Účetní a daňový pohled na sankce, 1. část

Vydáno: 13 minut čtení

Občas se stane, že účetní jednotka nebo podnikatel vedoucí daňovou evidenci poruší platné právní předpisy nebo uzavřené smlouvy a musí zaplatit různé druhy sankcí. Může jít o sankce ze závazkových vztahů, uzavřených podle obchodního resp. občanského zákoníku, nebo sankce za pozdě odvedenou daň, sankce za pozdě a nesprávně odvedené pojištění na sociální nebo zdravotní pojištění, sankce za opožděně podané daňové přiznání, resp. sankce za nesprávně vedené účetnictví. V příspěvku si rozebereme některé z uvedených sankcí, ukážeme si způsob jejich zaúčtování a zejména se zaměříme na daňové řešení těchto sankcí z hlediska jejich daňové uznatelnosti resp. neuznatelnosti. Blíže si rozebereme sankce dle nového daňového řádu účinného od 1. 1. 2011.

Účetní a daňový pohled na sankce
Ing.
Ivan
Macháček
 
PENÁLE, ÚROKY Z PRODLENÍ A POKUTY DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ
Z ustanovení
§ 25 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZDP“), vyplývá, že kromě zaplacených sankcí ze závazkových vztahů jsou všechny ostatní penále, úroky z prodlení a pokuty daňově neuznatelným výdajem (nákladem).
Půjde například o následující sankce:
*
veškeré sankce vyplývající z daňového řádu,
*
veškeré pokuty za přestupky a správní delikty vymezené v § 37 až § 37ab zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“),
*
penále za pozdě zaplacené pojistné na sociální zabezpečení dle § 20 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném na sociální zabezpečení“),
*
přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení uložené zaměstnavateli příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení dle § 21 zákona o pojistném na sociální zabezpečení,
*
pokuty za nesplnění nebo porušení povinností zaměstnavatele v oblasti sociálního zabezpečení dle § 22 zákona o pojistném na sociáln