Přijaté daňové balíčky a zákony v souvislosti s koronavirem

Vydáno: 23 minut čtení

S účinností od 12. března 2020 byl vládou České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. , o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2). Za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty byla v návaznosti na §260 daňového řádu (dále DŘ ) o hromadném prominutí daně nebo příslušenství daně přijata řada rozhodnutí, obsažených v Liberačním balíčku I a II zveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 ze dne 16. 3. 2020 a č. 5/2020 ze dne 24. 3. 2020, byl vydán pokyn GFŘ D-44 (je zveřejněn ve FZ č. 4/2020), dále je řada opatření obsahem zákonů č. 134/2020 až 137/2020 Sb. , a zákona o kompenzačním balíčku.

Přijaté daňové balíčky a zákony v souvislosti s koronavirem
Ing.
Ivan
Macháček
 
1. Termín daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2019
I když termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 zůstává dle zákonných ustanovení nezměněn,
za opožděné podání daňového přiznání nebo vyúčtování daně z příjmů a zaplacení daně z příjmů za zdaňovací období 2019
(vyjma vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle §38j odst. 4 ZDP)
nejpozději dne 1. 7. 2020 se daňovým subjektům automaticky promíjí:
pokuta
podle §250 odst. 1 DŘ
za opožděné podání daňového přiznání
nebo vyúčtování za zdaňovací období roku 2019;
úrok z prodlení
podle §252 DŘ a úrok z posečkané částky podle §157 DŘ
na dani z příjmů
za zdaňovací období roku 2019, vyjma úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, které se váží k nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné plátcem.
Je tak umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmů a uhradit daň později bez sankce
(bez pokuty za opožděné podání daňového přiznání a bez úroku z prodlení z důvodu pozdní úhrady nedoplatku na dani). Poplatník, který má připravené daňové přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2019 a nechce čekat až do 1. 7. 2020, může jej odevzdat jak v zákonném termínu 1.4.2020, tak v rozmezí od tohoto data až do 1. 7. 2020 (bez sankcí). Toto se týká i úhrady nedoplatku na dani vypočteného v rámci daňového přiznání. Půjde zejména o poplatníky, využívající odeslání daňového přiznání ze své datové schránky.
Podání daňového přiznání a úhrada daně až do 1. 7. 2020 se vztahuje na všechny poplatníky podávající přiznání k dani z příjmů, a to jak na podnikající fyzické osoby (OSVČ), tak na nepodnikající fyzické osoby, tj. osoby, které povinně nebo dobrovolně podávají daňové přiznání. Týká se to i těch poplatníků, kteří mají pouze příjmy ze zaměstnání, příjmy z nájmu nebo ostatní příjmy, případně při jejich vzájemné kombinaci či kombinaci s příjmy z podnikání.
 
2. Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky
Dle §259b odst. 1 DŘ je daňový subjekt oprávněn požádat správce daně o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl. Dále platí, že pokud je dle §156 odst. 1 DŘ správcem daně povoleno posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky (na žádost daňového subjektu ne