Uplatňování výdajů v procentní výši z dosažených příjmů

Vydáno: 33 minut čtení

V zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je již od roku 1993 stanoveno, že poplatníci daně z příjmů fyzických osob mohou u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (s výjimkou podílů společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti), u příjmů z pronájmu majetku nezahrnutého do obchodního majetku poplatníka a u příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována zemědělským podnikatelem, uplatňovat namísto prokazatelně vynaložených výdajů (nákladů) na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů výdaje ve stanovené procentní výši z dosažených příjmů neboli tzv. „výdajové paušály“.

Uplatňování výdajů v procentní výši z dosažených příjmů
Ing.
Jiří
Vychopeň
Od roku 1993 do roku 2005 byly výdajové paušály stanoveny v této výši:
*
50 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
*
30 % z příjmů z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, včetně práv příbuzných právu autorskému (s výjimkou příjmů do výše 3 000 Kč za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, které byly samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně podle § 36),
*
25 % z příjmů ze živností, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním, a dále z příjmů znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona a rozhodců za činnost podle zvláštního právního předpisu,
*
20 % z příjmů z pronájmu, nejde-li o příjmy z podnikání (§ 9 ZDP),
*
50 % z příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem [§ 10 odst. 1 písm. a) ZDP].
Hlavním smyslem takto stanovených výdajových paušálů bylo umožnit poplatníkům zvolit administrativně snadný a pro některé i finančně výhodný způsob uplatnění daňově uznatelných výdajů jednoduchým výpočtem z dosažených příjmů za příslušné zdaňovací období (kalendářní rok). Podnikatelům, kteří si tento způsob uplatňování výdajů zvolili, tak odpadla starost zabývat se ne vždy jednoduchým posuzováním jednotlivých výdajů podle příslušných ustanovení ZDP, jejich dokladováním, prokazováním a nezřídka i marným obhajováním jejich souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením příjmů před správcem daně. Kromě toho umožnila volba tohoto způsobu uplatnění výdajů řadě podnikatelů zbavit se nepopulární povinnosti vést jednoduché účetnictví podle stanovených postupů, od 1. 1. 2003 pak podle vyhlášky č. 507/2002 Sb. (do konce roku 2003 platilo podle § 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, že fyzické osoby, které podnikají nebo provozují jinou samostatnou výdělečnou činnost, jsou účetní jednotkou, pokud prokazují své výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro účely zjištění základu daně z příjmů). Od 1. 1. 2004, kdy bylo jednoduché účetnictví zrušeno, umožňuje volba způsobu uplatnění výdajů stanoveným procentem z dosažených příjmů poplatníkům daně z příjmů fyzických osob s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti nevést daňovou evidenci podle § 7b ZDP. Od uvedeného data platí podle ustanovení § 7 odst. 15 (nyní odst. 13) ZDP, že tito poplatníci postupují podle § 7b ZDP jen tehdy, pokud nevedou účetnictví (podvojné) a neuplatňují výdaje stanoveným procentem z dosažených příjmů.
Novelou ZDP, přijatou zákonem č. 545/2005 Sb., došlo s účinností od 1. 1. 2006 k podstatnému navýšení výdajových paušálů, a to:
*
u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství z 50 % na 80 %,
*
u příjmů z řemeslných živností z 25 % na 60 %,
*
u příjmů z ostatních živností z 25 % na 50 %,
*
u příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a u příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti z 25 % na 40 % (u příjmů z užití nebo poskytnutí práv z 30 % na 40 %),
*