Novela obchodního zákoníku účinná od 1. ledna 2012

Vydáno: 9 minut čtení

V nadcházejících řádcích bychom stručně pojednali nejprve na téma novelizace obchodního zákoníku a posléze (v příštím čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 3/2012) i zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, to vše k datu 1. ledna 2012, vždy se zaměřením na účetně-ekonomické aspekty. Výchozím předpokladem pro další výklad je alespoň rámcová orientace jak v obchodním právu, tak také v systému přeměn obchodních společností a družstev.

Novela obchodního zákoníku účinná od 1. ledna 2012
Ing.
Lukáš
Pěsna
Datum 1. ledna 2012 představoval pro mnohé z nás citelné změny v oblasti veřejných financí, které není možno charakterizovat jinak, než že jde o změny s výrazným negativním dopadem na naše peněženky. Zvýšení snížené sazby DPH na 14 % je asi nejdiskutovanější změnou, která se odráží v ceně veškerých dalších produktů a zatíží tak rodinné rozpočty nás všech. Vedle těchto zásadní změn s celospolečenským významem se pak zdají změny zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), a zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), přestože disponují pozitivním nábojem, jako nevýznamné. Pro určitou část veřejnosti jsou však i tyto změny vítány, neboť posunují dosavadní právo a naše možnosti k novým cílům.