Společník a jednatel společnosti s ručením omezeným v roce 2012, 3. část

Vydáno: 22 minut čtení

V minulém dílu seriálu věnovaného společníkům a jednatelům s. r. o., který jsme zveřejnili v časopisu Účetnictví v praxi č. 5/2012 na str. 34, jsme se zaměřili na zápisy do obchodního rejstříku, ukončení funkce jednatele u jednočlenné společnosti, „finanční asistenci“ a majetkovým převodům a převzetím ručení podle § 196a zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“). V následujícím dílu seriálu rozebereme problematiku rozdělování zisku v s. r. o., zdanění podílů na zisku a související otázky. Podmínkám pro rozdělení zisku v s. r. o. bude věnován další samostatný příspěvek.

Společník a jednatel společnosti s ručením omezeným v roce 2012
Ing.
Pavel
Běhounek
 
PODÍLY SPOLEČNÍKA NA ZISKU S. R. O.
 
Naložení se ziskem s. r. o.
S. r. o. je kapitálovou obchodní společností a základním právem společníka ( jako odměna za vklad společníka do kapitálu společnosti) je právo na podíl na zisku. Samotné vytvoření zisku společností však automaticky nezakládá právo společníka na zisku (rekodifikace soukromého práva od 1. 1. 2014 umožňuje, aby společníkovi automaticky náležel podíl na zisku – bude se jednat o variantní a nikoli povinné řešení). Jak bude naloženo s vytvořeným ziskem společnosti je na valné hromadě – valná hromada může zisk ponechat nerozdělený anebo jej rozdělí ve formě podílů na zisku z titulu majetkové účasti na společnosti (tedy mezi společníky), popř. ve formě tantiém ( jako odměnu jednatelů či zaměstnanců).
Rozdělení zisku je zcela jednoznačně v kompetenci valné hromady – nikdo jiný než valná hromada nemůže o rozdělení zisku rozhodnout. Na druhou stranu není výslovnou povinností valné hromady, aby rozhodla o naložení s vytvořeným ziskem. Přesto si myslím, že je vhodné, aby se valná hromada po schválení účetní závěrky daného období k otázce naložení se ziskem daného období vyjádřila. Právní úprava totiž obsahuje určité náznaky, že by spolu se schválením účetní závěrky příslušného roku mělo být řešeno i rozdělení zisku. Např. podle § 38i ObchZ se do Sbírky listin spolu s účetní závěrkou nebo výroční zprávou ukládá také návrh na rozdělení zisku (vypořádání ztráty) a jeho konečná podoba. Podle § 138 ObchZ dozorčí rada (pokud by byla dobrovolně zřízena) přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
Zisk za příslušné období (např. zisk za rok 2011) se v účetnictví společnosti (např. v účetnictví roku 2012) projevuje takto:
*
Zisk zjištěný z účetní závěrky roku 2011 je v počátečním zůstatku účtu účtové skupiny 43 – Výsledek hospodaření, v praxi se obvykle používá účet 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.
*
K datu konání valné hromady, která rozhodne o použití zisku, je výsledek hospodaření přeúčtován na příslušné účty – např. jako závazek společnosti při rozdělování zisku, pokud je zisk rozdělen mezi společníky, nebo jako nerozd