Některé vybrané otázky slev na dani z příjmů

Vydáno: 18 minut čtení

V následujícím příspěvku se budeme věnovat problematice slev na dani, konkrétně těch slev, které se týkají výhradně poplatníků fyzických osob. Slevy na dani jsou částky, které si mohou poplatníci odečíst od zjištěné daně, jejich efekt je tedy pro poplatníka mnohem vyšší, než je tomu u nezdanitelných a odpočitatelných částek, které snižují pouze základ daně. Úprava slev na dani je obsažena v § 35ba zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), úprava daňového zvýhodnění na vyživované dítě, které také patří mezi slevy na dani, je upravena v § 35c a 35d ZDP . Relativně nově ZDP také obsahuje slevu za umístění dítěte, a to v § 35bb, a slevu na evidenci tržeb v § 35bc.

Některé vybrané otázky slev na dani z příjmů
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
SLEVY NA DANI
Zemědělský podnikatel, který je fyzickou osobou, má možnost slevy uplatnit v daňovém přiznání. Konkrétně se jedná o tyto slevy:
základní sleva na poplatníka,
sleva na manžela,
základní sleva na invaliditu,
rozšířená sleva na invaliditu,
sleva na držitele průkazu ZTP/P,
sleva na studenta,
sleva za umístění dítěte,
sleva na evidenci tržeb,
daňové zvýhodnění na vyživované dítě.
Nyní blíže k některým slevám.
 
Základní sleva na poplatníka
Jedná se o slevu
ve výši 24 840 Kč,
uplatnit ji může každý poplatník, který pobírá nějaké zdanitelné příjmy, ze kterých má být odvedena daň. Žádné omezení pro možnost uplatnění této slevy ZDP nestanoví. Prakticky to tedy znamená, že poplatník nebude do základu daně 165 600 Kč platit žádnou daň, protože daň z tohoto základu daně by byla pokryta touto slevou.
Důležité je to, že na
plnou částku této slevy má nárok i ten poplatník, který pobíral příjmy pouze po část roku,
typicky podnikatel, který zahájil činnost v průběhu roku. Přesto má nárok na plnou částku této slevy, nikoliv pouze na její poměrnou část podle počtu měsíců.
Příklad 1
Zemědělský podnikatel zahájil svou podnikatelskou činnost od dubna 2016, v před