Výdaje na pohonné hmoty u finančního leasingu, nájmu, výpůjčky a výprosy vozidla za rok 2017

Vydáno: 17 minut čtení

V následujícím článku se blíže podíváme na možnosti uplatnění výdajů na spotřebované pohonné hmoty jako daňově uznatelných výdajů v případech použití silničního motorového vozila pořízeného v rámci finančního leasingu, nájmu, výpůjčky a výprosy. Uvedeme si rovněž, u kterých z těchto případů lze uplatnit paušální výdaje na dopravu.

Výdaje na pohonné hmoty u finančního leasingu, nájmu, výpůjčky a výprosy vozidla za rok 2017
Ing.
Ivan
Macháček
 
Použití automobilu na finanční leasing a najatého automobilu
Vymezení finančního leasingu
nalezneme v § 21d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), přičemž ZDP obsahuje ještě další ustanovení, která se zabývají daňovým řešením úplaty a finančního leasingu – jde o § 24 odst. 2 písm. h) ZDP a § 24 odst. 4 a 5 ZDP.
Vymezení nájmu
dopravního prostředku nalezneme v § 2321 až 2325 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání dopravního prostředku a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Pronajímatel odevzdá nájemci dopravní prostředek spolu s potřebnými doklady v ujednané době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Nájemce zaplatí nájemné po ukončení užívání dopravního prostředku; je-li však nájem ujednán na dobu delší než tři měsíce, platí nájemce nájemné ke konci každého kalendářního měsíce. Pronajímatel nahradí nájemci náklady, které nájemce vynaložil na údržbu; neuplatní-li nájemce toto právo u pronajímatele do tří měsíců od vynaložení nákladů, právo zanikne.
Z hlediska daňových výdajů na pracovní cestu se při použití automobilu pořizovaného na finanční leasing a v případě najatého automobilu postupuje podle znění