Účetní versus daňové odpisy - nehmotného majetku

Vydáno: 31 minut čtení

Účetní a daňová problematika dlouhodobého nehmotného majetku (dále jen „DNM“) a nehmotného majetku (dále jen „NM“) prošla poměrně pestrým vývojem, a to nejen co se týká obsahového vymezení a režimu odpisování, ale také ohledně jeho technického zhodnocení (dále jen „TZ“). TZ nehmotného majetku působí naštěstí v praxi podstatně méně potíží než jeho obdoba u majetku hmotné povahy, protože jde v praxi o výjimečnou záležitost. NM přitom trápí pouze poplatníky vedoucí účetnictví, v daňové evidenci je totiž jak pořízení NM, tak i jeho TZ okamžitým daňovým výdajem dle § 24 odst. 2 písm. zn) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

Účetní versus daňové odpisy - nehmotného majetku
Ing.
Martin
Děrgel
NEHMOTNÝ MAJETEK
VERSUS
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Obdobně jako u majetku hmotné povahy se také u majetku nehmotného poněkud liší vymezení pro účely účetní - DNM - a pro účely daňové - NM. Po věcné stránce jsou účetním DNM i daňovým NM zejména:
*
zřizovací výdaje
(souhrn výdajů vynaložených na založení a vznik nové účetní jednotky),
*
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
(buď vlastní vytvořené k obchodování s nimi, zpravidla pro poskytování licencí, nebo cizí, které jsou nabyté od jiných osob),
*
software
(samostatné programové vybavení, pokud neslouží pro řízení technologií a zařízení),
*
ocenitelná práva
(předměty průmyslového vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti atp.).
Obsah účetního pojmu DNM na rozdíl od daňového NM dále zahrnuje ještě i další „exotické“ tituly:
*
goodwill
a záporný
goodwill
vzešlý z rozdílu ocenění (části) podniku nabytého koupí, vkladem nebo v rámci přeměn společností, pokud je majetek následně individuálně přeceněn znalcem,
*
povolenky na
emise
(skleníkových plynů nebo způsobené letectvím),
*
tzv. preferenční limity (individuální referenční množství mléka, produkční kvóty atp.).
Víceméně společné jsou podmínky nabývacího titulu majetku nehmotné povahy (koupě, vklad, přeměna, dar, zdědění, vytvořen vlastní činností k obchodování s ním) a doba použitelnosti - delší než jeden rok.
Podstatně odlišné ovšem jsou
cenové podmínky:
*
účetně
jde o DNM, pokud
výše ocenění překročí limit určený účetní jednotkou,
*
daňově
se jedná o NM, pokud vstupní cena
překročí 60 000 Kč.
PŘÍKLAD
Účetní DNM
versus
daňový NM
Především
kvůli rozdílné cenové podmínce
tak mohou v praxi u stejného majetku nehmotné povahy nastat čtyři situace v účetním
versus
daňovém posouzení, které mají návazně odlišné daňové dopady:
*
jde o DNM a také o NM (např. účetní cenový limit je stejný jako daňový a majetek koupen za 70 000 Kč):
-
daňovým nákladem budou pouze daňové odpisy NM, nikoli účetní odpisy DNM;
*
jde o DNM, ale nejde o NM (např. účetní cenový limit je 40 000 Kč a majetek byl koupen za 50 000 Kč):
-
daňovým nákladem budou pouze účetní odpisy DNM, daňově se majetek odpisovat nebude;
*
nejde o DNM, ale jde o NM (např. účetní cenový limit je 80 000 Kč a majetek byl koupen za 70 000 Kč):
-
daňovým nákladem budou pouze daňové odpisy NM, účetní náklad na pořízení nebude daňově účinný;
*
nejde o DNM ani o NM (např. účetní cenový limit je 50 000 Kč a majetek byl koupen za 40 000 Kč):
-
daňovým nákladem bude okamžitý účetní náklad na pořízení majetku (nebude se nijak odpisovat).
 
METODIKA ÚČETNÍCH ODPISŮ
Opotřebení odpisovaného DNM evidovaného na účtech účtové skupiny 01 představující
trvalé snižování aktuální účetní hodnoty majetku
se vyjadřuje formou odpisů, a to
nepřímo prostřednictvím oprávek
alias
účetních odpisů
vykazovaných na účtech účtové skupiny 07, souvztažně s provozními náklady běžného účetního období v rámci účtové skupi