Zdravotní pojištění u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných v roce 2018

Vydáno: 23 minut čtení

V tomto příspěvku se podrobněji rozepisujeme o zdravotním pojištění, dle zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění, a dle zákona č. 592/1992 Sb. , o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v aktuálním znění pro rok 2018.

Zdravotní pojištění u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných v roce 2018
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.,
odborný asistent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.,
přednosta Ústavu zdravotnického managementu Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
 
Zdravotní pojištění
Úhrady zdravotního pojištění (a rovněž i sociálního zabezpečení) patří mezi povinné srážky z mezd, platů či odměn (při dohodách), které je zaměstnavatel povinen pravidelně provádět. Zdravotní pojištění je upraveno několika zákony, doplňujícími a aktualizujícími zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“).
Zdravotní pojištění v České republice (ČR) předpokládá existenci zdravotních pojišťoven, které přijímají částky zdravotního pojištění občanů a z jejich výše pak hradí náklady zdravotní péče.
 
Zdravotní pojišťovny
V roce 2018 působí v ČR celkem sedm zdravotních pojišťoven, z nichž největší je Všeobecná zdravotní pojišťovna (111), která má v evidenci necelých 60 % občanů. Pojištěnec má právo na výběr pojišťovny provádějící veřejné zdravotní pojištění dle vlastního výběru (nestanoví-li zákon jinak, to se týká především tzv. státních pojištěnců). Kromě toho má každý pojištěnec i právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území ČR, který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele. Mezi významná práva pojištěnce platí i právo na poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny o jemu poskytnutých hrazených službách.
Pojištěnec může být v ČR pojištěn jen u jedné zdravotní pojišťovny. Této zdravotní pojišťovně se odvádí pojistné na zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění nevzniká na základě uzavřené smlouvy, ale ze zákona. Takto vybrané peníze jsou určeny na lékařské ošetření, úhradu léků, ošetření či pobyt v nemocnici.
Zdravotní pojišťovny jsou povinny bezplatně vydat svým pojištěncům průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad, kterým se pojištěnec prokazuje lékaři při poskytování lékařské péče. Konkurence mezi zdravotními pojišťovnami je prospěšná. Každá nabízí doplňkový program nad rámec základní lékařské péče plně hrazené ze zákona. Mezi bonusy patří například bezplatné plavání, masáže, příspěvek na ozdravné pobyty a mnoho dalších.
Ze zákona musí být v České republice povinně zdravotně pojištěna každá osoba, která má na území ČR
trvalý pobyt,
a to bez ohledu na státní občanství této osoby. Dále musí být pojištěn každý, kdo sice nemá trvalý pobyt na našem území, ale je zaměstnaný u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v ČR. Účastníkem zdravotního pojištění se tak stává na dobu zaměstnání. To, že prakticky každý musí být pojištěn, ale ještě neznamená, že každý toto pojištění platí.
Kdo odvádí peníze do pokladen zdravotních pojišťoven a je plát