Zahájení podnikání

Vydáno: 34 minut čtení

Třebaže se zdá, že stávající tržní prostředí již nabízí více než vše potřebné a chtěné, takže pro nějaké další podnikatele zde již není místo, stále přicházejí noví dobrodruzi pokoušející se vlastním přičiněním uplatnit ve světě byznysu. Zpravidla dotyčná osoba přesně ví v čem podnikat, co se vyučila, naučila nebo v čem chce zkusit štěstí díky zaměstnání povolaných odborníků. Pak je ale na pořadu dne otázka, jakou formou podnikat, kde se nabízí celá řada možností, jejichž hlavní pro a proti si v první části stručně shrneme. Obvykle přitom vyhraje ta nejjednodušší forma samostatného podnikání fyzické osoby, alespoň v počáteční fázi. Z důvodu omezení podnikatelských rizik je hned druhá v pořadí forma společnosti s ručením omezeným. Proto se dále podrobněji zaměříme na přípravu a rozjezd obou těchto hlavních forem podnikatelské činnosti.

Zahájení podnikání
Ing.
Martin
Děrgel
 
FORMY PODNIKÁNÍ
Podnikat lze v České republice mnoha způsoby, od nejjednodušší formy podnikatele - fyzické osoby (dále jen „FO“) s živnostenským listem, přes spolupráci s členy domácnosti, tiché společenství, sdružení bez právní subjektivity až po sofistikovanější obchodní společnosti a družstva. Každá z jednotlivých forem podnikání je spíše vhodná pro vyhraněný a konkrétní druh činnosti (zvláště s ohledem na rizikovost a dopad případného neúspěchu na majetek a trestnost dotčených lidí a finanční náročnost), rozsah podnikatelských aktivit a početnost „podnikatelského substrátu“ (společníci, účastníci, spolupracovníci). Bez ohledu na tyto vlivy, lépe řečeno spolu s nimi, můžeme výhodnost té které formy posuzovat i z hlediska jejího daňového (obecně odvodového) zatížení.
Začátky každého podnikání lze schématicky a zjednodušeně vyjádřit následovně:
Pro etapu „Hledání“ je dominantní chuť podnikat, zájemce ale ještě neví, jaká forma by byla optimální. Stručně si shrňme sedm základních možností, a to uvedením vždy tří jejich stěžejních výhod („+“) a nevýhod („-“):
1)
Samostatná fyzická osoba
alias
osoba samostatně výdělečně činná
(dále jen „OSVČ“):
+
svoboda a operativnost rozhodování,
+
daňově výhodná možnost využit paušálních (neprokazovaných) výdajů a spolupracujících osob,
+
minimální vyžadovaná administrativa;
-
vysoké podnikatelské riziko (ručí celým svým majetkem),
-
praktická nemožnost vstoupit do větších kontraktů a státních zakázek (zdání malosti),
-
poměrně vysoké odvodové zatížení na sociální a zdravotní pojištění (zvláště u nižších příjmů).
2)
Sdružení bez právní subjektivity:
+
jednoduchost, neformálnost, operativnost, jistá míra anonymity vůči okolí,
+
nejsou potřeba žádné počáteční vklady ani jiné přímé výdaje,
+
příjmy (výnosy) a výdaje (náklady) lze daňově účinně rozdělit v libovolném poměru;
-
nízká míra zajištění vloženého a „napodnikaného“ majetku (požadavek velké důvěry),
-
komplikace při zúžení, rozšíření a zániku sdružení z hlediska práva a daní,
-
plná solidární odpovědnost účastníků vůči třetím osobám (trvá i po vystoupení ze sdružení).
3)
Veřejná obchodní společnost
(dále jen „v. o. s.“):
+
vzniká samostatný právní subjekt s puncem vysokých záruk,
+
k založení není zapotřebí žádných majetkových vkladů,
+
společník může bez větších obtíží ze společnosti vystoupit;
-
je zapotřebí alespoň dvou osob, které by si měly důvěřovat,
-
plné osobní ručení za závazky v. o. s.,
-
podíl na zisku zdaňují sami společníci, u fyzických osob podléhá odvodům pojistného.
4)
Komanditní společnost
(dále jen „k. s.“):
+
výhodné pro spojení perspektivního ale nemajetného podnikatele s kapitálově silným investorem,
+
komplementáři nemusejí přinášet žádné vklady, komanditisté pouze minimálních 5 000 Kč,
+
komanditisté ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu;
-
značné riziko na straně komplementářů, kteří osobně ručí celým svým majetkem,
-
administrativní náročnost pro členění účetnictví a daní ve vztahu k rozdílným typům společníků,
-
antagonistický rozpor, kdy komplementáři přirozeně chtějí riziko podnikání omezit, kdežto komanditisté výnosné finanční aktivity naopak v principu vyžadují.
5)
Společnost s ručením omezeným
(dále jen „s. r. o.“):
+
společník ručí jen do výše úhrnu všech nesplacených vkladů,
+
společnost může být založena i jedinou osobou ať už fyzickou nebo právnickou,
+
poměrně snadný převod obchodních podílů, který je za určitých podmínek osvobozen od daně z příjmů;
-
nutné vklady (základní
kapitál
) minimálně 200 000 Kč a ze zisku tvořený rezervní fond,
-
s. r. o. s jediným společníkem nesmí být jediným zakladatelem ani jediným společníkem jiné s. r. o. a jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše ve třech s. r. o.,
-
pro jednatele řídícího s. r. o. platí zákaz konkurenční podnikatelské a statutární činnosti.
6)
Akciová společnost
(dále jen „a. s.“):
+
může ji založit jediná právnická osoba (např. s. r. o.), jinak alespoň dva zakladatelé,
+
akcionáři, kterým může být i jen jediná fyzická osoba, vůbec neručí za závazky a. s.,
+
snadný převod akcií (cenných papírů), který je za určitých podmínek osvobozen od daně z příjmů;
-
nutné vysoké vklady (základní
kapitál
) 2 mil. Kč, u veřejné nabídky až 20 mil. Kč a rezervní fond,
-
nejméně tříčlenné představenstvo a stejně tak i povinná dozorčí rada,
-
právní, administrativní a finanční náročnost správy a řízení, složité stanovené právní postupy.
7)
Družstvo
+
členové družstva neručí za závazky družstva,
+
základní
kapitál
je sice povinný, ale postačí 50 000 Kč, a členský vklad lze splácet tři roky,
+
poměrně snadný převod podílů, který je za určitých podmínek osvobozen od daně z příjmů;
-
družstvo musí mít nejméně pět členů, resp. alespoň dva členy z řad právnických osob,
-
pro prvek kolektivního rozhodování - členskou schůzi - je obtížné pružně a zásadněji reagovat,
-
převod členských práv a povinností na nečlena družstva podléhá souhlasu představenstva.
Hlavní záměr, se kterým je podnikatelská jednotka obvykle zakládána, spočívá v úmyslu vytvořit takový
funkční celek, který by obstál v tržní konkurenci
. V něm se podle konkrétních situací stýkají snahy o spojení osobního umu a kapitálové síly s cílem zachovat, zabezpečit a rozmnožit vlastní majetek a také pokusy snížit rizika spojená s podnikatelskou činností, zejména vyloučením možnosti negativních hospodářských dopadů do osobní majetkové sféry společníků. Proto bývá pravidelným podkladem takovéto iniciativy formulace
podnikatelského záměru
, který se využije mimo jiné také při žádosti o bankovní úvěr. Podcenit ale nelze ani alespoň rámcové řešení dalších přípravných kroků, jako jsou základní
ekonomické kalkulace produkce
, formulování představ o
vnitřní organizaci společnosti
, vytipování
potřeby finančních a pracovních sil
apod.
Jelikož proces případného zakládání společnosti nebo družstva je poměrně časově a finančně náročný, lze vřele doporučit, jakožto účelný přípravný krok pro budoucí společné aktivity,
uzavření tzv. gentlemanské neboli předběžné dohody
. Zvláště v případech, kdy se na podnikatelském záměru podílí větší množství osob. Důvěra byť i mezi „starými známými“ má mít zdravé meze, lze si totiž dost dobře představit, že s blížícími se problémy a případným krachem celé záležitosti bude vstřícný postoj mizet. Výhodou takovéto předběžné či přípravné smlouvy je tak především nahrazení křehkých spojení, plynoucích ze vzájemně deklarované důvěry a příslibů, zřetelnými, přesnými a vynutitelnými právními konstrukcemi. Preventivní opatření si zajisté vyžádá daleko méně nákladů, časového a mentálního zatížení než případné následné řešení všemožných konfliktů.
Gentlemanská dohoda zakladatelů může být koncipována buď jako
inominátní (blíže nepojmenovaná) smlouva
podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), nebo mezi podnikateli podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“). I vztah mezi subjekty, které nejsou ve smyslu obchodního práva podnikateli, lze podřídit na základě jejich dohody režimu ObchZ, a to v souladu s jeho § 262. Vzhledem ke kvalitativním nárokům obsaženým v předpisech obchodního práva (požadavky na profesionalitu jednání, právní ochrana navzájem si sdělených důvěrných informací, jasné odpovědnostní konstrukce atd.), lze tento přístup plně doporučit.
Další možností je kvalifikovat gentlemanskou dohodu
jako smlouvu o sdružení
dle § 829 a následující ObčZ. Tento typ sdružení lze totiž založit ke společnému přičinění se několika osob o dosažení sjednaného účelu. Tímto účelem by zde tedy bylo založení obchodní společnosti (družstva), jejímž založením pak smlouva o sdružení automaticky zaniká. Nepochybně jsou i jiné varianty smluvních pojistek (notářský zápis o společné vůli, smlouva o smlouvě budoucí, ujednání o smluvní pokutě, složení
kauce
k depozitáři atd.), jejich hlavní poslání je však ve své podstatě vždy totožné - posílit víru a šance ve zdar zakladatelského úsilí.
 
ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ OSVČ
Samostatná výdělečná činnost je přes neustálou proklamovanou i realizovanou liberalizaci stále ještě státem a zákony regulovanou aktivitou. Nestačí tedy praštit jednoho krásného dne s postem ředitele nadnárodní firmy a druhý den ráno si obléknout montérky, vzít lopatu a začít konečně svobodně podnikat sám pro sebe. Až na v praxi spíše okrajové výjimky (spisovatelé, herci, malíři) je nutno mít pro samostatnou výdělečnou činnost nějaký „papír“, oficiální povolení. Nejčastěji půjde o živnostenské oprávnění umožňující výkon živnostenského podnikání, tzv. živnosti, což pochází ze staročeského slova „úživnost“ vystihující jeho podstatu - uživit se. Tuto rozsáhlou problematiku upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“).
Živností
je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živnosti
se člení na:
*
ohlašovací
, které lze vykonávat již dnem jejich ohlášení (při splnění stanovených podmínek), a to:
-
řemeslné
, uvedené v příloze č. 1, kde je podmínkou odborná způsobilost (vyučení v oboru apod.),
-
vázané
(příloha č. 2), kde je podmínkou odborná způsobilost uvedená přímo v příloze č. 2,
-
volná,
která je jediná ale s řadou oborů činnosti uvedených v příloze č. 4 (žádné odborné podmínky);
*
koncesované
(příloha č. 3), které lze vykonávat až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
.
Pokud odbornou způsobilost nesplňuje podnikatel, musí si smluvně zajistit tzv. odpovědného zástupce.
Ve všech případech ovšem musí žadatel splňovat
všeobecné podmínky provozování živnosti:
*
dosažení věku 18 let,
*
způsobilost k právním úkonům,
*
bezúhonnost, kterou nesplní ten, kdo byl pravomocně odsouzen:
-
pro trestný čin spáchaný úmyslně s nepodmíněným trestem odnětí svobody nejméně jeden rok,
-
pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl spáchán v souvislosti s podnikáním.
Majetek používaný pro podnikání, stejně jako majetek získaný v rámci podnikatelské činnosti se ze zákona stává
součástí společného jmění manželů
, pokud manželé neomezí jeho rozsah právním úkonem před notářem. V souladu s § 146 ObčZ by měl podnikající manžel před prvním použitím majetku ve společném jmění manželů požádat o souhlas druhého z manželů o použití tohoto majetku k podnikání. K dalším právním úkonům souvisejícím s podnikáním již ale souhlas druhého manžela potřebovat nebude. Největším právním úskalím podnikání formou OSVČ je
osobní plné ručení dotyčného podnikatele
za všechny jeho podnikatelské závazky - ať už povahy soukromoprávní (obchodní, úvěrové, leasingové, pracovněprávní vůči zaměstnancům atd.) nebo veřejnoprávní (např. z titulu daní, pojistného, dotací, cel atp.). Věřitelé se totiž mohou při nedostatku „firemního majetku“ hojit klidně také na soukromém (rodinném) majetku dané osoby, pokud nedošlo ke zmíněnému omezení společného jmění manželů (a tato skutečnost byla předem věřitelům prokázána). Souvisí to s podstatou této formy podnikání, kdy například podnikající pan Jirka není po příchodu do své provozovny někým jiným, ale stále stejným právním subjektem - panem Jirkou - na což nemá žádný právní vliv okolnost, že tzv. jedná na své IČO (identifikační číslo) a ne na své RČ (rodné číslo).
Dodejme, že řada druhů podnikání není živností, jako např. činnost lékařů, lékárníků, stomatologů, advokátů, notářů, znalců a tlumočníků, auditorů, makléřů, autorizovaných architektů atd. Tato neživnostenská podnikání upravují zvláštní, zpravidla profesní zákony, a také zde je proces vstupu do těchto oborů zdárně završen vystavením nějakého potvrzení, povolení nebo osvědčení o splnění předepsaných podmínek.
 
ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ S. R. O.
S. r. o. je tzv. kapitálovou obchodní společností, protože povinností společníků není osobní účast na podnikání, ale vklad do základního kapitálu. Nejprve je ovšem zapotřebí tuto právně samostatnou osobu (právnickou) vytvořit, což probíhá ve dvou krocích - založení a vznik. V souladu s § 57 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), se i tato obchodní společnost zakládá podpisem příslušného zakladatelského dokumentu všemi jejími zakladateli, přičemž se může jednat buď o:
1)
společenskou smlouvu,
pokud jsou dva a více zakladatelé, nebo o
2)
zakladatelskou listinu,
pokud je zakladatelem pouze jediná osoba.
Společenská smlouva
musí být vyhotovena vždy ve formě
notářského zápisu
a podpisy zakladatelů společnosti musejí být úředně ověřeny (notářem nebo na matričním úřadě). S. r. o. může být založena také
pouze jediným zakladatelem
- ať už fyzickou nebo právnickou osobou. Ovšem s. r. o. s jediným společníkem již nemůže být jediným zakladatelem, ani jediným společníkem jiné s. r. o., a jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše ve třech s. r. o. Terminologicky nelze u založení s. r. o. jediným zakladatelem hovořit o smlouvě (k níž jsou zapotřebí nejméně dvě osoby), proto se zde zakladatelský dokument označuje jako zakladatelská listina, která musí být rovněž vyhotovena ve formě notářského zápisu.
Stručně si shrňme, co by měl každý z těchto dvou zakladatelských dokumentů zejména obsahovat:
1. Firma
Obchodní firma
alias
firma je název pod kterým bude s. r. o. zapsána v obchodním rejstříku (dále jen „OR“); až na zvláštními zákony vymezená slova (banka, burza ...) může být libovolná, nesmí však být zaměnitelná s již existující firmou jiného podnikatele ani působit klamavě.
2. Sídlo
Musí být určeno adresou, kde právnická osoba skutečně sídlí, tj. kde je umístěna její správa a kde se s ní může veřejnost stýkat. V bytě může být pouze, je-li to slučitelné s jejím účelem a odpovídá to i povaze a rozsahu její činnosti. V zakladatelském dokumentu postačí uvést jen obec sídla, plná adresa se pak ohlásí až při zápisu do OR.
3. Předmět
Živnostenský úřad na žádost zakladatelů potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti podnikání vydáním výpisu ze živnostenského rejstříku, je-li prokázáno, že s. r. o. byla založena ad výše (činnosti) (živnostenské listy se již nevydávají). Živnostenské oprávnění s. r. o. ale vznikne až jejím zápisem do OR, tedy vznikem tohoto právního subjektu. Pokud ovšem k zápisu do OR dojde do 90 dnů od doručení uvedeného výpisu živnostenského úřadu.
4. Nepeněžitý vklad
Předmět vkladu musí být „hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání“, proto mohou být potíže s vklady pohledávek, cenných papírů nebo nehmotného majetku. Hodnotu vkladu stanoví posudkem nezávislý znalec za tímto účelem jmenovaný soudem.
5. Určení správce vkladu
Obchodní společnost vzniká jako právní subjekt až zápisem do OR, přitom nepeněžní vklady a alespoň 30 % peněžitých vkladů musí být splaceno před tímto zápisem, osobou spravující splacené vklady v tomto mezidobí je právě správce vkladu.
6. Výše základního kapitálu
Jde o vyžadovanou minimální garanci, že kapitálová společnost disponuje jistou majetkovou hodnotou, z níž může případně uhradit závazky. Nicméně tato hodnota nemusí být vázaná v rychle zpeněžitelném majetku. Základní
kapitál
je peněžním vyjádřením úhrnu vkladů, a pro s. r. o. činí 200 000 Kč, resp. minimální vklad každého ze společníků je 20 000 Kč.
Přes svou většinovou „kapitálovost“
nese s. r. o. i jisté znaky osobní společnosti
. Nejviditelnější je ručení společníků společně a nerozdílně za závazky s. r. o. do výše úhrnu nesplacených částí všech jejich vkladů. Dále vtiskuje s. r. o. „osobní“ charakter možnost společnosti domáhat se u soudu vyloučení společníka nebo zrušení jeho účasti ve společnosti, jakož i možnost společenské smlouvy podmínit převod či dědění obchodního podílu souhlasem valné hromady. Ryzí kapitálovou povahu dále narušuje mj. i skutečnost, že s. r. o. může mít nejvýše 50 společníků. Na což navazují další nezbytné náležitosti každého z obou zakladatelských dokumentů.
7. Určení společníků
V zakladatelském dokumentu postačí základní identifikace názvem a sídlem právnické osoby, resp. jménem a bydlištěm fyzické osoby. Ovšem pro zápis do OR bude nezbytné doplnit IČO právnické osoby a RČ fyzických osob, příp. data narození (u cizinců).
8. Výše vkladu každého společníka, způsob a lhůty splácení
Minimální vklad každého společníka je 20.000 Kč, přičemž se od její výše v poměru k úhrnu vkladů (tj. základnímu kapitálu) odvíjí i jeho obchodní podíl. Každý společník má v s. r. o. pouze jeden vklad, který se případnými dalšími vklady zvyšuje. Nepeněžité vklady jsou splatné před zápisem do OR, doplatky peněžitých vkladů jsou splatné do pěti let. Jestliže je zakladatel jediný, musí splatit i peněžité vklady plně před zápisem do OR.
9. Částka, kterou se nepeněžitý vklad započítává na vklad společníka
Zde občas dochází k matení pojmů plynoucí ze dvou hodnot vážících se k nepeněžitým vkladům. Aktuální tržní hodnotu vkladu pro s. r. o. závazně stanovil nezávislý znalec (viz výše), s tím zakladatelé nic nenadělají. Nicméně to, jakou část z této hodnoty nakonec započtou na nepeněžitý vklad dotyčného vkladatele, je již ale ponecháno na jejich vůli. Vzniklý rozdíl (vyšší hodnota vkladu a nižší jeho započtení na vklad) může být ponechán společnosti (jako její emisní ážio nebo rezervní fond) nebo vyplacen zpět vkladateli [viz § 109 odst. 3, § 163a odst. 3 ObchZ]. Což je vcelku namístě, protože podle znalce společnost vkladem nabyla vyšší hodnotu, než odpovídá vkladu společníka.
10. První jednatelé a jak jednají
Do zakladatelského dokumentu postačí uvést jen jména a bydliště prvních jednatelů (jimiž mohou být pouze fyzické osoby), pak ale pro účely zápisu do OR je nutné doplnit jejich RČ, resp. u cizinců data narození. Pro fungování s. r. o. je podstatnou informací dále konkretizace způsobu, jakým jednatelé jednají jménem s. r. o. Obecně platí, že je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem s. r. o. každý z nich samostatně, nestanoví-li zakladatelský dokument nebo stanovy jinak. Společníci tak mohou podmínit přijetí závazku s. r. o. nad určitou mez (např. 1 mil. Kč) souhlasem několika (všech) jednatelů.
Kdo chce mít s. r. o. bez práce a „do druhého dne“, může si koupit již existující dosud ale ještě nečinnou firmu založenou čistě pro tyto účely - tzv. ready-made společnost - například některými právními kancelářemi.
Založením s. r. o. (tj. sepsáním zakladatelského dokumentu) ještě s. r. o. právně nevzniklo, k tomu dojde až jeho
zápisem do OR
, přičemž k tomuto dni musí být
splaceny v plném rozsahu všechny nepeněžité vklady a nejméně 30 % peněžitých vkladů
(je-li zakladatel jediný, pak 100 % peněžitých vkladů). Před vznikem společnosti spravuje splacené vklady zakladatel pověřený společenskou smlouvou, tzv.
správce vkladu
, přičemž správou peněžitého vkladu lze pověřit i banku, třebaže není zakladatelem. K omezenému ručení dodejme, že v určitých případech se věřitelé s. r. o. mohou domáhat náhradního plnění také na jednateli s. r. o., pokud nepostupoval s tzv. péčí řádného hospodáře (viz § 135 a 194 ObchZ).
 
REGISTRACE K DANÍM
Daňový subjekt - kterým se obecně rozumí poplatník, plátce nebo jejich právní nástupce - který obdrží povolení nebo získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně, nebo jejíž výsledky jsou předmětem daně, je povinen
do třiceti dnů podat přihlášku k registraci
u místně příslušného správce daně (finančního úřadu pro obec, kde má poplatník bydliště/sídlo). Tato lhůta začne běžet následující den po dni právní účinnosti povolení nebo oprávnění. Tvářit se, že žádné takovéto oprávnění poplatník nemá, je krátkozraké, protože příslušný registrující orgán (např. živnostenský úřad) je povinen oznámit tuto skutečnost mj. právě i správci daně, který by tak po marném uplynutí lhůty poplatníka k registraci vyzval a pokud by ani pak nekonal - bez náležitého zdůvodnění (nemoc, hospitalizace po úrazu, apod.) - mohl by udělit pořádkovou pokutu až 50 000 Kč.
Daňová registrace se správci daně předkládá na tiskopise vydaném Ministerstvem financí (lze stáhnout z internetových stránek České daňové správy: http://cds.mfcr.cz). Již od roku 2006 přitom
mohou živnostníci splnit svou daňovou registrační povinnost také
tak, že podají přihlášku již
přímo na živnostenském úřadu.
Při zahájení samostatné výdělečné činnosti se novopečení podnikatelé (ať už OSVČ nebo s. r. o.) obvykle registrují pouze jako
poplatníci k dani z příjmů fyzických, resp. právnických osob.
Pokud vědí, že budou ihned k podnikání využívat automobil, je účelné rovnou se registrovat také
k dani silniční
. I když podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zde má nový poplatník této daně vůči správci daně registrační povinnost až ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň, tedy do 15. 4., 15. 7., 15. 10. nebo 15. 12.
Také když OSVČ nebo s. r. o. ví, že bude v brzké době mít zaměstnance, byť i na dohodu o provedení práce, je praktické ihned při prvotní registrační návštěvě správce daně zaregistrovat se současně i jako
plátce daně z příjmů
, a to jak tzv. zálohové dani z příjmů ze závislé činnosti, tak i tzv. srážkové daně vybírané zvláštní sazbou daně (týká se zejména příležitostných zaměstnanců s odměnou do 5 000 Kč). Není to však nutné, a tak pokud si OSVČ zpočátku vystačí sama, bez zaměstnanců, případně o nich uvažuje až v dlouhodobém horizontu, nemusí se hned registrovat jako plátce daně. Obdobně s. r. o., pro kterou bude pracovat prozatím pouze její společník nějaký čas bez nároku na odměnu. Pak ale musí pamatovat na to, že coby zaměstnavatel, resp.
plátce daně
bude povinen podat přihlášku k registraci nejpozději
do patnácti dnů od vzniku povinnosti srážet daň
nebo zálohy na ni nebo daň vybírat. Což prakticky znamená registraci obvykle do 15 dnů od výplaty mezd.
Připomeňme, že
poplatníkem
daně se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Což je názorné např. u silniční daně, kde je poplatníkem zpravidla provozovatel vozidla, u daní z příjmů je poplatníkem ten, komu plynou zdanitelné příjmy, tedy zejména živnostník s příjmy z podnikání nebo zaměstnanec s. r. o. (včetně jednatele a společníků pracujících pro jejich společnost). Jako
plátce daně
se pak označuje osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům. Což je typicky případ zaměstnavatele srážejícího daň, resp. zálohu na daň z mezd (odměn) svých zaměstnanců. Nejde sice o daň dotyčného zaměstnavatele (není jejím poplatníkem), ale musí jí srazit poplatníkům této daně (tedy svým zaměstnancům z mezd) a odvést finančnímu úřadu, jinak bude daňovou sankcí potrestán přímo zaměstnavatel (plátce daně), a nikoli daný poplatník (zaměstnanec), o jehož daň se jedná.
Při plnění své registrační povinnosti je daňový subjekt povinen sdělit celou řadu údajů, vedle pochopitelné identifikace údaje o povolení nebo oprávnění ke zdanitelné činnosti a čísla všech bankovních účtů kdekoli po světě, pokud jsou využívány v souvislosti se zdanitelnou činností. Dojde-li později ke změnám registrovaných skutečností, je povinen daňový subjekt tyto změny oznámit správci daně do patnácti dnů.
Protože mnohé OSVČ využívají pro podnikání i rodinné příslušníky coby tzv.
spolupracující osoby
, na které pak rozdělují odpovídající část příjmů a výdajů, je vhodné dodat, že povinná registrace se vztahuje rovněž na tyto osoby. Protože ke spolupráci není třeba živnostenské oprávnění, je zde lhůtu pro registraci k dani z příjmů stanovena odlišně, a to třicet dnů od započetí výkonu činnosti nebo pobírání příjmů podrobených dani.
Hojným důvodem daňové registrace je také
plátcovství k DPH
. Aby se vyšší administrativou spojenou s touto daní nemuseli trápit i drobní podnikatelé, byl v rámci vstupu ČR do EU vyjednána trvalá výjimka osvobozující od registrace tuzemské osoby povinné k dani, jejichž obrat nepřevýší 1 mil. Kč za nejvýše 12 kalendářních měsíců (testováno klouzavě, nejen za leden až prosinec, ale i únor až leden apod.). Povinně se ale plátcem DPH lze lehce stát také z mnoha jiných příčin, např. kvůli pořízení zboží z jiného státu EU za více než 326 000 Kč za kalendářní rok nebo přijetím celé řady služeb od osob registrovaných k dani v jiném státě EU nebo naopak poskytnutí určitých služeb těmto osobám apod. Často ale bude účelné nečekat na okamžik povinné registrace, ale registrovat se k DPH hned při zahájení podnikání, a to zejména pokud dotyčný podnikatel:
*
bude
součástí obchodního řetězce
stojícím někde uprostřed, neboť když by zůstal jediný v řadě neplátcem, vedlo by to automaticky ke zvýšení ceny o DPH před ním, kterou by nemohli ti za ním již uplatnit k odpočtu,
*
bude vykazovat
vyšší daň na vstupu
(zaplacená dodavatelům) nežli daň na výstupu (utržená od odběratelů), jako je např. u stavební a zemědělské činnosti, kde se obvykle vstupy pořizují se základní sazbou daně 20% (stavební materiál, zemědělská technika atd.), zatímco výstupy podléhají snížené sazbě daně 10 % DPH), nebo z důvodu velkých investic (výrobní linka, automobil) anebo třeba u vývozů (které jsou osvobozeny od daně).
PŘÍKLAD
Registrace k daním
Paní Olga v úterý 1. února 2011 zašla na živnostenský úřad a ohlásila svou první volnou živnost - tvorbu webových stránek. Přestože se samotným výkonem podnikání začne např. až od března, musí stihnout do 2. 3. 2011 podat přihlášku k registraci poplatníka daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání.
Kdyby si např. od dubna přibrala další živnost, nebude se již opakovaně registrovat k dani z příjmů, ale tuto změnu musí finančnímu úřadu oznámit do 15 dnů od oprávnění vykonávat další podnikatelskou činnost.
Pokud paní Olga přijme svou první zaměstnankyni např. 1. dubna, nemusí ještě hned běžet na finanční úřad s přihláškou k registraci plátce daně (resp. záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti, resp. k registraci plátce daně z příjmů srážené zvláštní sazbou daně. Má poměrně dost času, a to až do 15 dnů od zúčtování mzdy za duben, protože podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), vzniká právě k tomuto dni povinnost srazit zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti (neboli hovorově srazit daň ze mzdy). Jestliže např. zúčtuje zaměstnankyni mzdu za duben 5. května, musí se jako plátce daně registrovat do 20. 5. Srazit zálohu na daň ze mzdy je ovšem třeba již ke dni jejího zúčtování (5. 5.), resp. ke dni výplaty a odvést sraženou zálohu správci daně je nutno do 20. 5. 2011.
Za období únor až červen 2011 její obrat poprvé přesáhl limit 1 mil. Kč. Proto paní Olze vznikla povinnost registrovat se také k DPH. Přihlášku k registraci musí podat do 15. července 2011 a počínaje 1. září 2011 se stává plátcem DPH. Poté již musí své podnikatelské výkony zatěžovat DPH (i když bude odběratelem neplátce), ale současně má nárok na odpočet daně na vstupu, kterou vůči ní uplatnili dodavatelé z řad plátců DPH. V prvním přiznání (čtvrtletním) si může uplatnit odpočet daně z titulu dříve nakoupeného zboží (obchodního majetku) od plátců.
Jak bylo předesláno, paní Olga se může zaregistrovat ke všem daním, které u ní přicházejí do úvahy ihned při první návštěvě správce daně, případně jednodušeji už při ohlášení živnosti na živnostenském úřadě.
 
REGISTRACE K POJIŠTĚNÍ
Při zahájení podnikání je vedle daní třeba pamatovat i na pojištění sociální (důchodové a nemocenské) a zdravotní.
Důchodového pojištění
jsou při splnění podmínek účastni vedle zaměstnanců (společníci a jednatelé s. r. o. za podmínky odměny alespoň 6 200 Kč měsíčně) také samotné OSVČ (kam patří i spolupracující osoby).
Samostatná výdělečná činnost OSVČ se přitom pro účely důchodového pojištění rozlišuje jako:
*
vedlejší
, pokud OSVČ (zejména):
-
vykonává zaměstnání (alespoň za minimální mzdu), má nárok na důchod (invalidní nebo starobní) nebo na rodičovský příspěvek, anebo se jedná o tzv. nezaopatřené dítě (studenti až do 26 let),
-
výhodou vedlejší činnosti je, že OSVČ není povinně účastna důchodového pojištění (tato záleží až na výši jejich příjmů) a
nemusí tak během roku platit zálohy
na pojistné na sociální pojištění;
*
hlavní
, v ostatních případech:
-
pak je OSVČ povinně účastna důchodového pojištění a
musí tak platit pojistné
na sociální zabezpečení
včetně záloh
na toto pojištění, a to bez ohledu na dosažený rozdíl příjmů a výdajů ze samostatné výdělečné činnosti.
OSVČ je přitom povinna
oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení den zahájení samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce
s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat. Spolupracující OSVČ dále identifikuje dotyčnou OSVČ, pro níž spolupracuje. A to vše nejpozději
do osmého dne kalendářního měsíce následujícího
po měsíci zahájení samostatné výdělečné činnosti. Alternativně lze toto hlášení učinit také na předepsaném tiskopise u příslušného živnostenského úřadu; povinnost učinit tato hlášení u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení se v tomto případě považuje za splněnou.
Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné
a nezáleží na výši příjmů z podnikání po odpočtu výdajů. Přičemž po četných změnách znevýhodňujících toto pojištění od roku 2011 tuto možnost nelze příliš doporučit.
Pro účely veřejného
zdravotního pojištění
se za plátce pojistného považuje mj. i OSVČ (včetně osob spolupracujících ad výše). Povinnost platit pojistné obecně vzniká takovémuto pojištěnci dnem zahájení samostatné výdělečné činnosti. Pojištěnec, který je OSVČ, je povinen
oznámit
své zdravotní pojišťovně
zahájení činnosti nejpozději do osmi dnů
ode dne, kdy tuto činnost zahájil. Pojištěnec, podnikající na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu.
Obdobně jako v sociálním také ve zdravotním pojištění platí OSVČ pojistné zpravidla formou záloh na pojistné a doplatku pojistného. Začínající OSVČ hradí v prvním kalendářním roce činnosti měsíční zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, pokud si sama nestanoví zálohu vyšší. Pokud za osobu zahajující samostatnou výdělečnou činnost je plátcem pojistného i stát, není tato osoba povinna v prvním kalendářním roce této činnosti platit zálohy na pojistné; pojistné zaplatí formou doplatku. OSVČ, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné; pojistné zaplatí do osmi dnů po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok.
Daleko
náročnější pojistná administrativa čeká na zaměstnavatele
- ať už se jedná o OSVČ nebo o s. r. o. Vezmeme to jen informativně letem světem. Odvádět pojistné nejen za sebe coby zaměstnavatele, ale také sražené z mezd a dalších odměn zaměstnanců, podávat pravidelné měsíční výkazy o platbách pojistného, přihlašovat a odhlašovat z pojištění nové a odcházející zaměstnance, vést, předkládat a archivovat evidenční listy důchodového pojištění, evidovat a příslušným úřadům odesílat hlášenky o pracovních úrazech, platit zákonné pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, hlásit zaměstnání důchodců atd.
 
VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAHÁJENÍM ČINNOSTI
Zahájení podnikání OSVČ nebo s. r. o. stojí nejen drahocenný čas, energii a nervy, ale také nemálo peněz, které je třeba uhradit za správní, telefonní a poštovní poplatky, jízdné po úřadech a jinde, za právní a daňové konzultace, za nákup podnikatelské literatury, faktur, razítek, vizitek, a dalších kancelářských potřeb, za nájemné pronajatých prostor, za opravy movitého i nemovitého majetku určeného k podnikání, za úroky z úvěrů, za inzerci, za odborná školení typu „Jak správně a chytře podnikat“, „Daňové a účetní minimum“ apod.
Je nasnadě, že takové a mnohé další výdaje jednoznačně souvisejí s následnými příjmy z podnikání, takže rozhodně patří mezi daňově účinné výdaje. Problémem ale může být časové hledisko. V daních z příjmů se totiž samostatně posuzuje každé zdaňovací období, kterým je zpravidla kalendářní rok. Pokud tedy OSVČ zahájí podnikání např. hned 1. ledna, pak by obecně nemohl uplatnit jako daňové výdaje tohoto roku výdaje předešlého roku. Naštěstí na to pamatuje § 5 odst. 7 ZDP, podle kterého
se u podnikatele přihlédne i k zásobám pořízeným v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž (skutečně) zahájil činnost.
A totéž platí obdobně i pro jiné nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti. Podstatné je, že jde jen o výdaje vynaložené v jednom jediném roce, a to v roce, který bezprostředně předchází roku zahájení podnikání.
PŘÍKLAD
Výdaje spojené se zahájením podnikání
Tomáš na podzim roku 2009 ukončil studia a plánoval, že od 1. 1. 2010 začne podnikat jako cestovní agentura, pročež v roce 2009 absolvoval odborný kurs na toto téma za 20 000 Kč. Na konci roku ale vycestoval s přítelkyní na delší zahraniční cestu, takže na živnostenský a poté na finanční úřad se dostavil až na jaře 2010.
Ukázalo se ale, že zahraniční výlet nezůstal bez následku, a tak se Tomáš v létě 2010 oženil s nastávající maminkou. Nečekaná svatba, zařizování bydlení a příprava na potomka zabraly prakticky celý zbytek roku 2010. Přičemž za poplatky, právní konzultace, nákup odborné literatury a kancelářské potřeby v tomto roce zaplatil 30 000 Kč a za 100 000 Kč koupil „do firmy“ ojetý automobil. Konečně od února 2011 skutečně zahájil podnikání otevřením provozovny. Za její nájem a opravy vydal již v prosinci 2010 a lednu 2011 dalších 50 000 Kč.
Novopečený podnikatel začal vést daňovou evidenci, kterou prokáže daňové výdaje poprvé za rok zahájení podnikání, tedy za rok 2011. Do této daňové evidence přitom zahrne i nájem a opravy provozovny v lednu 2011, i když je vynaložil před únorovým zahájením činnosti, protože v daních z příjmů je určující celý kalendářní rok. V přiznání k dani z příjmů za rok 2011 si dále uplatní jako položku snižující základ daně výdaje související se zahájením činnosti, které vynaložil v roce 2010, tedy 30 000 Kč za poplatky, právníky, literaturu a kancelářské potřeby. Bohužel ale kvůli časovému odstupu již nemůže uplatnit jako daňový výdaj roku 2011 (ani let dřívějších) 20 000 Kč za odborné školení z roku 2009. Koupě vozu nebude jednorázovým daňovým výdajem, ale pouze přes daňové odpisy během pěti let, pokud jej ovšem Tomáš zahrne do svého tzv. obchodního majetku.
U s. r. o.
mohou mít v souladu s účetními předpisy výlohy se vznikem nového subjektu
dvojí charakter
:
*
pokud přesáhnou limit stanovený účetní jednotkou pro vznik
dlouhodobého nehmotného majetku
, budou takto zařazeny do majetku a v souladu s opisovým plánem s. r. o. účetně odpisovány; jestliže půjde o částku vyšší než 60 000 Kč, bude podléhat speciálnímu režimu daňového odpisování rovnoměrně po 60 měsíců,
*
nepřesáhnou-li limit stanovený účetní jednotkou pro dlouhodobý nehmotný majetek, půjde v zahajovací rozvaze o
náklady příštího období
, které se po otevření účetních knih k datu vzniku s. r. o. okamžitě zaúčtují do provozních nákladů.