Upozornění na povinnosti v dani silniční a dani z nemovitých věcí

Vydáno: 21 minut čtení

S blížícím se koncem roku začíná být opět aktuální problematika silniční daně a daně z nemovitých věcí, protože v průběhu ledna 2020 bude nutné podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2019 a daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020. Proto v následujícím příspěvku připomeňme úpravu těchto daní a zrekapitulujme základní povinnosti související s těmito daněmi.

Upozornění na povinnosti v dani silniční a dani z nemovitých věcí
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Silniční daň
Nejdříve začněme silniční daní. Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“). Zákon o dani silniční není, na rozdíl od jiných daňových zákonů, tak často novelizován, poslední novela byla provedena zákonem č. 63/2017 Sb., novela ale měla jen 6 bodů, a to zejména legislativně-technického charakteru. Dalším důležitým předpisem v této oblasti je zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), a jeho prováděcí předpisy.
Základní a nejdůležitější úpravou je vymezení předmětu daně. Na úvod lze konstatovat, že vozidla podléhající této dani lze z hlediska podmínek pro vznik předmětu daně rozdělit do dvou skupin. První skupinu představují nákladní automobily a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, kdy podmínky zdanění těchto vozidel vyplývají z § 2 odst. 3 ZDS. Druhou skupinu tvoří všechna ostatní vozidla, podmínky zdanění těchto vozidel jsou vymezeny v § 2 odst. 1 ZDS a tato vozidla jsou předmětem daně až v návaznosti na účel, ke kterému se tato vozidla používají.
Předmětem daně jsou tak silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla:
registrovaná v ČR; jedná se o vozidla, kterým je přidělena registrační značka obecním úřadem obce s rozšířenou působností, který vede registr silničních vozidel,
provozovaná v ČR; jedná se o vozidla, která využívají pozemní komunikace v ČR,
používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob (s určitým omezením pro veřejně prospěšné poplatníky) nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, jedná se tedy o příjmy vymezené v