Sleva na manželku (manžela) a podmínky pro její uplatnění za rok 2021

Vydáno: 16 minut čtení

Slevu na dani na manželku může uplatnit poplatník jak v rámci podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tak v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Jaké jsou podmínky pro uplatnění této slevy na dani za rok 2021? Na to si s využitím příkladů odpovíme v dalším textu.

Sleva na manželku (manžela) a podmínky pro její uplatnění za rok 2021
Ing.
Ivan
Macháček
 
Podmínky pro uplatnění slevy na manžela
Sleva na dani na manžela je vymezena v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů
(dále jen „ZDP“), a činí 24 840 Kč ročně.
Tato sleva se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, přičemž dle § 38l odst. 2 písm. a) ZDP poplatník nárok na zvýšenou slevu prokazuje buď průkazem ZTP/P, pokud je manžel jeho držitelem, nebo rozhodnutím o přiznání průkazu ZTP/P na základě § 35 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
Manželem zákon rozumí jak manželku, tak manžela.
Dle znění § 21e odst. 3 ZDP se pro účely daní z příjmů
rozumí manželem také partner
podle zákona č. 115/2006 Sb., upravujícího registrované partnerství.
Slevu dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP však nelze uplatnit na přítelkyni nebo přítele bez uzavření manželství
mezi dvěma osobami odlišného pohlaví nebo bez uzavření registrovaného partnerství mezi osobami stejného pohlaví, i když tato osoba žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
Slevu na manžela lze uplatnit při současném splnění dvou základních podmínek
:
manžel žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a
manžel nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč.
V § 21e odst. 4 ZDP je pak
definována společně hospodařící domácnost
, kterou se pro účely daní z příjmů rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
Pokud je vlastní příjem manžela za zdaňovací období vyšší než 68 000 Kč, pak slevu na dani na manžela nelze druhým manželem v žádném případě uplatnit
. Sleva na dani na manžela je slevou, kterou lze uplatnit u poplatníka, který má pouze příjmy ze závislé činnosti a učinil prohlášení k dani až v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, a u poplatníka, který podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob v rámci tohoto daňového přiznání.
 
Posouzení vlastních příjmů manželky (manžela) pro přiznání slevy
Pro posouzení nepřekročení hranice vlastních příjmů manželky (manžela) ve výši 68 000 Kč a z toho vyplývající možnosti uplatnění slevy na manželku (manžela), je stěžejní znát, které vlastní příjmy manželky (manžela) se pro účely přiznání této slevy počítají nebo nepočítají do jeho vlastních příjmů.
Ze znění § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP vyplývá, že do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují:
dávky státní sociální podpory podle zákona o státní sociální podpoře,
dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
dávky osobám se zdravotním postižením,
dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
příspěvek na péči,
sociální služby,
státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je osvobozen od daně podle § 4 ZDP.
Dávky státní sociální podpory jsou vymezeny v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a patří k nim dle § 2 tohoto zákona:
a)
dávky poskytované v závislosti na výši příjmu – přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné,
b)
ostatní dávky – rodičovský příspěvek, pohřebné.
V pokynu GFŘ č. D-22 se k § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP uvádí, že vlastními příjmy manželky (manžela) se rozumí
úhrn:
všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období nesnížených o daňové výdaje (hrubý příjem),
včetně příjmů, které podléhají srážkové dani,
nebo jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny,
nebo nejsou předmětem této daně.
Nepřihlédne se však k příjmům uvedeným v § 3 odst. 4 písm. b) ZDP a k příjmům uvedeným v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP.
Do vlastních příjmů manželky (manžela) se zahrnují
nejen veškeré vlastní příjmy dosažené v rámci závislé činnosti včetně příjmů podléhajících srážkové dani, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (zdaňované dle § 7 ZDP), příjmy z nájmu (zdaňované dle § 9 ZDP), příjmy z kapitálového majetku a ostatní příjmy zdaňované dle § 10 ZDP, ale rovněž příjmy, které jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny nebo nejsou předmětem této daně. Např. půjde o příjem z prodeje rodinného domu nebo jednotky, příjem z prodeje nemovitých věcí, příjem z prodeje hmotné movité věci nebo příjem z úplatného převodu cenných papírů, i když jsou osvobozeny od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 ZDP, dále půjde o ostatní příjmy zdaňované dle § 10 ZDP, i když jsou dle § 10 odst. 3 ZDP od daně z příjmů osvobozeny. Do vlastních příjmů manželky (manžela) se zahrnují rovněž veškeré důchody poskytované podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
V pokynu D-22 se ke slevě na dani na manželku (manžela) dále uvádí:
Do vlastního příjmu manželky (manžela) se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. 1. do 31. 12. daného kalendářního roku, bez ohledu na skutečnost, zda jde o dávky, jako je peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti či jiné příjmy. To znamená, že tyto
dávky vyplacené v lednu daného kalendářního roku se započítávají do vlastního příjmu manželky (manžela) ve zdaňovacím období, ve kterém jsou vyplaceny.
U příjmů ze závislé činnosti se postupuje podle § 5 odst. 4 ZDP, tj.
příjmy ze závislé činnosti vyplacené nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosažené, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období
. Tedy příjmy ze závislé činnosti od zaměstnavatele vyplacené manželce (manželovi) za prosinec 2021 až v lednu 2022, se zahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) ve zdaňovacím období roku 2021, tudíž se nezahrnou do příjmů manželky (manžela) pro účely uplatnění slevy na dani na manželku (manžela) v roce 2022.
V případě, že rodiče nežijí spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného (viz § 910 a násl. občanského zákoníku). Toto
výživné je určeno jen dítěti a do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje.
Částky přijaté nad rámec takto stanoveného výživného se do vlastního příjmu započítávají.
U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje:
příjem, který plyne druhému z manželů
– např. nemovitá věc zahrnutá ve společném jmění manželů je vložena do obchodního majetku podnikajícího manžela a případný příjem z nájmu této nemovité věci se zdaňuje u manžela dle § 7 ZDP;
příjem, který se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů
– např. příjmy z nájmu nemovité věci ve společném jmění manželů se zdaňují jen u jednoho z nich dle § 9 odst. 2 ZDP, nebo příjem z prodeje nemovité věci nezahrnuté v obchodním majetku se rovněž zdaňuje jen u jednoho z nich dle § 10 ZDP.
Pokud chce jeden z manželů uplatnit slevu na dani na druhého manžela, nesmí zapomenout na skutečnost, že
všechny podpory jemu poskytnuté v souvislosti s mimořádnými opatřeními souvisejícími s COVID-19 se započítávají jako příjem manželky (manžela), a vchází tak
do limitu příjmů 68 000 Kč ročně. Jedná se jak o podpory, které jsou od daně z příjmů osvobozeny, jako např. kompenzační
bonus
pro podnikatele, obdoba ošetřovného pro OSVČ vyplácená Ministerstvem průmyslu a obchodu a příspěvek z programu Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci, tak o finanční podpory, které jsou zdanitelným příjmem, což jsou veškeré
dotace
v souvislosti s COVID-19, které podle Finanční správy ČR mají charakter neinvestiční finanční podpory a jde o obdobu provozní
dotace
.
 
Prokazování slevy na manželku (manžela) zaměstnancem svému zaměstnavateli
Nárok na poskytnutí slevy na dani na manželku (manžela) prokazuje poplatník plátci daně (svému zaměstnavateli) podle § 38l odst. 2 písm. a) ZDP dokladem prokazujícím totožnost manželky (manžela) a dále průkazem ZTP/P, pokud je manželka (manžel) jeho držitelem, nebo rozhodnutím o přiznání tohoto průkazu.
Podle znění § 35ba odst. 3 ZDP může poplatník uplatnit slevu na manželku (manžela) ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně.
Plátce daně, u kterého poplatník učinil prohlášení k dani, provede roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění s přihlédnutím ke slevě na dani na manželku (manžela), učiní-li poplatník prokazatelně do 15. 2. za toto období písemné prohlášení podle § 38k odst. 5 písm. c) ZDP, že manželka (manžel) žijící ve společně hospodařící domácnosti, na kterou (kterého) uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, neměla (neměl) v uplynulém zdaňovacím období vlastní příjem přesahující ročně hranici 68 000 Kč.
Příklad 1
Poplatník s příjmy ze živnostenského podnikání dne 15. 12. 2021 uzavřel manželství se svou přítelkyní, se kterou žije ve společně hospodařící domácnosti a má s ní jedno dítě. Přítelkyně (následně manželka) pobírá rodičovský příspěvek a nemá žádné zdanitelné příjmy.
Poplatník nemůže uplatnit slevu na dani na manželku v rámci daňového přiznání za rok 2021, ale může ji uplatnit až počínaje lednem 2022 v rámci daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2022. V případě sňatku totiž může uplatnit poplatník slevu na dani na manželku až od měsíce, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na slevu na dani. Slevu na dani na přítelkyni nelze uplatnit, i když žije s přítelem ve společně hospodařící domácnosti.
Příklad 2
Podnikatel s příjmy zdaňovanými dle § 7 ZDP hodlá v daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2021 uplatnit slevu na dani na manželku, která nemá ve smyslu § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP žádné zdanitelné příjmy. Manželka však v průběhu prosince 2021 zemřela.
V souladu se zněním § 35ba odst. 3 ZDP může poplatník uplatnit slevu na manželku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění slevy. Poplatník si může uplatnit v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 plnou výši roční slevy na manželku (tedy i za prosinec) ve výši 24 840 Kč.
Příklad 3
Dva muži spolu po dobu 3 let žijí společně v rodinném domku ve společně hospodařící domácnosti. V září 2021 se rozhodli uzavřít spolu registrované partnerství. Partner má příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP a druhý partner se stará o domácnost a zahradu a je bez zdanitelných příjmů.
V návaznosti na znění § 21e odst. 3 ZDP si může poplatník v roce 2021 uplatnit na druhého partnera bez zdanitelných příjmů slevu na manžela dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP. V našem případě lze slevu na manžela uplatnit počínaje měsícem říjnem 2021, tedy částku: 24 840 Kč / 12 měsíců × 3 měsíce = 6 210 Kč. Tuto slevu uplatní registrovaný partner ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021.
Příklad 4
Manžel s příjmy ze závislé činnosti učinil prohlášení k dani a hodlá v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 uplatnit slevu na manželku, která v roce 2021 pobírala rodičovský příspěvek a následně pobírá od října 2021 podporu v nezaměstnanosti ve výši 13 250 Kč/měsíc. Jiné příjmy manželka nemá.
Rodičovský příspěvek pobíraný po dobu rodičovské dovolené je dávkou státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., a proto se nezahrnuje do vlastního příjmu manželky pro účely posouzení uplatnění slevy na dani na manželku. Vzhledem k tomu, že příjem z podpory v nezaměstnanosti nedosáhne za rok 2021 výše 68 000 Kč, může manžel v ročním zúčtování za rok 2021 uplatnit slevu na dani na manželku 24 840 Kč.
Příklad 5
Poplatník s příjmy ze závislé činnosti chce uplatnit v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 u svého zaměstnavatele slevu na dani na manželku. Manželka byla od prosince 2020 do konce února 2021 dočasně práce neschopná a pobírala nemocenské dávky, od 1. 3. 2021 nastoupila na mateřskou dovolenou a po jejím ukončení pokračuje v rodičovské dovolené a pobírá rodičovský příspěvek. Jiné zdanitelné příjmy manželka nemá.
Pokud součet nemocenských dávek a dávky peněžité pomoci v mateřství přesáhnou u manželky za rok 2021 výši 68 000 Kč, nemůže manžel uplatnit u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování daně za rok 2021 slevu na dani na manželku. Rodičovský příspěvek je považován za dávku státní sociální podpory dle zákona č. 117/1995 Sb. a tento se do vlastních příjmů manželky pro účely posouzení nároku na slevu na dani na manželku nezapočítává.
Příklad 6
Zaměstnanec, který učinil prohlášení k dani, hodlá za rok za rok 2021 uplatnit slevu na dani na manželku. Manželka byla po celý rok 2021 na rodičovské dovolené a pobírala rodičovský příspěvek. Za kalendářní rok 2021 má příjem ve výši 285 000 Kč za prodej chaty nabyté dědictvím po své babičce, přičemž jsou splněny podmínky pro osvobození tohoto příjmu od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP.
Rodičovský příspěvek je považován za dávku státní sociální podpory dle zákona č. 117/1995 Sb. a tento se do vlastních příjmů manželky pro účely posouzení nároku na slevu na dani na manželku nezapočítává. Ve smyslu znění pokynu D-22 se však do vlastních příjmů manželky pro posouzení přiznání slevy na manželku zahrnují i příjmy osvobozené od daně z příjmů, a proto v daném případě nemůže poplatník uplatnit v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 slevu na dani na manželku, i když manželka příjmy z prodeje chaty nezdaňuje z důvodu jejich osvobození od daně a nepodává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021.
Příklad 7
Poplatník má příjmy ze závislé činnosti. Jeho manželka je na rodičovské dovolené a pobírá rodičovský příspěvek. V průběhu roku 2021 uzavřela se svým zaměstnavatelem postupně několik krátkodobých dohod o provedení práce. Z každé dohody obdržela hrubou odměnu do výše 10 000 Kč (vždy za příslušný měsíc), ze které zaměstnavatel dle § 6 odst. 4 ZDP srazil srážkovou daň 15 %, protože pracovnice neučinila u zaměstnavatele prohlášení k dani.
Rodičovský příspěvek je považován za dávku státní sociální podpory dle zákona č. 117/1995 Sb. a tento se do vlastních příjmů manželky pro účely posouzení nároku na slevu na dani na manželku nezapočítává. Ve smyslu znění pokynu D-22 se však do vlastních příjmů manželky zahrnou příjmy podléhající srážkové dani. Pokud souhrn těchto příjmů z dohod o provedení práce převýší částku 68 000 Kč, nemůže poplatník uplatnit v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 slevu na dani na manželku.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021. Zveřejněno v časopise Účetnictví v praxi 11/2021.