Roční účetní závěrka podnikatelských subjektů kalendářního roku 2017

Vydáno: 35 minut čtení

Roční účetní závěrka je obecně vnímána jako každoročně se opakující souhrn prací, který završuje celoroční proces vedení účetnictví a jehož výsledkem je podklad sloužící pro sestavení daňového přiznání a pro výpočet daňové povinnosti. Ve skutečnosti však není účetní závěrka souborem prací, ale nedílným souborem účetních výkazů, ze kterých je, v závislosti na kategorizaci účetních jednotek, účetní závěrka tvořena. Vždy se jedná o výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha v účetní závěrce. Kategorie velké a střední účetní jednotky povinně sestavuje také Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Tomuto výsledku však předchází účetní operace související s inventarizací a uzavíráním účetních knih.

Roční účetní závěrka podnikatelských subjektů kalendářního roku 2017
Ivana
Pilařová
 
Rozsah účetní závěrky
Účetní závěrka může být sestavena
v plném nebo zkráceném rozsahu.
Účetní závěrku v plném rozsahu povinně sestavují účetní jednotky podléhající povinnému auditu účetní závěrky. Vzhledem k tomu, že jednotlivé složky účetní závěrky je nutné stanovit jednotlivým kategoriím účetních jednotek „na míru“, dochází v několika případech ke kombinacím výkazů v plném a zkráceném rozsahu.
Základní přehled částí účetní závěrky
Kategorie
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha v účetní závěrce
Cash flow
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Velká
P
P
§ 39, 39b, 39c
Ano
Ano
Střední
P
P
§ 39, 39b
Ano
Ano
Malá audit.
P
P
§ 39, 39a
Ne
Ne
Malá
Z1
P
§ 39
Ne
Ne
Mikro
Z2
P
§ 39
Ne
Ne
Mikro audit.
P
P
§ 39, 39a
Ne
Ne
Vysvětlivky:
„Malá audit.“ – malá účetní jednotka podléhající povinnému auditu účetní závěrky
„Malá“ – malá účetní jednotka nepodléhající povinnému auditu účetní závěrky
„Mikro audit.“ – mikro účetní jednotka podléhající povinnému auditu účetní závěrky
„Mikro“ – mikro účetní jednotka nepodléhající povinnému auditu účetní závěrky
„P“ – výkaz je sestavován v plném rozsahu
„Z1“ – rozvaha ve zkráceném rozsahu sestavená podle § 3a odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.)
„Z2“ – rozvaha ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotky nepodléhající povinnému auditu [§ 3a odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 500/2002 Sb. ]
„§ 39“ – ustanovení z vyhlášky č. 500/2002 Sb., které definuje obsah přílohy v účetní závěrce
 
Malý průvodce účetními výkazy
 
Rozvaha
Rozvaha v plném rozsahu
obsahuje všechny položky z přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a sestavují ji:
velká a střední účetní jednotka,
malá a mikro účetní jednotka, pokud mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem.
Rozvaha ve zkráceném rozsahu (I.)
obsahuje položky podle přílohy č. 1 označené písmeny a římským číslicemi s výjimkou položek C.II.1. Dlouhodobé pohledávky a C.II.2. Krátkodobé pohledávky a může ji sestavovat
malá účetní jednotka
, která nemá povinnost ověření účetní závěrky auditorem.
Rozvaha ve zkráceném rozsahu (II.)
obsahuje položky podle přílohy č. 1 označené písmeny a může ji sestavovat
mikro účetní jednotka
, která nemá povinnost ověření účetní závěrky auditorem.
 
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 1 nebo 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a sestavuje ho: