Změny daní z příjmů a DPH od roku 2014

Vydáno: 19 minut čtení

Mohli bychom začít třeba takto. Tradičně s příchodem nového roku došlo k mnoha změnám právních předpisů týkajících se podnikání, přičemž uchráněny samozřejmě nebyly ani hlavní daňové předpisy. Letos je to ale přeci jen poněkud jiné, i na české poměry přišlo ohromující „tsunami“ novinek.

Změny daní z příjmů a DPH od roku 2014
Ing.
Martin
Děrgel
Těm pochopitelně vévodí nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“) s neuvěřitelnými 3 081 paragrafy, a nový zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., dále jen „ZOK“), který nahradil dosavadní úpravu obchodních společností a družstev.
Tak zvaná rekodifikace soukromého práva se pochopitelně musela promítnout do desítek právních předpisů, zákony o daních z příjmů a o DPH z toho nevyjímaje. Navíc Ministerstvo financí neodolalo pokušení dostat do daňových norem také některé další vlastní nápady, jako např. považovat pro daňové účely zemřelý daňový subjekt za „živý“ až do skončení dědického řízení, nebo dále omezit daňové odpočty a slevy nerezidentů. Tímto koktejlem navržených změn posléze zatřásli zákonodárci, kvůli nimž bylo nutno provést některé účelové úpravy. V tomto stručném shrnutí daňových novinek roku 2014 se přitom dostane jen na ty nejvýznamnější změny.
 
Změny daní z příjmů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), postihlo od 1.1.2014 celkem 5 novel.
1. novela ZDP účinná (nejen) od 1.1.2014
Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů; mění 72 zákonů, ZDP se týká 156 bodů.
Vysledování změn komplikují jeho novelizace zákony č. 399/2012 Sb., č. 502/2012 Sb. (1.1.2013), č. 241/2013 Sb. (19.8.2013), a zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. (1.1.2014). Navíc změny ZDP přicházejí s účinností postupně od 1.1.2012, 1.1.2013, 1.1.2014 a 1.1.2015.
Účinnost již od 1.1.2012 se na poli ZDP týkala pouze problematiky loterií a jiných podobných her.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
89/2012 Sb., občanský zákoník
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
241/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
160/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
215/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád