Paušální výdaj na dopravu v daňovém přiznání za rok 2018 a v roce 2019

Vydáno: 30 minut čtení

V souvislosti s přípravou daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2018 si v článku uvedeme možnosti využití paušálních výdajů na dopravu k optimalizaci daňové povinnosti. Vzhledem k tomu, že v zákonu o daních z příjmů nedochází k žádné změně v této oblasti pro rok 2019, lze níže uvedené uplatnit i v rámci zdaňovacího období 2019 (pouze je nutno pro optimalizační úvahy vycházet z vyhlášky MPSV č. 333/2018 Sb. , stanovící pro rok 2019 výši sazby základní náhrady a náhrady za spotřebované PHM).

Paušální výdaj na dopravu v daňovém přiznání za rok 2018 a v roce 2019
Ing.
Ivan
Macháček
 
Podmínky a způsob uplatnění paušálních výdajů na dopravu
Paušální výdaj na dopravu mohou uplatnit jak poplatníci daně z příjmů právnických osob, tak poplatníci daně z příjmů fyzických osob, pokud příslušné silniční motorové vozidlo využívají k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.
Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem lze ve smyslu § 24 odst. 2 písm. zt) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), uplatnit, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP.
Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit nejen u silničního motorového vozidla zahrnutého v obchodním majetku poplatníka, ale i u soukromého vozidla, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka a je používáno zčásti k podnikatelským účelům (příjmy zdaňovány dle § 7 ZDP) anebo k cestám v rámci nájmu movitých a nemovitých věcí nebo bytů (příjmy zdaňovány dle § 9 ZDP) – u tohoto vozidla lze uplatnit pouze krácený paušální výdaj na dopravu.
Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem lze uplatnit:
ve výši 5 000 Kč
na jedno silniční motorové vozidlo
za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě,
krácený paušální výdaj ve výši 4 000 Kč
(80 % výše stanovené částky paušálního výdaje) za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, pokud poplatník používá silniční motorové vozidlo pouze zčásti k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.
Při uplatnění kráceného paušálního výdaje na dopravu z titulu používání automobilu i pro soukromé účely se nepřihlíží k tomu, v jakém poměru je příslušné silniční motorové vozidlo používáno k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a k soukromým účelům.
Krácený paušální výdaj ve výši 4 000 Kč za kalendářní měsíc se použije pro jakýkoliv poměr využívání automobilu k podnikání a k soukromým účelům.
Stanovená výše paušálního výdaje na dopravu a kráceného paušálního výdaje na dopravu je jednotná pro jakékoliv silniční motorové vozidlo, tedy platí jak pro osobní automobil, autobus nebo nákladní automobil, popř. motocykl.
Vymezení pojmu silniční motorové vozidlo
nalezneme v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 193/2018 Sb. V § 2 odst. 1 zákona se uvádí, že silničním vozidlem je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Podle § 3 odst. 2 tohoto zákona se rozdělují silniční vozidla na základní druhy: motocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, vozidla zvláštního určení a speciální vozidla, přípojná vozidla, ostatní silniční vozidla. Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozování na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno. Podle § 3 odst. 3 tohoto zákona j