Jak připravit firmu na audit účetní závěrky, 2. část

Vydáno: 27 minut čtení

V následujícím článku Vám přinášíme dokončení příspěvku, který jsme uveřejnili v minulém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 5/2011 na s. 5. V níže uvedeném příspěvku se budeme věnovat dalším podkladům pro audit účetní závěrky požadavaným auditorem, probereme si obsah prohlášení vedení společnosti a nakonec si projdeme zprávu auditora.

Jak připravit firmu na audit účetní závěrky
prof. Ing.
Libuše
Müllerová
CSc.
 
PODKLADY PRO AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY POŽADOVANÉ AUDITOREM
 
Výroční zpráva
Jestliže má účetní jednotka zákonnou povinnost auditu, má současně i povinnost sestavit výroční zprávu. Jejím obsahem by mělo být, jak uvádí § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky. Kromě toho musí výroční zpráva obsahovat finanční a nefinanční informace:
a)
o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné,
b)
o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky,
c)
o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje,
d)
o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích,
e)
o tom, zda má účetní jednotka organizační složku v zahraničí,
f)
další informace podle zvláštních právních předpisů [např. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“)].
V případě, že účetní jednotka používá investiční nástroje (deriváty), a má-li to význam pro posouzení její finanční situace a výsledku hospodaření, měla by výroční zpráva obsahovat též informace o:
g)
cílech a metodách řízení rizik, včetně politiky pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty, a
h)
cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena.
Součástí výroční zprávy je ověřená účetní závěrka, zpráva auditora a jako příloha také
zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
v souladu s § 66a ObchZ. Tuto zprávu má povinnost vypracovat ovládaná účetní jednotka, která nemá uzavřenou ovládací smlouvu, a to ve lhůtě tří měsíců od skončení účetního období.
Ovládající osobou je dle ObchZ:
*
osoba, která je většinovým společníkem, nebo
*
osoba, která disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s jiným společníkem nebo společníky, nebo
*
osoba, která může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy dozor