Problematické aspekty solárního odvodu

Vydáno: 38 minut čtení

Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit právní úpravu solárního odvodu, posoudit její soulad s ústavním pořádkem České republiky, zanalyzovat dostupnou judikaturu k tématu, nalézt možnosti obrany dotčených subjektů proti této právní úpravě a posoudit, zdali tito mají ještě šanci docílit vrácení daně či nikoli.

Problematické aspekty solárního odvodu
JUDr. Ing.
Hana
Skalická
Ph.D. BA,
Katedra financí a účetnictví, ŠKODA AUTO Vysoká škola o. p. s.
 
Úvodem
Prostřednictvím zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o OZE“), který nabyl platnosti dne 5. 5. 2005 a účinnosti dne 1. 8. 2005, byla do českého právního řádu implementována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 77/2001/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou. Účelem této směrnice je vytvořit právní podmínky pro podporu využívání obnovitelných zdrojů, podobně jako účelem zákona o OZE (viz § 1 odst. 2) je:
„…v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí a) podpořit využití obnovitelných zdrojů energie, b) zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů, c) přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti, d) vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010.“
V souladu se zákonem o OZE podpora výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů spočívala v tom, že měli přednostní právo připojení výrobny do elektrizační soustavy i přednostní právo dopravy elektřiny s tím, že ohledně cenové podpory si výrobce mohl volit buď výkup za výkupní ceny, nebo tzv. zelené bonusy. Zákon rovněž garantoval dobu návratnosti investice [§ 6 odst. 1 písm. b) zákona o OZE], u nově instalovaných výroben se výkupní ceny mohou snížit maximálně o 5 % proti předchozímu roku, pro stávající výrobny je zaručeno zvyšování výkupních cen v návaznosti na inflaci.
S účinností od 1. 1. 2011 byl zákon o OZE novelizován tak, že v kontextu dříve přijatých novel (tj. novel provedených zákony č. 137/2010 Sb. a 330/2010 Sb.) byla podpora výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů nejen výrazně oslabena, ale některé z nich přivedla na samou hranici ekonomické existence. Konkrétně se jedná o čl. I bod 2 zákona č. 402/2010 Sb., kterým byla do zákona o OZE včleněna Hlava III s názvem: „Odvod z elektřiny ze slunečního záření“. Tato změna byla schválena dne 14. 12. 2010, platnosti nabyla dne 28. 12. 2010 a účinnosti nabyla dne 1. 1. 2011.
V souladu s § 7a zákona o OZE byla předmětem odvodu za elektřinu ze slunečního záření (dále jen „odvod“) elektřina vyrobená ze slunečního záření v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010. Sazba odvodu ze základu odvodu činila v případě hrazení formou výkupní ceny 26 % a v případě hrazení formou zeleného bonusu 28 %. Základem odvodu byla částka bez daně z přidané hodnoty hrazená plátcem odvodu formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu na elektřinu poplatníkovi odvodu za elektřinu ze slunečního záření vyrobenou v odvodovém období. Odvod se tedy nevztahoval na elektřinu vyrobenou ze slunečního záření v zařízení uvedeném do provozu do 31. 12. 2008 a po 1. 1. 2011. Zákon o OZE tedy na jedné straně zachovával původní zákonné garance výkupní ceny (viz Hlava II zákona o OZE), avšak současně garantovanou cenu snižoval o výši odvodu (viz Hlava III zákona o OZElink).
Ačkoli zákon o OZE byl s účinností od 1. 1. 2013 zrušen a nahrazen předpisem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 165/2012 Sb.), kritérium patnáctileté doby návratnosti investice, které bylo obsaženo v § 6 odst. 1 zákona o OZE je nyní obsaženo v § 12 zákona č. 165/2012 Sb., podobně jako samotná úprava odvodu v § 14 a násl. zákona č. 165/2012 Sb. odpovídá právní úpravě v § 7a zákona o OZE. Od 1. 1. 2014 byla sazba odvodu pro elektrárny uvedené do provozu v roce 2010 snížena na 10 % ze zákla

Související dokumenty

Zákony

209/1992 Sb. o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
586/1992 Sb. o daních z příjmů
1/1993 Sb. Ústava České republiky
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
182/1993 Sb. o Ústavním soudu
150/2002 Sb. soudní řád správní
500/2004 Sb. správní řád
180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
280/2009 Sb. daňový řád
137/2010 Sb. , kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
330/2010 Sb. , kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů
346/2010 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
402/2010 Sb. , kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
119/2011 Sb. sp. zn. Pl. ÚS 53/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
236/2011 Sb. sp. zn. Pl. ÚS 9/08 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. V bodu 1 věty druhé zákona č. 260/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů