Registrační povinnosti daňových subjektů

Vydáno: 27 minut čtení

Zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ “), upravuje proces registrace k daním (registrační řízení), v rámci kterého je pouze obecně stanoven vznik registrační povinnosti, zatímco podmínky, za kterých jsou daňové subjekty (tj. poplatníci nebo plátci, popřípadě jejich právní nástupci) povinni se registrovat k jednotlivým daním, jakož i podmínky pro zrušení registrace, upravují příslušné hmotněprávní daňové zákony.

Registrační povinnosti daňových subjektů
Ing.
Jiří
Vychopeň
Poznámka:
Registrační povinnost není stanovena pro poplatníky daně z nabytí nemovitých věcí ani pro poplatníky daně z nemovitých věcí.
V § 125 DŘ je obecně stanoveno, že
registrační povinnost vzniká daňovému subjektu, kterému vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani
.
Daňovým subjektem se podle § 20 odst. 1 DŘ rozumí osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně (daňový řád nestanoví kdo je poplatníkem nebo plátcem daně, ale pro jednotlivé daně to je vymezeno příslušným hmotně právním daňovým zákonem).
Registrační povinnost daňového subjektu zahrnuje jednak povinnost podat přihlášku k registraci k příslušným daním a zároveň povinnost oznámit správci daně údaje potřebné pro správu daní. Náležitosti přihlášky k registraci i oznámení o změně registračních údajů, jakož i údaje potřebné pro správu daní, jsou stanoveny v příslušných formulářích vydaných Ministerstvem financí.
V § 126 DŘ je stanoveno, že
v přihlášce k registraci je daňový subjekt povinen uvést
předepsané údaje potřebné pro správu daní
. Tyto údaje obsahují příslušné tiskopisy přihlášek k registraci.
Podle § 72 DŘ lze přihlášku k registraci podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem, přičemž toto podání lze učinit i datovou zprávou, s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 nebo 3 DŘ. Totéž platí pro oznámení o změně registračních údajů.
Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci činit pouze datovou zprávou, s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 DŘ, tj.
a)
podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
b)
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Dojde-li ke změně údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět při registraci, je podle § 127 DŘ daňový subjekt povinen tuto změnu oznámit správci daně prostřednictvím podání
oznámení o změně registračních údajů
, a to do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody. Tato oznamovací povinnost se nevztahuje na údaje, jejichž změnu může správce daně automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků či evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup (např. živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík); okruh těchto údajů zveřejní správce daně způsobem podle § 56 odst. 2 DŘ.
Podle § 129 DŘ
správce daně
rozhodne o registraci
ve lhůtě 30 dnů ode dne podání při