Zvažujete uplatnit v roce 2019 paušální daň?

Vydáno: 21 minut čtení

Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který má příjmy dle § 7 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), může své příjmy zdanit buď v rámci daňového přiznání, ve kterém uplatní skutečné nebo paušální výdaje ke zdanitelným příjmům, nebo může využít stanovení daně paušální částkou za podmínek uvedených v § 7a ZDP . Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo v oblasti podmínek uplatnění daně stanovené paušální částkou k určitým pozitivním změnám, které bylo možno ve smyslu bodu 14 přechodných ustanovení k tomuto zákonu použít již pro zdaňovací období roku 2017 za podmínky, že poplatník podal žádost o stanovení daně paušální částkou na zdaňovací období 2017 nejpozději do 31. 5. 2017. Připomínáme, že k aplikaci daně stanovené paušální částkou vydalo GFŘ s účinností od 1. 1. 2018 pokyn D-33, jehož cílem je rozšířit využití zákonné možnosti stanovení daně paušální částkou a zabezpečit v maximální možné míře jednotné a objektivní rozhodování správce daně o žádostech poplatníků o stanovení daně paušální částkou. V článku si uvedeme postup u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který by chtěl využít stanovení daně paušální částkou ve zdaňovacím období 2019.

Zvažujete uplatnit v roce 2019 paušální daň?
Ing.
Ivan
Macháček
 
Výhody daně stanovené paušální částkou
Při stanovení daně paušální částkou je poplatník povinen podle § 7a odst. 7 ZDP vést pouze jednoduchou evidenci o výši dosahovaných příjmů, o výši pohledávek a o hmotném majetku používaném pro výkon činnosti.
Z výše uvedeného vyplývá snížení administrativní zátěže poplatníka, který:
nemusí vést daňovou evidenci, příp. účetnictví (s výjimkou případů, na které se vztahuje § 4 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů),
nemusí evidovat a prokazovat vynaložení nákladů,
není povinen při splnění podmínek vymezených v § 7a odst. 5 ZDP po skončení zdaňovacího období podávat řádné daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a pro zdaňovací období zůstává daňová povinnost poplatníka splněna zaplacením daně stanovené paušální částkou.
 
Poplatníci, kteří mohou požádat o stanovení daně paušální částkou
Stanovení daně paušální částkou mohou využít poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří mají příjmy:
ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
ze živnostenského podnikání,
z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění.
Z § 7a odst. 1 ZDP vyplývá, že stanovení daně paušální částkou
může využít poplatník daně z příjmů fyzických osob, který splňuje následující podmínky:
poplatníkovi
kromě příjmů podle § 6 ZDP,
příjmů osvobozených od daně z příjmů a příjmů zdanitelných zvláštní sazbou daně
plynou pouze příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP,
včetně úroků z vkladů na účtu, který je podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání poplatníka ve smyslu § 8 odst. 1 písm. g) ZDP,
poplatník
provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob
(s výjimkou spolupráce s druhým z manželů),
roční výše těchto příjmů
v bezprostředně předcházejících třech zdaňovacích obdobích
nepřesáhla částku 5 0