 6 odst. 9 písm. l) ZDP se uvádí osvobození zvýhodnění plynoucí zaměstnanci v souvislosti s poskytnutím bezúročné půjčky poskytnuté na bytové účely do výše 100 000 Kč. Předmětem zdanění u společníka (zaměstnance) bude obvyklý úrok z částky půjčky 200 000 Kč. Pokud např. bude obvyklá vše úroku u bank 6 %, bude přicházet ke zdanění 12 000 Kč za kalendářní rok.
 
PŮJČKY POSKYTNUTÉ JEDNATELI SPOLEČNOSTI S. R. O.
Pokud by šlo o jednatele společnosti s. r. o., nutno přihlédnout ke znění § 135 odst. 2 ObchZ a § 196a ObchZ. Z těchto ustanovení vyplývá, že společnost s. r. o. může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s jednatelem společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku.
Lze tedy dedukovat, že jednateli společnosti lze poskytnout společností jen úročenou půjčku s úrokem obvyklým v obchodním styku. Bezúročná půjčka nebo úrokově zvýhodněná půjčka poskytnutá jednateli společnosti s. r. o. by byla tedy porušením příslušných ustanovení ObchZ.
 
STABILIZAČNÍ PŮJČKY STUDENTŮM
Může dojít k situaci, že zaměstnavatel má zájem o konkrétního studenta, který ještě studuje na vysoké škole. Zaměstnavatel se v tomto případě dohodne se studentem, že mu poskytne stabilizační bezúročnou půjčku. Student je na základě písemné dohody o poskytnutí této stabilizační půjčky povinen uzavřít po ukončení studia se zaměstnavatelem pracovní smlouvu. Při dodržení stanovené doby trvání pracovního poměru dojde pak ze strany zaměstnavatele k prominutí této půjčky.
Výše uvedená problematika byla řešena na jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců České republiky a GFŘ pod číslem 345/13.10.11 a byla uzavřena zápisem z jednání ze dne 9. 11. 2011 s následujícím stanoviskem GFŘ:
?
Pokud je společností na základě smlouvy o půjčce poskytnuta bezúročná půjčka studentovi, pak studentovi vzniká závazek finanční prostředky vrátit a společnosti vzniká za studentem (budoucím zaměstnancem) pohledávka ve výši poskytnutých finančních prostředků. V případě, že dlužníkovi bude splacení půjčky při naplnění sjednaných podmínek prominuto, jedná se ve smyslu znění § 574 ObčZ o jednu z forem právního zániku závazku, resp. pohledávky. Věřitel musí tudíž účtovat o odpisu předmětné pohledávky do nákladů. Vzhledem k tomu, že se jedná o pohledávku z titulu úvěrů a půjček, nelze její odpis uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Společnosti (zaměstnavateli) tak vznikne v souvislosti s prominutím půjčky daňově neuznatelný výdaj podle znění § 25 odst. 1 písm. z) ZDP.
?
Zaměstnanci po dobu poskytování bezúročné půjčky nevzniká v průběhu jejího poskytování žádný zdanitelný příjem z titulu úroků
(viz rozsudek NSS 1 Afs 106/2004 – v tomto rozsudku dospěl NSS k závěru, že smlouva o uzavření bezúročné půjčky není právním úkonem, na jehož základě by dlužník nabýval majetkový prospěch, který by podléhal zdanění daní darovací).
?
V případě prominutí splacení půjčky vzniká u zaměstnance v tomto okamžiku příjem dle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP ve výši prominuté částky podléhající jak zdanění daní z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, tak veřejnoprávnímu pojištění
.