Zdravotní pojištění v roce 2022

Vydáno: 16 minut čtení

Na počátku roku 2022 nabyly účinnosti zákony, které novelizují pravidla platná pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. Detailněji se budeme věnovat zákonu č. 371/2021 Sb. , který bývá nazýván jako správní novela. Popíšeme i dopady zákona č. 286/2021 Sb. , kterým byl novelizován exekuční řád . Zmíníme i zkušenosti s prvním rokem fungování paušální daně. V neposlední řadě budou popsány i dopady změn cizineckých zákonů na zdravotní pojištění. Na úvod zařazujeme tradiční zvýšení parametrických částek.

Zdravotní pojištění v roce 2022
Mgr.
Tomáš
Červinka
 
Parametrické částky
V každém roce dochází k navýšení průměrné mzdy, která pro zdravotní pojištění určuje výši zálohy OSVČ. Obvykle se mění i minimální mzda a platba pojistného za pojištěnce, za které hradí pojistné stát.
 
Průměrná mzda
Pro rok 2022 vychází výše průměrné mzdy z nařízení vlády č. 356/2021 Sb. Průměrná mzda je dána součinem všeobecného vyměřovacího základu (36 119 Kč) a přepočítacího koeficientu (1,0773) a činí 38 911 Kč. Z této hodnoty se počítají minimální odvodové parametry pro OSVČ a vypočtená minimální záloha OSVČ se zvýšila z loňských 2 393 Kč na 2 627 Kč. S touto částkou počítá i výše měsíční paušální zálohy pro OSVČ v režimu paušální daně (podrobnosti jsou popsány v samostatné kapitole), která je od ledna 2022 stanovena na 5 994 Kč (zvýšila se z částky 5 469 Kč platně v roce 2021).
Z výše průměrné mzdy se odvozuje také výše tzv. rozhodného (započitatelného) příjmu. U zdravotního pojištění se limit pro rozhodný příjem použije nejčastěji u dohod o pracovní činnosti. Za zaměstnání pro účely zdravotního pojištění se považuje taková dohoda o pracovní činnosti, u níž je dosažený příjem alespoň 3 500 Kč (stejný limit platil i pro rok 2021).
 
Minimální mzda
K navýšení minimální mzdy došlo na základě nařízení vlády č. 405/2021 Sb. Od ledna 2022 se zvyšuje minimální mzda z 15 200 Kč na 16 200 Kč. Z výše minimální mzdy se určuje minimální vyměřovací základ zaměstnance a pojistné osob bez zdanitelných příjmů. Minimální měsíční odvod u těchto dvou kategorií se zvýšil z 2 052 Kč na 2 187 Kč.
 
Platba státu
Vyměřovací základ za osoby, za které je plátcem pojistného stát, se od ledna 2022 zvýšil z 13 088 Kč na 14 570 Kč (z loňsk

Související dokumenty

Články

Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2022

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
325/1999 Sb. o azylu
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
500/2004 Sb. správní řád
280/2009 Sb. daňový řád
89/2012 Sb. občanský zákoník
252/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
274/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
286/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
371/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Nařízení vlády

351/2013 Sb. , kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
356/2021 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022
405/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů