Výzkum a vývoj: Vybrané aspekty odčitatelné položky od základu daně v kontextu aktuální judikatury

Vydáno: 25 minut čtení

Odčitatelná položka od základu daně ve formě výdajů (nákladů), které byly vynaloženy při realizaci projektů výzkumu a vývoje (dále též „VaV“), byla do zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), implementována s účinností od 1. 1. 2005 (zákonem č. 669/2004 Sb. ). Tuto odčitatelnou položku mohou uplatňovat fyzické i právnické osoby, přičemž ve větší míře (částkách) je výzkum a vývoj prováděn osobami právnickými. V okamžiku, kdy poplatník daně z příjmů právnických osob transformuje výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání v souladu s § 23 zákona o daních z příjmů na základ daně, jednou z možností, jak může takto vzniklý základ daně dále ovlivnit, resp. snížit, představuje odpočet výdajů (nákladů) na výzkum a vývoj, jehož výši vykáže na ř. 242 daňového přiznání. Ačkoli získání přímé podpory výzkumných a vývojových projektů (dotace) se nesporně jeví jako zajímavější varianta, tato odčitatelná položka (nepřímá podpora) může přinést nemalou daňovou úsporu těm poplatníkům, kteří na dotaci nedosáhli nebo o ni nežádali, a přitom projekty VaV realizují. Tento příspěvek poukazuje v kontextu aktuální judikatury na základní požadavky kladené na tuto odčitatelnou položku, které musí být z pohledu zákona o daních z příjmů pro její daňovou akceptaci naplněny, přičemž se zejména zaměřuje na náležitosti projektu VaV, jehož existence je nezbytnou podmínkou.

Výzkum a vývoj: Vybrané aspekty odčitatelné položky od základu daně v kontextu aktuální judikatury
Ing.
Filip
Šimeček,
Odvolací finanční ředitelství
 
1. Legislativní rámec
Recentní
právní úprava je obsažena v § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů, který uvádí:
„Od
základu daně lze odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání.“
Další specifika jsou vymezena v § 34a (Výše odpočtu na podporu výzkumu a vývoje), § 34b (Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj zahrnované do odpočtu), § 34c (Projekt výzkumu a vývoje), § 34d (Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u společníků osobních obchodních společností) a § 34e (Závazné posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu) zákona o daních z příjmů.
Samotnou definici výzkumu a vývoje zákon o daních z příjmů neuvádí, lze ji nalézt v § 2 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
Pro hlubší vymezení této oblasti nelze opomenout Pokyn č. D-288 Ministerstva financí ze dne 3. 10. 2005, č. j. 15/96 003/2005-151, k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů (aktualizován Sdělením ze dne 1. 4. 2010 a 3. 10. 2014). Na tomto místě lze dodat, že do 31. 12. 2013 byly požadavky na tuto odčitatelnou položku definovány především v § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů. Změnu, resp. současné uspořádání zákona o daních z příjmů, přinesly s účinností od 1. 1. 2014:
-
zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpis$