Rekapitulace k dani silniční v roce 2020

Vydáno: 27 minut čtení

Obecně lze konstatovat, že legislativní vývoj na dani silniční bývá v čase velmi nerovnoměrný. Před úpravami provedenými v letošním roce byl příslušný zákon novelizován naposledy v roce 2017. Rok 2020 však patří k těm rokům, kdy lze konstatovat několik důležitých změn, které pokládáme za vhodné komentovat v našem článku. Bezpochyby tyto změny zásadně ovlivnila situace v důsledku tzv. koronavirové krize, avšak při detailnějším pohledu, který zde nabízíme, lze vystopovat i vlivy další. V dalším textu si chronologicky projdeme jednotlivá opatření od začátku roku až do současnosti.

Rekapitulace k dani silniční v roce 2020
Ing.
Pavel
Jelínek,
Ministerstvo financí, oddělení majetkových daní
Mgr.
Václav
Pikal,
Generální finanční ředitelství, oddělení majetkových daní a daně silniční
 
1. Nouzový stav
a)
První vlna
S účinností od 12. 3. 2020 byl usnesením vlády č. 69/2020 Sb. ze dne 12. 3. č. 194 vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodů ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označeném jako SARS CoV-2) na území České republiky na dobu 30 dnů. Tento stav byl usnesením vlády České republiky následně dvakrát prodloužen, nejprve do 30. 4. 2020 (usnesením č. 156/2020) a podruhé až do 17. 5. 2020 (usnesením č. 485 ze dne 30. 4. 2020). V souvislosti s nouzovým stavem a jasnými dopady na ekonomiku zejména podnikajících subjektů byla přijata řada opatření, která měla za cíl tyto dopady zmírnit. Ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 ze dne 31. 3. 2020 bylo zveřejněno Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodů mimořádné události.
b)
Druhá vlna
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav, a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla vláda o přijetí krizových opatření.
 
2. Opatření k platbě záloh – možnost odložit úhrady zálohy na dani silniční do 15. 10. 2020
Zálohy jsou upraveny v zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“), v ustanovení § 10. Pokud je poplatník daně provozovatelem vozidla se sníženou sazbou podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční, platí pouze jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti nejpozději do 15. prosince zdaňovacího období. Této v praxi ne tak časté situaci se dále v textu nebudeme věnovat. Pokud vozidlo podléhá zdanění daní silniční za celé zdaňovací období, tj. kalendářní rok, zákon stanoví standardně celkem čtyři zálohy. Splatnost záloh je stanovena vždy nejpozději k 15. dni následujícího měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém vozidlu vznikla daňová povinnost. Jedinou výjimkou je termín splatnosti čtvrté zálohy, jenž je vzhledem ke konci zdaňovacího období stanoven do 15. 12. a záloha se platí pouze za dva měsíce, tj. říjen a listopad. Termíny splatnosti záloh na dani silniční tedy jsou: 15. duben, 15. červenec, 15. říjen a 15. prosinec.