Penzijní a životní pojištění v roce 2017 (dokončení)

Vydáno: 25 minut čtení

V předešlém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 5/2017 na s. 12 jsme se zabývali daňovým řešením příspěvků poskytnutých zaměstnavatelem jeho zaměstnancům na penzijní připojištění, na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění, a dále případy, kdy dojde u soukromého životního pojištění k porušení zákonných podmínek stanovených pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně z příjmů u zaměstnance. V dnešním pokračování se zaměříme na podmínky uplatnění odpočtu od základu daně u poplatníka, který si hradí sám příspěvky na penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření a pojistné na soukromé životní pojištění. Na příkladech si rovněž ukážeme daňové řešení při porušení podmínek uplatnění odpočtu.

Penzijní a životní pojištění v roce 2017 (dokončení)
Ing.
Ivan
Macháček
 
Poplatník si sám hradí penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření
  
Výše odpočtu od základu daně
S účinností od 1. 1. 2017 došlo v § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), na základě zákona č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření (dále jen „zákon č. 377/2015 Sb.“), ke zvýšení odpočtu příspěvku od základu daně ve zdaňovacím období z dosavadních 12 000 Kč na částku nejvýše 24 000 Kč zaplaceného poplatníkem na jeho:
Penzijní připojištění se státním příspěvkem
[§ 15 odst. 5 písm. a) ZDP] podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem nebo penzijní společností.
Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek
(maximální státní příspěvek náleží v případě, že příspěvek účastníka činí 1 000 Kč a více).
Penzijní pojištění
[§ 15 odst. 5 písm. b) ZDP]
podle smlouvy o penzijním pojištění
uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Částka, kterou lze odečíst od základu daně, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období.
Doplňkové penzijní spoření
[§ 15 odst. 5 písm. c) ZDP]
podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností.
Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek.
V případě převodu prostředků účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů lze odečíst částku, která se rovná součtu části měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na část zdaňovacího období a částí měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na navazující část zdaňovacího období, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek.
Z limitní výše odpočtu od základu daně z příjmů 24 000 Kč počínaje zdaňovacím období roku 2017 vyplývá při současné sazbě daně 15 % maximální výše roční daňové úspory 3 600 Kč. Této maximální výše roční daňové úspory je dosaženo až při roční výši příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření 36 000 Kč, tedy při měsíčním příspěvku 3 000 Kč. Tento odpočet od základu daně lze uplatnit až po skončení zdaňovacího období.
Nárok na nezdanitelnou část základu daně (odpočet od základu daně z titulu plateb příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na penzijní pojištění a na doplňkové penzijní spoření) dle § 15 odst. 5 ZDP prokazuje poplatník:
a)
V rámci ročního zúčtování daně,
pokud zaměstnanec podepsal (učinil) u zaměstnavatele prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a současně zaměstnanec požádá o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, a to v termínu nejpozději do 15. 2. po uplynutí zdaňovacího období, a předloží nejpozději v tomto termínu příslušné doklady vztahující se k penzijnímu připojištění se státním příspěvkem, k penzijnímu pojištění a k doplňkovému penzijnímu spoření podle § 38l odst. 1 písm. h) ZDP (ve znění novely ZDP – zákon č. 170/2017 Sb., které se dle bodu 22 přechodného ustanovení novely použije ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona). Jedná se o předložení následujících dokladů:
smlouva o penzijním připojištění se státním příspěvkem,
smlouva o doplňkovém penzijním spoření,
každoročně potvrzení penzijní společnosti
o části měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, ke které náleží maximální státní příspěvek,
smlouva o penzijním pojištění nebo potvrzení instituce penzijního pojištění o účasti poplatníka na penzijním pojištění,
každoročně potvrzení instituce penzijního pojištění
o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na uplynulé zdaňovací období.
b)
V rámci daňového přiznání
u těch poplatníků, kteří podávají daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Fyzická osoba, která podává daňové přiznání za uplynulé zdaňovací období, přiloží výše uvedené doklady k daňovému přiznání.
Příklad 1
Fyzická osoba uzavřela v květnu roku 2017 s penzijní společností smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a hodlá získat maximální daňové úlevy již za zdaňovací období roku 2017.
Poplatník, který uzavírá smlouvu o doplňkovém penzijním spoření s penzijní společností v průběhu zdaňovacího období, se může dohodnout na hrazení vyšších částek v 1. roce za účelem uplatnění plného odpočtu nezdanitelné částky a pro další kalendářní roky dohodnout nižší částky příspěvku na doplňkové penzijní spoření změnou smlouvy s penzijní společností.
Pro uplatnění maximální možné daňové úspory musí být na zdaňovací období roku 2017 uhrazena na doplňkové penzijní spoření částka 32 000 Kč, tj. poplatník musí hradit 4 000 Kč měsíčně počínaje měsícem květen.
Tím je splněna zákonná podmínka, že částka, kterou lze odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek. V našem případě (4 000 Kč – 1 000 Kč) x 8 měsíců = 24 000 Kč.
Poplatník v kalendářním roce 2017:
a)
získá výši státního příspěvku 230 Kč x 8 měsíců = 1 840 Kč,
b)
uplatní plnou výši odpočtu nezdanitelné částky za zdaňovací období ve výši 24 000 Kč,
c)
získá maximální možnou daňovou úsporu ve výši 3 600 Kč.
Příklad 2
Poplatník má uzavřenu smlouvu na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na kterou hradí měsíčně částku 2 000 Kč. Pro kalendářní rok 2017 si nezvýšil výši měsíčního příspěvku.
Poplatník v kalendářním roce 2016:
a)
získal celkovou výši státního příspěvku 230 Kč x 12 měsíců = 2 760 Kč,
b)
uplatnil plnou výši odpočtu nezdanitelné částky za zdaňovací období ve výši 12 000 Kč,
c)
získal maximální možnou daňovou úsporu ve výši 1 800 Kč.
V kalendářním roce 2017 si bude moci poplatník rovněž odečíst od základu daně částku 12 000 Kč, takže nevyužije plně možné daňové úspory, náležející zvýšenému daňovému odpočtu od základu daně 24 000 Kč.
  
Porušení podmínek pro uplatnění odpočtu
V případě, že poplatníkovi zanikne penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně je mu vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění,
nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká ve smyslu znění § 15 odst. 5 ZDP,
a příjmem dle § 10 ZDP ve zdaňovacím období, ve kterém k tomuto zániku došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi
v uplynulých deseti letech
z důvodu zaplacených příspěvků na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, na penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření základ daně snížen. Toto sankční opatření bylo do § 15 odst. 5 ZDP zakotveno zákonem č. 545/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, s tím, že podle přechodného ustanovení k tomuto zákonu se poprvé toto sankční opatření použilo pro zdaňovací období, které započalo v roce 2006, přičemž příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem uplatněné před 1. 1. 2006 dodanění nepodléhají.
Omezující lhůta „uplynulých 10 let“ pro zdanění uplatněného odpočtu od základu daně
v souvislosti s příspěvky poplatníka na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, na penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření,
byla do § 15 odst. 5 ZDP začleněna zákonem č. 267/2014 Sb.
, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 267/2014 Sb.“),
s účinností od 1. 1. 2015.
Do 31. 12. 2014 nebyla v ZDP tato lhůta dodanění uplatněného odpočtu od roku 2006 časově omezena.
Příklad 3
Poplatník má od roku 2004 uzavřenu smlouvu na penzijní připojištění se státním příspěvkem a do roku 2016 včetně uplatňoval v každém zdaňovacím období odpočet od základu daně z příjmů ve smyslu znění § 15 odst. 5 ZDP. V průběhu roku 2017 předčasně ukončí z finančních důvodů penzijní připojištění před vznikem práva na penzi a obdrží příslušné odbytné.
Vzhledem k tomu, že dojde v roce 2017 k porušení podmínek pro uplatnění odpočtu od základu daně dle § 15 odst. 5 ZDP, poplatník musí jako příjem dle § 10 ZDP za rok 2017 uvést v daňovém přiznání výši uplatněných odpočtů od základu daně z titulu příspěvků na penzijní připojištění za období uplynulých 10 let, tj. za roky 2007 až 2016.
 
Poplatník si sám hradí soukromé životní pojištění
  
Výše odpočtu od základu daně
Podle znění § 15 odst. 6 ZDP si může poplatník daně z příjmů fyzických osob odečíst od základu daně za zdaňovací období poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.
Podmínkou uplatnění odpočtu od základu daně je, že:
Výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let.
Podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.
Pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 Kč a pojistná smlouva s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč. (U důchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití.)
Maximální částka, kterou lze odečíst ve zdaňovacím období roku 2017 od základu daně činí v úhrnu 24 000 Kč
(do konce roku 2016 se jednalo o částku 12 000 Kč), a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami.
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2015 došlo zákonem č. 267/2014 Sb. ke zpřísnění podmínek pro uplatnění odpočtu od základu daně za zdaňovací období poplatníkem zaplaceného pojistného na jeho soukromé životní pojištění dle § 15 odst. 6 ZDP. Kromě dosavadních podmínek, že výplata pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let, byla
doplněna další podmínka, a to že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.
Nová podmínka zákazu průběžného výběru částky z pojistné smlouvy pro účely čerpání daňových výhod (odpočtu od základu daně) se vztahuje i na pojistné smlouvy uzavřené do 31. 12. 2014.
Poplatník (pojištěný) se tak musí rozhodnout, zda hodlá využívat daňových výhod odpočtu od základu daně a s tím související doplnění pojistné smlouvy o nemožnost čerpání části naspořených prostředků, anebo hodlá čerpat část naspořených prostředků, ale v tomto případě bez možnosti uplatnění daňových výhod odpočtu od základu daně
.
Pro uplatnění odpočtu od základu daně zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění počínaje zdaňovacím obdobím roku 2015
musí být v pojistné smlouvě uvedeno, že tato smlouva neumožňuje výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.
Pokud smlouva umožňuje výplatu jiného příjmu, pak nelze počínaje zdaňovacím obdobím roku 2015 uplatnit daňovou výhodu ve formě odpočtu od základu daně zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění (do výše částky 12 000 Kč, počínaje rokem 2017 na základě zákona č. 377/2015 Sb. do výše 24 000 Kč).
K výše uvedené doplňující podmínce se v bodě 11 čl. II přechodných ustanovení k zákonu č. 267/2014 Sb. stanoví, že:
„Ve zdaňovacím období roku 2015 se má za to, že podmínky podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 a § 15 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou splněny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud před 1. dubnem 2015 bude smlouva soukromého životního pojištění upravena tak, aby splňovala podmínky podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 a § 15 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“
V případě jednorázového pojistného se zaplacené pojistné poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny.
Daňové úlevy nemůže využít poplatník, který uzavřel jako pojistník smlouvu s pojišťovnou, a přitom pojištěnou osobou je jiná osoba (například manželka, dítě apod.).
Odpočet od základu daně lze uplatnit až po skončení zdaňovacího období
. Zaměstnanci, kteří si jako fyzické osoby hradí pojistné na soukromé životní pojištění a kteří nejsou povinni podávat daňové přiznání, uplatní daňový odpočet zaplaceného pojistného prostřednictvím svých zaměstnavatelů v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů. Zaměstnanec musí mít u zaměstnavatele podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a současně zaměstnanec požádá o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění v termínu nejpozději do 15. 2. po uplynutí zdaňovacího období a předloží nejpozději v tomto termínu doklady dle § 38l odst. 1 písm. i) ZDP vztahující se k odpočtu pojistného na soukromé životní pojištění. Jedná se o:
smlouvu o soukromém životním pojištění,
každoročně nejpozději do 15. 2. potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na jeho soukromé životní pojištění v uplynulém zdaňovacím období nebo o zaplacené poměrné části jednorázového pojistného připadajícího na uplynulé zdaňovací období, uplatňuje-li snížení základu daně podle § 15 odst. 6 ZDP.
Fyzická osoba, která podává daňové přiznání za uplynulé zdaňovací období, přiloží výše uvedené doklady k daňovému přiznání.
Příklad 4
Poplatník má od roku 2014 uzavřenu smlouvu o soukromém životním pojištění a hradí měsíčně částku 1 500 Kč pojistného. Poplatník však neuzavřel s pojišťovnou do 31. 3. 2015 dodatek k pojistné smlouvě, podle kterého není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Poplatník si totiž hodlá i nadále průběžně vybírat finanční prostředky formou mimořádného výběru.
Poplatník si počínaje rokem 2015 nemůže uplatnit daňovou výhodu odpočtu od základu daně z příjmů zaplaceného pojistného na své životní pojištění ve výši 12 000 Kč (24 000 Kč od roku 2017).
Příklad 5
Poplatník má od roku 2010 uzavřenu smlouvu o soukromém životním pojištění a hradí měsíčně částku 1 000 Kč pojistného. Poplatník uzavřel s pojišťovnou opožděně v termínu 7. 5. 2015 dodatek k pojistné smlouvě, podle kterého není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.
S odvoláním na znění bodu 11 přechodných ustanovení k zákonu č. 267/2014 Sb. není splněna podmínka, že ke změně smlouvy v souladu s § 15 odst. 6 ZDP došlo do 31. 3. 2015. Proto si poplatník za zdaňovací období roku 2015 nemohl uplatnit plnou výši odpočtu od základu daně z příjmů zaplaceného pojistného na své životní pojištění ve výši 12 000 Kč, ale pouze část, počínaje měsícem, kdy uzavřel dodatek k pojistné smlouvě neumožňující výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Odpočet od základu daně v plné výši 12 000 Kč si mohl poplatník uplatnit až počínaje zdaňovacím obdobím roku 2016. V roce 2017 při platbě pojistného 1 000 Kč měsíčně nedosáhne poplatník na zvýšenou maximální výši odpočtu 24 000 Kč a může si uplatnit odpočet od základu daně 12 000 Kč, pokud si změnou smlouvy nezvýší měsíční pojistné na 2 000 Kč.
Příklad 6
Občan (podnikatel) uzavřel v roce 2016 s pojišťovnou smlouvu o životním pojištění splňující podmínky pro přiznání daňových úlev a uhradí částku 250 000 Kč jako jednorázově složené pojistné na roky 2016 až 2025, kdy dovrší 60 let.
Na základě potvrzení pojišťovny pro příslušný kalendářní rok si může poplatník v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2016 odečíst od základu daně z příjmů příslušnou poměrnou částku jednorázově zaplaceného pojistného až do výše 12 000 Kč za rok, od roku 2017 až do výše 24 000 Kč. Výpočet provede pojišťovna s přesností na dny podle délky trvání pojištění ve zdaňovacím období.
  
Porušení podmínek pro uplatnění odpočtu
V § 15 odst. 6 ZDP se uvádí, že dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let, k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, pak
nárok na nezdanitelnou část základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ZDP ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného snížen základ daně.
Výše uvedená sankce se neuplatní:
v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo
v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, nebo
v případě smrti, a
s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.
V bodě 10 přechodných ustanovení k zákonu č. 267/2014 Sb. se uvádí, že:
„U pojistných smluv soukromého životního pojištění uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
(poznámka autora: před 1. 1. 2015)
se v případě, že dojde k výplatě příjmů z pojistné smlouvy nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, u nezdanitelných částí základu daně uplatněných za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a uplatněných ve lhůtě 10 let před výplatou příjmů nebo ukončení smlouvy pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, postupuje podle § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“
Z výše uvedeného vyplývá, že
pokud dojde k výběru jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (mimořádný výběr), dojde k dodanění (v rámci dílčího základu daně dle § 10 ZDP) u poplatníka pouze uplatněného odpočtu od základu daně uplatněného počínaje rokem 2015.
Pokud by však došlo k předčasnému zrušení pojistné smlouvy a poplatník by nedodržel podmínky 2 x 60
(nedosáhl by věku 60 let a pojistná smlouva by netrvala 60 měsíců), musel by provést poplatník v rámci dílčího základu daně dle § 10 ZDP
dodanění veškerých uplatněných odpočtů od základů daně za uplynulých 10 let
(tato sankce totiž existovala v § 15 odst. 6 ZDP i před rokem 2015).
Příklad 7
Občan uzavřel v roce 2010 smlouvu na kapitálové životní pojištění pro případ smrti nebo dožití 60 let a hradil vždy na kalendářní rok výši pojistného 12 000 Kč. Věku 60 let dovrší občan v roce 2025. Do 31. 3. 2015 uzavřel s pojišťovnou dodatek smlouvy, ve kterém je uvedeno, že nebude možno v rámci smlouvy vybírat finanční prostředky. V roce 2017 se občan dohodne s pojišťovnou na změně pojistných podmínek, na základě kterých bude moci vybírat kapitálovou hodnotu pojištění. Peněžní prostředky vybere v roce 2018.
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2017 ztrácí poplatník možnost uplatnit si odpočet od základu daně z příjmů ve výši 12 000 Kč. V roce 2017 však zůstávají stále uplatněné odpočty od základu daně za období 2010 až 2016 beze změny. Protože poplatník vybere peněžní prostředky v rámci provedené změny smlouvy až v roce 2018, pak musí poplatník v roce 2018 zdanit v rámci ostatních příjmů dle § 10 ZDP v daňovém přiznání odpočty od základu daně uplatněné v letech 2015 a 2016, tedy částku 24 000 Kč.
Příklad 8
Občan uzavřel v roce 2011 smlouvu na životní pojištění pro případ smrti nebo dožití spojené s programem investování. Pojistná doba je sjednána na osm let od počátku pojištění. Jedná se o jednorázově zaplacené pojistné ve výši 200 000 Kč. Věku 60 let dosáhnul pojištěný již v roce 2015. Na základě potvrzení pojišťovny si uplatňoval poplatník každoročně v daňovém přiznání odpočet od základu daně z příjmů ve výši 12 000 Kč. V roce 2017 pojistník pojistnou smlouvu vypoví a obdrží od pojišťovny odkupné.
Občan dodrží podmínky stanovené v § 15 odst. 6 ZDP, protože k ukončení smlouvy dojde po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a po roce, ve kterém pojištěný dosáhl 60 let. Veškeré uplatněné odpočty od základu daně zůstávají u poplatníka zachovány a poplatník v roce 2017 nemusí nic dodaňovat v rámci § 10 ZDP. Odkupné se dle § 8 odst. 7 ZDP snižuje pro zjištění základu daně o zaplacené pojistné a je zdaněno plátcem (pojišťovnou) srážkovou daní při výplatě odkupného.
Poznámka k příkladu 8
Novelou ZDP (zákon č. 170/2017 Sb.) se ohledně výpočtu odkupného zpřesňuje znění § 8 odst. 7 následovně:
„Odkupné se pro zjištění základu daně snižuje o zaplacené pojistné s výjimkou pojistného, které bylo dříve uplatněno v souvislosti s jiným příjmem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, a s výjimkou příspěvků na pojistné za soukromé životní pojištění zaměstnance, které hradil zaměstnavatel za zaměstnance za jeho soukromé pojištění po 1. lednu 2001 a které nebyly zdaněny z důvodu výplaty pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo předčasného ukončení pojistné smlouvy před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let“.
Ve smyslu znění bodu 16 přechodných ustanovení novely zákona se toto ustanovení ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije již pro zdaňovací období roku 2017.
Příklad 9
Občan má od roku 2010 uzavřenu smlouvu o soukromém životním pojištění, na které si hradí sám částku 12 000 Kč ročně a současně mu přispívá zaměstnavatel pravidelně měsíčně 700 Kč. Jsou splněny zákonné podmínky stanovené v § 6 odst. 9 písm. p) ZDP pro osvobození těchto příspěvků zaměstnavatele od daně z příjmů a rovněž jsou splněny zákonné podmínky dle § 15 odst. 6 ZDP pro uplatnění odpočtu příspěvků poplatníka od základu daně. V listopadu roku 2017, kdy občan dovrší teprve 55 let, občan předčasně zruší pojistnou smlouvu a je mu vyplaceno odkupné.
V daném případě došlo k porušení zákonných podmínek pro osvobození příspěvků zaměstnavatele u zaměstnance a současně k porušení podmínek pro uplatnění odpočtu zaplaceného pojistného poplatníkem od základu daně.
Příspěvky vyplácené zaměstnavatelem od ledna roku 2015 do října roku 2017 podléhají s ohledem na předčasné ukončení smlouvy s výplatou odkupného ve smyslu bodu 7 přechodného ustanovení zákona č. 267/2014 Sb. a ve smyslu znění § 38g odst. 6 písm. a) ZDP zdanění jako příjem dle § 6 ZDP v daňovém přiznání. Rovněž tak dosud uplatněné odpočty od základu daně ve výši 12 000 Kč ročně za období roku 2010 až 2016 jsou zdaněny jako ostatní příjem dle § 10 ZDP ve smyslu znění § 15 odst. 6 ZDP.
V daňovém přiznání za rok 2017 tak poplatník zdaní z titulu předčasného zrušení pojistné smlouvy jako příjem dle § 6 ZDP částku 700 Kč x 12 měsíců x 2 roky + 700 Kč x 10 měsíců = 23 800 Kč a jako příjem dle § 10 ZDP částku 12 000 Kč x 7 let = 84 000 Kč. Z těchto zdaňovaných příjmů se neodvádí sociální a zdravotní pojištění.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.