Daňové a pojistné úlevy podnikatelům kvůli korona-krizi

Vydáno: 40 minut čtení

Psát o aktuálních novinkách je ošemetné. Mnohé se totiž může lehce změnit v mezidobí od naťukání tehdejší pravdy do zdrojového textu do otevření časopisu čtenářem. Vývoj všemožných daňových a dalších úlev zejména pro podnikatele je aktuálně velmi turbulentní, jak si demonstrujeme níže na kompenzačním bonusu pro společníky s. r. o. Proto je třeba následující přehled vybraných deseti hlavních úlev brát s určitou rezervou a vždy se raději přesvědčit, jestli se ve zmíněném mezidobí podmínky nezměnily. A podstatné je rovněž dodat, že vláda ČR spolu s Parlamentem ČR usnadňují ekonomické zvládnutí korona-krize (nejen podnikatelům) řadou dalších nedaňových opatření. Jako je refundace části mezd ohrožených zaměstnanců (Antivirus), odložení nájemného a splátek úvěrů, úhrada poloviny nájemného, bezúročné úvěry (Covid), ošetřovné pro OSVČ, nesčetné dotace atd. Poznámka redakce: Text je sepsán podle stavu k 5. 5. 2020.

Daňové a pojistné úlevy podnikatelům kvůli korona-krizi
Ing.
Martin
Děrgel
Medvěd přišel ke svému označení údajně tak, že se lidé obávali vyslovit přímo jeho jiné, dřívější jméno, aby jej tím nepřivolali, proto o něm hovořili přeneseně: „ten, kdo ví, kde je med“. Je možné, že podobně vznikne nové, hovorovější označení původce nynější koronavirové pandemie, než je odborné pojmenování „vir SARS-CoV-2“, třeba „Zlovir“. České republice, resp. celému světu, přinesl nejen lidská strádání, ale prostřednictvím proti-epidemiologických vládních opatření také vážně ochromil ekonomiku, pročež se hovoří o tzv. korona-krizi.
 
Deset daňových a pojistných úlev kvůli korona-krizi
Ministerstvo financí a Finanční správa reagují na aktuální situaci a opravdu se snaží v rámci své agendy pomáhat ekonomickým subjektům. Opatření si souhrnně pojmenovaly „Liberační balíček“, který se stále rozrůstá spíše do balíku dříve nemyslitelných daňových úlev. Podrobněji se podíváme pouze na vybraných 10 aktuálně už (téměř) definitivně schválených daňových a pojistných úlev usnadňujících ekonomické zvládnutí korona-krize.
1.
Kompenzační
bonus
pro OSVČ
postižené koronavirem.
2.
Kompenzační
bonus
pro společníky malých s. r. o.
postižených koronavirem.
3.
Úlevy na pojistném hrazeném OSVČ na sociální pojištění
.
4.
Úlevy na pojistném hrazeném OSVČ na zdravotní pojištění
.
5.
Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby (EET) pro všechny subjekty do konce roku 2020
.
6.
Prominutí DPH za bezúplatné:
a)
dodání základních ochranných prostředků
ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem, b)
dodání zboží a poskytnutí služby pro potřeby: poskytovatelů zdravotních služeb
, základních složek integrovaného záchranného systému, Armády ČR a zařízení sociálních služeb.
7.
Prominutí záloh na daně z příjmů splatných 15. 6. 2020
placených samotnými poplatníky.
8.
Plošné prominutí příslušenství daně
(některých, dočasně a jen za určitých podmínek): pokuty za opožděné tvrzení daně, úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.
9.
Speciální prominutí příslušenství daně:
a) pokuty za opožděné přiznání a úroku z prodlení u daně z nabytí nemovitých věcí, b) pokuty za opožděné podání daňového přiznání k DPH, c) úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklého na zálohách na daň silniční.
10.
Prominutí správního poplatku
za přijetí žádosti: a) o prominutí úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení, b) o povolení posečkání/splátkování úhrady daně.
Dodejme, že se dále chystá mj. také převratná novinka v podobě institutu
zpětného působení daňové ztráty
. Podnikatelé si budou moci o případnou ztrátu za krizový rok 2020 snížit základy daně z příjmů zpětně za roky 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční správy na jaře nebo v létě 2021 vratku dříve zaplacených daní.
1 Kompenzační
bonus
pro OSVČ
Kdo nepracuje, ať nejí! Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) navíc často a rády tvrdí, že od státu nic nechtějí, jen klid na práci. Jenže... Vládní nařízení snažící se utlumit aktivitu nepřátelského Zloviru utlumilo také podnikání OSVČ. Ať už přímo zákazem činnosti nebo nepřímo omezením volného pohybu lidí. Proto vláda i Parlament přispěchaly – se spíše symbolickou ale rychlou – peněžitou pomocí takto postiženým OSVČ. Jedná se o kompenzační
bonus
500 Kč denně od vyhlášení nouzového stavu (12. 3. 2020) – zatím – do konce dubna. Nyní je však již více méně jisté, že na toto první bonusové období plynule naváže druhé, od května do 8. 6., a případně ještě také třetí od 9. 6. do konce srpna 2020. Příslušná vládní novela (sněmovní tisk č. 830) je totiž projednávána ve zrychleném režimu legislativní nouze a mezi zákonodárci se vesměs těší výrazné podpoře...
Kompenzační
bonus
sice přijde na desítky miliard, ale snad ztlumí snahy poškozených OSVČ žádat o náhradu škody, což by stát přišlo na stovky miliard... Je totiž nejistou otázkou právního výkladu, co se rozumí „škodou“ v § 36 krizového zákona č. 240/2000 Sb.:
„Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám.“
Paní ministryně financí – jako řádný hospodář stá