Reklama a živnostenské podnikání v dotazech a odpovědích

Vydáno: 23 minut čtení

Probíhající období prázdnin by mohlo být synonymem klidu v podobě tzv. „okurkové sezóny“. Ani toto období však není časem, kdy se nic neděje, což se týká také právní oblasti. Tuto skutečnost dokazují některé nové právní úpravy týkající se živnostenského podnikání a reklamní činnosti, které nabývají účinnosti právě v prázdninových měsících Nejen o těchto změnách a nových předpisech, ale také o aplikaci stávajících právních úprav v praxi bude řeč v následujících řádcích.

Reklama a živnostenské podnikání v dotazech a odpovědích
JUDr.
Irena
Fleischmanová
 
Obsahové náplně živností a jejich úprava
V právním režimu živnostenského podnikání lze provozovat široký rámec nejrůznějších činností. Objem těchto činností se spíše rozšiřuje, a to i přesto, že některé aktivity nelze provozovat jako „živnost“. Pro orientaci podnikatelů-živnostníků při provozování konkrétních živnostenských činností je významným pomocníkem právní úprava obsahových náplní jednotlivých živností. Tato právní úprava informuje nejen již podnikající, ale i začínající podnikatele o tom, co spadá do rozsahu jejich oprávnění k té které živnosti, má-li být zachována její povaha. Lze zmínit, zda došlo ke změnám v této oblasti, pokud ano, k jakým a kdy nabývají účinnosti?
První právní úprava, která řeší obsahové náplně jednotlivých živností má podobu nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, které nabylo účinnosti dnem 14. 8. 2008. K dalším změnám došlo v období let 2011–2021.
Sbírka zákonů (část 89/2021) obsahuje nařízení vlády č. 208/2021 Sb., které mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Citované nařízení nabylo účinnosti dnem 1. 7. 2021. Zmíněná právní úprava reaguje zejména na změny, jež jsou dány novelizacemi zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), a dalších právních předpisů, které souvisejí s problematikou živnostenského podnikání. V této souvislosti je namístě zmínit, že se konkrétně jedná o úpravu názvu živností, a to včetně jejich obsahových náplní tak, aby odpovídaly předmětům podnikání živnosti vázané a korespondovaly také s obory činností živnosti ohlašovací volné, jež byly měněny novelami živnostenského zákona provedenými zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnos