Penzijní a životní pojištění v roce 2017 (dokončení)

Vydáno: 25 minut čtení

V předešlém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 5/2017 na s. 12 jsme se zabývali daňovým řešením příspěvků poskytnutých zaměstnavatelem jeho zaměstnancům na penzijní připojištění, na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění, a dále případy, kdy dojde u soukromého životního pojištění k porušení zákonných podmínek stanovených pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně z příjmů u zaměstnance. V dnešním pokračování se zaměříme na podmínky uplatnění odpočtu od základu daně u poplatníka, který si hradí sám příspěvky na penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření a pojistné na soukromé životní pojištění. Na příkladech si rovněž ukážeme daňové řešení při porušení podmínek uplatnění odpočtu.

Penzijní a životní pojištění v roce 2017 (dokončení)
Ing.
Ivan
Macháček
 
Poplatník si sám hradí penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření
  
Výše odpočtu od základu daně
S účinností od 1. 1. 2017 došlo v § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), na základě zákona č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření (dále jen „zákon č. 377/2015 Sb.“), ke zvýšení odpočtu příspěvku od základu daně ve zdaňovacím období z dosavadních 12 000 Kč na částku nejvýše 24 000 Kč zaplaceného poplatníkem na jeho:
Penzijní připojištění se státním příspěvkem
[§ 15 odst. 5 písm. a) ZDP] podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem nebo penzijní společností.
Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek
(maximální státní příspěvek náleží v případě, že příspěvek účastníka činí 1 000 Kč a více).
Penzijní pojištění
[§ 15 odst. 5 písm. b) ZDP]
podle smlouvy o penzijním pojištění
uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Částka, kterou lze odečíst od základu daně, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období.
Doplňkové penzijní spoření
[§ 15 odst. 5 písm. c) ZDP]
podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností.
Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek.
V případě převodu prostředků účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů lze odečíst částku, která se rovná součtu části měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na část zdaňovacího období a částí měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na navazují