Účetní závěrka, 1. část

Vydáno: 27 minut čtení

Účetní závěrka (dále také jen „ÚZ“) představuje komplexní účetní pohled na účetní jednotku, který díky jednotné metodice umožňuje rychlé a srozumitelné seznámení se s jejími základními hospodářskými výsledky a srovnání s ostatními účetními jednotkami. Jde o základní zdroj hlavních účetních údajů dosažených zpravidla za ukončené účetní období vyjádřený přehledně číselně formou tabulek ale i slovně, který slouží jak pro její interní potřeby, tak i externím zájemcům. Příprava a vyhotovení ÚZ je pracné, náročné a zdlouhavé, takže rozhodně nepatří mezi účetní radovánky, nicméně se bez ní nelze obejít, a to zejména proto, že je základem pro vyčíslení daně z příjmů. V následujících třech příspěvcích si ukážeme, jak ÚZ a vše kolem ní v pohodě zvládnout.

Účetní závěrka
Ing.
Martin
Děrgel
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
VERSUS
UZÁVĚRKA
Ať už je účetní jednotka velká nebo malá, ať už patří právnické či fyzické osobě, ať už vede účetnictví v plném či zjednodušeném rozsahu, musí v souladu s § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), sestavovat
účetní závěrku k rozvahovému dni,
kterým je den, kdy je nutno podle § 17 odst. 2 uzavřít účetní knihy. Nejčastěji je rozvahovým dnem
poslední den účetního období
– kdy se hovoří o
„řádné účetní závěrce“
a právě na tento druh ÚZ se dále zaměříme, protože aktuálně čeká na většinu účetních jednotek. Účetní období totiž obvykle odpovídá kalendářnímu roku, a jeho konec – 31. 12. – se nezadržitelně blíží.
V podstatě jde o to, že každé účetní období žije svým vlastním životem, přičemž s bezprostředně předcházejícím účetním obdobím je provázáno pouze tím, že z něj přebírá konečné stavy rozvahových účtů (aktiv a pasiv). Zatímco výsledkové účty (nákladů a výnosů) vstupují do nového účetního období vždy s nulou.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=1339.jpg
Někdy je ale zapotřebí obdobně rozdělit i jedno účetní období, pročež jsou stanoveny další rozvahové dny, k nimž se pak sestavuje tzv.
mimořádná ÚZ.
Jde např. o den zániku povinnosti vést účetnictví, den předcházející vstupu do likvidace, den zrušení bez likvidace (s výjimkou přeměn), celá řada stěžejních okamžiků týkajících se insolvenčního řízení a případně další dny takto vymezené zvláštním právním předpisem.
Třetím typem je
mezitímní ÚZ
– která se sestavuje v průběhu účetního období k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne. Nepožaduje ji přímo ZU, ale nějaký zvláštní právní předpis, zejména zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Specifikem mezitímní ÚZ je, že se při ní neuzavírají účetní knihy a inventarizace se provádí jen pro účely vyjádření ocenění zjištěných rizik, možných ztrát a snížení hodnoty.
Laici obvykle vnímají účetní závěrku pouze jako účetní výkazy o stavu majetku a závazků (rozvaha) a výnosů a nákladů (výsledovka) shrnující ve standardizované srovnatelné podobě konečné stavy všech použitých účtů. Případně se jim ještě vybaví inventarizace prověřující skutečné stavy majetku, která tomu předchází.
Znalci však vědí, že zmíněné účetní výstupy jsou již jen drobnou konečnou fází rozsáhlého komplexu nejrůznějších vzájemně provázaných aktivit, které jim musí předcházet. O všech těchto aktivitách se hovoří jako o
účetní uzávěrce
v návaznosti na povinnost tzv. uzavření účetních knih.
Účetní závěrka
tvořená z více či méně známých souhrnných výkazů je tedy jen dílčí, nejviditelnější částí daleko rozsáhlejší účetní uzávěrky. Nicméně v praxi se tyto pojmy až tak důsledně nerozlišují a zcela běžně se účetní závěrkou rozumí komplexní uzávěrka.
Stěžejní výstup celé uzávěrky – účetní závěrka – podává jednotný ucelený, strukturovaný a přehledný pohled na hospodaření dotyčné účetní jednotky za sledované období, z něhož návazně
čerpají údaje
zejména:
*
Majitelé, kteří se dozví, jaké mohou očekávat podíly na zisku nebo naopak jaká vznikla ztráta.
*
Manažeři, kteří po finanční analýze vybraných dat mohou navrhovat optimalizační vylepšení.
*
Pro sestavení přiznání k dani z příjmů za příslušné ukončené účetní období a výpočet daně.
*
Banky poskytující dotyčné firmě úvěry, aby případně přizpůsobili jejich zajištění a úročení.