Paušální výdaj na dopravu v daňovém přiznání za rok 2018 a v roce 2019

Vydáno: 30 minut čtení

V souvislosti s přípravou daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2018 si v článku uvedeme možnosti využití paušálních výdajů na dopravu k optimalizaci daňové povinnosti. Vzhledem k tomu, že v zákonu o daních z příjmů nedochází k žádné změně v této oblasti pro rok 2019, lze níže uvedené uplatnit i v rámci zdaňovacího období 2019 (pouze je nutno pro optimalizační úvahy vycházet z vyhlášky MPSV č. 333/2018 Sb. , stanovící pro rok 2019 výši sazby základní náhrady a náhrady za spotřebované PHM).

Paušální výdaj na dopravu v daňovém přiznání za rok 2018 a v roce 2019
Ing.
Ivan
Macháček
 
Podmínky a způsob uplatnění paušálních výdajů na dopravu
Paušální výdaj na dopravu mohou uplatnit jak poplatníci daně z příjmů právnických osob, tak poplatníci daně z příjmů fyzických osob, pokud příslušné silniční motorové vozidlo využívají k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.
Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem lze ve smyslu § 24 odst. 2 písm. zt) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), uplatnit, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP.
Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit nejen u silničního motorového vozidla zahrnutého v obchodním majetku poplatníka, ale i u soukromého vozidla, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka a je používáno zčásti k podnikatelským účelům (příjmy zdaňovány dle § 7 ZDP) anebo k cestám v rámci nájmu movitých a nemovitých věcí nebo bytů (příjmy zdaňovány dle § 9 ZDP) – u tohoto vozidla lze uplatnit pouze krácený paušální výdaj na dopravu.
Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem lze uplatnit:
ve výši 5 000 Kč
na jedno silniční motorové vozidlo
za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě,
krácený paušální výdaj ve výši 4 000 Kč
(80 % výše stanovené částky paušálního výdaje) za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, pokud poplatník používá silniční motorové vozidlo pouze zčásti k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.
Při uplatnění kráceného paušálního výdaje na dopravu z titulu používání automobilu i pro soukromé účely se nepřihlíží k tomu, v jakém poměru je příslušné silniční motorové vozidlo používáno k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a k soukromým účelům.
Krácený paušální výdaj ve výši 4 000 Kč za kalendářní měsíc se použije pro jakýkoliv poměr využívání automobilu k podnikání a k soukromým účelům.
Stanovená výše paušálního výdaje na dopravu a kráceného paušálního výdaje na dopravu je jednotná pro jakékoliv silniční motorové vozidlo, tedy platí jak pro osobní automobil, autobus nebo nákladní automobil, popř. motocykl.
Vymezení pojmu silniční motorové vozidlo
nalezneme v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 193/2018 Sb. V § 2 odst. 1 zákona se uvádí, že silničním vozidlem je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Podle § 3 odst. 2 tohoto zákona se rozdělují silniční vozidla na základní druhy: motocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, vozidla zvláštního určení a speciální vozidla, přípojná vozidla, ostatní silniční vozidla. Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozování na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno. Podle § 3 odst. 3 tohoto zákona jsou zvláštními vozidly např. zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje přípojné a výměnné tažné stroje ad.
Paušální výdaj na dopravu nelze uplatnit u zemědělských a lesnických traktorů ani u pracovních strojů.
Pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu není podstatné:
zda je silniční motorové vozidlo zahrnuto nebo nezahrnuto v obchodním majetku poplatníka,
zda se jedná o vozidlo vlastní nebo vozidlo v nájmu,
zda se jedná o vozidlo, které spotřebovává benzín, naftu, nebo jde o vozidlo s pohonem na LPG, CNG, popř. jde o vozidlo na elektrický pohon.
Pokud poplatník u některého vozidla uplatní krácený paušální výdaj na dopravu, potom podle znění § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP platí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
V § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP se uvádí, že pro účely tohoto zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak.
V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu.
Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5 000 Kč.
Při uplatnění paušálních výdajů k příjmům ze samostatné činnosti dle § 7 odst. 7 ZDP a při uplatnění paušálních výdajů k příjmům z nájmu dle § 9 odst. 4 ZDP nemůže poplatník daně z příjmů fyzických osob uplatnit paušální výdaje na dopravu, protože v paušálních výdajích stanovených dle § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 ZDP jsou obsaženy veškeré výdaje související s příjmy ze samostatné činnosti a s příjmy z nájmu.
Paušální výdaj na dopravu nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, obecně prospěšnou společností nebo ústavem.
 
Omezující podmínky pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu
Z § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP vyplývají následující omezující podmínky pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu nebo kráceného paušálního výdaje na dopravu:
Paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.
Pokud je celkový počet silničních motorových vozidel používaných k podnikání u poplatníka vyšší než tři vozidla, může poplatník u tří vozidel uplatnit paušální výdaj na dopravu (např. u 3 osobních automobilů, nebo 3 nákladních automobilů, popřípadě v kombinaci dvou osobních automobilů a jednoho nákladního automobilu apod.) a u ostatních vozidel musí poplatník prokazovat výši vzniklých výdajů na spotřebu podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP.
Paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit, pokud poplatník silniční motorové vozidlo nepřenechá ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě.
Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely (zaměstnanec využívá vozidlo k pracovním cestám).
Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se však považuje bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební a soukromé účely
(tzv. manažerské vozidlo). Z výše uvedeného vyplývá, že pokud použije na pracovní cestu vozidlo zaměstnanec podnikatele nebo spolupracující osoba (spolupracující manžel, další spolupracující osoby žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nebo člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu), může si podnikatel uplatnit u tohoto vozidla paušální výdaj na dopravu.
 
Daňová (ne)uznatelnost souvisejících výdajů na dopravu
Při uplatnění paušálních výdajů na dopravu jsou
u vozidel zahrnutých do obchodního majetku
nebo u vozidel v nájmu
daňově uznatelnými kromě paušálních výdajů na dopravu rovněž výdaje (náklady) na opravy a údržbu vozidla, daňové odpisy, nájemné, pojistné, silniční daň, dálniční poplatky ad. Tyto výdaje může poplatník uplatnit souběžně s uplatněným paušálním výdajem na dopravu.
Pokud bude použito vozidlo zahrnuté v obchodním majetku i k soukromým účelům a z toho důvodu bude
použit krácený paušální výdaj na dopravu
ve výši 4 000 Kč/měsíc, pak je
daňově uznatelným výdajem i 80 % ostatních výdajů
(výdaje na opravy a údržbu vozidla, nájemné, pojistné ad.).
Při odpisování silničního motorového vozidla, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu, se podle znění § 28 odst. 6 ZDP poměrnou částí odpisů rozumí 80 % odpisů. Z toho vyplývá, že
při uplatnění kráceného paušálního výdaje na dopravu z titulu používání automobilu i pro soukromé účely se nekrátí odpisy v poměru využívání silničního motorového vozidla k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a k soukromým účelům podle bodu 2 pokynu GFŘ č. D-22 k § 28 ZDP
(poměrnou část odpisů podle § 28 odst. 6 ZDP si stanoví poplatník podle vhodně zvoleného kritéria – např. počet ujetých km),
ale odpisy se krátí v jednotném poměru 80 %.
Z § 25 odst. 1 písm. x) ZDP vyplývá, že
za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze uznat u vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální výdaje na dopravu,
následující výdaje:
výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovní cestě vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu,
20 % ostatních výdajů (nákladů) s výjimkou odpisů vynaložených v souvislosti se silničním motorovým vozidlem, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu,
u silničního motorového vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu, nelze uplatnit náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty a sazbu základní náhrady.
Poznámka k parkovnému:
Při uplatnění paušálního výdaje na dopravu nelze uplatnit navíc výdaje na krátkodobé parkovací služby
poskytované parkovišti, parkovacími místy a garážemi v souvislosti s používáním vozidla na pracovních (služebních) cestách. Součástí paušálních výdajů na dopravu však není dlouhodobé parkovné nebo stání v garážích v době, kdy vozidlo není použito k pracovní cestě. Tyto
výdaje na dlouhodobé parkovné a stání vozidla v garážích lze uplatnit u poplatníka daně z příjmů fyzických osob jako daňový výdaj i při uplatnění paušálních výdajů na dopravu,
a to v případě, že se jedná o vozidlo zahrnuté v obchodním majetku poplatníka.
 
Příklady k uplatnění paušálních výdajů na dopravu
Příklad 1
Podnikatel má zařazen osobní automobil v obchodním majetku a v roce 2018 jej využívá jak k živnostenskému podnikání, tak k soukromým účelům. Na základě vedené evidence v knize jízd ujede v roce 2018 pro podnikání 55 % celkového počtu kilometrů a zbývajících 45 % počtu kilometrů ujede pro soukromé účely.
Varianta 1 – podnikatel uplatňuje výdaje na spotřebu pohonných hmot prokazatelným způsobem
Podnikatel může do daňových výdajů za zdaňovací období uplatnit pouze 55 % veškerých vykázaných provozních výdajů souvisejících s provozem vozidla (kromě silniční daně – tuto může uplatnit v plné roční výši) a pouze 55 % roční výše odpisů vozidla.
Varianta 2 – podnikatel uplatňuje krácený paušální výdaj na dopravu 4 000 Kč/měsíc
Podnikatel může do daňových výdajů za zdaňovací období uplatnit jako daňový výdaj 80 % veškerých provozních výdajů souvisejících s provozem vozidla a 80 % roční výše odpisů vozidla.
Příklad 2
Podnikatel používá k provozování živnostenského podnikání ve zdaňovacím období roku 2018 dva osobní automobily, které má zařazeny v obchodním majetku. První automobil byl pořízen v roce 2017, je odpisován ze vstupní ceny 420 000 Kč zrychleným způsobem a podnikatel jej používá k podnikatelským účelům po všechny měsíce roku 2018, ale je rovněž používán k soukromým účelům. Druhý automobil byl pořízen koncem března 2018 za cenu 520 000 Kč a od 1. 4. 2018 je používán výlučně k podnikatelským účelům po všechny měsíce 2018. U tohoto automobilu uplatňuje podnikatel rovnoměrné odpisy. U obou automobilů uplatňuje podnikatel paušální výdaje na dopravu. Podnikatel vede daňovou evidenci.
Za zdaňovací období 2018 může podnikatel uplatnit v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob následující daňové výdaje:
a)
u automobilu pořízeného v roce 2017:
krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč x 12 měsíců = 48 000 Kč,
daňový odpis 80 % z částky 134 400 Kč (2. rok odpisování) = 107 520 Kč,
výdaje na opravy, údržbu, pojištění, dálniční poplatky ve výši 80 % prokázané výše (kromě výdajů na spotřebované PHM a parkovného při pracovní cestě), silniční daň v plné výši,
b)
u automobilu používaného k podnikání od dubna 2018:
paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč x 9 měsíců = 45 000 Kč,
daňový odpis 520 000 Kč x 22,25 / 100 = 115 700 Kč,
výdaje na opravy, údržbu, pojištění, silniční daň, dálniční poplatky v prokázané výši (kromě výdajů na spotřebované PHM a parkovného při pracovní cestě).
Příklad 3
Společnost s r. o. poskytuje bezplatně vybraným zaměstnancům v řídících funkcích podnikové osobní automobily k využití pro služební i soukromé účely.
Jednou z omezujících podmínek pro uplatnění paušálních výdajů na dopravu nebo kráceného paušálního výdaje na dopravu je, že poplatník vozidlo nepřenechá ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Jakmile dojde k bezplatnému přenechání služebního vozidla zaměstnavatele jeho zaměstnancům i k využití pro soukromé účely, dochází k přenechání služebního vozidla k užívání jiné osobě k jiným než pracovním účelům. V tomto případě nemůže zaměstnavatel použít u tohoto „manažerského vozidla“ paušální výdaj na dopravu.
Příklad 4
Manželé pronajímají byty v několika činžovních domech, které se nalézají ve dvou obcích. Domy jsou ve společném jmění manželů, přičemž příjmy z nájmu zdaňuje manžel. Pro styk s nájemníky a pro průběžné zajišťování údržby a drobných oprav používá po celý rok 2018 soukromý osobní automobil.
K příjmům z nájmu zdaňovaných dle § 9 ZDP může poplatník za rok 2018 uplatnit jako daňový výdaj krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč/měsíc při použití soukromého vozidla pro styk s nájemníky. Poplatník si pak nemůže uplatnit sazbu základní náhrady 4 Kč/km, ani náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty.
Příklad 5
OSVČ má zařazen v obchodním majetku dodávkový automobil, který využívá výlučně k podnikání. V roce 2018 spolupracuje s podnikatelem jeho manželka, na kterou podnikatel převádí 50 % příjmů a výdajů dle § 13 ZDP. Manželka v rámci spolupráce s manželem uskutečňuje pracovní cesty s použitím tohoto vozidla.
Dle znění § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP nelze paušální výdaj na dopravu uplatnit při přenechání vozidla k užívání jiné osobě ani po část příslušného kalendářního měsíce. Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se však nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou. I při spolupráci osob může podnikatel uplatnit za rok 2018 paušální výdaje na dopravu za toto vozidlo, tedy při používání vozidla ve všech měsících roku 2018 k podnikatelským účelům, ve výši 5 000 Kč x 12 měsíců = 60 000 Kč. Tyto paušální výdaje na dopravu jsou součástí celkových daňových výdajů podnikatele, které se rozdělují v roce 2018 ve výši 50 % na spolupracující manželku.
Příklad 6
Oba manželé využívají osobní automobil, který je součástí společného jmění manželů, jak ke svému vlastnímu podnikání, tak k soukromým účelům. Žádný z manželů nemá automobil zahrnut ve svém obchodním majetku.
V tomto případě si může každý z manželů uplatnit příslušný podíl kráceného paušálního výdaje na dopravu, přičemž za každý kalendářní měsíc mohou dohromady uplatnit nejvýše 4 000 Kč, a to v dohodnutém poměru dle rozsahu použití automobilu k podnikání každého z manželů.
Příklad 7
Manželé mají zúžené společné jmění manželů. Vlastníkem osobního automobilu je manželka. Manžel používá tento automobil se souhlasem manželky k pracovním cestám v rámci svého podnikání.
Podnikatel si nemůže uplatnit paušální výdaj na dopravu, protože není vlastníkem vozidla, ani toto vozidlo nemá v nájmu, a tím není splněna podmínka pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu dle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP.
V případě, že je vlastníkem osobního automobilu manželka a manžel by uzavřel s manželkou smlouvu o nájmu dopravního prostředku dle § 2321 ObčZ (zákon č. 89/2012 Sb.) a používal by tento automobil k pracovním cestám v rámci svého podnikání, pak by podnikatel splňoval podmínku pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu dle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP a mohl by si uplatnit paušální výdaj na dopravu. Vzhledem k tomu, že jde v tomto případě o vztah mezi spojenými osobami ve smyslu znění § 23 odst. 7 ZDP, je nutno nájemné stanovit v obvyklé výši.
Příklad 8
Podnikatel má uzavřenu smlouvu na pronájem osobního automobilu na dobu 2 let s tím, že po skončení nájmu se vozidlo vrací pronajímateli – vlastníkovi (operativní leasing). Vozidlo využívá poplatník výhradně k podnikání a to po všechny měsíce pronájmu.
Ve smyslu znění § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP si poplatník může uplatnit paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč měsíčně po dobu trvání operativního leasingu vozidla.
 
Nemožnost uplatnit paušální výdaj na dopravu v případě finančního leasingu a v případě smlouvy o výpůjčce vozidla
Ze znění § 21d odst. 3 ZDP
(„na finanční leasing se nevztahují ustanovení tohoto zákona o nájmu“)
a ze znění § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP
(„Paušální výdaj na dopravu možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání“),
vyplývá, že
není možné paušální výdaj na dopravu uplatnit u vozidel v režimu finančního leasingu.
Rovněž tak
nemůže „ekonomický uživatel“ – vypůjčitel, který uzavřel smlouvu o výpůjčce vozidla, uplatnit paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem,
protože nesplňuje podmínku vlastnictví majetku a pro tuto situaci není stanovena výjimka (jako v případě nájemce). Výše uvedené bylo potvrzeno ve stanovisku GFŘ v rámci projednání příspěvku Koordinačního výboru č. 445/18.02.15.
Příklad 9
Podnikatel si pořídil osobní automobil formou finančního leasingu. Vozidlo využívá výhradně k podnikání. K ukončení finančního leasingu dojde v prosinci 2018 a vlastnické právo k předmětu finančního leasingu je převedeno za sjednanou kupní cenu na uživatele předmětu finančního leasingu.
S ohledem na znění § 21d odst. 3 ZDP a ve vazbě na znění § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP nemůže podnikatel v průběhu trvání finančního leasingu uplatnit paušální výdaj na dopravu a podnikatel u tohoto vozidla uplatní daňové výdaje na spotřebované PHM dle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 1 ZDP v prokázané výši. Po skončení finančního leasingu a převedení vlastnického práva vozidla na podnikatele se stává podnikatel vlastníkem tohoto vozidla a počínaje lednem 2019 si může uplatnit paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč měsíčně v případě, že automobil zahrne do svého obchodního majetku a bude jej používat výhradně ke svému podnikání. Pokud automobil nezahrne do svého obchodního majetku a bude jej využívat k soukromým účelům i k podnikání, může si od ledna 2019 uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč měsíčně.
Příklad 10
Podnikatel má uzavřenu smlouvu o výpůjčce vozidla. Toto vozidlo používá výlučně k jeho pracovním cestám a k pracovním cestám jeho zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o vozidlo vlastní ani o vozidlo najaté, není splněna podmínka uvedená v § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu. Paušální výdaj na dopravu lze totiž uplatnit pouze u vlastního vozidla zahrnutého nebo nezahrnutého do obchodního majetku nebo u vozidla v nájmu. Poplatník nemůže uplatnit u vypůjčeného vozidla paušální výdaj na dopravu, bude postupovat podle znění § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3 ZDP a daňovým výdajem bude pouze náhrada za spotřebované PHM.
 
Optimalizační rozhodování poplatníka
Poplatník (plátce či neplátce DPH) se může v rámci optimalizačních úvah rozhodnout, zda uplatní u silničního motorového vozidla paušální výdaj na dopravu
ve výši 5 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období, případně krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč, anebo uplatní:
u silničního motorového vozidla zahrnutého v obchodním majetku nebo u vozidla v nájmu výdaje na dopravu v prokázané výši podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP,
u vlastního silničního motorového vozidla nezahrnutého v obchodním majetku výdaje na dopravu ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty.
Toto své rozhodnutí může učinit i v závěru zdaňovacího období v rámci přípravy zpracování daňového přiznání k dani z příjmů, a to v návaznosti na počet ujetých kilometrů pro podnikatelské účely. Obdobně to platí i u vlastního silničního motorového vozidla nezahrnutého v obchodním majetku, které poplatník použije i k podnikatelským účelům nebo k cestám souvisejícím s příjmy dle § 9 ZDP, kdy může uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu nebo výdaje na dopravu ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. V žádném případě však nelze u vozidla zahrnutého v obchodním majetku nebo u vozidla v nájmu ve zdaňovacím období nebo v období, za které se podává daňové přiznání, několik měsíců uplatnit paušální výdaj na dopravu a u téhož vozidla ve zbývajících měsících, kdy např. najel poplatník s vozidlem více kilometrů pro podnikání, uplatnit prokázané výdaje na dopravu. Kombinace paušálního výdaje na dopravu a prokázaných výdajů na dopravu v průběhu zdaňovacího období není možná. Poplatník se musí rozhodnout, který způsob pro zdaňovací období u příslušného silničního motorového vozidla použije. Může však u jednoho vozidla po celé zdaňovací období uplatňovat paušální výdaj na dopravu a u jiného vozidla uplatnit prokázané výdaje na dopravu.
Použije-li poplatník paušální výdaj na dopravu, nemusí pro účely ZDP prokazovat doklady, kolik zaplatil za pohonné hmoty a kolik ujel vozidlem kilometrů.
Nemusí u tohoto silničního motorového vozidla vést evidenci jízd. Pokud jde však o plátce DPH, pak pro účely uplatnění nároku na odpočtu DPH za nákup PHM musí i v případě uplatnění výdajového paušálu na dopravu poplatník prokazovat tento odpočet dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Příklad 11
Podnikatel používá k pracovním cestám svůj soukromý automobil nezahrnutý v obchodním majetku. Pro podnikatelské účely najede za rok 2018 celkem 6 500 km z celkového počtu najetých 15 800 km. V technickém průkazu vozidla je uvedena spotřeba paliva pro kombinovaný provoz 5,8 l na 100 km (BA 95). Pracovní cesty uskutečnil ve všech měsících roku 2018.
Pokud podnikatel bude postupovat podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3 ZDP, může si v roce 2018 uplatnit za najetý kilometr k podnikatelským účelům soukromým vozidlem sazbu základní náhrady 4,00 Kč/km a náhradu za spotřebované PHM dle vyhlášky MPSV č. 463/2017 Sb. Při ujetí 6 500 km za rok pro podnikatelské účely si může podnikatel uplatnit do daňových výdajů součet sazby základní náhrady a náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty:
6 500 km x 4,00 Kč/km + 5,8 l / 100 km x 6 500 km x 30,50 Kč/l = 37 499 Kč.
Pro podnikatele je výhodnější, když si po celý rok uplatní krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč x 12 měsíců = 48 000 Kč. Takto se může rozhodnout i v době přípravy na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018.
Příklad 12
Podnikatel používá k pracovním cestám svůj soukromý automobil nezahrnutý v obchodním majetku. Pro podnikatelské účely najede za rok 2018 celkem 10 500 km z celkového počtu najetých 16 050 km. V technickém průkazu vozidla je uvedena spotřeba paliva pro kombinovaný provoz 5,8 l na 100 km (BA 95). Pracovní cesty uskutečnil ve všech měsících roku 2018.
Pokud bude podnikatel postupovat podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3 ZDP, může si v roce 2018 uplatnit za najetý kilometr k podnikatelským účelům soukromým vozidlem sazbu základní náhrady ve výši 4,00 Kč/km a náhradu za spotřebované PHM dle vyhlášky MPSV č. 463/2017 Sb. Při ujetí 10 500 km za rok pro podnikatelské účely si může podnikatel uplatnit do daňových výdajů součet sazby základní náhrady a náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty:
10 500 km x 4,00 Kč/km + 5,8 l / 100 km x 10 500 km x 30,50 Kč/l = 60 574 Kč.
Při uplatnění paušálních výdajů na dopravu by si mohl podnikatel uplatnit částku 48 000 Kč. V daném případě je pro podnikatele výhodnější uplatňovat výdaje na dopravu soukromým vozidlem nezahrnutým v obchodním majetku dle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3 ZDP.
Příklad 13
Podnikatel používá k pracovním cestám automobil zahrnutý v obchodním majetku, který používá výlučně k podnikatelským účelům. Za rok 2018 ujede dle evidence jízd celkem 8 500 km. V technickém průkazu vozidla je uvedena spotřeba paliva pro kombinovaný provoz 5,6 l na 100 km (BA 95). Pracovní cesty uskutečnil ve všech měsících roku 2018.
Pokud podnikatel bude postupovat podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 1 ZDP, uplatní do daňových výdajů výdaje za spotřebované pohonné hmoty v prokázané výši. Předpokládejme, že v průměru za rok 2018 nakoupil benzin za cenu 32,80 Kč/litr. Při ujetí 8 500 km za rok pro podnikatelské účely činí jeho výdaje za spotřebované PHM:
5,6 l / 100 km x 8 500 km x 32,80 Kč/l = 15 613 Kč.
Pro podnikatele je výhodnější, když si po celý rok uplatní paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč x 12 měsíců = 60 000 Kč. K tomuto rozhodnutí může dojít i v rámci sestavování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018.
Příklad 14
Podnikatel používá k pracovním cestám automobil zahrnutý v obchodním majetku. Pro podnikatelské účely najede za rok 2018 celkem dle evidence jízd 35 500 km. V technickém průkazu vozidla je uvedena spotřeba paliva pro kombinovaný provoz 5,8 l na 100 km (BA 95). Pracovní cesty uskutečnil ve všech měsících roku 2018.
Pokud podnikatel bude postupovat podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 1 ZDP, uplatní do daňových výdajů výdaje za spotřebované pohonné hmoty v prokázané výši. Předpokládejme, že v průměru za rok 2018 nakoupil benzin za cenu 32,80 Kč/litr. Při ujetí 35 500 km za rok pro podnikatelské účely činí jeho výdaje za spotřebované PHM:
5,8 l / 100 km x 35 500 km x 32,80 Kč/l = 67 535 Kč.
Tato částka je vyšší než paušální výdaje na dopravu za rok (60 000 Kč). Pro podnikatele je výhodnější, když si po celý rok uplatní výdaje za spotřebované pohonné hmoty dle prokázaných výdajů na základě dokladů o nákupu spotřebovaných PHM.
 
Uplatnění paušálních výdajů na dopravu v daňovém přiznání
Paušální výdaj na dopravu je daňovou kategorií,
a proto se promítá až v rámci sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, a to následovně:
Poplatník daně z příjmů fyzických osob vede daňovou evidenci –
poplatník uvádí u vozidla zahrnutého v obchodním majetku, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výdaje za nákup PHM a na parkovné související s pracovní cestou jako nedaňové výdaje v průběhu zdaňovacího období a následně v daňovém přiznání zvýší své daňové výdaje o paušální výdaj na dopravu, resp. o krácený výdaj na dopravu. Pokud poplatník uplatní výdaje za nákup PHM a parkovné související s pracovní cestou v rámci vedení daňové evidence do evidence výdajů, a rozhodne se pro uplatnění paušálních výdajů na dopravu (např. v závěru zdaňovacího období nebo až v souvislosti se zpracováním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob), musí při sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob tyto výdaje vyloučit z daňových výdajů a zvýšit daňové výdaje o paušální výdaj na dopravu. V případě uplatnění kráceného paušálu na dopravu, uplatní poplatník pouze 80 % odpisů vozidla a z výdajů zahrnutých v rámci daňové evidence vyloučí 20 % provozních výdajů na dopravu.
Poplatník vede účetnictví –
o paušálu na dopravu se neúčtuje. Je však potřeba v rámci účtového rozvrhu vymezit analytické účty na spotřebu pohonných hmot a na parkovné vozidel v souvislosti s pracovní cestou, u kterých je uplatněn paušální výdaj na dopravu. Při transformaci výsledku hospodaření na základ daně z příjmů pak jsou tyto nedaňové účty připočitatelnou položkou v daňovém přiznání. Paušální výdaj na dopravu, resp. krácený paušál na dopravu, je pak položkou snižující základ daně v daňovém přiznání.
Příklad 15
Podnikatel používá k pracovním cestám svůj soukromý automobil nezahrnutý v obchodním majetku, který zakoupil koncem června 2018. Pro podnikatelské účely najede od července do prosince 2018 celkem 2 700 km z celkového počtu najetých 12 900 km. V technickém průkazu vozidla je uvedena spotřeba paliva pro kombinovaný provoz 4,8 l na 100 km (motorová nafta). Poplatník vede daňovou evidenci a uplatňuje paušální výdaje na dopravu.
V rámci daňové evidence neuvádí poplatník výdaje spojené se spotřebou motorové nafty při pracovní cestě soukromým automobilem, protože se rozhodl uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu. V daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 zvýší své výdaje dle vedení daňové evidence o částku 4 000 Kč x 6 měsíců = 24 000 Kč a tuto souhrnnou částku uvede na řádku 102 – Výdaje související s příjmy podle § 7 ZDP v příloze č. 1 k daňovému přiznání.
Příklad 16
Podnikatel vede účetnictví. Za zdaňovací období roku 2018 uvádí výsledek hospodaření před zdaněním na základě sestavené účetní závěrky ve výši 420 000 Kč. U dvou vozidel zahrnutých v obchodním majetku, která využívá pouze k podnikatelským účelům, hodlá uplatnit v daňovém přiznání paušální výdaje na dopravu ve výši 5 000 Kč/měsíc.
Ve výsledku hospodaření jsou zahrnuty na analytických účtech následující náklady související s provozem obou vozidel, u kterých poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu:
Popis
Částka v Kč
Účet 50x-Spotřeba PHM obou vozidel
62 250
Účet 51x-Parkovné vozidel při pracovní cestě
2 240
Účet 55x-Účetní odpisy vozidel
332 000
Daňové odpisy obou vozidel
309 500
Řešení v daňovém přiznání – příloha č. 1
Popis
Částka v Kč
ř. 104 Výsledek hospodaření před zdaněním
420 000
ř. 105 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona zvyšující výsledek hospodaření (převzato z tabulky oddíl E)
89 990
ř. 106 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující výsledek hospodaření (převzato z tabulky oddíl E)
120 000
ř. 113 Dílčí základ daně z příjmů podle § 7 zákona
389 990
Tabulka E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona
Číslo řádku
Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující výsledek hospodaření
Částka v Kč
1
Spotřeba PHM vozidel, u kterých je uplatňován paušální výdaj na dopravu
65 250
2
Parkovné vozidel při pracovní cestě u vozidel, u kterých je uplatňován paušální výdaj na dopravu
2 240
3
Účetní odpisy jsou vyšší než daňové odpisy o částku
22 500
4
Celkem
89 990
Číslo řádku
Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující výsledek hospodaření
Částka v Kč
1
Paušální výdaj na dopravu za dvě vozidla:
2 x 5 000 Kč/měsíc x 12 měsíců
120 000
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.