Výnosy a výsledek hospodaření

Vydáno: 13 minut čtení

Ve dvou předchozích číslech jsme publikovali příspěvek týkající se nákladů, jejich sledování a řízení. V této závěrečné části zabývající se dosažením přijatelného a žádoucího výsledku hospodaření se věnujeme také nutné druhé stránce pozornosti podnikatelů, a to sledování a ovlivňování výnosů a při porovnání výnosů a nákladů pak uvedenému výsledku hospodaření.

Výnosy a výsledek hospodaření
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.,
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.,
Mgr.
Eva
Bohanesová,
Ph.D.
Výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy a náklady. Jde tedy spíše (pokud nebudeme zohledňovat příjmy a výdaje) o zachycení práva na peníze, tedy povinností platit a očekávanou úhradou založenou na právu vesměs pozdějšího příjmu peněz. Zvyšování zisku jako žádoucí formy výsledku je možné snižováním nákladů, zvyšováním výnosů, nejlépe pak kombinací obou způsobů. Výsledek hospodaření tak mohou podnikatelé ze značné části ovlivnit. Podívejme se proto na strukturu těchto dvou ekonomických pojmů.
 
Výnosy
Výnosy můžeme definovat jako peněžní částky, které firma získává z veškerých svých činností za určité účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu, k platbě, tedy k příjmu peněz. Hlavními výnosy firmy jsou
tržby
za realizaci vlastní produkce. Ale rozsah pojmu „výnosy“ je širší než jen tržby za zboží nebo služby, neboť například výnosy firmy vyrábějící, prodávající zboží či poskytující služby tvoří:
provozní výnosy (z hlavní hospodářské činnosti – tržby účet 601),