Zdanění příjmů z činnosti výkonných sportovců nejen ve světle judikatury

Vydáno: 39 minut čtení

Úvodní část tohoto článku bude zaměřena na daňový režim sportovců v České republice jako takový, tedy způsob zdanění jejich příjmů a uplatnění výdajů. Aby autorky vše zasadily do širšího kontextu, druhá část článku pak rozšíří téma o mezinárodní problematiku, tedy kdy má Česká republika právo na zdanění příjmů sportovců z titulu sportovních činností realizovaných v zahraničí (pokud se jedná o daňové rezidenty v České republice) a kdy má naopak právo na zdanění příjmů sportovců za jejich sportovní výkony realizované v České republice, pokud se jedná o daňové nerezidenty. Rozebrán je samozřejmě i způsob, jakým je daň v České republice vybírána.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Expert!

Proč bych se měl registrovat?
Zdanění příjmů z činnosti výkonných sportovců nejen ve světle judikatury
Mgr.
Simona
Hornochová
Mgr.
Magdaléna
Vyškovská
Pravidla zdanění příjmů profesionálních sportovců1) za výkon sportovní činnosti2) jsou předmětem odborných diskusí už tak dlouhou dobu, že se to ani nechce věřit. Snahy o zlepšení situace se vždy objeví znovu a znovu, většinou v návaznosti na nové rozhodnutí některého soudu. V poměrně nedávné době české soudy rozhodovaly o dalším milníku na cestě ke správnému zdanění těchto příjmů. A tak po rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích odborná veřejnost daňová i sportovní netrpělivě vyčkávala, kam tuto problematiku posune Nejvyšší správní soud.
 
1. Právní postavení sportovce podle českých předpisů a vliv na způsob zdanění
Zákon o daních z příjmů3) („ZDP“) v části daně z příjmů fyzických osob definuje několik dílčích základů daně. Každý příjem fyzické osoby musí být podřazen pod jeden z nich, přitom jednotlivé dílčí základy daně mají specifická pravidla. Z hlediska našeho tématu jsou rozhodující dva z nich – příjmy ze závislé činnosti ve smyslu § 6 ZDP a příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP. Mezi těmito dvěma druhy příjmů jsou poměrně zásadní rozdíly jak v konstrukci základu daně, tak z hlediska navazujících povinností, zejména způsobu hrazení daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. To je v praxi samozřejmě primárním důvodem sporů.
 
1.1 Zaměstnanec nebo OSVČ?
Zejména v případě sportovců působících v kolektivních sportech byla v minulosti intenzivně diskutovaná otázka, zda jejich činnost vůbec může být samostatnou činností, nebo se vždy bude jednat o činnost naplňující znaky závislé práce (případně činnost obdobnou, při které musí sportovec dbát příkazů klubu, pro který ji vykonává). Pracovníci Finanční správy ČR i Ministerstva financí ČR zastávali jednoznačné stanovisko, že výkon kolektivního sportu spadá do činností zdaňovaných v § 6 ZDP jako příjmy ze závislé činnosti. Nosným argumentem tohoto přístupu bylo, že hráči kolektivního sportu vždy podléhají příkazům trenéra, a to jak při sportovní činnosti samotné, tak v souvislosti se všemi navazujícími aktivitami (tréninky, termíny soustředění a zápasů apod.). Z povahy věci pak nemohou činnost vykonávat samostatně, ale vždy v koordinaci s ostatními hráči, řízeni trenérem.
Řada sportovců tvrdila opak, provozovali sportovní činnost jako podnikatelé na základě smluvního vztahu uzavřeného s klubem podle obchodního zákoníku4) a uplatňovali režim zdanění příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP (OSVČ). Mezi důležité argumenty pro tento přístup patřil fakt, že na výkon sportovní činnosti nelze plně aplikovat zákoník práce5), například v oblasti pracovní doby, povinných přestávek v práci a podobně. Sportovci také argumentovali příměrem k různým stavebním profesím, které se podílejí na stavbě domu, kdy tesař či pokrývač nemohou začít budovat střechu dřív, než jiné profese postaví základy a zdi, obkladač nemůže provozovat svou činnost dřív než zedník, který postaví obkládanou stěnu, a vše je řízeno pověřenou osobou, jejíchž příkazů musí všechny profese dbát (stavbyvedoucím). Jejich statut OSVČ přitom nikdo nezpochybňuje. Jinými slovy, samotný fakt, že výsledný produkt je výsledkem společné aktivity vícero profesionálů koordinovaných jiným profesionálem, neznamená, že by nutně činnost musela mít povahu závislé práce.
Zásadní přelom v tomto kontextu přineslo rozhodnutí druhého senátu Nejvyššího správního soudu 2 Afs 16/2011 – 78 ze dne 29. 11. 2011. Předmětem sporu bylo mimo jiné posouzení povahy činnosti profesionálního hráče ledního hokeje. Nejvyšší správní soud zde vyslovil závěr, že „
Povaha hráčské činnosti pro sportovní klub její smluvní zakotvení formou samostatné výdělečné činnosti rozhodně nevylučuje. V nyní projednávaném případě je totiž z obsahu hráčské smlouvy (koncipované jako nepojmenovaná smlouva a uzavřená podle ustanovení § 51občanského zákoníku) zřejmé, že se činnost sportovce pojmovému vymezení závislé činnosti sice velmi blíží, nicméně nedosahuje její intenzity
.“.
V obecné rovině pak soud konstatoval: „
Lze tak učinit dílčí závěr, že činnost profesionálního sportovce není jednoduše podřaditelná pod pojem ‘
závislá práce
‘ ve smyslu zákoníku práce. Nelze proto vyloučit, resp. dokonce považovat za protiprávní, uzavírání i jiných než pracovních smluv mezi sportovci a jejich kluby. … Současně však je třeba podotknout, že výše uvedené neznamená, že by mezi profesionálním sportovcem a klubem, za který hraje, pracovní smlouva uzavřena být nemohla či dokonce nesměla. Nejvyšší správní soud toliko zastává názor, že za současné situace značné neujasněnosti právního postavení profesionálních sportovců (viz níže část označená ‘
obiter dictum
‘) stát nemůže vynucovat jen jednu z možných forem jejich smluvní spolupráce s kluby, a to ani prostřednictvím daňové politiky.“.
Je zajímavé, že se Nejvyšší správní soud nevypořádal se zněním § 6 odst. 1 písm. a) ZDP, a posuzoval pouze podřazení činnosti hráče kolektivního sportu pod definici závislé práce ve smyslu zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení totiž nejsou zdaňovány jen příjmy dosahované na základě pracovněprávního vztahu, ale i příjmy z jiného poměru, v němž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce. V tomto kontextu může být z hlediska pochopení náhledu soudu na danou problematiku důležitá pasáž obsažená v části „
Obiter dictum
“, ve které soud zdůrazňuje zásadní vliv absence zvláštní zákonné úpravy zastřešující činnost profesionálních sportovců na jeho rozhodnutí: „
Za této situace zdejší soud musel v nyní řešeném daňovém případě přistoupit k použití obecnějších právních principů
in dubio mitius
, resp.
in dubiis
contra
fiscum
. Pokud je totiž činnost profesionálních sportovců natolik neujasněná a právně v podstatě neupravená, nemůže správní soud, na jehož rozhodovací činnost se také vztahuje čl. 4 Ústavy
(‘Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.‘),
použít bez dalšího výklad, který je zjevně nevýhodný a nechtěný pro obě strany daného smluvního vztahu, tzn. pro sportovce i jeho klub.“.
Na základě výše uvedeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu6) každopádně změnila Finanční správa ČR svou pozici a připustila obecně možnost i takových smluvních vztahů, které budou zdaňované jako příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP.
 
1.2 OSVČ živnostník nebo jiná samostatná činnost – nezávislé povolání?
Zmíněným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu však spory o daňový režim příjmů profesionálních sportovců zdaleka neskončily. Další otázka, která byla předmětem diskusí, vyústila v nedávný přelomový rozsudek 6 Afs 278/2016 – 54 ze dne 13. 7. 2017 (případ
„Lafata“
). Jádrem sporu byla otázka, zda samostatná činnost sportovce v kolektivním sportu je živností, nebo jinou samostatnou výdělečnou činností – nezávislým povoláním. Nikoho asi nepřekvapí, že důvod byl opět daňový, a to možnost uplatnění výdajového paušálu ve výši 60 % (ve srovnání se 40 % pro nezávislé povolání).
Po prostudování odůvodnění rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, který dal za pravdu správci daně, bylo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu očekávané velmi netrpělivě. Nejvyšší správní soud rozhodl ve prospěch sportovce, který vykonával činnost profesionálního fotbalisty na základě živnostenského listu, a uplatňoval 60% paušál. Soud v odůvodnění svého rozhodnutí sice v kontextu výkonu sportovní činnosti rozebíral znaky závislé práce, živnosti a zmínil i nezávislé povolání, nakonec se ale k povaze posuzované činnosti hráče nevyjádřil, když konstatoval: „
Nejvyšší správní soud je toho názoru, že pokud je s ohledem na neujasněnost právní úpravy v zásadě možné vykonávat samostatnou činnost profesionálního sportovce dle § 7 zákona o daních z příjmů buďto jako živnostenské podnikání, nebo jako nezávislé povolání, nelze za daného právního stavu daňový subjekt nutit, aby zvolil ten způsob, který je vhodnější z hlediska fiskálních zájmů státu. Pokud stěžovatel vykonával činnost profesionálního fotbalového hráče jako živnost na základě příslušného živnostenského oprávnění, příjmy z této činnosti představují příjmy ze živnosti dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.“.
Finanční správa ČR díky tomuto rozsudku opět změnila svou pozici. Generální finanční ředitelství („GFŘ“) vydalo dne 25. 7. 2017 sdělení, ve kterém uvádí, že pokud fyzické osoby vykonávaly svou činnost v rámci živnostenského oprávnění, jehož jsou držitelem, a přitom v daňovém přiznání uplatňovaly výdajový paušál 40 %, mohou uplatnit nárok na 60% paušál prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Stejně pak bude nahlíženo na činnost rozhodčích, kteří disponují příslušným živnostenským oprávněním.
 
1.3 Skutečně je možný výkon činnosti sportovce jako nezávislé povolání?
Stejně jako se v rozhodnutí 2 Afs 16/2011 soud nevypořádal s ustanovením § 6 odst. 1 písm. a) ZDP, ani v odůvodnění rozhodnutí 6 Afs 278/2016 soud nakonec nevyložil ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a § 7 odst. 2 písm. c) ZDP s ohledem na povahu činnosti sportovce, zdůraznil neujasněnost právní úpravy profesionálního sportu a teoreticky tak připustil obě možnosti.
V rámci diskusí o právní úpravě profesionálního sportu se autorka této části článku, která působila i na Ministerstvu financí a Ministerstvu školství, touto oblastí poměrně podrobně zabývala. Proto by se ráda podělila o některé poznatky. Prvním poznatkem je odpověď na metodický dotaz položený odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu („MPO“). Dotaz zněl, zda v případě, kdy sportovec vykonává činnost podnikatelským způsobem jako OSVČ a jeho činnost tedy nemá povahu pracovněprávního vztahu, bude tato činnost zároveň živností, nebo může existovat ještě jiná, třetí kategorie. V rámci odpovědi sdělil odbor živností MPO: „
S ohledem na shora uvedené jsme toho názoru, že pokud je sportovní činnost, tedy činnost profesionálního sportovce, provozována podnikatelským způsobem, je zároveň živnostenským podnikáním (živností) a podléhá právní úpravě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenského zákona), protože se nejedná o činnost, která by byla z režimu živnostenského zákona vyloučena (tedy o činnost uvedenou v § 3 cit. zákona)…“.
Je dobré připomenout, že definice živnostenského podnikání obsažená v § 2 živnostenského zákona7) je v principu totožná s definičními znaky podnikatele podle § 420 odst. 1 občanského zákoníku. Které činnosti nejsou živností, pak stanoví za pomoci taxativního výčtu § 3 živnostenského zákona. Činnost výkonných sportovců zde uvedena není. Podle nařízení vlády o obsahových náplních živností8) je náplní živnosti volné, nazvané „
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
“, mimo jiné
„Činnost výkonných sportovců,
případně rozhodčích,
provozovaná samostatně a za účelem dosažení zisku
. Obsahem činnosti není poskytování tělovýchovných služeb (činnost trenérů) ani činnost amatérských výkonných sportovců.”.
Název živnosti sice není dokonalý, ale obsahová náplň je jasná – zahrnuje i činnost výkonných sportovců. Z hlediska živnostenského práva se tedy zdá, že pro žádné nezávislé povolání „činnost výkonných sportovců“ není prostor. Taková činnost by tedy měla být vždy živností, je-li provozovaná podnikatelským způsobem jako činnost OSVČ.
V oblasti daňové tady ovšem narážíme na letitý problém formalistických tendencí při výkladu daňového práva. Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZDP mají být zdaňované „
příjmy ze živnostenského podnikání
“ (dříve „
příjmy ze živnosti
“). Autorka této části článku je přesvědčena, že jde o faktický, nikoliv formální test. Jinými slovy, jestli příslušná činnost je či není živnostenským podnikáním, rozhoduje povaha té činnosti, nikoliv to, zda osoba, která ji provádí, disponuje příslušným živnostenským oprávněním.
Tento závěr nakonec potvrzuje i sám živnostenský zákon, když v § 61 odst. 3 říká: „
Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že
provozuje činnost, která je a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění…”.
Autorka této části článku je proto přesvědčená, že přístup GFŘ9) promítnutý do výše zmíněného sdělení, kdy nárok na 60% paušál mohou uplatnit jen ti sportovci a rozhodčí, kteří disponovali příslušným živnostenským oprávněním, je vzhledem k okolnostem nejen nespravedlivý, ale také v rozporu se zákonem. Nezbývá než čekat, zda některý z dotčených sportovců, který se v minulosti přizpůsobil výkladům Finanční správy, dovede tuto otázku zpět před Nejvyšší správní soud.
 
2. Náklady související s výkonem činnosti profesionálního sportovce
Další velmi významnou kategorií problémů, které v souvislosti s činností sportovců daňové a sportovní prostředí řeší, je daňový režim nákladů vynaložených za účelem uskutečnění této činnosti.
Tyto náklady mají různou povahu, může se jednat například o:
pronájem sportoviště,
cestovní a pobytové náklady v rámci soutěží, soustředění, tréninků,
náklady na sportovní vybavení, výstroj, dresy,
náklady na rehabilitaci, léčení,
vycházkové oblečení sponzorských značek apod.
Obecně se diskuse týkají nákladů, které je třeba vynaložit, aby byly provedeny činnosti, které má sportovec OSVČ v rámci jeho smluvního závazku pro klub vykonat. Problémy pak vznikají v situaci, kdy náklady se z důvodu zjednodušení vztahů rozhodne hradit přímo klub, pro který vykonává sportovec svoji činnost. Předmětem diskusí je daňová uznatelnost nákladů na straně klubu a případný vznik zdanitelného nepeněžního příjmu na straně sportovce.
 
2.1 Daňová uznatelnost nákladů na straně klubu
Tato část problému byla snad obecně vyřešena díky rozsudku 1 Afs 26/2007 – 90 ze dne 14. 6. 2007. Soud zde řešil situaci, kdy žalobce poskytl svým obchodním partnerům automobily a karty k tankování PHM pro účely výkonu jejich činnosti, kterou bylo zprostředkování prodeje pro žalobce. Tyto účelně vynaložené náklady tedy hradil přímo žalobce jako objednatel služby. Správce daně tyto náklady na straně žalobce neuznal s argumentem, že byly vynaložené za účelem vykonání činnosti obchodních partnerů, tedy jiného subjektu.
Rozhodnutí soudu naštěstí v tomto případě nepotvrdilo formalistický přístup správce daně a zohlednilo fakt, že v konečném důsledku byly náklady vynaložené v přímé souvislosti s činností pro benefit žalobce, souvisí tedy s dosažením jeho zdanitelných příjmů a jsou u něj daňově uznatelné. Soud k tomu uvádí: „
Jako svým způsobem standardní lze pak vnímat takové ujednání, kdy by zprostředkovatel nejprve nesl své náklady sám a posléze by je zájemci předložil k vyúčtování. Avšak ani způsob hrazení nákladů, který si v daném případě zvolili žalobce a jeho zprostředkovatelé, uvedené právní úpravě obchodního zákoníku nijak neodporoval. Rozdíl souzeného případu od uvedeného ‘
standardního
‘ způsobu je pouze technický.“.
Závěry soudu se zobecněně promítly v praxi a autorka této části článku nezaznamenala v poslední době žádné signály, že by se v případě sportovních klubů postupovalo jinak, nebo byl takový přístup u sportovních klubů správcem daně napaden.
 
2.2 Nepeněžní příjem na straně sportovce
Tuto část problematiky řešil dokonce Ústavní soud v rozsudku II. ÚS 686/05 ze dne 25. 10. 2006, a to při posuzování situace trenéra, který na základě mandátní smlouvy vykonával trenérskou činnost pro sportovní klub.
Soud vyslovil závěr, že existují tři rovnocenné možnosti
kompenzace
nákladů vzniklých v souvislosti s plněním smlouvy:
1.
Náhrada nákladů, které mandatáři vzniknou, je
zahrnuta v úplatě
sjednané ve smlouvě.
2.
Mandatář náklady, jež mu vznikly,
vyúčtuje mandantovi,
který je povinen mu je uhradit.
3.
Mandatáři konkrétní náklady nevzniknou, protože mu
mandant
zajistí podmínky pro splnění závazku a případné náklady
hradí přímo sám.
Finanční správa ČR na základě tohoto rozhodnutí přístup akceptovala, ale pouze pro smluvní typ mandátní smlouvy.10) V rámci jednání Koordinačního výboru se zástupci Komory daňových poradců pokusili přesvědčivou argumentací zobecnit tyto závěry pro všechna soukromoprávní smluvní ujednání, která mají shodnou ekonomickou podstatu, jen nejsou ujednána v rámci daného smluvního typu. Generální finanční ředitelství však tento přístup odmítlo s tím, že akceptuje dosavadní zavedenou praxi vzájemného započítávání závazků a pohledávek mezi sportovním klubem a hráči (tzv. fakturační kolečko). Odůvodnění závěrů GFŘ si autorka této části článku netroufá parafrázovat a zájemce si dovolí odkázat přímo do textu zápisu ze zmíněného jednání Koordinačního výboru,11) který je dostupný na internetu.12)
Pokud toto „fakturační kolečko“ sportovní klub a sportovec neprovedou, podle stávajících výkladů hrozí, že sportovci vznikne ve výši nákladů hrazených klubem nepeněžní příjem, který musí jako OSVČ přiznat ve svém daňovém přiznání.
Jen stěží lze najít argumenty pro zdůvodnění, proč by ekonomická logika trojí možnosti způsobu úhrady nákladů, které jsou vynaložené za účelem provedení činnosti, jež pro klub na základě sjednané smlouvy zajišťuje hráč, neměla platit obecně a měla se omezit jen na smluvní typ mandátní (potažmo příkazní) smlouvy.13) To platí samozřejmě za situace, kdy je hospodářská podstata smluvního vztahu srovnatelná. Ostatně i základní zásady správy daní říkají, že správce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní,14) a dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.15)
Sportovní kluby a sportovci, pokud se chtějí vyhnout riziku vleklého daňového sporu, který by nakonec pravděpodobně rozhodoval až soud, tedy v praxi pravidelně vyčíslují náklady, rozpočítávají je na sportovce a provádí zmíněné „fakturační kolečko“. Sportovní klub vyúčtuje příslušnou výši jím vynaložených nákladů sportovci a sportovec pak obratem účtuje shodnou částku zpět. Tyto náklady jsou pak na obou stranách obecně daňově uznatelné a sportovci nevzniká nepeněžní příjem. Jediným výsledkem je extrémní navýšení administrativy. Mimochodem, je dobré si uvědomit, že tento problém má mnohem širší dosah než jen do vztahů ve sportovním prostředí. Stejně postupují i další profese za podobných okolností, jako příklad lze zmínit advokátní kanceláře. Z pohledu autorky opět nezbývá než čekat, že se někdo rozhodne peripetie daňového sporu podstoupit a naše daňové prostředí změní další rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.
 
3. Mezinárodní aspekty zdaňování sportovců
 
3.1 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich vliv na zdanění sportovců
Modelová smlouva OECD, jakož i smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavírané Českou republikou, obsahují článek 17 nazvaný „
Umělci a sportovci
“. Komentář k modelové smlouvě uvádí, že nelze definovat přesný okruh osob, které se považují za sportovce. Výraz sportovec pro účely článku 17 tak zahrnuje například nejen představitele tradičních sportovních disciplín (jako jsou běžci, skokani či plavci), ale vztahuje se i na hráče golfu,16) žokeje, hráče fotbalu, kriketu či tenisu, jakož i na automobilové závodníky. Předmětný článek smlouvy o zamezení dvojího zdanění se vztahuje rovněž na hráče biliáru, hráče šachu17) nebo bridže.
Článek 17 obvykle stanoví, že příjmy, které rezident jednoho smluvního státu jako veřejně vystupující sportovec pobírá z takovýchto osobně vykonávaných činností ve druhém smluvním státě, mohou být zdaněny ve státě, kde je činnost vykonávána. Tento režim platí bez ohledu na to, zda vykonává sportovec činnost jako zaměstnanec, nebo jako podnikatel (s živnostenským oprávněním nebo formou nezávislé činnosti).
Obvykle smlouvy obsahují i ustanovení umožňující zdanit příjem sportovce, i když se jedná o daňového nerezidenta, také v případě, kdy neplyne přímo jemu samotnému, ale jiné osobě. Stát zdroje tak má právo „dívat se skrz“ osobu, která příjem obdrží.
Právo na zdanění tedy připadá státu, na jehož území je sportovní činnost vykonávána, bez ohledu na to, kolik dní stráví sportovec v tomto státě a z jakého právního vztahu je mu odměna vyplácena, a to i když se jedná o daňového nerezidenta.
Je důležité i uvést, že v některých smlouvách o zamezení dvojího zdanění, jako je například smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Německem,18) existují určitá omezení pro právo státu, kde je činnost vykonávána, na zdanění příjmu za veřejně vykonávanou činnost sportovce – daňového nerezidenta, pokud sportovec vystupuje na území tohoto státu v rámci kulturní výměny dohodnuté mezi vládami smluvních států. Pro účely tohoto článku však tuto kategorii pomineme a budeme vycházet ze základních výše uvedených ustanovení práva státu, na jehož území je činnost vykonávána, na zdanění takového příjmu sportovce.
Výklad, že článek 17 smlouvy o zamezení dvojího zdanění má přednost před ostatními články smlouvy (zejména v tomto případě článkem 7 smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a Slovenskem19)), potvrdil Nejvyšší správní soud např. ve svém rozsudku č. j. 9 Afs 85/2007 ze dne 22. 11. 2007, když uvedl k aplikaci této smlouvy, že „…
v případě osobně vykonávané činnosti sportovce Smlouva vyjadřuje jednoznačně pravidlo, aby příjmy dosahované touto činností byly zdaňovány v místě jejího výkonu, nezávisle na tom, zda je vykonávána samostatně či nesamostatně. Ustanovení Čl. 17 Smlouvy je speciální k Čl. 7 Smlouvy, neboť upřednostňuje povahu činnosti, ze které plyne příjem (zisk), před ostatními kritérii, dle nichž jsou zdaňovány jiné příjmy dle Smlouvy. Dikce Čl. 17 Smlouvy, zvláště pak v kombinaci s Čl. 7 odst. 7 Smlouvy, nedává možnost zdaňovat příjmy dosažené osobně vykonávanou činností sportovce jinak, než dle Čl. 17.“.
Ke stejnému závěru došel i Nejvyšší správní soud v současném rozsudku č. j. 1 Afs 239/2017, když uvedl, že:
„Je tedy zřejmé, že v případě osobně vykonávané činnosti sportovce smlouva vyjadřuje jednoznačné pravidlo, aby příjmy dosahované touto činností byly zdaňovány v místě jejího výkonu, nezávisle na tom, zda je vykonávána prostřednictvím stálé provozovny či nikoli. Ustanovení čl. 16
20)
smlouvy je speciální k článku 7, neboť upřednostňuje povahu činnosti, ze které plyne příjem (zisk), před ostatními kritérii, dle nichž jsou zdaňovány jiné příjmy dle smlouvy. Dikce čl. 16, zvláště pak v kombinaci s čl. 7 odst. 7 smlouvy, nedává možnost zdaňovat příjmy dosažené osobně vykonávanou činností sportovce jinak, než dle čl. 16.“.
Přestože jsme si v úvodu vymezily, že se nebudeme zabývat jinými druhy příjmů sportovců než za výkon sportovní činnosti, v kontextu pravidel mezinárodního zdanění přece jen stojí za to krátce jiné příjmy zmínit. Sportovci, zejména vrcholoví, často dostávají nejen odměny za jejich sportovní výkony, ale mají rovněž licenční poplatky, honoráře za reklamu či sponzoring. Komentář k modelové smlouvě OECD k tomu uvádí, že zatímco licenční poplatky budou obvykle podléhat zdanění podle článku 12 „Licenční poplatky“ příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, u honorářů za reklamu či sponzoring je třeba rozlišovat, zda tyto honoráře souvisejí přímo nebo nepřímo s veřejným vystoupením sportovce či nikoliv. V prvním případě mohou být zdaňovány podle článku 17 „Umělci a sportovci“ ve státě, kde je zdaňován příjem za veřejný sportovní výkon. Tak například podle zmíněného komentáře příjem z titulu rozhovoru poskytnutého hráčem golfu v průběhu turnaje, kterého se účastní, souvisí s tímto turnajem (pokud by se ho hráč neúčastnil, tyto příjmy by nezískal). V opačném případě se bude jednat zpravidla o příjmy podle článku 7 „ Zisky podniků“ nebo 15 „Příjmy ze závislé činnosti21)“, případně článku 12 „Licenční poplatky“.
Švýcarský daňový odvolací soud I v Curychu
(Steuer-Rekurskomission I Zürich
) například konstatoval v rozsudku ze dne 17. 4. 1997, že příjem z titulu sponzoringu, který pobíral daňový rezident Švýcarska, který se účastnil sportovních klání v Kanadě, podléhá zdanění jen ve Švýcarsku a nikoliv v Kanadě, protože sportovec neprokázal, že by se tyto příjmy přímo vztahovaly k veřejně vykonávané sportovní činnosti, kterou v Kanadě vykonával.22)
 
3.2 Zdanění příjmů sportovce – českého daňového rezidenta
Je-li sportovec českým daňovým rezidentem, má v České republice daňovou povinnost vztahující se na jeho celosvětové příjmy, a to i když podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění byly v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění zdaněny v jiném státě – v našem případě tedy ve státě, kde sportovec veřejně sportovní činnost vykonával.
Kdo je českým daňovým rezidentem stanoví § 2 odst. 2 ZDP.23) Splní-li sportovec alespoň jedno ze dvou alternativních kritérií a nelze-li uplatnit na jeho situaci smlouvu o zamezení dvojího zdanění, podle které by byl daňovým rezidentem v jiném státě, je českým daňovým rezidentem s povinností zdaňovat v ČR své celosvětové příjmy.
Pokud je sportovec podle domácího předpisu některého ze států, s kterým Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, rovněž daňovým rezidentem druhého smluvního státu, pak se podle postupně aplikovaných kritérií článku 4 konkrétní smlouvy o zamezení dvojího zdanění určí, ve které zemi je daňovým rezidentem.24)
Pokud je sportovec daňovým rezidentem nesmluvního státu, zdanění v České republice se bude řídit jen příslušnými ustanoveními ZDP. V takovém případě stačí splnit jen jedno z alternativních kritérií § 2 odst. 2 ZDP.
Je-li tedy sportovec českým daňovým rezidentem, pak má, jak je uvedeno výše, povinnost deklarovat v ČR své celosvětové příjmy. U příjmů ze smluvních států bude zamezeno dvojímu zdanění podle znění konkrétní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, obvykle metodou zápočtu. Nelze vyloučit i použití metody vynětí v případě, že smlouva o zamezení dvojího zdanění stanoví zápočet daně. K tomu může však dojít jen, pokud (i) byl příjem za sportovní výkon v zahraničí považován za závislou činnost, (ii) plynul od plátce se sídlem ve státě, se kterým má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, (iii) za sportovní výkon podávaný v tomto státě, a (iv) tento příjem byl v tomto státě prokazatelně zdaněn (§ 38f odst. 4 ZDP).
 
3.3 Zdanění příjmů sportovce – českého daňového nerezidenta
Je-li sportovec daňovým nerezidentem v České republice, pak může Česká republika jeho příjem zdanit, pokud jí k tomu dává právo smlouva o zamezení dvojího zdanění uzavřená se státem, kde je tento sportovec rezidentem, a pokud takový příjem považuje ZDP v § 22 za příjem ze zdroje na území České republiky.
Ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění týkající se veřejně vystupujících sportovců v České republice bylo rozebráno výše. Věnujme se proto nyní konkrétnímu znění ZDP. Podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. f) bod 2 ZDP se u daňových nerezidentů za příjem ze zdrojů na území České republiky považuje příjem z osobně vykonávané činnosti na území České republiky nebo zde zhodnocované veřejně vystupujícího sportovce, bez ohledu na to, komu tento příjem plyne a z jakého právního vztahu. O příjem ze zdrojů na území České republiky se jedná bez ohledu na to, kdo tento příjem vyplácí, ať je to český daňový rezident nebo daňový nerezident. Příjmem se přitom podle § 22 odst. 4 ZDP rozumí i nepeněžní příjem přijatý poplatníkem.
 
3.4 Sazba daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby z příjmů sportovců – daňových nerezidentů v ČR
Z příjmů daňových nerezidentů uvedených v § 22 odst. 1 písm. f) ZDP se v České republice vybírá daň z příjmů srážkou podle zvláštní sazby daně podle § 36 ZDP.
Výše uvedený příjem sportovců podléhá podle § 36 odst. 1 bod a) ZDP srážkové dani ve výši 15 % z hrubé částky příjmů. Pokud by ale sportovec nebyl daňovým rezidentem některého z níže uvedených států, pak by plátce daně musel přistoupit ke srážkové dani ve výši 35 %.
Vyjmenovanými státy, vůči jejichž daňovým rezidentům se podle ZDP aplikuje srážková daň ve výši 15 %, jsou:
Členské státy EU a EHP.
Státy nebo
jurisdikce
, s nimiž má Česká republika uzavřenou platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění upravující zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných příjmů.
Státy nebo
jurisdikce
, s nimiž má Česká republika uzavřenou platnou a účinnou smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů.
Státy, které jsou smluvními stranami mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výměně daňových informací v oblasti daní z příjmů, která je pro ně a pro Českou republiku platná a účinná.25)
Jak na straně plátce daně postupovat při určení, kdy aplikovat srážkovou daň 15 % a kdy 35 %, uvádí GFŘ v Informaci k prokázání daňové rezidence u fyzických osob a právnických osob pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. 1. 2013, č. j. 50098/12-3130-11042 publikované na stránkách Finanční správy ČR26) („Informace“).
Z Informace vyplývá, že určení daňové rezidence má být dvojstupňové. Pro stanovení, zda uplatnit srážku daně 15 % nebo 35 %, by se měl poplatník ze smluvního státu prokázat plátci např. platným průkazem totožnosti, případně čestným prohlášením.
Až ve druhém stupni, pokud by chtěl poplatník (v našem případě sportovec) uplatňovat výhody plynoucí ze smluv o zamezení dvojího zdanění, případně jiných právních předpisů, prokazuje tuto skutečnost plátci daně postupem podle pokynu Ministerstva financí č. D-286.27)
Vzhledem k existenci výše uvedené Informace by se měli správci daně při kontrole plátců daně a výše sražené daně spokojit s čestným prohlášením poplatníka (sportovce). Správce daně by také měl vzít v úvahu, že získat kopii identifikačního dokladu sportovce nemusí být vždy snadné, protože kopii takového dokladu lze pořídit jen se souhlasem dané osoby.
 
3.5 Způsob výběru daně z příjmů sportovců – daňových nerezidentů
Jak uvedeno výše, daň z příjmů veřejně vystupujícího sportovce vybírá plátce daně. Tím se podle § 38c ZDP rozumí poplatník se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, který je plátcem (i) příjmu ze závislé činnosti, (ii) příjmu, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně nebo (iii) příjmu, ze kterého se sráží úhrada na zajištění daně.
Plátcem daně je i poplatník, který je daňovým nerezidentem v České republice podle § 2 odst. 3 ZDP nebo § 17 odst. 4 ZDP, avšak pouze v případě, že má v České republice stálou provozovnu nebo zde zaměstnává své zaměstnance déle než 183 dnů.28)
Jak vyplývá z výše uvedeného, v případě, že odměnu za sportovní výkon vyplácí daňovému nerezidentovi český daňový rezident nebo daňový nerezident, který se stane plátcem daně, může být daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně vybrána standardním způsobem.
Vyplácí-li ale odměnu za veřejné vystoupení sportovce v ČR zahraniční subjekt, který nesplní podmínky pro to, aby byl plátcem daně v České republice podle § 38c ZDP, pak má sice sportovec příjem ze zdrojů na území ČR, který navíc České republice smlouva o zamezení dovoluje zdanit, k výběru daně ale chybí patřičná zákonná úprava. Ani sportovec, daňový nerezident, totiž není povinen sám přiznání k dani z příjmů podat, protože zákon o daních z příjmů v § 38g ZDP tuto povinnost neukládá fyzickým osobám, které mají pouze příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Z výše uvedeného textu je tedy zřejmé, že nelze dovodit zákonnou povinnost daňového nerezidenta podat v České republice přiznání k dani z příjmů, pokud mu žádná daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně zahraniční společností, která se nestala plátcem daně, sražena nebyla.
Takové přiznání mohou sice dobrovolně podat daňoví rezidenti jiného členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud by si chtěli zahrnout do daňového přiznání všechny své příjmy podle § 22 odst. 1 písm. b), c), d), f), g) body 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14, h) a i) ZDP, jedná se však pouze o podání přiznání dobrovolné. Pokud jim byla plátcem daň sražena, započetla by se na jejich daňovou povinnost.
Pokud by si navíc rezidenti výše uvedených států chtěli uplatnit slevu na dani podle § 35ba odst. 1) písm. b) až e) a g) ZDP, daňové zvýhodnění nebo nezdanitelnou část základu daně podle § 15 ZDP, museli by navíc splňovat další podmínky ZDP.29)
Bude zřejmě v zájmu daňového nerezidenta, který je daňovým rezidentem jiného členského státu EU nebo prostoru tvořícího EHP, podat daňové přiznání, pokud mu byla daň v ČR sražena a chtěl by uplatnit náklady či by měl nárok na uplatnění více slev na dani, daňového zvýhodnění nebo nezdanitelných částí základu daně. Je však obtížné si představit, že by daňový nerezident v ČR zde podával dobrovolně přiznání k dani z příjmů v případě, když mu žádná daň sražena nebyla, zejména pokud bude daňovým rezidentem státu, ve kterém je daňové zatížení nízké nebo dokonce nulové.
De lege ferenda
se autorky tohoto článku domnívají, že by nový ZDP mohl zahrnovat i úpravu, která by sportovcům, daňovým nerezidentům, jejichž příjem může být Českou republikou zdaněn, ukládala povinnost přiznání v ČR jako státu zdroje příjmu podat. Jiným řešením by mohla být úprava definice plátce, kdy by zahraniční osoba, která odměnu sportovci – daňovému nerezidentovi vyplácí, byla považována za jednorázového plátce daně podle § 38c ZDP.
Na druhou stranu je však nutno dodat, že Česká republika se stávající podobou zákonné úpravy plátce daně, nemá-li sídlo ani bydliště v ČR, není zřejmě sama. Například švýcarský
Tribunal Fédéral
(Federální nejvyšší soud) se k výběru daně vyjadřoval v rozsudku 2C-276/2007,30) když posuzoval příjem cyklisty, švýcarského daňového rezidenta zaměstnaného holandským sportovním klubem, za účast v cyklistickém závodu konaném na území Španělska, Itálie, Francie, Belgie a Německa. Švýcarský Federální nejvyšší soud konstatoval, že sice podle článku 17 příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění měly tyto státy právo na zdanění příjmu cyklisty za účast v těchto závodech poměrně podle času stráveného na jejich území, nicméně dodal, že se mohou vyskytnout praktické problémy při výběru daně v těchto státech, protože příjem plynul od holandského sportovního klubu. K zajímavému závěru došel tento soud při posuzování jednotlivých složek odměny tohoto cyklisty. Základní mzda pobíraná od nizozemského zaměstnavatele se neodvíjela od počtu ujetých kilometrů a byla hrazena především za trénink, nemohla být proto podle švýcarského soudu považována za příjem podle článku 17 „Umělci a sportovci“, ale za příjem podle článku 15 „Zaměstnání“ (nejednalo se o veřejné vystoupení sportovce). Naopak odměny za účast na cyklistických závodech nebo výhry na nich se za takové odměny podle článku 17 zajisté považovaly.
 
4. Závěr
Oblast zdaňování sportovců je složitá, jak z pohledu tuzemského daňového práva, tak práva mezinárodního. Nejen Česká republika řeší otázku daňové rezidence sportovců, zdanění jejich příjmů, a to ať jsou českými daňovými rezidenty nebo nerezidenty. Poslední vývoj české judikatury potvrzuje, že mohou být považováni za živnostníky. Judikaturou máme rovněž potvrzeno, že z mezinárodního pohledu u veřejně vystupujících sportovců má článek 17 „Umělci a sportovci“ přednost před článkem 7 „Stálá provozovna“, a jak postupovat při určení daňové rezidence sportovce. V ostatních otázkách si na rozhodnutí českých soudů ještě musíme počkat.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.
1) Profesionálními sportovci pro účely tohoto článku nemáme na mysli jen čisté profesionály. Tento výraz má vymezit sportovce, kteří sportovní činnost provozují systematicky jako činnost výdělečnou, tedy s úmyslem dosahovat z ní zisku. Autorky by se nerady pouštěly do konkrétní terminologie či kategorizace, která vždy bude vzbuzovat diskuse. Profesionálním výkonem sportu myslíme i aktivity poloprofesionálů a případné jiných kategorií, které naplní popsané znaky, tedy zejména soustavnost a výdělečnost s cílem dosahovat zisku. Pro naše účely nezařazujeme mezi profesionální výkon sportu činnosti provozované nahodile či příležitostně, které sice mohou být také spojené s přijetím finančních prostředků, ale spíše s cílem pokrytí nákladů než systematického dosahování zisku.
2) V článku se pro zjednodušení nezabýváme dalšími druhy příjmů sportovců, jako například příjmy z reklamních aktivit a podobně.
3) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
4) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
5) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
6) Je třeba dodat, že pozice Nejvyššího správního soudu je v této věci zcela konzistentní. Například v rozhodnutí 2 Afs 22/2012 ze dne 1. 8. 2012 soud posuzoval opačnou situaci, kdy se profesionální hráč fotbalu dovolával obecné povahy činnosti jako závislé práce a žádal „reklasifikaci“ uzavřené obchodní smlouvy na pracovněprávní vztah. Soud i v tomto případě konstatoval, že sportovec zjevně vstoupil dobrovolně do smluvního vztahu s klubem jako OSVČ, a tak se i choval, není proto důvod, aby byl vztah zpětně redefinován.
7) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
8) Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních živností.
9) Výklad § 7 odst. 1 písm. c) ZDP zastávaný GFŘ je uveden i v pokynu GFŘ č. D-22 k § 7 bod 2.
10) Příspěvek na KOOV č. 338/14.9.11.
11) Příspěvek na KOOV č. 384/23.10.12.
13) V médiích se poměrně nedávno objevil odborný článek, který se s přístupem Finanční správy ztotožňuje, nicméně ani v něm uvedené argumenty týkající se existence nepeněžního příjmu sportovce bohužel autorka této části příspěvku nedokáže přijmout. Autor v principu konstatuje, že sportovec by musel potřebné náklady hradit, aby splnil svůj smluvní závazek vůči klubu, a když je hradí klub, je hráč těchto nákladů ušetřen a „dostává je tedy zadarmo“. Tato úvaha je však zkratkovitá, v tržním prostředí se pochopitelně ujednání o způsobu úhrady vedlejších účelně vynaložených nákladů projeví ve výši sjednané odměny. Stejně jako když si člověk dá ušít šaty – cena bude jiná v případě, kdy si látku objednatel sežene a dodá sám, ve srovnání s tím, kdy látku na šaty i ušití dodá švadlena.
14) Ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
15) Ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
16) Francouzský odvolací soud v Paříži rozhodl, že odměna hráči golfu za účast na sportovním turnaji, která je mu vyplácena bez ohledu na jeho případný sportovní výkon, za který získává samostatnou odměnu, spadá do kategorie příjmů pobíraných sportovcem za jeho činnost, a proto podléhá zdanění ve státě výkonu činnosti (rozsudek CAA Paris ze dne 13. června 2000 č. 96PA04597).
17) Přesto se můžeme setkat i s překvapivým rozsudkem prvoinstančního finančního soudu v Mnichově (Finanzgericht München, č.j. 8 K 3034/94), podle něhož německý daňový rezident, který byl hráčem šachů a měl příjmy z šachového šampionátu konaného v Rakousku, nebyl německým soudem považován za sportovce s odůvodněním, že k takové činnosti není potřeba speciální fyzickou aktivitu (zdroj IBFD).
18) Vyhláška č. 18/1984 Sb.
19) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/2003 Sb.m.s.
20) Jedná se o smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi Českou Republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění, publikovanou pod č. 58/1992 Sb.m.s., kde článek „Sportovci a umělci“ nalezneme pod č. 16.
21) Články smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou číslovány pro účel tohoto článku podle modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění OECD, verze 2015. V nově uzavíraných smlouvách o zamezení dvojího zdanění se obvykle jedná o článek č. 14.
22) Zdroj: IBFD.
23) Daňovým rezidentem je v České republice osoba, která zde má své bydliště nebo která se zde obvykle (tedy alespoň 183 dní v kalendářním roce) zdržuje.
24) Podle postupně aplikovaných kritérií je pak určen konkrétní stát, ve kterém je daná osoba daňovým rezidentem s daňovou povinností vztahující se na jeho celosvětové příjmy. K určení daňové rezidence u fyzické osoby, v daném případě konkrétně u sportovce, se vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 1 Afs 239/2017, v němž potvrzuje aplikační nadřazenost smluv o zamezení dvojího zdanění ve vztahu k ZDP a vysvětluje postupnou aplikaci jednotlivých ustanovení článku 4 odst. 2 smluv o zamezení dvojího zdanění v případě, kdy je fyzická osoba daňovým rezidentem obou smluvních států podle jejich domácích předpisů. Podstatné je zde rovněž, že Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že pokud měl správce daně pochybnosti o daňovém domicilu sportovce, důkazní břemeno stran těchto pochybností přešlo na jeho stranu.
25) Jedná se zejména o Úmluvu o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech publikovanou pod č. 2/2014 Sb.m.s., která je pro ČR aplikovatelná od 1. 1. 2015.
K této úmluvě přistoupilo více než 100 států, jejichž seznam si lze ověřit na následujícím odkazu: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf.
27) K prokázání daňové rezidence podle pokynu č. D-286 lze využít zejména: potvrzení o daňovém rezidentství v daném státě vydané zahraničním daňovým úřadem; prohlášení zahraniční osoby, že je skutečným vlastníkem příjmu a že daný příjem je podle daňového práva druhého státu považován za její příjem; jakož i důkazní prostředky o splnění dalších podmínek stanovených příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění, popř. vnitrostátním daňovým zákonem.
28) Plátcem daně se daňový nerezident nestane, pokud v ČR poskytuje služby ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) ZDP, ani pokud je zahraničním zastupitelským úřadem v ČR.
29) Úhrn příjmů daňového rezidenta EU nebo EHP ze zdrojů na území České republiky podle § 22 ZDP musí činit nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo 6 ZDP, nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo 10 ZDP, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Výši příjmů musí navíc poplatník prokázat potvrzením zahraničního správce daně.
30) Zdroj: IBFD.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Expert!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Otázky a odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA