Daňová kontrola

Vydáno: 35 minut čtení

Daňová kontrola je postupem při správě daní, pomocí něhož má správce daně právo kdykoliv v průběhu prekluzivní lhůty prověřit ve vymezeném rozsahu splnění daňových povinností fyzických a právnických osob, okolnosti rozhodné pro stanovení daně a rovněž také tvrzení daňových subjektů.

Daňová kontrola
Ing.
Jiří
Vychopeň
Daňová kontrola je právně upravena v § 85 až 88 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“ nebo „“).
Na rozdíl od postupu k odstranění pochybností, který podle § 89 odst. 1 DŘ slouží pouze k objasnění konkrétních pochybností o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti podaného řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení a dalších písemností předložených daňovým subjektem nebo o pravdivosti údajů v nich uvedených, slouží daňová kontrola k obsáhlému a časově i personálně náročnému dokazování správnosti, průkaznosti nebo úplnosti daňových tvrzení. Je na příslušném správci daně, aby přistoupil k daňové kontrole, což může učinit i tehdy, nemá-li žádné pochybnosti (například pouze prověří správnost tvrzení daňového subjektu, resp. údajů, jež jsou uvedeny v daňovém tvrzení).
Jak bylo již uvedeno,
daňovou kontrolu provádí
správce daně,
kterým je podle § 10 odst. 1 DŘ správní orgán nebo jiný státní orgán (dále jen „orgán veřejné moci“), v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní. Podle § 10 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají správu daní finanční úřady, které mohou v rámci
vybrané působnosti
provádět postupy při správě daní včetně daňových kontrol na celém území České republiky.
Kromě toho finanční úřady v rámci věcné působnosti vykonávají také například kontrolu:
finanční,
dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví, a
výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány.
Podle § 12 DŘ správce daně provádí daňovou kontrolu
prostřednictvím úředních osob,
kterými jsou zaměstnanci, kteří se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správce daně, nebo osoby oprávněné k výkonu pravomoci správce daně zákonem nebo na základě zákona (podle § 12 odst. 3 DŘ úřední osoba prokazuje svoje oprávnění k úkonům při správě daní služebním průkazem, pokud tak stanoví zákon, popřípadě jiným způsobem).
Pro úřední osoby a další zaměstnance zařazené v organizačních útvarech orgánů finanční správy, jejichž působnost zahrnuje provádění daňových kontrol a související činnost v oblasti daňového procesu, vydalo Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) Metodickou pomůcku k procesním aspektům daňové kontroly, čj. 50071/15/7100-40124-506246 (dále jen „Metodická pomůcka“). V další metodické pomůcce GFŘ, čj. 65447/14/7100-401124-011654, která řeší především procesní aspekty postupu k odstranění pochybností podle § 89 až 90 DŘ, je zakomponováno řešení vztahu daňové kontroly a postupu k odstranění pochybností.
Obvykle je daňová kontrola prováděna až po stanovení daně, tj. po vydání platebního, resp. dodatečného platebního výměru (zpravidla po nabytí právní moci těchto rozhodnutí). Daňová kontrola však může být provedena také po podání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení, ale před stanovením daně; v těchto případech musí ale správce daně vždy vyhodnotit, zda by v daném případě nebylo k dosažení daného účelu vhodnější uplatnit postup k odstranění pochybností podle § 89 a 90 DŘ než daňovou kontrolu. V některých případech je daňová kontrola prováděna po uplynutí zákonné lhůty pro podání řádného daňového tvrzení, jestliže toto tvrzení nebylo podáno; v těchto případech má ale přednost před zahájením daňové kontroly výzva podle § 145 odst. 1 DŘ. V mimořádných případech může být daňová kontrola provedena před uplynutím zákonné lhůty pro podání řádného daňového tvrzení (například pokud správce daně potřebuje zjistit výši nesplatné a dosud nestanovené daně, jejíž úhradu hodlá zajistit v souladu s § 167 a násl. DŘ, a výši daně nelze zjistit jiným způsobem, například v rámci vyhledávací čin