Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2011

Vydáno: 15 minut čtení

Tento příspěvek obsahuje popis změn, ke kterým dochází od 1. 1. 2011 oproti roku 2010 v oblasti mezd a platů, jejich zdanění a odvodů, pracovního práva, důchodů, sociálních dávek a souvisejících oblastí. Nejedná se o vyčerpávající seznam všech změn dotýkajících se této oblasti, ale spíše o výběr těch důležitějších změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních či by finanční účetní mohly z nějakého důvodu zajímat.

Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2011
Ing.
Miroslav
Bulla
Jedná se především o změny vyplývající z tzv. úsporného balíčku zákonů, který prošel legislativním procesem během listopadu 2010. Další z uvedených změn mají charakter každoročních úprav různých sazeb a parametrů (v oblasti náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového pojištění, cestovních náhrad, srážek z mezd atd.).
 
ZMĚNY V OBLASTI ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ
Ze změn v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se mezd a platů dotýkají především následující změny:
*
Změnou, která se dotkne (bohužel negativně) prakticky všech zaměstnanců je snížení
daňové slevy na poplatníka
o 1 200 Kč ročně (z 24 840 Kč na 23 640 Kč), tj. o 100 Kč měsíčně (z 2 070 Kč na 1 970 Kč). Prakticky každému se tak při jinak konstantní hrubé mzdě sníží čistá mzda o 100 Kč měsíčně. Jde o tzv. povodňovou daň, peníze totiž mají být využity na protipovodňová opatření a odstraňování škod po záplavách. Opatření by mělo platit pouze v roce 2011.
*
Důchodcům, u kterých součet příjmů ze závislé činnosti, podnikání a pronájmu přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč, se bude
zdaňovat celý jejich důchod.
Do příjmů podle § 6 ZDP se přitom pro tyto účely nezahrnují příjmy od daně osvobozené, ani příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Na tyto důchodce se pak nebude vztahovat osvobození od zdanění u důchodů a penzí do výše 36násobku minimální mzdy (288 000 Kč) podle § 4 odst. 1 písm. h).
*
Prezidentu republiky se bude zdaňovat plat i víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem jeho funkce.
Renta
a víceúčelová paušální náhrada se bude zdaňovat i bývalým prezidentům. Zdaňovat se budou i poslanecké náhrady.
*
Ruší se
daňová sleva
pro firmy a podnikatele, kteří zaměstnávají nejméně 25 zaměstnanců a zároveň víc než 50 % zdravotně postižených osob - dříve § 35 odst. 1 písm. c) ZDP. U těchto poplatníků se dosud daň snižovala na polovinu. Důvodem změny bylo časté zneužívání tohoto zvýhodnění pouze k daňové optimalizaci.
*
Daňové zvýhodnění příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a také na soukromé životní pojištění zaměstnance se nově týká i příspěvků zaslaných institucím sídlícím v jiném členském státě EU, Norsku či Islandu.
*
Pro zaměstnavatele bude nově daňově uznatelným výdajem (nákladem)
motivační příspěvek
poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 2 000 Kč měsíčně, v případě studenta VŠ do výše 5 000 Kč měsíčně. Za motivační příspěvek se považuje mj. podnikové stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání, jízdné do místa vzdělávání.
*
U neziskových organizací může být daňovým výdajem (nákladem) na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb (sociálního fondu), max. pouze
1 % úhrnu vyměřovacích základů
zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení (dosud to byly 2 %).
 
ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE NÁHRAD MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
*
Stejně jako každý rok se i v roce 2011 mění
redukční hranice
pro redukci průměrného hodinového výdělku (dále jen „PHV“) při poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti - dále jen „PN“ (tu poskytuje zaměstnavatel) a pro redukci denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“) při výplatě dávek nemocenského pojištění (ty vyplácí příslušná OSSZ, PSSZ, MSSZ nikoliv zaměstnavatel). Dochází přitom k mírnému navýšení těchto redukčních hranic (nařízení vlády č. 293/2010 Sb.).
 
Redukce průměrného hodinového výdělku (PHV):
 +-----------------------------------+-----+----------------------+ | PHV do 144,38 Kč         | 90% | tj. max. 129,9420 Kč | | PHV od 144,38 Kč do 216,48 Kč   | 60% | tj. max. 43,2600 Kč | | PHV od 216,48 Kč do 432,95 Kč   | 30% | tj. max. 64,9410 Kč | | k PHV nad 432,95 Kč se nepřihlíží |   |           | | Maximální redukovaný PHV     |   | tj. max. 238,1430 Kč | +-----------------------------------+-----+----------------------+
 
Procentní sazby pro výpočet náhrady mzdy z PHV:
 +-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+ |                      | Procentní sazba | Maximální výše hodinové náhrady | +-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+ | 1. – 3. kalendářní den trvání dočasné PN | 0%       | –                | | 4. – 21. kalendářní den trvání dočasné PN | 60%       | tj. max. 142,89 Kč       | +-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+
 
Redukce denního vyměřovacího základu (DVZ):
 +----------------------------------+-----+--------------------+ | DVZ do 825 Kč          | 90% | tj. max. 742,50 Kč | | DVZ od 825 Kč do 1 237 Kč    | 60% | tj. max. 247,20 Kč | | DVZ od 1 237 Kč do 2 474 Kč   | 30% | tj. max. 371,10 Kč | | k DVZ nad 2 474 Kč se nepřihlíží |   |          | | Maximální redukovaný DVZ     |   | tj. max. 1 361 Kč | +----------------------------------+-----+--------------------+
 
Výpočet nemocenského z DVZ:
*
od 22. kalendářního dne trvání dočasné PN 60 % z DVZ, tj. max. 817 Kč/den.
Maximální nemocenské v roce 2011 tak za měsíc (31 kalendářních dnů) může činit 25 327 Kč (31 x 817 Kč), v roce 2010 to bylo pouze 24 273 Kč. Na toto nemocenské ovšem může dosáhnout pouze zaměstnanec s hrubou mzdou převyšující 75 000 Kč.
*
Příslušná OSSZ (PSSZ, MSSZ) bude nemocenské proplácet až od
22. dne
trvání dočasné pracovní neschopnosti (dosud od 15. dne), zaměstnavatelé tak budou hradit náhradu mzdy oproti současnosti o týden navíc, tj. do 21. dne (dosud do 14. dne). Toto ustanovení má platit tři roky, tj. do 31. 12. 2013. I nadále náleží náhrada jen za pracovní dny a až od 4. pracovního dne (tři dny tzv. karenční doba).
*
Nemocenské se bude i nadále vyplácet po celou dobu trvání pracovní neschopnosti ve výši
60 % DVZ
, nedošlo tak k plánovanému návratu na sazby odstupňované dle délky trvání nemoci (60 %, 66 % a 72 % DVZ). Jednotná sazba 60 % DVZ byla původně zavedena pouze pro rok 2010, nyní bude platit bez časového omezení i nadále.
 
ZMĚNY V OBLASTI SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ
*
Sazba pojistného na sociální zabezpečení bude pro zaměstnavatele zachována stejně jako v roce 2010 na
25 % z VZ
, tj. nedojde k jejímu plánovanému snížení na 24,1 %, resp. ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění z 2,3 % na 1,4 %.
*
Zaměstnavatelé si
nebudou moci odečíst polovinu náhrad mzdy
poskytnuté za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény od celkového pojistného na sociální zabezpečení jako doposud (tj. refundace poloviny vyplácené náhrady mzdy). V tomto případě je namístě obava, zda zaměstnanci nebudou ještě více než doposud vystavováni tlaku zaměstnavatelů, aby nemoc přecházeli, řešili svoje zdravotní problémy prostřednictvím čerpání dovolené či jiného volna, aby nezvyšovali náklady zaměstnavatele.
*
Pouze menší zaměstnavatelé (zaměstnávající max. 25 zaměstnanců) se budou moci
dobrovolně přihlásit
do zvláštního systému placení pojistného na nemocenské pojištění se sazbou pojistného o 1 p.b. vyšší. Sazba pojistného na nemocenské pojištění se jim tak zvýší z 2,3 % na 3,3 %, celkové pojistné na sociální zabezpečení se tak zvýší na 26 % z VZ oproti 25 % u ostatních zaměstnavatelů. Tito zaměstnavatelé si pak budou moci stejně jako doposud odečítat od pojistného na sociální zabezpečení polovinu z vyplacených náhrad mzdy.
*
Maximální vyměřovací základ
pro placení pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnance a OSVČ se i nadále bude stejně jako v roce 2010 počítat jako 72násobek průměrné mzdy, tj. nebude se vracet na úroveň 48násobku, s čímž počítaly dosud platné předpisy. Maximální vyměřovací základ tak v roce 2011 činí 1 781 280 Kč (v roce 2010 to bylo 1 707 048 Kč).
 
ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE
*
Nová právní úprava ukládá zaměstnavateli povinnost uzavřít dohodu o provedení práce v
písemné formě
, dosud mohla být tato dohoda uzavřena i ústně. Má se tak omezit zneužívání dohody o provedení práce (práce na černo). Nemění se limit pro dohodu o provedení práce 150 hodin ročně.
*
Zaměstnavatel v souvislosti s prodloužením doby poskytování náhrady mzdy o týden nemůže ve zkušební době zrušit zaměstnanci pracovní poměr v době
prvních 21 kalendářních dnů
trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti (karantény), dosud to bylo pouze 14 dnů.
*
Bylo upraveno odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a státní správě. Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), umožňuje vládě, aby nařízením stanovila okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, nebo se kterými může zaměstnavatel sjednat smluvní plat.
*
Současně dochází ke zrušení povinnosti dodržovat v nařízení vlády minimální poměr platového tarifu mezi 16. a 1. platovou třídou (3,4násobek) a platového tarifu mezi 12. a 1. platovým stupněm (1,5násobek).
Nový platový systém tak významně omezuje dosavadní závazná pravidla pro určování platového tarifu. Plat zaměstnanců ve veřejných službách a státní správě se tak bude do jisté míry odvíjet od vůle zaměstnavatele a jeho finančních možností. Objem peněz na platy ve státním sektoru má přitom klesnout (s výjimkou učitelů) o 10 %. Bude záležet na jednotlivých institucích, zda dají přednost plošnému snížení platů, propouštění zaměstnanců, jiným úsporám nebo kombinaci těchto opatření.
 
ZMĚNY V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI
*
Je vyloučena možnost pobírání podpory v nezaměstnanosti v souběhu s výkonem tzv. nekolidujícího zaměstnání. Dosud si mohl uchazeč o zaměstnání registrovaný na úřadu práce přivydělat k podpoře až polovinu minimální mzdy, tj. 4 000 Kč měsíčně, aniž by byl dotčen jejich nárok na výplatu podpory.
*
Podpora v nezaměstnanosti se bude poskytovat až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného, odbytného nebo odchodného, která bývalému zaměstnanci přísluší.
*
Snížení podpory v nezaměstnanosti uchazeči o zaměstnání, který před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem. Vážným důvodem se přitom rozumí mj. péče o dítě do čtyř let či o jinou závislou osobu, zdravotní důvody atd. Pokud se tedy zaměstnanec rozhodne ukončit pracovní poměr bezdůvodně, dostane nižší podporu v nezaměstnanosti ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku (místo 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku první dva měsíce podpůrčí doby, 50 % další dva měsíce a 45 % po zbytek podpůrčí doby).
*
Rozšíření vážných důvodů pro účely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, o vážný důvod spočívající v okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 ZP (např. z důvodu, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu). To znamená, že na tuto situaci se nebude vztahovat snížení podpory v nezaměstnanosti popsané v předchozím odstavci.
*
Zavedení překlenovacího příspěvku na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti (na úhradu provozních nákladů) osobami, které jsou vedeny jako uchazeči o zaměstnání.
*
Zpřísňují se podmínky agenturám zprostředkujícím zaměstnání, novou podmínkou pro výkon zprostředkovatelské činnosti je sjednání pojištění (ve výši zajišťující výplatu mzdy do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku všech dočasně přidělených zaměstnanců) pro případ úpadku agentury nebo zadavatele, z kterého budou moci být uhrazeny nároky úpadkem postižených zaměstnanců.
 
ZMĚNY V OBLASTI DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Omezení výplaty sociálního příplatku pouze na rodiče pečujícího alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, anebo je-li alespoň jeden z rodičů pečujících o nezaopatřené dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižený nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné. Od 1. 1. 2013 se sociální příplatek ruší.
Snižuje se výše rodičovského příspěvku ve čtyřleté variantě. Čtyřletá varianta rodičovského příspěvku se tak stává nejméně výhodnou. Bude také méně času na volbu varianty rodičovského příspěvku (tj. volba mezi tříletou a čtyřletou variantou).
Porodné se bude vyplácet pouze za první narozené dítě a výhradně těm rodinám, jejichž příjem nepřesáhne 2,4násobek životního minima. Velká většina rodin tak o porodné přijde.
Příspěvek na péči pro osoby starší 18 let se stupněm závislosti I (lehká závislost) se sníží ze současných 2 000 Kč na 800 Kč měsíčně.
 
SRÁŽKY ZE MZDY
I letos se mění také parametry používané při výpočtu srážek ze mzdy. Při provádění srážek z mezd se postupuje mj. podle ustanovení § 276 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).
 
Životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení jednotlivce
 +-------------------------------+----------+-----------------------------+ | Životní minimum        | 3 126 Kč | beze změny         | | Normativní náklady na bydlení | 4 863 Kč | (do 31. 12. 2010: 4 597 Kč) | | Celkem            | 7 989 Kč | (do 31. 12. 2010: 7 723 Kč) | +-------------------------------+----------+-----------------------------+
 
Nezabavitelné částky
A) Základní nezabavitelná částka
 +--------------------+-------------+-------------------+--------------------------------+ | Na osobu povinného | 5 326,00 Kč | tj. 2/3 z 7 989Kč | (do 31. 12. 2010: 5 148,66 Kč) | | Na další osoby   | 1 331,50 Kč | tj. 1/4 z 5 326Kč | (do 31. 12. 2010: 1 287,16 Kč) | +--------------------+-------------+-------------------+--------------------------------+
B) Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení: 7 989 Kč
(po odečtení základní nezabavitelné částky)
*
jde o 100 % ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení jednotlivce (tj. 100 % ze 7 989 Kč),
*
do 31. 12. 2010 to byla částka 7 723 Kč.
 
OSTATNÍ ZMĚNY
Valorizují se všechny důchody z českého důchodového systému přiznané před 1. 1. 2011, tj. řádné i předčasné starobní důchody, důchody pro invaliditu 1., 2. i 3. stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (nařízení vlády č. 281/2010 Sb.). Základní výměra důchodu, která je společná pro všechny druhy důchodů, se zvýší o 60 Kč z 2 170 Kč na 2 230 Kč měsíčně. Procentní výměra důchodu vzroste o 3,9 %. O zvýšení důchodu není třeba žádat, úpravu provede Česká správa sociálního zajištění automaticky a všichni poživatelé důchodů obdrží oznámení o zvýšení důchodových dávek.
Zvýšily se redukční hranice rozhodné pro výpočet výpočtového základu důchodu z částky 10 500 Kč na 11 000 Kč a z částky 27 000 Kč na 28 200 Kč (nařízení vlády č. 283/2010 Sb.). Tím dojde k navýšení i důchodů přiznávaných teprve po 1. 1. 2011.
Stejně jako každý rok dochází i letos k mírným úpravám výše
cestovních náhrad
. Změny vychází z vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Mírně (o 1 – 4 Kč) se zvyšuje stravné za kalendářní den při tuzemské pracovní cestě. Zvyšují se také průměrné ceny PHM pro zaměstnance. Naopak se snižují sazby základních náhrad za použití vlastního vozidla na 1 km jízdy. Základní sazby zahraničního stravného se oproti roku 2010 až na drobnou výjimku nezměnily
Každoroční úpravy automatického charakteru vyplývající ze zákona, mají z pohledu zaměstnanců a příjemců různých dávek většinou pozitivní charakter (zvýšení parametrů potřebných pro výpočet náhrad mezd při dočasné pracovní neschopnosti, dávek nemocenského pojištění, důchodů, srážek ze mzdy, cestovních náhrad atd.). Naopak změny vyplývající z úsporného balíčku zákonů jsou zpravidla negativního charakteru, smyslem těchto změn je totiž samozřejmě úspora finančních prostředků ze státního rozpočtu.